Anda di halaman 1dari 6

Amalan Bersesuaian dengan

Perkembangan kanak-kanak
(ABP)

Oleh:

•Ronavalleria Robert
•Bange Deria
•Hii Sieng Ting
•Vivianny Vinantius
Apa itu ABP?
• satu pendekatan yang menekankan kepada
penggunaan kaedah pengajaran dan
pembelajaran yang bersesuaian dengan umur,
perkembangan diri, kebolehan, bakat serta
minat murid.
• Pendekatan kurikulum berfokus kepada hasil
pembelajaran ( outcome-based learning)
PRINSIP ABP
1. Perkembangan Domain Kognitif, Afektif &
Psikomotor Saling Berkaitan &Mempengaruhi
Antara satu Sama Lain.
2. Perkembangan Berlaku Mengikut Urutan.
3. Kadar Perkembangan kanak-kanak Berbeza.
4. Perkembangan Adalah Berterusan.
5. Perkembangan Adalah Berperingkat-peringkat
6. Perkembangan Dipengaruhi Oleh Faktor
Baka & Persekitaran
7. Kanak-kanak Adalah Pelajar Aktif
8. Konsep Main Penting Kepada Perkembangan
kanak-kanak.
9. Proses Perkembangan Meningkat Melalui
Aktiviti Yg Mencabar.
10.Kanak-kanak Mempunyai Pelbagai Gaya
Pembelajaran
11.Penglibatan Komuniti Penting Dalam
Perkembangan Pembelajaran Kanak-kanak.
SEKIAN & TERIMA KASIH~

Anda mungkin juga menyukai