Anda di halaman 1dari 25

Proses Penghasilan Kerja Kursus

900/4 Pengajian Am
Penggal 2, 2018

AFFENDY BIN MD ZAHARI


PERKARA PENJELASAN

Pilih salah satu


Calon memilih tema: Tema 1: Sosio budaya – Pelancongan
Tema 2: Ekologi- Alam sekitar

Contoh Tema 1:
Calon mengenal pasti isu dan
 PELANCONGAN
menetapkan tajuk dan skop tugasan
• Taman Tema Air
(Isu yang dipilih hendaklah merujuk
• Makanan Tradisi
kepada kampung/taman perumahan/
• Pengaruh Bahasa asing
sekolah/ bandar/ daerah/negeri calon)
• Pelancongan Bersejarah
AMALAN BERBAHASA INGGERIS DALAM
KALANGAN PENGUSAHA DAN PENARIK
Calon menentukan tajuk: BECA DI SEKITAR BANDAR HILIR AKIBAT
(Tajuk yang dipilih hendaklah KEMASUKAN RAMAI PELANCONG ASING
berdasarkan isu yang telah dikenal DI MELAKA
pasti)
Mengandungi 3 elemen : Isu, Amalan berbahasa Inggeris = Isu
responden dan lokasi Pengusaha/ penarik beca = Responden
PERKARA PENJELASAN
Contoh:
Calon menentukan lokasi kajian: • Di Bandar Hilir, Melaka @ tempat
Calon digalakkan untuk memilih lokasi tinggal calon, daerah calon. Negeri
kajian yang sesuai, iaitu mudah dituju calon
dan dekat dengan tempat tinggal calon. • Lebih baik kecilkan skop lokasi untuk
Ini memudahkan pengutipan data mudahkan membuat kajian lapangan.
kajian Contohnya: sekitar semabok, Jasin
Wet World , taman perumahan
• Bahagian ini tidak perlu dinyatakan
dalam penulisan kajian, tetapi
sekadar panduan kepada calon
Calon menentukan skop tugasan bahawa mereka tidak berupaya
(limitasi): membuat kajian yang berskala besar
Skop tugasan yang dimaksudkan ialah memandangkan tempoh masa yang
fokus kerja kursus (kerja projek) yang sangat singkat.
akan dijalankan. Penjelasan ini penting • Skop kajian :AMALAN BERBAHASA
bagi memastikan penilai dapat INGGERIS DALAM KALANGAN
memahami sempadan kerja kursus PENGUSAHA DAN PENARIK BECA DI
berkenaan. Skop tugasan merangkumi SEKITAR BANDAR HILIR AKIBAT
PERKARA PENJELASAN

1.Menghuraikan definisi dan konsep-


Calon menerangkan konsep kendalian: konsep tertentu;
Calon dikehendaki memberikan • Amalan?
penerangan mengenai “Jargon” dalam • Pengusaha beca
tajuk kajian yang akan diguna pakai. • Penarik beca
• Pelancong

Calon menerangkan rasional mengkaji


isu yang dipilih: 1. pengaruh Bahasa Inggeris memberi
Calon menjelaskan kepentingan kajian impak kepada perubahan berbahasa
tersebut. pengusaha / penarik beca
Menjelaskan secara tersurat apa 2. Menambahkan lagi khazanah dan
manfaat yang dijangka akan diperolehi kebolehan bertutur selain Bahasa
hasil daripada kajian tersebut. Melayu
PERKARA PENJELASAN
Calon menentukan objektif kajian:
Calon hendaklah menjelaskan hala tuju 1. Menganalisis maklumat berkaitan
kajian dan perkara-perkara yang dengan Adat Menjejak Tanah dalam
diharap akan dapat dicapai di akhir kalangan Masyarakat Melayu suku
kajian nanti. Pernyataan ini hendaklah Rawa di Sungai Itek, Gopeng
jelas, rasional, serta relevan dengan
2. Menghuraikan faktor-faktor yang
masalah yang dikaji. Objektif hendaklah
adat Menjejak Tanah masih
mampu dicapai dan pencapaiannya itu
diamalkan oleh penduduk Kg.
sewajarnya boleh diukur. Calon boleh
Sungai Itek, Gopeng sehingga kini.
menyatakan objektif kajiannya secara
khusus
PERKARA PENJELASAN
Calon menentukan kaedah kajian:
Calon dikehendaki menggunakan tiga
kaedah yang telah ditetapkan oleh pihak • Sampel yang dipilih dinyatakan
MPM; dalam bentuk bilangan, jantina, usia
1. Persampelan/Responden/Informan dan sebagainya. Mereka mesti tahu
• Pelajar-pelajar hendaklah tentang adat Menjejak Tanah. Jika
menyatakan berapa orang tidak, sisihkan sampel tersebut.
sampel/responden/informan • Jika kaedah kuantitatif dipilih,
yang dipilih. pastikan calon mendapatkan 30
• Jelaskan juga atas sebab apa orang sampel untuk menjawab soal
mereka itu dipilih. selidik.
• Jika kaedah kualitatif, sekiranya
difikirkan maklumat yang diperolehi
mencukupi, seorang informan pun
memadai.
PERKARA PENJELASAN
2. (i) Pemerolehan Data (Kualitatif) • Calon-calon dikehendaki
a) Pemerhatian menggunakan instrumen borang
pemerhatian. Borang tersebut
• Kaedah ini boleh digunakan
mestilah mengandungi perkara-
semasa lawatan ke kawasan
perkara seperti;
kajian. Kaedah ini digunakan
untuk memerhatikan perlakuan • Tarikh (Hari)
individu atau kumpulan orang • Masa
atau kawasan yang dikaji. • Perkara-perkara yang ingin
diperhatikan (setiap aspek yang
hendak diperhatikan mesti
dinyatakan dengan jelas)
• Catatan atau ulasan
pemerhatian
• Ambil gambar suasana Majlis
Menjejak Tanah.
PERKARA PENJELASAN
b) Temu bual
• Kaedah ini melibatkan dua peringkat
iaitu secara formal dan tidak formal. • Calon-calon hendaklah terlebih
• Kaedah secara formal melibatkan dahulu mengenal pasti apakah
individu yang mempunyai skop maklumat yang hendak
jawatan/pangkat dalam sesebuah dicari.
organisasi atau kelompok • Bina beberapa soalan yang boleh
masyarakat. Temu bual ini mendapatkan jawapan skop
menyentuh mengenai maklumat maklumat tersebut.
yang berkaitan dengan tajuk kerja
• Buat temu janji
kursus. Manakala temu bual secara
tidak formal pula berdasarkan temu • Rakam temu bual
bual dengan orang persendirian. • Simpan rakaman tersebut sebagai
Kaedah ini kebiasaannya evidens dalam storan prima atau
menggunakan alat perakam suara sekunder.
untuk merakam perbualan dan
kemudiannya digunakan
menganalisis temu bual tersebut.
PERKARA PENJELASAN
2. (ii) Pemerolehan Data (Kuantitatif) Borang soal selidik secara umumnya
a) Soal Selidik mengandungi beberapa bahagian;
• Kaedah soal selidik ini • Maklumat am berkaitan dengan
dijalankan untuk tujuan soal selidik
mendapatkan maklumat • Aspek Demografi
dengan lebih tepat dan betul. • Jantina
Dalam kaedah ini, borang soal
• Kaum
selidik diperlukan untuk
memudahkan lagi kajian • Lingkungan umur dll (mengikut
yang hendak dijalankan. keperluan kajian)
• Calon boleh mereka bentuk • Item-item soalan yang dipecahkan
borang soal selidik yang sesuai mengikut keprluan objektif.
dengan tajuk yang dikaji dan Contohnya; Menghuraikan faktor-faktor
dapat memenuhi objektif yang adat Menjejak Tanah masih
diamalkan oleh penduduk Kg. Sungai Itek,
kajian.
Gopeng sehingga kini
• Borang itu boleh diedarkan
• Item 1 = Pewarisan yang jelas
secara rawak kepada
daripada generasi yang lebih tua
responden di kawasan kajian.
PERKARA PENJELASAN
• Ada skala jawapan yang disediakan.
Contohnya skala Likert
• 5 = Sangat Setuju (SS)
• 4 = Setuju (S)
• 3 = Tidak Setuju (TS)
• 2 = Sangat Tidak Setuju (STS)
• 1 = Tidak Pasti (TP)
• Ada kemungkinan jika ramai
responden yang menjawab TP, ada
kemungkinan calon-calon silap dalam
memilih sampel. Oleh itu calon-calon
mesti teliti dalam memilih sampel
yang bersesuaian dengan objektif
kajian mereka.
PERKARA PENJELASAN
Calon menganalisis data: Data kualitatif
Calon dikehendaki menganalisis data- 1) Pemerhatian
data yang dikutip daripada kaedah • Kumpul borang-borang
kajian yang telah dijalankan. Data-data pemerhatian dan susun
tersebut dianalisis secara kuantitatif mengikut tarikh
atau kualitatif.
• Pindahkan maklumat dalam
borang dalam jadual (matriks)
mengikut tarikh.
• Buat rumusan berdasarkan
dapatan yang telah dimasukkan
dalam jadual (matriks)
• Pindah rumusan dalam
pelaporan dapatan kajian.
• Ambil petikan-petikan tertentu
untuk dipaparkan dalam
dapatan kajian jika bersesuaian.
PERKARA PENJELASAN

1) Temu bual
• Sediakan jadual (matriks). Pada
bahagian sebelah kiri adalah
soalan-soalan, manakala ruang-
ruang di sebelah kanan adalah
dapatan temu bual daripada
informan yang ditemu bual.
• Gunakan nama bukan sebenar
untuk para informan.
• Buat rumusan berdasarkan
dapatan yang telah dimasukkan
dalam jadual (matriks)
• Pindah rumusan dalam
pelaporan dapatan kajian.
PERKARA PENJELASAN
Data Kuantitatif;
1. Soal Selidik
• Borang soal selidik yang telah
dilengkapkan oleh responden
hendak diberikan kod atau
nombor
• Gunakan borang excel untuk
menganalisis data.
• Masukkan data secara berhati-
hati dan mengikut item soalan.
• Setelah selesai, pindahkan
maklumat peratusan dalam
laporan dapatan kajian.
PERKARA PENJELASAN
Calon menjelaskan/membincangkan 1. Menggunakan dua kaedah
dapatan kajian: penyelidikan.
Calon dikehendaki menjelaskan atau • Pada peringkat ini kedua-dua
membincangkan dapatan kajian dalam kaedah sama ada kualitatif atau
bentuk esei bertulis dengan disertakan kuantitatif hendaklah
jadual/carta/graf bagi menyokong hasil digabungkan dalam sebuah
kajian. huraian yang mantap.
• Bersifat saling lengkap
melengkapi.
• Mulakan dengan data
kuantitatif. Persembahkan
jadual (wajib) serta carta pai
(pilihan) serta huraian untuk
kedua-duanya.
• Seterusnya kemukakan pula
data kualitatif. Data ini mesti
menyokong atau menyanggah
dapatan data kuantitatif .
PERKARA PENJELASAN
Calon menjelaskan/membincangkan • Sekiranya data pemerhatian
dapatan kajian: memiliki sebarang evidens
Calon dikehendaki menjelaskan atau seperti foto pegun, boleh
membincangkan dapatan kajian dalam dikemukakan dalam bahagian
bentuk esei bertulis dengan disertakan ini. Foto pegun mestilah
jadual/carta/graf bagi menyokong hasil dihuraikan.
kajian. • Nyatakan kesimpulan untuk
item perbincangan tersebut.
• Begitulah seterusnya
sehinggalah seluruh item soalan
dalam soal selidik selesai
dihuraikan.
2. Menggunakan satu kaedah.
(i) Kaedah Kualitatif sahaja
• Calon-calon tidak boleh hanya
menggunakan satu kaedah
pemerolehan data. Contohnya
temu bual sahaja. Hal ini kerana
PERKARA PENJELASAN
Data tersebut akan menjadi lemah
kerana tiada proses triangulasi
boleh dilakukan. Oleh itu untuk
kaedah kualitatif, calon-calon
hendaklah sekurang-kurangnya
menggunakan dua kaedah
pemerolehan data iatu; temu bual
dan pemerhatian.
• Calon-calon hendak menghuraikan
data berdasarkan matriks temu
bual. Huraiannya berfokuskan
kepada bahagian rumusan basi
setiap isu.
• Disokong pula oleh data
pemerhatian daripada matriks
pemerhatian.
• Buat kesimpulan kecil bagi setiap
isu atau soalan temu bual yang
dibincangkan.
PERKARA PENJELASAN
(ii) Data kuantitatif sahaja
• Proses yang sama seperti
menggunakan kedua-dua kaedah
kuantitatif dan kualitatif, Cuma
abaikan sahaja bahagian data
kualitatif.
• Buat kesimpulan kecil bagi setiap
item yang dibincangkan.
Calon menghasilkan rumusan kerja 1. Rumusan
kursus: • Merumuskan setiap objektif
Calon dikehendaki membuat rumusan yang dihuraikan dalam dapatan
atau kesimpulan daripada kajian
perbincangan. Calon juga diharapkan 2. Kesimpulan
dapat menunjukkan sejauh mana hasil
• Menyimpulkan keseluruhan
kajian yang dijalankan itu menepati
kajian
objektif kajian yang ditetapkan. Calon
juga boleh menyatakan kepentingan
(signifikan) hasil kajian yang telah
dijalankan.
PERKARA PENJELASAN
Calon menghasilkan Abstrak: Rumusan
Calon dikehendaki membuat rumusan •Merumuskan setiap objektif yang
atau kesimpulan daripada dihuraikan dalam dapatan kajian
perbincangan. Calon juga diharapkan
dapat menunjukkan sejauh mana hasil
Kesimpulan
kajian yang dijalankan itu menepati
objektif kajian yang ditetapkan. Calon •Menyimpulkan keseluruhan kajian
juga boleh menyatakan kepentingan
(signifikan) hasil kajian yang telah
dijalankan.
RUMUSAN
FASA PENJELASAN
Menyediakan proposal
(Tidak perlu ditulis secara lengkap)
1. Tajuk (Mesti telah disahkan oleh penyelia)
2. Pengenalan
I. Kefahaman calon tentang konsep yang hendak
FASA 1 dikaji.
(PROPOSAL) II. Rasional mengapa hendak buat kajian
10/12/2018 3. Objektif
Hingga I. Semua objektif mesti telah disahkan oleh
20/12/2018 penyelia
(10 hari) II. Jelas serta berupaya untuk dilakukan
4. Lokasi
I. Kenal pasti lokasi kajian.
II. Buat sedikit penyelidikan tentang kawasan
tersebut. Sesuai atau tidak. Mudah atau susah
dituju.
FASA PENJELASAN
5. Kaedah (Metodologi)
I. Fikirkan keadah penyelidikan mana yang lebih
sesuai.
II. Mudah atau susah cari responden/informan
6. Instrumen kajian (Mesti disiapkan sebelum ke
lapangan)
I. Borang temu bual dan peralatan temu bual.
II. Borang pemerhatian serta kamera
III. Borang soal selidik
FASA PENJELASAN

FASA 1
Kualitatif – Penyediaan draf dan borang
1. temu bual
2/1/2018
2. Pemerhatian
hingga
Kuantitatif – Penyediaan draf dan borang
14/1/2018
1. Edar soal selidik
(14 hari)
FASA PENJELASAN

FASA 3
Kualitatif
(LAPANGAN)
1. Laksanakan temu bual
15/1/2018
2. Pemerhatian
hingga
Kuantitatif
31/1/2018
1. Edar soal selidik
(16 hari)

FASA 4 Kualitatif
(ANALISIS) 1. Matriks temu bual
1/2/2018 2. Matriks pemerhatian
Hingga Kuantitatif
15/2/2018 1. Kodkan borang soal selidik yang sudah diisi
(14 hari) 2. Guna Microsoft Excel
FASA PENJELASAN
Penulisan laporan kajian yang lengkap
I. Tajuk serta maklumat calon (Lampiran 1)
II. Borang BPC (Lampiran 2)
III. Borang BRKKC (Lampiran 3)
IV. Borang BMKKC (Lampiran 4)

I. Abstrak Dihasilkan selepas


FASA 4 II. Kandungan Laporan penyelidikan selesai
(PELAPORAN) III. Penghargaan
1/2/2018 hingga
12/2/2018 1. Pengenalan
(14 hari) 2. Objektif Kajian
3. Lokasi Kajian
4. Metodologi Kajian
5. Dapatan Kajian
6. Rumusan/Kesimpulan
7. Rujukan
8. Lampiran
TERIMA KASIH