Anda di halaman 1dari 14

EDUP3013 – FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI

MALAYSIA
Disediakan oleh:
Woon Qin Huan
Jong Suk Joo
Joanne Sim Sing Rui
Model
Objektif Model
Proses
• Model
Tyler • Model
• Model Stenhouse
Taba
• Pengasas: Ralph Tyler (1902-1994)
• Model Kurikulum Tyler merupakan model
kurikulum terawal dan banyak digunakan dalam
perkembangan kurikulum di Malaysia.
• Menurut beliau,
Kurikulum segala pembelajaran yang diarah,
dirancang, dikelola dan
dilaksanakan oleh pihak sekolah
untuk mencapai matlamat
pendidikan.
Obejektif Kandungan Pengurusan Penilaian
Apakah tujuan pedidikan yang ingin Tujuan:
Objektif dicapai oleh institut pendidikan?  Berdasarkan keperluan murid
 Berdasarkan bidang mata pelajaran

Pengalaman pendidikan:
Apakah pengalaman pendidikan yang
 Spesifik
boleh dibekalkan atau disediakan bagi
Kandungan mencapai tujuan pendidikan  Boleh diukur
 Berlandaskan Falsafah Pendidikan
tersebut?
 Berdasarkan pengetahuan murid
Bagaimanakah pengalaman Melibatkan pemilihan isi kandungan dan
Pengurusan pendidikan yang telah dikenalpasti pengalaman pembelajaran sejajar dengan
diurus dengan berkesan? tujuan pendidikan.

Pertimbangan:
 Bentuk: formatif dan sumatif
Bagaimanakah pencapaian objektif  Model penilaian yang digunakan
Penilaian dapat ditentukan?  Jenis instrument untuk mengutip data
(Cth: ujian, temu bual, pemerhatian)
Apakah tujuan pendidikan yang ingin
dicapai oleh institut pendidikan?
Model Tyler KSSR
Tujuan:  Tahap satu sekolah rendah (tahun 1 hingga 3): Penguasaan 4M (membaca,
 Berdasarkan keperluan menulis, mengira dan menaakul) serta kemahiran asas teknologi komunikasi dan
murid maklumat (ICT), perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sikap
 Berdasarkan bidang dan nilai.
mata pelajaran
 Tahap dua sekolah rendah (tahun 4 hingga 6) : Pengukuhan dan aplikasi 4M,
kemahiran asas ICT, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, sikap dan
nilai.

 Kurikulum Standard Sekolah Rendah berhasrat untuk melahirkan insan yang


seimbang, berfikiran kreatif, kritis dan inovatif melalui tunjang-tunjang
komunikasi, sains dan teknologi, perkembangan fizikal dan estetika,
keterampilan diri, kemanusiaan dan kerohanian, sikap dan nilai.
Apakah pengalaman pendidikan yang boleh
dibekalkan atau disediakan bagi mencapai
tujuan pendidikan tersebut?

Model Tyler KSSR


Pengalaman pendidikan:  Berlandaskan FPK
 Spesifik  Tunjang Pembelajaran
 Boleh diukur  Tunjang Kerohanian, Sikap Dan Nilai
 Berlandaskan Falsafah Pendidikan  Tunjang Perkembangan Fizikal dan
 Berdasarkan pengetahuan murid Estetika
 Tunjang Komunikasi
 Tunjang Sains dan Teknologi
 Tunjang Keterampilan Diri
 Tunjang Kemanusiaan
TUNJANG-TUNJANG KSSR
Bagaimanakah pengalaman
pendidikan yang telah dikenalpasti
diurus dengan berkesan?
Model Tyler KSSR
Melibatkan pemilihan isi Pendekatan Pengajaran & Pembelajaran
kandungan dan pengalaman • Pembelajaran berasaskan pengalaman
pembelajaran sejajar dengan • Brain based learning
tujuan pendidikan. • Pembelajaran berasaskan projek
• Pembelajaran berasaskan aktiviti
• Pembelajaran koperatif
• Inkuiri penemuan
• Pembelajaran luar bilik darjah
Bagaimanakah pencapaian objektif
dapat ditentukan?
Model Tyler KSSR
• Prinsip Tyler yang terakhir mengambil  Formatif dan Sumatif
kira proses menilai keberkesanan o Pentaksiran secara formatif
proses perancangan dan adalah bertujuan untuk memperbaiki
perlaksanaan kurikulum. pembelajaran.
o Pentaksiran secara sumatif
• Penilaian adalah penting untuk adalah untuk menilai tentang sejauh
perkembangan kurikulum. mana murid telah menguasai apa
yang dipelajari.
• Bentuk: formatif dan sumatif
 Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
o Kerja praktikal, tugasan bertulis, ujian,
kajian dan lain-lain tugasan.
RUJUKAN
Choong Lean Keow( 2010). Falsafah dan pendidikan di Malaysia. Selangor:
Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan


Malaysia 2013-2025. Putrajaya : Kementerian Pendidikan Malaysia
(Teacher Education Division, Ministry of Education M’sia, March 1997
(PETEP); Profiling Portfolios For The Teaching Prackticum, K.L

Noriati A. Rashid & et. al (2012). Falsafah dan pendidikan di Malaysia.


Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd.
Sekian,
Terima Kasih