Anda di halaman 1dari 20

EDUP3073 BUDAYA &

PEMBELAJARAN
Topik 2: Sosiobudaya dan Teori Sosial
Disediakan oleh:
Frenniellanilven Fabian
Nurzakiyah Ajun
Suziana Ajong
Teori Perubahan
Pengertian Sosial Ibnu Khaldun
Sosiobudaya
Sosiobudaya
Teori Kenegaraan Al-
dan Teori
Farabi
Sosial Teori-teori
Sosial Teori Sosialisme Karl
Marx

Teori Pembelajaran
Sosial Albert
Bandura
Pengertian Sosiobudaya
Budaya: Cara
Sosial: segala hidup yang
Sosiobudaya:
yang berkembang,
Hubungan
berkaitan serta dimiliki
masyarakat
dengan bersama oleh
dengan
kemasyarakat kelompok
budaya (cara
an (Kamus orang, serta
hidup, adat
Pelajar Edisi diwariskan dari
istiadat)
Kedua) generasi ke
generasi
Teori Perubahan Sosial Ibnu Khaldun
Menegaskan
Jatuh bangun sesuatu
masyarakat
tamadun dipengaruhi
mempunyai potensi
oleh usia & faktor
untuk berubah &
penolak dan penarik.
berkembang maju.

Pembangunan Penting wujudnya


tamadun bergantung perancangan
kepada nisbah pembangunan yang
perpaduan sejati. bersepadu.
Teori Perubahan Sosial Ibnu Khaldun
Jiwa hamba yang dimiliki
oleh bangsa yang pernah Kepentingan ilmu sejarah
dijajah menganggap kuasa untuk manusia yang harus
penjajah sebagai suatu dijaga ileh ahli sejarah.
bangsa maju & agung.

Kepentingan diwujudkan
kaedah penyelidikan
sosiologi.
Teori Kenegaraan al-Farabi
• Idealisma politik al-Farabi
dirakamkan dalam pelbagai
tulisan terutamnya dalam dua
buku politiknya yang terkenal al-
Siyasat al-Madaniyyah dan al-
Madinat al-Fadilah sebuah
Negara Terbaik.
• Beliau menekankan perlunya
kepada pembentukan sebuah
Negara Terbaik.
Rakyatnya tidak mengetahui kebahagiaan
Al-Madinat al-
walaupun ditunjukkan dan diterangkan
Jahilah (Negara
kepada mereka, namun mereka tidak
Bodoh)
memahaminya atau mempercayainya.
Negara Fasiq (al-
Mereka beramal seumpama perbuatan-
Madinat al-
perbuatan negara Jahil.
Fasiqah)
Ideologi
Negara-negara Negara
Tidak Baik Perubahan pada pemikiran dan amalan
Menyeleweng (al-
yang tidak lagi seperti rakyat Negara
Madinat al-
Terbaik.
Mubaddilah)
Pengetahuan mereka tidak memberi kesan
terhadap kepercayaan mereka.
Negara Sesat (al-
Madinat al- Pemimpinnya mendakwa sebagai orang
Dallah) yang telah mendapat wahyu tetapi
sebenarnya dia telah berbohong.
Baik kefahamannya sertadapat
Mempunyai azam
menggambarkan setiap apa
Tidak berminat untuk yang dilafazkan,serta tahu apa yang kuat.
mengumpul wang yang harus dibuat
ringgit dan bentuk- Sempurna tubuh
bentuk kekayaan badan/mampu
menjalankan tugas

Memiliki jiwa yang 12 sifat Baik hafalan


besar atau kepimpinan (ingatan)
berhemat tinggi
Bijaksana dan cerdik
Memiliki sifat cintakan bila mendengar
kebenaran dan orang sesuatu.
yang bersifat jujur sangat suka dengan
ilmu pengetahuan Dapat membuat
Tidak bersikap dan senang penjelasan atau
buruk menerima ilmu huraian yang jelas
5 jenis manusia
yang baik

Manusia yang
terbaik
•1) Ahli-ahli
falsafah
•2) Cendiakawan
Ahli-ahli Orang-orang yang
Ahli-ahli Bahasa Pejuang tahan lasak/tegap
Profesional

1) Jurucakap 1) Ahli 1) Tentera 1) Petani/


Matematik Peladang
2) Pemidato 2) Pengawal
2) ahli-ahli Fizik Keselamatan 2) Peniaga/
3) Ahli Muzik
Pedagang
Teori Sosialisme Karl Mark
• Konsep perjuangan kelas yang menjadi pemangkin
kepada kaum buruh untuk bangkit mempertahankan
hak dan kebebasan mereka dari terus menjadi ‘kuda
tunggangan’ kaum kapitalis.
• Ajaran Marxisme telah dijadikan pegangan perjuangan
kaum buruh hampir ke seluruh dunia.
• Sebagai sebuah ideologi, Marxisme merupakan
inspirasi bagi sebahagian besar gerakan pembebasan
sosial dan beransur-ansur menjadi gerakan politik dan
sosial di pelbagai tempat dan negara.
• Faktor ekonomi yang memaparkan rangkaian tahap
perkembangan ekonomi manusia meliputi kaedah-
kaedah mengeluarkan produk keperluan hidup dalam
menentukan segala perubahan kehidupan manusia
(A.Z. Abidin 1968:46).
• Kedua, faktor sosial kerana Marx menggambarkan sifat
semula jadi manusia yang suka bergaul.
Tahap
Komunis
Primitif

Perhambaan
Kuno
Komunisme
5 Tahap (Classical
dalam Slavery)
Sistem
Produksi

Kapitalisme Feudalisme
Hubungan antara manusia dan
alam saling bertukar-tukar dan Tahap Feudalisme
Theses mewakili theses dalam
dikendalikan melalui cara
zaman pertengahan
pengeluaran khusus telah
menghasilkan cara-cara dan
keperluan-keperluan baru bagi Apabila tahap Feudalisme
memenuhi kemahuan masyarakat. dikontradiksi dengan
kebangkitan kelas
Anti-Theses pertengahan iaitu kelas
bourgeois maka
Kapitalisme dianggap
Teori Dialect Materialism sebagai anti-these

Diganti pula dengan tahap


Syntheses Komunisme yang dianggap
syntheses
Konsep perjuangan kelas dan tuntutan
revolusi terhadap kelas tertindas
• Antara pandangan sejarah Marx yang dianggap penting oleh pendukung
aliran Marxisme adalah teori perjuangan kelas (Struggle of Classess)
• Kelas-kelas tersebut merupakan kumpulan asas sosial yang mengheret konflik
masyarakat di dalamnya dan memberi kesan perubahan substruktur ekonomi
mereka.
• Marx sendiri mengakui perjuangan kelas atau revolusi yang tercetus bukan
bermula sebagai satu kelas masyarakat, tetapi ia berfungsi sebagai wakil
kepada masyarakat bagi mengemukakan tuntutan dan manfaat bersama
semua ahli dalam masyarakat (McLellan 1977:169)
• Kecenderungan Marx untuk menganalisis idea-idea tentang teori kelas
ditonjolkan dalam fasal terakhir karyanya iaitu Capital (jilid ketiga).
Kelas buruh upahan Proletariat
(Wage Labourers)

3 kelas utama

Kelas pemilik tanah Kelas Kapitalis


(Landowner)

Bourgeois
Menekankan pada komponen
kognitif dan fikiran,
pemahaman dan evaluasi

Proses mengamati dan meniru


perilaku serta sikap orang lain
sebagai model merupakan
tindakan belajar.

Eksperimen Bobo Doll:


menunjukkan kanak-kanak
meniru seperti perilaku agresif
dari orang dewasa
Unsur pembelajaran Proses pembelajaran
utama ialah permerhatian meliputi pemerhatian,
dan peniruan peringatan, peniruan
dengan tingkah laku atau
gerak balas yang sesuai,
Tingkah laku diakhiri dengan peneguhan
model boleh Ciri-ciri Teori positif
dipelajari melalui Bandura
Bahasa, misalan
dan teladan Pelajar meniru sesuatu
Pelajar memperoleh kemahiran daripada
kemahiran jika kecekapan demontrasi
memperoleh kepuasan guru sebagai model
dan peneguhan yang
berpatutan
Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura

Individu Interaksi di antara individu


Interaksi antara individu (Personal) dan persekitaran
dan perilakunya melibatkan kepercayan
dipengaruhi oleh dan perkembangan
pemikiran dan kompetensi kognitif serta
tindakannya. dipergaruhi oleh sosial.

Tingkah Laku Persekitaran


(Behavior) (Environmental)

Interaksi antara persekitaran dan tingkah laku


melibatkan tindakan yang mengambarkan
persekitarannya
Rujukan
Dr. C. George Boeree. (1998). Personality Theories Albert Bandura. Retrieved from
Shippensburg Education:
http://www.ship.edu/%7Ecgboeree/perscontents.html
Mohamad Kamil Abd Majid, & Rahimin Affandi Abd Rahim. (2009). Perubahan
Sosial dan Impaknya Terhadap Pembentukan Modal Insan Menurut Ibn
Khaldun. Jurnal Hadhari Bil. 1, 45-76.
Indriaty & Mohd Zuhaili. (2012). Karl Marx dan Konsep Perjuangan Kelas
Sosial. International Journal of Islamic Thought. Vol 1: 27- 33.
McLellan, D. (1977). Karl Marx: Selected Writing. London: Oxford University.
Idris Zakaria. (1995). Perbezaan Negara Baik dan Tidak Baik Menurut Al- Farabi.
Islamiyyat. Vol 16: 33-47.
A.Z.Abidin & Baharuddin Lopa. 1968. Bahaya Komunisme. Jakarta:
Bulan Bintang.Bobbio, N.1979. Which Socialism?Minneapolis:
University of Minnesota Press. Hart, M.H. 1993. 100 A Ranking
of the Most Influential Person in History. New York: A Citadel
Press Book.