Anda di halaman 1dari 33

MOHAMMAD NAZIM BIN ISMAIL (D20131063769)

MOHD FARID BIN MOHAMAD YUSOF (D20131063750)


Pengenalan

 TEKNOLOGI
 Berasal daripada bahasa yunani
- Technologia

Definisi : Aplikasi pengetahuan sains dalam


mereka cipta alat-alat yang dapat meningkatkan
keupayaan manusia.
Dalam bidang pendidikan, ia didefinisikan
sebagai strategi, kaedah yang sistematik dan
digunakan untuk memudahkan pelajar
menguasai objektif yang dikehendaki.
(Molenda Reigeluth, & Nelson 2003)
TMK

 TMK: Teknologi Maklumat & Komunikasi


 TMK dalam pendidikan adalah untuk melahirkan
modal insan yang berkeupayaan, berinovasi, dan
meneroka bidang baru bagi menjana kekayaan
negara dengan penglibatan dan kerjasama
kelompok pakar, perkongsian dengan sektor
awam-swasta serta penglibatan komuniti.
Dasar Pendidikan Negara
Langkah-Langkah

 Menyediakan murid dengan kemahiran dan pengetahuan


untuk belajar dalam dunia global dan digital.
 Melengkapkan kesemua 10,000 sekolah seluruh negara
dengan capaian internet 4G.
 Memberi latihan kepada semua guru.
 Meningkatkan nisbah peralatan TMK berbanding murid
kepada 10:1.
 Merintis cara penyampaian pembelajaran dengan
menggunakan inovasi ICT
Penggunaan Teknologi Dalam
PdP

1. Plickers
2. Kahoot!
3. Quizizz
1. Plickers
2. Kahoot!
3. Quizizz
Contoh

Pembestarian
Sekolah Bestari 1 BestariNet
Sekolah

Sistem Guru
EduWebTV
Online (SGO)
Sekolah
Bestari

APA?
CIRI-CIRI?
- Dilengkapi segala
keperluan TMK. -Kepelbagaian bahan
-Memfokuskan -Mengintegrasikan
penggunaan pelajaran
teknologi maklumat -Mengamalkan
interaktif. persekitaran
-Menyediakan pembelajaran yang luas
peluang untuk dan kaya dengan
perkembangan PdP sumber.
murid-murid
Pembestarian
Sekolah

APA? MENGAPA? BAGAIMANA OBJEKTIF?


Mengaplikasika Kos penubuhan ?
sekolah bestari Melahirkan
n konsep Dapat
; murid
sekolah bestari melatih guru mengamalkan
dengan > Bangunan dan murid pembelajaran
memfokuskan RM1.8 juta dalam akses kendiri,
PdP serta > Infrastruktur bidang TMK minat kendiri
perngurusan & kelengkapan dan menilai
berbantukan ICT RM642,000 kendiri.

Jalan Penyelesaian : Menaiktaraf


semua sekolah
EduWebTV

Siapa? Melalui internet


APA?
Sesiapa sahaja.
Saluran TV
Pendidikan yang
disiarkan melalui
Internet
1 BestariNet
Sistem Guru Online (SGO)
ISU-ISU
1. BAHAN PENGAJARAN MENGGUNAKAN
TEKNOLOGI
2. PENGETAHUAN GURU TERHADAP
PENGGUNAAN TEKNOLOGI
3. SIKAP POSITIF GURU
ISU 1
BAHAN PENGAJARAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI
INSTRUKSIONAL DAPAT MENINGKATKAN PENCAPAIAN PELAJAR

BAHAN: MEMPELAJARI LINEAR PROGRAMMING


 Dapatan soal selidik yang menggunakan skala
Likert mendapati kumpulan eksperimen dan
kumpulan kawalan mendapat min yang tinggi
dari segi minat untuk belajar Matematik
menggunakan multimedia interaktif dengan
min 3.28 berbanding menggunakan buku teks
dengan min 2.45.
 Pelajar juga menganggap belajar Matematik
menggunakan multimedia interaktif lebih
berkesan dengan min 3.73 berbanding
menggunakan buku teks dengan min 2.33
sahaja. (Baharuddin et al., 2006, pp. 89-94.
Cadangan ISU 1

 Membuat pemilihan kajian tindakan


berdasarkan bahan pengajaran teknologi
instruksional terbaik
 Mengikut peringkat (sekolah, daerah, negeri,
kebangsaan)
Memberi guru modal khas dan
masa
ISU 2: TAHAP PENGETAHUAN GURU
TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI

 Tahap pengetahuan guru mempengaruhi tahap


penggunaan teknologi dalam PdP.
(Abdul Wahab, Kamaliah, dan Hasina, 2006)

 Kurangnya kefahaman mengenai peranan


komputer dan kemahiran teknikal yang lemah
tentang penggunaan komputer.
(Abdul Razak & Daniel Chan, 2010 disokong oleh Gunter
& Murphy, 2001)
 Cenderung kepada menghabiskan silibus.
(Zainuddin, Safarin, dan Adie, 2008)
 Selesa dengan kaedah tradisional.
(Becker dan Watt, 1996)
 Penggunaan yang terhad bagi bilangan
pelajar yang besar dan matapelajaran yang
berfokus.
Kajian oleh (Abdul Rahim Hamdan dan Hazayi MohdYasin, 2014)
 Bahan bercetak lebih mudah, ringkas dan
menjimatkan masa.
(Abdul Rahim Hamdan dan Hayazi Mohd Yasin,
2014)
 Jurang perbezaan menyebabkan
kebolehcapaian terbatas.
Cadangan ISU 2

 Bakal guru di universiti mengambil kursus


berkaitan dengan komputer sebagai teras.
Contoh: animasi, multimedia, pengaturcaraan
permainan komputer.

 Mengutamakan kursus latihan perkhidmatan


(LDP) yang berkaitan dengan teknologi
instruksional.
ISU 3 SIKAP GURU TERHADAP
PENGGUNAAN TEKNOLOGI INSTRUKSIONAL

Sejauh manakah sikap positif guru dapat


meningkatkan penggunaan teknologi instruksional
dalam proses PdP.

Apa yang melanda guru-guru di Malaysia?


 Kurang kefahaman teknologi
 Kurang mengaplikasikan teknologi dalam
pengajaran
 Hanya kerap menggunakan Power Point untuk
pengajaran.
Singapore

 Negara Terbaik PISA


 Guru-guru sangat bersemangat dalam
menggunakan teknologi bagi sesi pengajaran
mereka.
 Mempunyai kefahaman teknologi yang tinggi
 Utamakan pembelajaran alam maya (Blenden
learning)
Cadangan Isu 3

 Guru boleh bersama-sama berbincang dalam


penggunaan teknologi semasa PdP
 Sekolah memberi galakan kepada guru untuk
menggunakan teknologi semasa mengajar.