Anda di halaman 1dari 80

KBSM vs KSSM

NURFARAH FATHIAH BINTI AHMAD FAUZI D20131063742


NUR SHAHIRA BINTI MOHD SAUPI D20131063744
AMAL NURHIDAYAH BINTI MOHD ANIZA D20131063735
SEJARAH
PEMBENTUKAN
KBSM vs KSSM
• KBSM mula dlaksanakan • Konsep KSSM telah
di sekolah-sekolah mulai dibentangkan dan
tahun 1989. diluluskan dalam
• Dibentuk berdasarkan Mesyuarat JKP Bil.2/2010
laporan Jawatankuasa pada 26 Oktober 2010
kabinet (1979) dan • Standard Kandungan bagi
dinyatakan dalam KSSM untuk
Perakuan 58. Perlaksanaan Secara
Berperingkat Mulai Tahun
2014 – mesyuarat JKP
Bil.3/2011 pada 9 Ogos
2011
MATLAMAT
KBSM
Kurikulum Matematik Sekolah Menengah bertujuan
untuk membentuk individu yang
• Berpemikiran matematik.
• Berketerampilan mengaplikasikan pengetahuan
matematik dengan berkesan.
• Bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah.
• Membuat keputusan, supaya berupaya menangani
cabaran dalam kehidupan harian bersesuaian dengan
perkembangan sains dan teknologi.
KSSM
KSSM Matematik bermatlamat membentuk individu yang
berfikrah matematik iaitu:
• Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran
matematik secara berkesan.
• Bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah.
• Membuat keputusan, berlandaskan sikap dan nilai agar
berupaya menangani cabaran dalam kehidupan harian,
selaras dengan perkembangan sains dan teknologi dan
cabaran abad ke-21.
• fikrah matematik merujuk kepada kualiti murid yang dihasratkan untuk dilahirkan melalui sistem pendidikan matematik kebangsaan.
OBJEKTIF
KBSM
1 Memahami definisi, konsep, hukum, prinsip, dan teorem yang berkaitan dengan
Nombor, Bentuk dan Perkaitan;
2 Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asas tambah, tolak, darab dan
bahagi yang berkaitan dengan Nombor, Bentuk dan Perkaitan;
3 Menguasai kemahiran asas matematik iaitu:
4 Berkomunikasi secara matematik;
5 Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah
dan membuat keputusan;
6 Menghubungkaitkan ilmu matematik dengan bidang ilmu yang lain;
7 Menggunakan teknologi yang bersesuaian untuk membina konsep, menguasai
kemahiran, menyelesaikan masalah dan meneroka ilmu matematik;
8 Membudayakan penggunaan pengetahuan dan kemahiran matematik secara
berkesan dan bertanggungjawab;
9 Bersikap positif terhadap matematik; dan
10 Menghargai kepentingan dan keindahan matematik.
KSSM
1. Membentuk kefahaman tentang konsep, hukum, prinsip, dan teorem yang berkaitan dengan Nombor
dan Operasi; Sukatan dan Geometri; Perkaitan dan Algebra; Statistik dan Kebarangkalian serta Matematik Diskret;

2. Membentuk kapasiti dalam:


merumus situasi ke dalam bentuk matematik;
menggunakan konsep, fakta, prosedur dan penaakulan; dan
mentafsir, mengaplikasi serta menilai hasil matematik;

3. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam membuat pertimbangan dan keputusan yang wajar bagi
menyelesaikan masalah dalam pelbagai konteks;

4. Mempertingkatkan kemahiran matematik berkaitan dengan Nombor dan Operasi; Sukatan dan Geometri; Perkaitan dan
Algebra; Statistik dan Kebarangkalian serta Matematik Diskret

5. Mengamalkan secara konsisten kemahiran proses matematik iaitu penyelesaian masalah, penaakulan; berkomunikasi secara
matematik, membuat perkaitan dan perwakilan;

6. Membudayakan penggunaan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam membuat pertimbangan dan keputusan yang
wajar secara berkesan dan bertanggungjawab dalam situasi kehidupan harian;

7. Menyedari bahawa idea matematik saling berkait dan merupakan ilmu yang menyeluruh dan bersepadu, serta mampu
menghubungkaitkan ilmu matematik dengan bidang ilmu yang lain;

8. Menggunakan teknologi bagi membina konsep, menguasai kemahiran, menyiasat dan meneroka idea matematik dan
menyelesaikan masalah;

9. Memupuk dan mengamalkan nilai murni, bersikap positif terhadap matematik serta menghargai kepentingan dan
keindahannya;

10. Membentuk pemikiran aras tinggi, kritis, kreatif dan inovatif; dan

11. Mengamal dan mengembangkan kemahiran generik bagi menghadapi cabaran abad ke-21.
TRANSFORMASI KURIKULUM

Penambahbaikan kurikulum sedia ada


bagi menyediakan murid dengan
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang
relevan dengan keperluan dan cabaran
abad ke-21
Banding Beza
KBSM & KSSM
PERSAMAAN
Kedua-dua kurikulum Prinsip KSSM masih lagi
ini diolah berdasarkan berpegang teguh
Falsafah Pendidikan kepada 4 prinsip yang
Kebangsaan didukung oleh KBSM

Menekankan prinsip
Menekankan
KSSM masih lagi
pendekatan Jasmani,
berpegang teguh
Emosi, Rohani dan
kepada 4 prinsip yang
Intelek (J,E,R,I)
didukung oleh KBSM
PERBEZAAN
KBSM & KSSM
REKABENTUK KURIKULUM
Kurikulum Standard
Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah
Sekolah Rendah (KBSM)
(KSSM)
• Komunikasi • Komunikasi
• Manusia dan alam • Kerohanian, sikap dan
sekeliling nilai
• Perkembang diri Individu • Kemanusiaan,
• Bersifat Linear • Perkembangan fizikal dan
estetika
• Sains dan teknologi
• Ketrampilan diri
• Bersifat Modular
BAHAN KURIKULUM
Kurikulum Kurikulum
Bersepadu Sekolah Standard Sekolah
Rendah (KBSM) Menengah(KSSM)
• Sukatan pelajaran • Dokumen Standard
• Contoh : HSP, RPT Kurikulum
• Contoh :Dokumen
Standard
Kurikulum,
Dokumen Standard
Pembelajaran
KBSM
KSSM
KSSM
ORGANISASI KURIKULUM
Kurikulum Bersepadu Kurikulum Standard
Sekolah Rendah Sekolah Rendah
(KBSM) (KSSM)
• Tahap I (Tahun 1,2 & 3) • Tahap I (Tahun 1,2 & 3)
• Mata pelajaran Teras, • Modul Teras Asas,
Wajib dan Tambahan Modul Teras tema dan
• Tahap II (tahun 4,5 & 6) modul Elektif.
• Mata pelajaran Teras, • Tahap II (tahun 4,5 & 6)
Wajib dan Tambahan • Mata pelajaraan Teras
dan Elektif
ELEMEN PEMBELAJARAN

Kurikulum Bersepadu Kurikulum Standard


Sekolah Rendah Sekolah Rendah
(KBSM) (KSSM)
• Elemen Memahiran • Elemen Kreativiti dan
berfikir Secara Kritis inovasi,
dan Kreatif keusahawanan serta
teknologi Maklumat
dan komunikasi (ICT)
secara explicit.
FOKUS PEMBELAJARAN

Kurikulum Bersepadu Kurikulum Standard


Sekolah Rendah Sekolah Rendah
(KBSM) (KSSM)
• 3M (Membaca, • 4M (Membaca,
menulis dan mengira) menulis, mengira dan
menaakul)
SENARAI
MATAPELAJARAN
MENENGAH RENDAH
MATAPELAJARAN TERAS MATAPELAJARAN
TAMBAHAN

1. Bahasa Melayu 1. Bahasa Cina


2. Bahasa Inggeris 2. Bahasa Tamil
3. Pendidikan Agama 3. Bahasa Arab
Islam
4. Pendidikan Moral
5. Matematik
6. Sains
7. Sejarah
8. Geografi
9. Kemahiran Hidup
10. Pendidiakan Jasmani &
Kesihatan
11. Pendidikan Sivik
SENARAI
MATAPELAJARAN
MENENGAH ATAS
MATAPELAJARAN MATAPELAJARAN MATAPELAJARAN
TERAS TAMBAHAN ELEKTIF
1. BAHASA 1. BAHASA CINA 1. KEMANUSIAAN
MELAYU 2. BAHASA TAMIL 2. VOKASIONAL
2. BAHASA 3. BAHASA ARAH DAN
INGGERIS TINGGI TEKNOLOGI
3. PENDIDIKAN 3. PENGAJIAN
ISLAM ISLAM
4. PENDIDIKAN 4. SAINS
MORAL
5. MATEMATIK
6. SAINS
7. SEJARAH
8. PENDIDIKAN
JASMANI &
KESIHATAN
PENILAIAN PdP
• Dijalankan secara berterusan untuk mengesan
perkembangan dan pencapaian murid dalam
pembelajaran.
• Menggunakan kaedah penilaian pelbagai
• Bersifat autentik dan holistik
TRANSFORMASI KURIKULUM

Penambahbaikan kurikulum sedia ada


bagi menyediakan murid dengan
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang
relevan dengan keperluan dan cabaran
abad ke-21
4. Pentaksiran secara berterusan.
• Penilaian secara formatif dan sumatif
dijalankan.
• Pentaksiran secara berterusan dapat
membantu guru mengenal pasti
perkembangan anak murid dari masa ke
semasa secara individu
TAMBAHAN KANDUNGAN KSSM
ISU GURU DALAM KSSM
KESEDIAAN GURU TERHADAP
PERLAKSAAN KSSM

GURU KURANG
GURU KURANG
PENGALAMAN
BERSEDIA DALAM KSSM

Lebih selesa
Kekurangan guru
dengan kaedah
terlatih tentang
pembelajaran
KSSM
tradisional
GURU KURANG BERSEDIA
• Kurang jelas makna KSSM dan cara-cara
perlaksanaannya.
• KSSM memerlukan guru memiliki
pengetahuan yang luas
• Perlu menghasilkan bahan soalan yang
berunsur bukan rutin
BUKAN
RUTIN
RUTIN
• “Masalah boleh • “Masalah yang
diselesaikan dengan memerlukan analisis
kaedah yang biasa dan penaakulan
digunakan oleh pelajar matematik; banyak
dengan mereplikasikan masalah bukan rutin
kaedah yang dipelajari boleh diselesaikan
sebelum secara langkah dengan lebih daripada
demi langkah.” satu cara, dan mungkin
mempunyai lebih
daripada satu
penyelesaian.”
Kaedah pengajaran tradisional
• Selesa menggunakan kaedah “chalk and
talk”
• Pembelajaran berpusatkan guru
• Pelajar sebagai pendengar dan penerima
maklumat
• Pengajaran tradisional menyebabkan
proses pembelajaran berlaku secara
cetek dan tidak mendalam (Christopher,
2006)
GURU KURANG PENGALAMAN DALAM
KSSM
• KSSM masih baru dilaksanakan
• Guru masih dalam proses pengadaptasian
kepada KSSM
• Guru perlu menyediakan bahan pengajaran
yang baharu
• Terdapat perubahan dari segi silibus
Persekitaran pembelajaran KSSM
dalam bilik darjah
• Kepelbagaian teknik pebgajaran dan
pembelajaran
- Alat dan Bahan Bantu Mengajar
• Kepalbagaian sumber dan bahan
• Persekitaran pembelajaran yang berpusatkan
pelajar.
• Guru hanya sebagai pemudah cara dan
pembimbing
Cara mengaplikasikan KSSM dalam
aktiviti kokurikulum
• Dasar 1 Murid 1 Sukan (1M1S)
• Aktiviti unit beruniform yang dipimpin dan
diuruskan sepenuhnya oleh pelajar
• Hari kokurikulum sekolah
PERANAN GURU DALAM
PENEKANKAN KSSM:
• Menggalakkan pemikiran kritis, kreatif dan
inovatif
• Memastikan setiap murid melibatkan diri
secara aktif dalam PdP.
• Memberi peluang murid berfikir, berbincang,
bertanya dan memberi pendapat
• Mempelbagaikan strategi pembelajaran
• Mengemukakakn soalan membina,
memimpin, terbuka serta menggalakkan
penaakulan serta berfikir pada aras tinggi.
ISU PELAJAR DALAM KSSM
Kurang Penglibatan
pengetahuan pelajar

Komunikasi pelajar
KURANG PENGETAHUAN
• Tidak berfikir secara kritis dan kreatif
“Menurut kajian Yee, et al. (2010), jika pelajar
jarang menggunakan kemahiran berfikir aras
tinggi untuk menjana idea maka pelajar
menghadapi masalah untuk menyelesaikan
tugasan kerja kursus.
PENGLIBATAN PELAJAR
• Pelajar pasif dan kurang respon
• Kurang memberikan kerjasama
• Kurang bersemangat
• Penerimaan pelajar terhadap KSSM
• Tahap pencapaian pelajar
KOMUNIKASI PELAJAR
• Terbiasa dengan pembelajaran sehala

• Malu untuk menyuarakan pendapat atau


pandangan mereka

• Kajian LPM: hampir 30% murid tidak menjawab


soalan bukan rutin. Tambahan, budaya
masyarakat yang menitikberatkan kecemerlangan
dan bilangan A dengan cara menghafaz bukan
berfikir.
ISU SEKOLAH DALAM KSSM
Pengajaran berfokuskan
peperiksaan

(Dipetik dari Utusan Malaysia, Oktober 2006)

Hal ini disebabkan pihak pentadbiran sekolah yang


memberi penekanan supaya guru menghabiskan silibus
tepat pada waktu dan lebih mengejar prestasi murid.
KELEBIHAN DAN IMPLIKASI
KBSM
1. Matematik moden diperkenalkan.
 Tajuk seperti set, statistik, matriks, vektor dan sebagainya mula
diperkenalkan.
 Sukatan pelajaran matematik ini dirancang untuk mengimbangi
antara kefahaman konsep dan penguasaan kemahiran asas
matematik
 Hal ini adalah selari dengan saranan Branca (1980), Kantowski
(1981), Romberg (1984), Schoenfield (1985) & NCTM
(1982;2000) dalam Noor Azlan (2011) yang menyatakan
bahawa, “the main aim of learning mathematics is to solve
problems”.
 Dalam matematik moden struktur dan pembelajaran secara
penemuan ditekankan.
 Murid mula mahir menjawab soalan penyelesaian masalah.
(Asiah Abu Samah, 1982).
Dalam sukatan pelajaran matematik Pilihan "C" yang dilaksanakan
pada awal 70'an, unsur-unsur matematik moden dimasukkan
dalam sukatan pelajaran.
2. Disusun mengikut tiga garis panduan
 Nombor
 Ruang
 Perkaitan
(Pusat perkembangan kurikulum, 1980).
Tiga unsur asas ini digunakan kerana ·adalah diyakini
bahawa dalam
pengalaman harian seseorang itu ketiga-tiga unsur inilah
yang selalu dilihat.
• Urutan komponen disusun mengikut turutan dari
senang ke susah.
3. Berpandukan kepada bahan-bahan hasil projek Scottish Mathematics
Group (SMG) dan School Mathematics Project (SMP) telah digubal
dan mula dilaksanakan pada 1970.
4. Fokus kepada kemahiran pengiraan dan penyelesaian masalah.
Murid-murid mula didedahkan kepada proses matematik untuk
menghasilkan sesuatu keputusan matematik.
5. Pembelajaran berkonsepkan konstruktivism
 Pendekatan konstruktivisme merupakan proses pembelajaran yang
menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam minda pelajar.
Pengetahuan dikembangkan secara aktif oleh pelajar itu sendiri dan
tidak diterima secara pasif dari persekitarannya. Ini bermakna
pembelajaran merupakan hasil daripada usaha pelajar itu sendiri dan
bukan dipindahkan daripada guru kepada pelajar.
 Bina pemahaman murid tentang konsep nombor, kemahiran asas
pengiraan, faham idea matematik dan aplikasi pengetahuan.
KELEBIHAN DAN IMPLIKASI
KSSM
1. Penerapan KBAT
• Menekankan aplikasi pengetahuan dan
perkembangan pemikiran secara kritis, kreatif,
dan inovatif.
• Menyediakan pelajar untuk menghadapi cabaran
global.
• Mengubah amalan hafalan kepada pemahaman
• Tahap kesedaran pengetahuan pelajar meningkat
(lebih banyak analisa, menilai dan mencipta.
2. Perlaksanaan STEM

• STEM adalah merupakan singkatan kepada bidang


Sains, Teknologi, Enginering dan Matematik. Istilah ini
biasanya digunakan bagi menunjukkan dasar
pendidikan dan pilihan kurikulum sekolah bagi
meningkatkan daya saing dalam bidang pembangunan
teknologi.
• Murid terlibat aktif di dalam kelas.
• Murid dapat dilatih untuk saling bekerjsama dan saling
menerima pendapat rakan
• Murid-murid boleh mula membina kepakaran diri
mereka untuk membantu secara kolektif dalam
pertanggungjawaban sosial.
3. Pendidikan Abad ke-21
• Mengfokuskan tiga komponen iaitu pengetahuan teknologi,
pengetahuan pedagogi pengetahuan kandungan dan
kokurikulum
Teknologi :
• Teknologi perlu digunakan secara bijaksana bagi membantu
murid membentuk konsep, meningkatkan kefahaman,
membuat visualisasi dan sebagainya di
samping memperkayakan pengalaman pembelajaran.
• Menjimatkan masa dan tenaga guru serta pelajar.
Pengetahuan pedagogi
• Kemahiran pedagogi menuntut seseorang guru memiliki
kemahiran pembelajaran dan inovasi (Learning and innovation
skills), kemahiran maklumat, media dan teknologi
(Information, media and technology skills) dan kemahiran
hidup dan kerjaya (Life and career skills)
KELEMAHAN DAN IMPLIKASI
KBSM
1. Guru tidak mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran.

“Guru akan masuk dan murid akan memberi salam seperti biasa.
Kelas dimulakan dengan guru bertanya mengenai kerja atau masalah
yang telah di!akukan dalam kelas sebelum ini. Guru kemudianya
meneruskan dengan pelajaran hari ini dengan soal-jawab yang agak
terhad. Sepuluh atau dua puluh minit yang akhir biasanya digunakan
untuk murid berlatih menyelesaikan beberapa soalan dan guru
berlegar ke tempat murid sambil berinteraksi sama ada menjawab
soalan murid atau menyoal untuk menyemak kefahaman mereka”
(Noor Azlan Ahmad Zanzali, 1987)
2. Pentaksiran lebih mengfokuskan kepada latih tubi,
ujian dan peperiksaan sahaja.
• Pelajar belajar dalam keadaan terpaks.
• Pelajar lebih cenderung menghafal daripada
memahami.

3. Pembelajaran terhad.
• Pembelajaran menjadi bosan, murid mudah hilang
fokus.

4. Pembelajaran lebih berpusatkan guru.


• Pelajar hanya menerima disebalik memikirkan dan
menyelesaikan masalah sendiri
5. Pada tahun 2003, Bahasa perantaraan dalam
PDP matematik dan sains telah ditukar daripada
Bahasa Melayu kepada Bahasa Inggeris.
• Menyukarkan guru untuk menyampaikan
pengajaran kerana lemah dalam istilah
Matematik serta Sains dalam Bahasa Inggeris.
KELEMAHAN DAN IMPLIKASI
KSSM
1.Guru kurang pengetahuan serta kefahaman
mengenai KBAT
• KBAT gagal dilaksanakan di dalam kelas.
• Murid tidak mahir menjawab soalan KBAT
• Guru kurang kemahirab asas berfikir aras
tinggi dalam PDP mereka (KPM,2012)
2. Kepelbagaian dalam pentaksiran
• Guru kurang memahami cara untuk melaksanakan pentaksiran. Hal ini
adalah kerana, kesukaran guru membina instrumen pentaksiran yang
pelbagai bentuk kerana masih terikat dengan fahaman dan kebiasaan
menilai pencapaian murid menggunakan ujian berbentuk kertas dan
pensel.
• Ketidaksungguhan guru dalam menjalankan pentaksiran
• Perkara ini telah dibincangkan dalam kajian Tan Ai Mei (2010) di mana
kurang pemantauan akan menjadikan guru tidak bersungguh dan leka
dalam melakukan pentaksiran.

3. Sekolah kekurangan prasarana


• Hanya sekolah yang mempunyai kemudahan ICT yang lengkap sahaja
dapat melaksanakan pembelajaran menggunakan teknologi.
• Keperluan dalam bengkel dan makmal kurang.
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
1. Perbanyakkan bengkel dan latihan dalam
pembelajaran abad-21
• Merangkumi pengetahuan KBAT dan perlaksanaan
pentaksiran
• Pemantauan konsisten dan bermatlamat
• Kurangkan gangguan dalam pentaksiran

2. Memastikan kemudahan di sekolah lengkap


• seperti komputer, skrin layar dan sebagainya
• Alatan di dalam bengkel dan makmal sains
KESIMPULAN
• KBSM digubal berasaskan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan bagi melahirkan insan
yang baik berdasarkan kepercayaan kepada
tuhan.
• Usaha daripada pihak guru mahupun sekolah
bertanggungjawab dalam merancang,
mentadbir, melapor dan mengambil tindakan
susulan dengan segala hal yang berkaitan
dengan penilaian prestasi pelajar.
KESIMPULAN
• KSSM digubal bagi meningkatkan kualiti
pendidikan menengah agar lebih relevan
dengan cabaran masa kini dan bad ke-21
• Guru memainkan oeranan yang penting bagi
mengupayakan PdP yang berkesan
• Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan
komitmen menyeluruh daripada semua pihak