Anda di halaman 1dari 34

BENGKEL PENGAJARAN

MATA PELAJARAN PENGAJIAN AM


900 STPM

OLEH
PN HJH NORA BINTI SAHMAT
&
EN AWANG ABAS BIN AWANG LAWI

2015
Penggal 3

Pentadbiran:
Kod/Nama Kertas:
Pentaksiran
900/3 Pengajian Am 3
Berpusat

Masa: Jenis Ujian: (Bertulis)


2 Jam

Markah/
Wajaran:
80(29%) Bahagian C Bahagian A
Bah. A: 15m Esei Aneka Pilihan
Bah. B: 15m (3 Soalan, Jawab 2) (15 Soalan, Jawab
Bah. C: 50m Semua)
Bahagian B
Alih Bentuk Komunikasi
(2 Soalan, Jawab 1) 2
ALIH BENTUK KOMUNIKASI
Bukan Linear kepada Linear – Penggal 3

Pemarkahan :

1. Idea / isi (i)* - 4 markah


2. Huraian dan penjelasan (H)* - 8 markah
3. Kebahasaan (B) - 1 markah
4. Rumusan/Kesimpulan (R) - 2 markah

 Boleh berubah mengikut skema.


JADUAL

GRAF
BAR & CARTA
GARIS PAI
BENTUK
TEKS
BUKAN
LINEAR
CARTA
GAMBAR ALIRAN
RAJAH

Kekerapan soalan dalam bentuk jadual.


A. Mengenal pasti Kehendak Soalan (KS)
1. Analisis Data
 Pola Umum
 Pola Perubahan
 Pola Bandingan
 Pola Aliran Dagangan / imbangan
 Pola Sumbangan
 Pola Hubung kait
 Pola Perubahan dalam Nilai Mutlak

2. Analisis Pengetahuan
 Sebab / Faktor
 Kesan
 Langkah
B. Memilih Format Jawapan

1. Format Bergabung
 Kombinasi isi : 4+0 / 2+ 2
 Analisis Data + Analisis Pengetahun
DALAM SATU PERENGGAN

2. Format Berasingan
 Kombinasi isi : 2+2
 2 Analisis data + 2 Analisis Pengetahuan
, PERENGGAN BERASINGAN
CONTOH SOALAN : POLA UMUM (S17 2013 U)
Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan pola ketibaan kapal di pelabuhan
terpilih di Malaysia bagi tahun 2007 dan 2008. Terangkan langkah-langkah yang boleh diambil
oleh negara bagi memastikan jumlah kapal yang berlabuh meningkat
MALAYSIA : KETIBAAN KAPAL DI PELABUHAN TERPILIH BAGI
TAHUN 2007 DAN TAHUN 2008
Tahun
Bil Pelabuhan
2007 (buah) 2008 (buah)
1. Klang 8811 7701
2. Pulau Pinang 1715 2538
3. Tanjung Pelepas 2478 2332
4. Pasir Gudang 8874 9597
5. Kuching 1514 1319
6. Labuan 1081 1137
(Disesuaikan drpd Buku Tahunan Perangkaan Malaysia 2008,
Jabatan Perangkaan Malaysia)
Cadangan Jawapan : Soalan 17 2013 Ulangan
Bil Idea / Isi Huraian
1 Pola meningkat Pulau Pinang – 1715 buah (2007) kepada
Pulau Pinang 2538 buah (2008). Meningkat sebanyak
Pasir Gudang 823 buah (48%)
Labuan
2 Pola menurun Klang - 8811 buah (2007) kepada 7701
Klang buah (2008). Menurun sebanyak 1110
Tanjung Pelepas buah (12.6%)
Kuching
3 Ketibaan paling banyak dan Pada tahun 2007, ketibaan kapal paling
paling sedikit bagi kedua-dua banyak ialah di Pasir Gudang (8874 buah),
tahun sementara ketibaan kapal paling sedikit
ialah Labuan (1137 buah)
Analisis Pengetahuan (isi/idea)
4. Kemudahan infrastruktur yang
lengkap
5. Keselamatan
6. Perkhidmatan
7. Kos operasi
CONTOH SOALAN : POLA PERUBAHAN ( S9 2010)
Berdasarkan jadual di bawah ini, jelaskan perubahan Keluaran Dalam Negara Kasar
(KDNK) mengikut punca kegiatan terpilih dari tahun 2005 hingga tahun 2007.
Kemukakan juga langkah-langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk
mengukuhkan ekonomi negara.

MALAYSIA : KELUARAN DALAM NEGARA KASAR (KDNK) MENGIKUT PUNCA KEGIATAN


TERPILIH DARI TAHUN 2005 HINGGA TAHUN 2007
Kegiatan 2005 2006 2007*
(RM juta) (RM juta) (RM juta)
Pertanian, perhutanan dan perikanan 35 822 37 672 38 826
Perlombongan dan kuari 42 076 41 914 43 302
Pembuatan 138 014 147 756 152 390
Pembinaan 14 637 14 559 15 314
Perdagangan borong dan runcit 51 220 54 832 61 182
Pengangkutan dan penyimpanan 16 336 17 190 18 502
Kewangan dan insurans 45 065 48 555 53 748
Perkhidmatan kerajaan 30 507 33498 35 042
Jumlah 373 677 395 976 418 306

(Disesuaikan daripada Azli Ayob, ‘Modal Insan Strategi Terbaik Negra’,


* Anggaran Berita Harian, 15 Februari 2008)
Cadangan Jawapan– S9 2010

Bil Idea / Isi [ 1 m ] Huraian [ 2 m ]


1 Jumlah keseluruhan KDNK meningkat Jumlah KDNK RM373677 juta (2005)
berterusan meningkat kepada RM418306 juta
(anggaran 2007). Meningkat RM 44 629 juta
(11.64%)
2 Pola meningkat Pertanian,perhutanan dan perikanan –
i. Pertanian, perhutanan dan RM35822 juta (2005) meningkat kepada RM
perikanan. 38826 (2007). Meningkat RM3004 juta
ii. Pembuatan (8.39%)
iii. Perdagangan borong dan runcit
iv. Pengangkutan dan penyimpanan
v. Kewangan dan insurans
vi. Perkhidmatan kerajaan
3 Pola tidak konsisten Perlombongan dan kuari – RM 42076 juta
i. Perlombongan dan kuari (2005) menurun kepada RM41914 juta
ii. Pembinaan (2006) . Menurun RM 162 juta (0.39%)
Meningkat kepada RM 43302 juta (anggaran
2007 ) . Meningkat RM1388 juta (3.31%)
Cadangan Jawapan– S9 2010

B. Langkah-langkah untuk mengukuhkan ekonomi negara :


1. Menambah baik tadbir urus sektor awam.

2. Memansuhkan tambatan ringgit kepada dolar USA pada RM3.80

3. Mempelbagaikan kegiatan industri

4. Malaysia sebagai hab pengeluaran produk halal

5. Melahirkan modal insan berkualiti

6. Pelancaran lima wilayah pembangunan ekonomi

7. Insentif dan liberalisasi sektor kewangan dan perbankan

8. Kemudahan insentif kepada pihak swasta

9. Menarik lebih ramai pelabur asing


CONTOH SOALAN : POLA BANDINGAN (mendatar / banding antara) S17 2014
Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, bandingkan aliran masuk pelaburan Langsung Asing (FDI)
ke negara terpilih antara tahun 2007 dengan tahun 2008, dan huraikan bagaimana sesebuah negara dapat
meningkatkan FDI ke negara tersebut.
ALIRAN MASUK PELABURAN LANGSUNG ASING (FDI) KE NEGARA TERPILIH ANTARA TAHUN 2007 DENGAN TAHUN 2008

Negara Tahun
2007 2008 % Perubahan
Kesatuan Eropah 899.6 518.3 -42.4
Amerika Syarikat 271.2 316.1 16.6
India 25.1 41.6 65.7
Jepun 22.5 41.6 8.4
Singapura 31.6 22.7 -28.2
Thailand 11.2 10.1 -9.8
Indonesia 6.9 7.9 14.5
Vietnam 6.7 8.1 20.9
Malaysia 8.4 8.1 -3.6
(Disesuaikan daripada Laporan Ekonomi 2009/2010,
Kementerian Kewangan Malaysia)
Cadangan Jawapan– S17 2014 (perbandingan mendatar / / banding antara)
Bil Idea / Isi [ 1 m ] Huraian [ 2 m ]
1 Nilai tahun 2007 lebih tinggi Kesatuan Eropah :
daripada nilai tahun 2008  899.6 (2007)
 Kesatuan Eropah  518.3 (2008)
Singapura  Berbeza sebanyak 381.3
Malaysia
 Thailand
2 Nilai tahun 2008 lebih tinggi
daripada nilai tahun 2007 Amerika Syarikat
Amerika Syarikat  271.2 (2007)
India  316.1 (2008)
Jepun  Berbeza sebanyak 44.9
Indonesia
Vietnam
3 Nilai paling besar antara tahun 2007  2007 – 899.6
dan 2008  2008 – 518.3
Kesatuan Eropah
4 Nilai paling kecil antara tahun 2007  2007 – Vietnam = 6.7
dan 2008  2008 – Indonesia = 7.9
Vietnam (2007)
Indonesia (2008)
Cadangan Jawapan– S17 2014
(perbandingan mendatar / banding antara)
B. Langkah-langkah meningkatkan FDI :
5. Menawarkan tenaga kerja yang murah dan
terlatih.
6. Mempromosikan peluang pelaburan
7. Menyediakan infrastruktur yang baik
8. Memastikan situasi politik yang stabil dan
mengamalkan tadbir urus baik
9. Mengubal dasar pelaburan
10. Menawarkan pinjaman kewangan tempatan yang
fleksibel
CONTOH SOALAN : POLA ALIRAN DAGANGAN /IMBANGAN (S16 2013 U)

Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan aliran dagangan Malaysia dengan
negara-negara terpilih pada bulan Januari hingga Ogos tahun 2010.Terangkan langkah-langkah
yang perlu diambil oleh Malaysia untuk meningkatkan eksportnya.

MALAYSIA : ALIRAN DAGANGAN DENGAN NEGARA-NEGARA TERPILIH PADA


BULAN JANUARI HINGGA OGOS TAHUN 2010
Negara Eksport ke Import dari
(USD Bilion) (USD Bilion)
Amerika Syarikat 1044.2 1333.0
Kawasan Euro 2250.6 2204.3
Jepun 491.8 444.2
China 990.0 885.8
Singapura 226.0 202.5
Jumlah 5002.6 5069.8
(Disesuaikan daripada Laporan Ekonomi 2010/2011
Kementerian Kewangan Malaysia
Cadangan Jawapan– S16 2013U (aliran dagangan/imbangan)
Bil Idea / Isi [ 1 m ] Huraian [ 2 m ]
1 Keseluruhan aliran dagangan Keseluruhan aliran dagangan Malaysia
Malaysia dengan negara-negara dengan negara terpilih menunjukkan defisit.
terpilih menunjukkan defisit. Jumlah eksport Malaysia sebanyak
USD5002.6 bilion manakala jumlah import
Malaysia pula USD5069.8 bilion. Defisit
sebanyak USD67.2 bilion.
2 Aliran defisit - Amerika Syarikat Aliran dagangan Malaysia dengan Amerika
Syarikat menunjukkan aliran defisit. Jumlah
eksport Malaysia ke Amerika Syarikat
sebanyak USD1044.2 bilion. Manakala
jumlah import Malaysia dari Amerika
Syarikat sebanyak USD1333.0 bilion. Defisit
sebanyak USD288.8 bilion.
3 Lebihan Dagangan Aliran dagangan Malaysia dengan Kawasan
- Kawasan Euro Euro menunjukkan lebihan dagangan.
- Jepun Jumlah eksport Malaysia ke Kawasan Euro
- China sebanyak USD2250.6 bilion. Manakala
- Singapura jumlah import Malaysia dari Kawasan Euro
sebanyak USD2204.3 bilion. Lebihan
dagangan sebanyak USD46.3 bilion.
Cadangan Jawapan– S16 2013U (aliran dagangan/imbangan)

B. Langkah-langkah untuk meningkatkan eksport :

4. Meningkatkan kualiti barangan Malaysia


5. Mempelbagaikan hasil keluaran Malaysia
6. Mempastikan harga barangan Malaysia yang
kompetetif
7. Mengadakan misi perdagangan Malaysia ke luar
negara
8. Meningkatkan kemudahan prasarana fizikal dan
perkhidmatan
CONTOH SOALAN : POLA SUMBANGAN (S16 2014)
Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan sumbangan Malaysia terhadap
pengeluaran minyak sawit dunia dari tahun 2000 hingga tahun 2010. Jelaskan faktor-
faktor yang mempengaruhi pengeluaran minyak sawit Malaysia.
MALAYSIA : PENGELUARAN MINYAK SAWIT DUNIA DARI TAHUN 2000 HINGGA TAHUN 2010

Negara Tahun 2000 Tahun 2005 Tahun 2010


(‘000 tan) (‘000 tan) (‘000 tan)
Indonesia 7 050 14 100 22 100
Malaysia 10 842 14 962 16 994
Thailand 525 700 1380
Nigeria 740 800 885
Papua New Guinea 336 310 500
Brazil 108 161 250
Columbia 524 673 753
Lain-lain 1 742 2 246 2 996
JUMLAH 21 867 33 952 45 858
(Disesuaikan drpd Statistik on Commodities 2011, Kementerian
Perusahaan, Perladangan dan Komoditi, Putrajaya, Malaysia)
Skema Jawapan– S16 2014 (pola sumbangan)
Bil Idea / Isi [ 1 m ] Huraian [ 2 m ]
1. Sumbangan terbesar Malaysia pada  Tahun 2000 :
tahun 2000 dan 2005 10842 ribu tan atau 49.58% daripada
21867 ribu tan
Tahun 2005 :
14962 ribu tan atau 44.07% daripada
33952 ribu tan
2. Sumbangan kedua terbesar Malaysia  16994 ribu tan atau 37.06% daripada
pada tahun 2010 45858 ribu tan
3. Sumbangan Malaysia semakin  10842 ribu tan pada tahun 2000 kepada
meningkat dari Tahun 2000 – 2010 16994 ribu tan pada tahun 2010,iaitu
sebanyak 6152 ribu tan atau 56.74%.
Faktor Yang Mempengaruhi
Pengeluaran :

4. Teknologi
5. Iklim
6. Keluasan kawasan penanaman
7. Serangan Penyakit
8.Harga pasaran antarabangsa
CONTOH SOALAN : POLA HUBUNG KAIT (S9 2012)

Berdasarkan jadual 1 dan 2 di bawah , tafsirkan hubung kait antara harga eksport
barangan utama Malaysia dengan nilai pendapatan eksport barangan utama Malaysia
dari tahun 2006 hingga tahun 2008.

JADUAL 1 : HARGA EKSPORT BARANGAN UTAMA MALAYSIA DARI TAHUN 2006


HIGGA TAHUN 2008

Tahun
2006 2007 2008
Barang
Minyak sawit (RM / tan metrik) 1503 2517 2773
Getah (sen/kilogram) 711 734 831
Kayu Balak (RM / meter padu ) 474 455 471
Timah (US$ / tan metrik) 8746 14498 18 511
Gas asli cecair (RM / tan metrik) 1204 1154 1781
CONTOH SOALAN : POLA HUBUNG KAIT (S9 2012)

JADUAL 2 : NILAI PENDAPATAN EKSPORT BARANGAN UTAMA MALAYSIA DARI


TAHUN 2006 HINGGA TAHUN 2008

Tahun 2006 2007 2008


Barang (RM Juta) (RM Juta) (RM Juta)
Minyak sawit 22 569 32 643 47 051
Getah 8235 7335 8109
Kayu Balak 2261 2112 2049
Timah 583.1 780.2 1698
Gas asli cecair 23 675 26 157 40 732
JUMLAH 57 323.1 69 027.2 99 639

(Disesuaikan daripada http: //www.tresury.gov.my)


CONTOH SOALAN : POLA HUBUNG KAIT (S9 2012)

Bil Idea / Isi [ 1 m ] Huraian [ 2 m ]


1. Harga MENINGKAT dan nilai Data:
pendapatan eksport MENINGKAT. Harga minyak sawit pada tahun 2006 ialah
RM1503/tan metrik dan meningkat kepada
MINYAK SAWIT RM2773/tan metrik pada tahun 2008, iaitu
peningkatan sebanyak 84.5% (RM1270/tan
TIMAH metrik)
Pendapatan eksport minyak sawit pada tahun
2006 ialah sebanyak RM22 569 juta dan
meningkat kepada RM47 051 juta tahun 2008,
iaitu peningkatan sebanyak 108.4% (RM24
482 juta)

Sebab :
Permintaan yang tinggi oleh sektor industri.
Pengeluaran yang terhad mempengaruhi
kenaikan harga
CONTOH SOALAN : POLA HUBUNG KAIT (S9 2012)

Bil Idea / Isi [ 1 m ] Huraian [ 2 m ]


2. Harga MENINGKAT dan nilai Data:
pendapatan eksport TIDAK Harga getah pada tahun 2006 ialah 711 sen
KONSISTEN iaitu menurun dan sekilogram dan meningkat kepada 831 sen
meningkat. sekilogram pada tahun 2008, iaitu
peningkatan sebanyak 16.9% (120 sen
GETAH sekilogram)
Pendapatan eksport getah pada tahun 2006
ialah sebanyak RM8235 juta menurun kepada
RM7335 juta tahun 2007, iaitu penurunan
sebanyak 10.9% (RM900 juta), dan meningkat
kepada RM8109 juta pada tahun 2008, iaitu
peningkatan sebanyak 10.5% (RM774 juta)

Sebab :
Pengeluaran getah menurun kerana cuaca.
Penukaran banyak ladang getah kepada
ladang kelapa sawit
CONTOH SOALAN : POLA HUBUNG KAIT (S9 2012)

Bil Idea / Isi [ 1 m ] Huraian [ 2 m ]


3. Harga TIDAK KONSISTEN iaitu Data:
menurun dan meningkat manakala Harga kayu balak pada tahun 2006 ialah
nilai pendapatan eksport RM474/meter padu, menurun kepada
MENURUN. RM445/meter pada tahun 2007, iaitu
penurunan sebanyak 4.0% (RM19) /meter
KAYU BALAK padu dan meningkat kepada RM471 meter
padu pada tahun 2008, iaitu peningkatan
sebanyak 3.5% (RM16)/meter padu.

Pendapatan eksport kayu balak pada tahun


2006 ialah sebanyak RM2261 juta dna
menurun kepada RM2049 juta tahun pada
2008, iaitu penurunan sebanyak 9.3%
(RM212)
Sebab :
Dasar kerajaan mengetatkan paraturan
pembalakan. Kenaikan harga pada tahun
2008 tidak melepasi harga pada tahun 2006.
CONTOH SOALAN : POLA HUBUNG KAIT (S9 2012)

Bil Idea / Isi [ 1 m ] Huraian [ 2 m ]


4. Harga TIDAK KONSISTEN iaitu Data:
menurun dan meningkat manakala Harga gas asli cecair pada tahun 2006 ialah
nilai pendapatan eksport sebanyak RM1204/tan metrik, menurun
MENINGKAT. kepada RM1154/tan metrik pada tahun 2007,
iaitu penurunan sebanyak 4.1% (RM50)/tan
GAS ASLI CECAIR metrik, dan meningkat kepada RM1781/ tan
metrik pada tahun 2008, iaitu peningkatan
sebanyak 54.3% (RM627)/tan metrik.

Pendapatan eksport pada tahun 2006 ialah


sebanyak RM23 675 juta dan meningkat
kepada RM40 732 juta pada tahun 2008, iaitu
peningkatan sebanyak 72% (RM17 057 juta).

Sebab :
Permintaan yang tinggi terhadap gas asli
cecair di pasaran dunia.
Peningkatan dari segi pengeluaran
Pengaruh pasaran antarabangsa
CONTOH SOALAN : POLA PERUBAHAN DLM NILAI MUTLAK (S17 2014U)

Berdasarkan maklumat dalam carta di bawah, huraikan perubahan jumlah nilai


pelaburan asing dari negara terpilih ke Malaysia pada tahun 2009 dan tahun 2010 dan
kemukakan faedah yang diperoleh Malaysia.

MALAYSIA: KEMASUKAN PELABURAN ASING DARI NEGARA TERPILIH PADA


TAHUN 2009 DAN TAHUN 2010

3.1% 8%

13.7%
38.2% 45.0%
4%

74.3%
13.7%

2009: RM5215.8 Juta


Amerika Syarikat 2009: RM5215.8 Juta
Taiwan
Singapura
China
CONTOH SOALAN : POLA PERUBAHAN DLM NILAI MUTLAK

Bil Idea / Isi [ 1 m ] Huraian [ 2 m ]

1.
Perubahan nilai •Pada tahun 2009 jumlah
mutlak jumlah pelaburan asing sebanyak
pelaburan: RM5215.8 juta meningkat
Secara keseluruhan kepada RM15 790.7 juta
jumlah pelaburan dari pada tahun 2010.
tahun 2009 dan 2010 •Peningkatan sebanyak RM10
menunjukkan 574.9 juta, iaitu sebanyak
peningkatan. 202.7%
CONTOH SOALAN : POLA PERUBAHAN DLM NILAI MUTLAK
Bil Idea / Isi [ 1 m ] Huraian [ 2 m ]
2. Semua negara •Amerika Syarikat melabur sebanyak RM2347.1
menunjukkan juta pada tahun 2009 dan telah meningkat
peningkatan nilai kepada RM11 732.5 juta pada tahun 2010.
pelaburan: Meningkat senbanyak RM9385.4 juta, iaitu
•Amerika Syarikat 399.9% @
•Taiwan •Taiwan melabur sebanyak RM714.6 juta pada
•Singapura tahun 2009 dan telah meningkat kepada
•China RM1263.3 juta pada tahun 2010. Meningkat
sebanyak RM448.7 juta, iaitu 76.8% @
•Singapura melabur sebanyak RM1992.4 juta
pada tahun 2009 dan telah meningkat kepada
RM2163.3 juta pada tahun 2010. Meningkat
sebanyak RM170.9 juta, iaitu 8.6% @
•China melabur sebanyak RM161.7 juta pada
tahun 2009 dan telah meningkat kepada
RM631.6 juta pada tahun 2010. Meningkat
sebanyak RM469.9 juta, iaitu 290.6%
CONTOH SOALAN : POLA PERUBAHAN DLM NILAI MUTLAK
Bil Idea / Isi [ 1 m ] Huraian [ 2 m ]
3. Negara yang •Amerika Syarikat melabur sebanyak RM2347.1
menunjukkan juta pada tahun 2009 dan telah meningkat
peningkatan nilai kepada RM11 732.5 juta pada tahun 2010.
pelaburan paling Meningkat senbanyak RM9385.4 juta, iaitu
tinggi: 399.9%
•Amerika Syarikat

Bil Idea / Isi [ 1 m ] Huraian [ 2 m ]


4. Negara yang •Singapura melabur sebanyak RM1992.4 juta
menunjukkan pada tahun 2009 dan telah meningkat kepada
peningkatan nilai RM2163.3 juta pada tahun 2010. Meningkat
pelaburan paling sebanyak RM170.9 juta, iaitu 8.6%
rendah
•Singapura
CONTOH SOALAN : POLA HUBUNG KAIT (S9 2012)

Bil Idea / Isi [ 1 m ] Huraian [ 2 m ]


Faedah yang diperoleh
Malaysia:
5.Menjana lebih banyak •Mengurangkan masalah pengangguran dan
peluang pekerjaan kemiskinan
•Meningkatkan kemahiran modal insan

6.Meningkatkan hasil •Meningkatkan jumlah pengeluaran dan


negara pendapatan negara melalui cukai dan
penjimatan import

7.Pemindahan teknologi dan •Menggalakkan penubuhan industri berskala


kemahiran baharu besar yang tidak mampu diusahakan oleh
pemodal tempatan

8.Peningkatan taraf hidup •melalui tingkat upah yang teratur dan gaji
penduduk yang sepadan.
PANDUAN PENULISAN ANALISIS DATA

1.ANALISIS 2.ANALISIS
PERUBAHAN BANDINGAN

i.Pastikan ada nilai


tahun asas & i.Gunakan angka
tahun akhir mutlak & peratus.

ii.Berikan nilai
ii.Mesti disertakan
perbezaan /perubahan
dengan jumlah
dlm bentuk ‘nilai
besar/jumlah
mutlak’ & nilai
keseluruhan.
‘peratus’
Contoh Jawapan Bagi Pola Perubahan
+ Format Jawapan Bergabung .
Jumlah keseluruhan penjanaan tenaga elektik dari tahun
1996 hingga tahun 2000 menunjukkan pola peningkatan
berterusan (isi pola perubahan). Pada tahun 1996
jumlah penjanaan ialah 52619.4 juta KWH (data tahun
asas) dan angka ini meningkat kepada 66678.9 juta Kwh
pada tahun 2000 (data tahun akhir), iaitu peningkatan
sebanyak 140596 juta KWH (beza mutlak) atau 26.7%
(beza peratus). Peningkatan ini disebabkan adanya
perkembangan sektor perindustian dan perkilangan di
Malaysia .(sebab/alasan)
Contoh Jawapan Bagi Pola Bandingan
+ Format Jawapan Bergabung .
Pada tahun 2003, perbelanjaan Sektor
Perkhidmatan sosial adalah yang tertinggi dan
Sektor Pentadbiran Am adalah terendah. (Isi)
Sektor Perkhidmatan sosial mencatat perbelanjaan
sebanyak RM17709 juta (NILAI MUTLAK) atau 45%
(PERATUS)daripada jumlah keseluruhan iaitu
RM39 355 juta. Keadaan ini disebabkan pembinaan
infrastruktur sosial lebih diutamakan. (SEBAB)
Perbelanjaan Sektor pentadbiran Am pula adalah
sebanyak RM1824 juta atau 4.6% daripada
RM 39 355juta. (JUMLAH KESELURUHAN) Hal ini
kerana sektor ini mengalami pengecutan ekoran
kerajaan melaksanakan proses penswastaan
(SEBAB).
SEKIAN, TERIMA KASIH
Semoga dapat membantu anda semua
& Salam hormat
drpd kami

34