Anda di halaman 1dari 15

KONSEP TEKNOLOGI DAN MEDIA

UNTUK
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Oleh
Muhammad Amin Simon
Unit Teknologi Pendidikan
Jabatan Ilmu Pendidikan
Konsep Teknologi

• Teknologi berasal dari perkataan “techne” dalam bahasa


Yunani yang membawa maksud Kemahiran.

• Teknologi juga berasal dari perkataan Latin yang


membawa maksud “textera” bererti to construct or to
weave yg bermaksud membangun, menyulam.
Konsep Teknologi

• Heinich, Molendam Russel (1973) teknologi bukan


sahaja bermaksud peralatan dan mesin sahaja , tetapi
merangkumi idea dan proses.

• Abd Rahim Selamat (1993) mendefinisikan teknologi


sebagai aplikasi atau pemindahan kreatif sains kepada
keperluan industri atau apa-apa keperluan teknikal yang
lain.
Konsep Pendidikan

• Perihal berkaitan dengan menjaga melatih dan mendidik


ilmu pengetahuan.
• Mak Soon dan Lee Shock (1988) menyatakan bahawa
pendidikan sabagai satu proses atau aktiviti yg berusaha
untuk memperkembangkan fizikal, intelek, sosial dan
emosi seseorang individu serta menambah kemahiran,
kebolehan, pengetahuan dan pengalaman mereka.
• Pendidikan sebagai satu proses mengajar dan
menyalrkan ilmu pengetahuan kepada golongan sasar
melalui komunikasi, kaedah, teori, peralatan dan secara
latihan melibatkan satu proses yang berterusan.
Konsep Teknologi Pendidikan

• Derek Roentre (1974) mendefinisikan TP merupakan


satu pendekatan yg sistematik yg amat sesuai dan boleh
diterima bagi proses penyelesaian satu masalah PnP.

• Yusof Hashim (1977) menyatakan TP merupakan satu


proses merancang, membina, mereka bentuk,
melaksana dan menilai aktiviti PnP secara sistematik
dengan tujuan meningkatkan dan memudahkan PnP.
Konsep Teknologi Pengajaran

• Teknologi pengajaran merupakan sub komponen kepada


Teknologi Pendidikan merupakan satu gabungan yang
harmonis dan sistematik antara perkakasan perisian seni
penggunaan dan pengendalian untuk mencapai
pwngajaran yang berkesan.
Konsep Teknologi Pembelajaran

• Merupakan sub komponen teknologi pendidikan.ialah


pengetahuan dan kemahiran yang sistematik seseorang
murid menggunakan ilmu itu untuk mengeksploitasi apa-
apa sahaja bentuk, kemahiran intelek dan efektif
mereka.
Kompunen-Komponen
Dalam Teknologi Pendidikan

Media Pengajaran Media Pembelajaran

APD APD

Teknologi Pengajaran Teknologi Pembelajaran


Domain Teknologi Pendidikan
• Seels & Richey (1994), menyatakan teknologi
pendidikan ialah teori dan amalan reka bentuk ,
pembinaan, penggunaan, pengurusan dan penilaian
proses dan sumber untuk keseluruhan dalam sistem
PnP.
Hubungan Teknologi Pendidikan dengan
Domain Teknologi Pendidikan
• Pembangunan
Penggunaan media dan proses
Pembangunan • Penerimaan
Inovasi
• Teknologi Certak • Pelaksanaan
• Teknologi Bahan • institutionalisasi
Pandang Dengar
• Teknologi
berasaskan
komputer
• Teknologi Teknologi Penilaian
bersepadu
Pendidikan • Analisis Masalah
• Ukuran Rujukan
Reka Bentuk Kriteria
• Projek • Penilaian Formatif
• Reka bentuk • Sumber dan Sumatif
Sistem Pengajaran • Maklumat • Kajian
• Reka bentuk • Sistem
Mesej Penyampaian
• Strategi
pengajaran Pengurusan
• Ciri-Ciri murid
Peranan Teknologi Pendidikan
dalam PnP

1. Meningkatkan profesionalisma perguruan


2. Penjanaan pembaharuan dan inovasi kurikulum
3. Sumber penghasilan bahan bantu mengajar
4. Penyelesaian masalah
5. Pengurusan dan pentadbiran
Kepentingan Teknologi Pendidikan

Dari Aspek Guru


1. Guru lebih kreatif dan inovatif
2. Keberkesanan hasil dan objektif PnP
3. Penjimatan masa dan tenaga guru dalam PnP
4. Teknologi Pendidikan boleh menyelesaikan masalah
dari segi masa , tempat dan bahan rujukan dan
masalah ketiadaan guru
Kepentingan Teknologi Pendidikan

Dari Aspek Murid


1. Murid boleh memperolehi keseronokan belajar.
2. Murid lebih jelas tentang sesuatu yang disampaikan
oleh guru dengan penggunaan media.
3. TP menggunakan penggunaan pelbagai deria murid
dalam PnP . Contoh : penggunaan video deria lihat,
audio – deria pendengaran
4. Murid dapat memahami sesuatu konsep secara
maksima dengan penggunaan masa yang minima.
5. Pelbagai ilmu diperolehi spt dari luar negara,
Bibliografi

Noriati A.Rashid, Boon Pong Ying, SharifahFakhriah Syed


Ahmad ( 2012). Teknologi Dalam Pengajaran dan
Pembelajaran. Oxford Fajar.Shah Alam.

Noraishah Abdullah, Nor Risah Jamilah Mat Lazim, Rosnah


Ahmad Zain (2009). Teknologi Dalam Pengajaran dan
Pembelajaran. Penerbitan Multimedia.Selangor.
TERIMA KASIH