Anda di halaman 1dari 15

Model

Taba
HILBA TABA 1962
• Diperkenal oleh Hilba Taba pada tahun
1962
• Taba lahir di desa kecil Kooraste,
Estonia.
• Hilda Taba memulakan pendidikannya di
Sekolah Paroki Kanepi. Beliau kemudian
belajar di Võru's Girls 'Grammar School
dan mendapatkan gelaran sarjana dalam
Bahasa Inggeris dan Falsafah di
Universiti Tartu.
• Beliau menyambung pelajaran Master
Degree di Bryn Mawr College
Pennsylvania pada tahun 1927 dan
Teachers College di Columbia University
(Ph.D. 1932)
MODEL TABA
• Menekankan proses pemikiran induktif dalam P&P
• Menggunakan pendekatan grass-root (guru) iaitu
perancangan pengajaran mesti direkabentuk oleh guru.
• Penyusunan bahan-bahan pengajaran dalam sesuatu
sistem yang sesuai yang dapat meningkatkan kemahiran
berfikir.
• Menerangkan bahawa seseorang pelajar melakukan
operasi kognitif ke atas bahan pengajaran
• Merupakan kaedah yang berkesan untuk mengajar
kandungan kurikulum dalam bentuk generalisasi dan
diskriminasi.
ANDAIAN BERFIKIR
• Menurut Joyce dan Well, Taba
menggunakan 3 andaian utama
dalam membina model
pengajarannya:

i. Pemikiran boleh diajar


ii. Pemikiran adalah transaksi yang
aktif antara individu dan data.
iii. Proses Berfikir melibatkan urutan
yang mengikut peraturan
STRATEGI PENGAJARAN
Pembentukan •menyenaraikan data
Konsep •mengumpulkan dan mengkategorikan
•menyusunkan kategori

Mengintepretasikan •membuat diskriminasi antara data dalam


kategori yang berlainan
Data •membuat rumusan daripada pemerhatian

Pengaplikasian •menganalisis sesuatu masalah


Prinsip •meramalkan penyelesaian masalah

Interpretasi,
Perasaan, Sikap penyelesaian masalah interpersonal
membincangkan dan membuat pertimbangan nilai
dan Nilai
LANGKAH-LANGKAH MODEL
TABA
4. Penyusunan
Kandungan 5. Pemilihan
3. Memilih
Pengalaman
Isi Kandungan
Pembelajaran

6. Penyusunan
2.Membentuk
Pengalaman
Objektif
Pembelajaran

7. Menentukan
Apa dan
1. Diagnasis Langkah-
Bagaimana
Keperluan Langkah
Menilai
Langkah 1: Diagnosis Keperluan
• Memerlukan proses mereka bentuk
kurikulum dengan mengenalpasti
keperluan pelajar iaitu mereka yang
menjadi target kurikulum yang
dirancang.
• Mewujukan kesedian belajar dengan
merancang isi pelajaran mengikut
kebolehan pelajar serta susunan yang
sesuai.
Langkah 2: Membentuk
Objektif
• Selepas mengenalpasti keperluan
yang diambil perhatian objektif untuk
kurikulum perlu dibentuk.
• Contoh:
• Di akhir pembelajaran pelajar boleh
menerangkan ciri-ciri setiap jenis
promosi.
Langkah 3: Memilih Isi
Kandungan
• Objektif yang dipilih atau yang
dibentuk adalah berdasarkan mata
pelajaran dan kandungan kurikulum.
• Berdasarkan Huraian Sukatan
Pembelajaran.
Langkah 4: Menyusun
Kandungan
• Perancangan kurikulum tidak hanya
memilih isi kandungan, tetapi mesti
mengaturnya secara tersusun
dengan mengambil kira
kemantangan pelajar, percapaian
pelajar dan minat pelajar.
Langkah 5: Memilih Pengalaman
Pembelajaran
• Isi kandungan mesti disampai kepada pelajar dan
isi kandungan perlu menarik perhatian pelajar.
Kaedah pengajaran guru mesti melibatkan pelajar
dengan isi kandungan.
• Dengan menggunakan pengalaman pelajar atau
pengetahuan sedia ada untuk mengaitkan
dengan pelajaran baru seperti topik yang lalu,
pengalaman harian yang pelajar lalui.
• Pengetahuan dan pengalaman ini harus ada
kaitan dengan topik yang akan diajar.
Langkah 6: Menyusun
Pengalaman Pembelajaran
• Isi kandungan perlu teratur dan
tersusun. Begitu juga dengan aktiviti
pembelajaran. Tahap kebolehan
pelajar perlu diambil kira dalam
melaksanakan sesuatu aktiviti
pembelajaran.
• Menggunakan pengalaman pelajar,
teknik generalisasi.
Langkah 7: Menentukan Apa
dan bagaimana Menilai
kurikulum
• Perancangan kurikulum perlu
mengenalpasti apakah objektif yang
dicapai. Prosedur penilaian perlu
diperuntukan oleh guru dan pelajar.
• Penilaian boleh dinilai dengan
memberi kuiz atau ujian.
RUMUSAN
• Guru dapat merancang P&P dengan membahagikan
topik kepada generalisasi, konsep dan fakta-fakta
yang sesuai untuk menentukan kaedah pengajaran
yang sesuai.
• Oleh yang demikian,
i. Kemahiran berfikir boleh diajar
ii. Penglibatan murid hendaklah ditekankan untuk
perkembangan mental
iii. Sikap dan minat menentukan tahap pemikiran
iv. Peluang untuk perkembangan pemikiran terdapat pada
setiap
mata pelajaran
v. Strategi pengajaran mesti berkesan untuk meningkatkan
daya pemikiran murid
RUJUKAN
1. Kamarudin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz. (2004).
Pedagogi Asas Pendidikan. Kuala Lumpur: Kayazano
Enterprise.

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Hilda_Taba

3. http://www.sabah.edu.my/skpmtdon/notes/Teori%20&%20Mo
del%20P&P.pdf

4. http://dspace.fsktm.um.edu.my/bitstream/1812/419/2/bab%20
1-3.pdf