Anda di halaman 1dari 6

Pentaksiran secara formal

• Hanna Gerald S dan Dettmer Peggy A (2004),


Penilaian secara formal ialah penilaian yang
dilaksanakan secara formal atau rasmi.
• Melibatkan suatu prosedur atau tatacara yang
telah ditetapkan dan perlu dipatuhi oleh semua
calon.
• Dirancang atau dibina berasaskan peraturan
atau tatacara yang telah ditetapkan.
• Setiap kurikulum yang menjadi dasar dalam
kursus akan diteliti serta dikaji untuk
menentukan apakah jenis, bentuk dan
bagaimana setiap penilaian akan dilaksanakan.
Penilaian
sumatif Penilaian
formatif

Jenis-jenis Penilaian formal


Pemerhatian
Rekod
anekdot

Temu bual

Jenis-jenis Pentaksiran
Tidak Formal
Pemerhatian
• Adalah satu kaedah penilaian melalui pemerhatian yang dijalankan secara
bersistematik dan tepat untuk mengumpul maklumat dan merekodnya
dengan tepat tentang murid yang menjadi sasaran pemerhatian ataupun
Definisi secara keseluruhan kelas.

• Jika melibatkan individu tertentu ia adalah bertujuan untuk mengenal pasti


punca, sebab atau permasalahan yang dihadapi sama ada berkaitan dengan
Tujuan pembelajaran cara bersosialisasi ataupun isu moral yang dihadapi.

•Pemerhatian akan dibuat dalam bentuk memerhati tentang tingkah laku ,


perbualan atau interaksi sosial murid, dan juga hasilan kerja.
Bentuk
pemerhatian
Cara Merekod Pemerhatian
• mengenal pasti perkembangan dari segi

Senarai
pengetahuan, kemahiran, sikap , sahsiah, dan
kebolehan murid.
• untuk menentukan sama ada yang berkaitan dengan
tingkah laku yang dapat diperhatikan, kekerapan
semak tingkah laku itu berlaku, dan lain-lain berdasarkan
keperluan pemerhatian.

• Catatan dalam bentuk cerita (narrative) yang dibuat

Rekod
ke atas indidvidu atau kumpulan murid semasa
berlakunya sesuatu peristiwa.
• Daripada pemerhatian ini guru akan dapat
mengukur tentang keupayaan murid bertoleransi,
berterusan berinteraksi, dan memahami konsep-konsep moral
yang perlu ada pada setiap individu.