Anda di halaman 1dari 79

PERBINCANGAN ISU-ISU

PENDEKATAN
PENGAJARAN MATEMATIK

NAMA NO MATRIK
NUR SYAFIQA BINTI SHAHABUDIN D20131063749

SITI NURHIDAYAH BT MOHD YUNUS D20131063756

NOR AMALINA BINTI MD AIN D20131063773


ISI KANDUNGAN SLAID
• 1.0 : Pengenalan
• 2.0 : Pendekatan pengajaran
• 2.1 : Pendekatan Berpusatkan Guru+Murid+Bahan
• 2.2 : Pendekatan Koperatif & Kolaboratif
• 2.3 : Pendekatan Penyelesaian Masalah
• 2.4 : Pendekatan Berdasarkan Permainan
• 2.5 : Pendekatan Inkuiri
• 2.6 : Pendekatan Simulasi
• 2.7 : Pendekatan STEM
• 2.8 : Pendekatan I-Think
• 3.0 : Isu-isu pendekatan pembelajaran
• 3.1 : TPM
• 3.2 : Penghabisan sukatan
• 3.3 : Kreativiti guru & murid
• 3.4 : Perkembangan & penggunaan teknologi
• 3.5 : KBAT
• 4.0 : Pendekatan pengajaran matematik di luar negara
• 4.0 : Kesimpulan
1.0 PENGENALAN
Menurut Rajendran (2001), tahap ilmu dan
penguasaan pelbagai kemahiran oleh rakyat akan
menentukan kekuatan sebenar sesebuah negara.

PENDIDIKAN: satu usaha yang berlaku sepanjang


proses PdP untuk meningkatkan kualiti diri
seseorang bagi mengembangkan potensi diri dari
aspek rohani, jasmani, intelek dan berketrampilan
terhadap diri dan masyarakat.

PENDEKATAN: cara atau langkah yang diambil


untuk melakukan dan melaksanakan sesuatu tugas.

Proses pendidikan yang berlaku di dalam sesebuah institusi


pendidikan merupakan antara petunjuk bagi mengukur
tahap kemajuan sesebuah negara.
2.0 PENDEKATAN
PENGAJARAN
2.1 PENDEKATAN
BERPUSATKAN GURU
+ MURID + BAHAN
Pendekatan Berpusatkan Guru
Dikenali sebagai pengajaran langsung .
Pengajaran langsung bergantung kepada
guru untuk mengarah pemikiran murid dan
penglibatan serta penekanan kandungan
yang berstruktur.
Antara contoh-contoh termasuklah
pertimbangan semula, latih tubi dan praktis,
kuliah dan hafalan pelajar.

dikenali sebagai pengajaran eksplisit.


Ia terdiri daripada bahan yang mengandungi
langkah-langkah kecil dan sistematik.
Sebagai contoh, pengajaran fakta-fakta
sains atau kajian sosial, kemahiran
pemetaan, aturan tatabahasa dan
konsep,perbendaharaan kata, pengiraan
matematik dan membezakan fakta daripada
pendapat
Ciri-ciri Pendekatan Berpusatkan Guru

Guru bercakap lebih daripada murid semasa pengajaran


Pengajaran ditujukan kepada seluruh kelas;
Buku teks merupakan panduan untuk apa yang diajar dalam kelas
Setiap episod dalam pengajaran ditentukan oleh guru
Meja dan kerusi diatur dalam barisan , menghadap papan kapur
Murid tidak bebas untuk bergerak dalam bilik darjah
Pendekatan Berpusatkan Murid

Noriati (2009) mendefinisikan:


pengambil alihan tugas atau
tanggungjawab daripada guru oleh
murid semasa Pengajaran dan
Pembelajaran
Ciri-ciri Pendekatan Berpusatkan Murid

• Pengajaran dijalankan secara individu atau kumpulan-kumpulan


kecil dan tidak dijalankan secara keseluruhan kelas.
• Pelbagai bahan pengajaran disediakan untu murid menggunakan
secara individu atau dalam kumpulan-kumpulan kecil.
• Bentuk tuju hala pengajaran ditentukan oleh murid ketika
berinteraksi dengan guru.
• Cara menyusun perabot dalam bilik darjah memudahkan murid
bekerja secara individu atau di dalam kumpulan
• Murid dapat bergerak dengan bebas sekiranya perlu membuat
tugasan
• Selain guru, murid juga diberi peluang untuk menyuarakan
pendapat.
Meningkatkan
penglibatan murid
dalam P&P
matematik

Menambahkan Meningkatkan
keyakiran diri kemahiran
murid berfikir
KELEBIHAN
(menurut
Shahabuddin,
2007)

Menggalakkan murid Mewujudkan


menghasilkan idea suasana kerjasama
dan memberi dalam kumpulan
pendapat
Pendekatan Berpusatkan Bahan

Bermaksud guru menggunakan pelbagai bahan seperti buku,blok-blok binaan,


bahan lukisan, peralatan saintifik, komputer, pusat sumber, pusat akses kendiri
dan lain-lain untuk menjalankan pengajarannya.

meliputi cara yang luas bagi murid yang dibimbing oleh guru hingga murid
yang belajar secara individu dapat belajar.

penting bagi membantu guru memenuhi keperluan murid yang pelbagai dan
dapat menyediakan cara untuk murid belajar mengikut cara sendiri, pada bila-
bila masa dan di lokasi yang tidak menyulitkan mereka
2.2 PENDEKATAN KOPERATIF
DAN KOLABORATIF
Secara umum, strategi koperatif dan kolaboratif memerlukan
murid berkerjasama dalam kumpulan bagi mengatasi sesuatu
masalah, memberi maklum balas dan berkomunikasi serta
berinteraksi antara satu sama lain secara berstruktur.
Pembelajaran Koperatif

Satu set proses yang membantu murid berinteraksi satu sama lain
untuk mencapai satu matlamat khusus atau mendapatkan satu
hasil akhir (end –product) yang ada kaitan dengan isi kandungan
mata pelajaran. (Shukeri Hamzah, 2012)

Slavin (2005) berpendapat, pembelajaran koperatif hanya


berkesan apabila ia mempunyai tiga ciri berikut: ganjaran
kumpulan, tanggungjawab individu dan peluang yang sama
untuk berjaya.

Manakala Johnson & Johnson (2003) pula menyatakan bahawa


ciri-ciri pembelajaran koperatif adalah matlamat kumpulan,
peranan ahli, interaksi, kemahiran berkumpulan dan
penilaian kumpulan.
Student
Penyiasatan
Team
berkelompok
Achievement CONTOH (group
Division
(STAD) AKTIVITI investigation)
PEMBELAJARAN
KOPERATIF

Jigsaw
Pembelajaran Koperatif : Konsep
KISSES
K. Keep with the group (Sentiasa dalam pasukan)

I. Include everyone (libatkan semua ahli – elakkan passenger)

S. Share ideas and feelings (sedia berkongsi idea dan perasaan)

S. Stay on task (sentiasa melakukan tugasan yang diberi)

E. Encourage others (memberi galakkan kepada rakan sebaya)

S. Six inch voices (perbincangan mesra kumpulan berdua/berempat


dalam jarak lebih kurang 6 inci.)
Pembelajaran Kolaboratif
CIRI-CIRI
• Perkongsian maklumat antara guru dan murid atau murid dan murid
(contohnya maklumat hasil carian internet dikongsi bersama.

• Perkongsian kuasa antara guru dan murid. (empowerment kepada


murid menentukan objektif kepada sesuatu tugasan setelah
dipersetujui oleh guru, menggunakan kreativiti mereka menyiapkan
tugasan seperti menggunakan pengurusan grafik dan lain-lain.

• Guru sebagai mediators – bantu murid mengaitkan maklumat baru


yang diperoleh.
Perbezaan Antara Pembelajaran Koperatif Dan
Pembelajaran Kolaboratif
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
KOPERATIF KOLABORATIF
Peranan guru sebagai fasilitator, Tidak memerlukan pemantauan
menstrukturkan dan memantau guru dan tidak berstruktur.
aktiviti pasukan mencapai objektif.
Pergantungan positif setiap ahli Tiada ‘kontrak’ / pergantungan
dalam menentukan kejayaan dalam kolaborasi bersama
pasukan
Murid menerima latihan dalam Murid telah memiliki kemahiran
kemahiran berkumpulan dan sosial sosial yang dikehendaki. Mereka
dikehendaki membangunkan
kemahiran sedia ada untuk
mencapai matlamat pembelajaran.
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
KOPERATIF KOLABORATIF

Aktiviti distrukturkan di mana Murid-murid merunding dan


setiap pelajar memainkan mengorganisasi usaha sendiri.
peranan spesifik

Guru memantau, mendengar dan Guru cuma membimbing pelajar


mencampur tangan kegiatan ke arah penyelesaian masalah.
kumpulan jika perlu. Jika timbul persoalan, soalan itu
dijawab oleh kumpulan itu
sendiri.
Murid-murid menilai prestasi Murid-murid menilai prestasi
individu dan kumpulan dengan individu dan kumpulan tanpa
dibimbing oleh guru. dibimbing oleh guru.
2.3 PENDEKATAN
PENYELESAIAN MASALAH
DEFINISI:Penyelesaian masalah pula boleh ditakrifkan sebagai
suatu proses yang terancang untuk mencapai tujuan yang
dikehendaki dalam suatu masalah dengan menggunakan
pengetahuan dan pengalaman yang diperolehi.

Noriati (2009) menjelaskan bahawa dalam strategi ini, guru


melibatkan murid dalam aktiviti atau tugasan yang memberikan
mereka peluang untuk mengaplikasikan apa-apa yang dipelajari.

Penyelesaian masalah matematik boleh dianggap sebagai proses


dimana murid menggunakan dan menyesuaikan kemahiran atau
ilmu matematik untuk mencari penyelesaian kepada sesuatu
masalah.
Antara strategi yang digunakan dalam penyelesaian masalah
matematik adalah seperti:

Cuba Jaya:

• Merupakan cara yang termudah tetapi memerlukan tekaan yang


bijak dan penyemakan yang tersusun.

• Memerlukan kita membuat tekaan tentang penyelesaian terlebih


dahulu dan kemudian menguji untuk melihat sama ada betul atau
tidak.

• Proses ini diulang sehingga jawapan yang betul ditemui. Terdapat


tiga cara melaksanakan cuba jaya iaitu:

1. Cuba jaya secara rawak

2. Cuba jaya secara sistematik

3. Cuba jaya inferens


Contoh:
Masukkan nombor 1 hingga 9 dalam bulatan berikut supaya hasil
tambah empat nombor yang sebaris bersamaan 20.
Melukis gambar rajah:
Membina model:
Boleh dibahagikan kepada 3 tahap:

1. Menggunakan bahan konkrit


2. Menggunakan perwakilan seperti gambarajah
3. Menggunakan symbol matematik
Mengenal pasti pola:
Menjalankan eksperimen:
Menyusun dan menyenaraikan data:
Kajian John Brodi (2008 dalam Azlinda &
Noriah 2009) menunjukkan strategi
pengajaran ini mampu meningkatkan
keyakinan dan motivasi murid seterusnya
menjadikan murid lebih aktif.
2.4 PENDEKATAN
BERDASARKAN
PERMAINAN
• Menurut Sabri Ahmadi.et.al (2006), pendidikan matematik di
sekolah yang tidak menyeronokan adalah salah satu punca
kegagalan murid dalam mata pelajaran matematik.

• Seperti dalam Jurnal Pendidikan Dasar, “Kami (Turmudi,


2002) menyarankan permainan digunakan sebagai suatu
bentuk pendekatan dalam pembelajaran matematik.
• Kaedah Bermain Sambil Belajar adalah salah satu
permainan dalam pembelajaran. Ia dijalankan secara
santai tetapi masih dalam pengawasan guru.

• Dapat memberi kepuasan kepada murid secara sedar atau


tidak. Ini kerana dalam kaedah bermain sambil belajar,
terdapat unsur-unsur santai, suka-suka, gelak ketawa, tiada
paksaan, tiada tekanan dan menghiburkan.

• Walau bagaimanapun dalam keseronokan mereka, secara


tidak sedar mereka telah melalui proses pembelajaran.
• Dalam pedagogi pembelajaran matematik terdapat pelbagai
jenis permainan dalam seperti “role-play”, “small-world
play”, “play-trays”, “dramatic play” dan “construction
play”.

• Guru haruslah bijak dalam memilih atau mencipta jenis


permainan agar ia bersesuaian dengan minat, tahap umur
murid dan pembelajaran yang hendak disampaikan dalam
permainan tersebut.
Contoh Permainan:
• Mathbreakers merupakan permainan berbentuk RPG (Role
Playing Game) yang memerlukan murid menggunakan
kemahiran matematik mereka dalam melepasi halangan-
halangan di dalam permainan ini. Ini termasuk kemahiran
menambah, menolak, pecahan dan lain-lain.

• Sudah pasti akan menarik minat murid mahupun anak di


rumah dan di kelas untuk bermain sambil belajar.

http://www.cikguik.com/mathbreakers-permainan-
matematik-ala-zelda-untuk-pelajar.html
• Kita perlu faham bahawa, naluri kanak-kanak adalah bermain.
Dunia sekarang bukan lagi seperti zaman nenek moyang kita
yang hanya belajar bersumberkan buku dan pensel.

• Permainan sambil belajar adalah contoh aktiviti yang seiring


dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu melahirkan
insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani.
2.5 PENDEKATAN
BERASASKAN INKUIRI
Trowbridge & Bybee
(1986)

Robert M. Gagne (1970)


Proses bertanya Pembelajaran Kegiatan
dan mencari tahu merupakan pembelajaran
jawaban proses yang melibatkan
terhadap memperolehi secara maksimal
pertanyaan ilmu seluruh
ilmiah yang pengetahuan kemampuan
diajukannya. atau kemahiran. murid untuk
mencari dan
menyelidiki
sesuatu (benda,
manusia atau
peristiwa) secara
sistematik, logik
dan kritis
Inkuiri
Berstruktur

Bentuk-bentuk
Bulatan Inkuiri
pembelajaran Inkuiri berbantu
Pembelajaran

Inkuiri
terbuka
Menekankan kepada Memberi peluang
pengembangan aspek kepada murid untuk
kognitif, psikomotor, dan belajar dengan gaya
afektif secara seimbang mereka sendiri

KELEBIHAN

Sesuai dengan psikologi


murid moden Pembelajaran sama rata
Sukar untuk mengawal Memerlukan masa yang lama
aktiviti dan keberhasilan
murid

KEKURANGAN
Keberhasilan pelajar
ditentukan oleh kemampuan
murid untuk menguasai mata
pelajaran
2.6 PENDEKATAN
BERASASKAN
SIMULASI
VIDEO

CONTOH PLICKERS
Geometry Pad SIMULASI

Simulasi PhET
Keberkesanan Simulasi Berdasarkan Kajian

Simulasi telah terbukti sebagai satu cara pembelajaran


yang efektif, yang membolehkan murid lebih inovatif
dan kreatif.
(Les Pang & Hodson, 1999).

Simulasi dapat memberi pengalaman kepada murid


bagaimana sesuatu teori atau konsep diaplikasikan di
dalam masalah sebenar
(Alessi & Trollip, 2001).

Pembelajaran menerusi simulasi merupakan salah satu


strategi pengajaran yang terbukti berkesan dalam
meningkatkan mutu pembelajaran dari pelbagai aspek.
(Van Berkum dan de Jong, 1991).
Pendekatan penggunaan simulasi dalam Matematik
Menurut guru penyelaras program inovasi SMK Tengku Intan Zaharah, Wan
Norhaizam Wan Hassan, karnival yang bertema, ‘Real Math Real World Real Fun’
itu berjaya membuka minda para pelajar bahawa matematik adalah fenomena yang
berlaku di sekeliling mereka.
Katanya, terdapat empat ‘stesen’ yang menyediakan aktiviti berbeza seperti Kuiz
Kahoot atas talian, bengkel penggunaan kalkulator saintifik, eksplorasi matematik
dan cabaran sudoku.
“Kesemua aktiviti tersebut bukan sahaja mencabar dan menyeronokkan tetapi juga
merangsang minda pelajar untuk meneroka alam matematik.
“Aktiviti tersebut juga memerlukan kecergasan fizikal untuk melakukan
pergerakan dari satu stesen ke satu stesen mengikut tempoh yang ditetapkan,” kata-
nya dalam satu kenyataan.
Yang turut diadakan adalah pameran dan pelbagai permainan matematik, antaranya
teka berat objek, teka silang nombor, kuiz spontan, G-Math, Soalan Kanggaroo
Math dan Olimpiad serta Geometer Sketch Pad.

Artikel Penuh: http://www.utusan.com.my/pendidikan/100-pelajar-teroka-alam-matematik-


luar-darjah-1.376050#ixzz4bDV1Khfj
© Utusan Melayu (M) Bhd
2.7 PENDEKATAN
BERASASKAN STEM

APA ITU
STEM?

Pendidikan STEM adalah pendidikan


yang berasaskan kepada konsep mendidik
murid dalam empat bidang; Sains,
Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik
dengan mengintegrasikan dan
mengaplikasikannya dalam konteks dunia
sebenar (KPM,2016)
Pelaksanaan Stem Di Malaysia
Pendidikan STEM dalam PPPM dilaksanakan dalam 3 fasa.

GELOMBANG 1 (2013 -
2015) GELOMBANG 2 (2016
GELOMBANG 3
pengukuhan kualiti - 2020)
(2021 - 2025)
pendidikan STEM kempen dan kerjasama
STEM akan dianjak
dimulakan melalui dengan badan-badan
ke arah
peneguhan kurikulum, berkaitan dilaksanakan
kecemerlangan
pengujian dan latihan untuk menarik minat dan
melalui peningkatan
guru,dan penggunaan kesedaran masyarakat
keluwesan operasi
model pembelajaran dalam STEM
pelbagai mod
Kerangka Konseptual Pendidikan Stem

SUMBER:
KPM, 2016
Ciri-ciri P&p STEM
Contoh aktiviti STEM dalam Matematik

SUMBER:
Panduan Pelaksanaan Sains, Teknologi,
Kejuruteraan Dan Matematik Dalam P&p
Kementerian Pelajaran Malaysia (2016)
Elemen STEM Yang Berkaitan
• Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Mary Yap Kain Ching berkata,
kerjasama pintar yang membabitkan pemindahan ilmu bukan sahaja mampu
memberi anjakan kepada pembelajaran di sekolah malah dapat mencungkil bakat
penyelidik muda dalam kalangan pelajar.
• Sehubungan itu, beliau meminta universiti bersifat kreatif dan inovatif semasa
menjalankan aktiviti STEM supaya ilmu berkenaan dapat dijadikan amalan baik
untuk dicontohi di sekolah.
• "Dalam erti kata lain, universiti perlu menyumbangkan idea bagaimana untuk
memastikan pembelajaran STEM menjadi lebih mudah dan menyeronokkan, saya
yakin pembelajaran yang lebih interaktif berupaya memberi impak dalam menarik
minat golongan sasar untuk mengikuti mata pelajaran tersebut.
• Menurut Mary Yap, masyarakat masih dikaburi dengan kenyataan yang skeptikal
terhadap aliran STEM yang kononnya susah, justeru penglibatan media massa
dalam mempromosikan aliran itu untuk mengubah pandangan negatif akan dapat
membantu.
Artikel Penuh: http://www.utusan.com.my/berita/nasional/jadikan-stem-lebih-
menyeronokkan-1.335826#ixzz4bDZjDj3I
© Utusan Melayu (M) Bhd
2.8 PENDEKATAN
BERASASKAN I-THINK
Peta pemikiran ialah suatu model berpusatkan murid yang menyatukan dinamik
peta lukisan tangan bersama lapan struktur grafik yang konsisten di mana
merangkumi lapan proses kognitif yang penting (Hyerle dan Williams, 2004)

Menurut Kementerian Pelajaran(2013), peta pemikiran bukan satu


kurikulum tetapi sebagai satu bahan yang menggalakkan pelajar
berfikir serta menjadikan penyampaian guru lebih bermakna.

peta pemikiran boleh dijadikan sebagai alat untuk menilai tahap


kefahaman murid di dalam bilik darjah dengan isi kandungan
pelajaran yang disampaikan oleh guru.

Melalui peta pemikiran juga, murid boleh membuat perkaitan antara


peristiwa sebelum, semasa dan selepas proses PdP di dalam bilik
darjah (Rohaida Yusop , Zamri Mahamod (2015).
SUMBER:
(http://lbeehua.blogspot.my/2015/09/peta-pemikiran-i-think-tekanan-
gangguan.html)
Contoh Peta Pemikiran
Dalam Matematik
PETA BULATAN

SUMBER:
http://skmohdshah.com/index.php/learning
-objects-library/category/63-i-think-
panitia?download=132:i-think-matematik
PETA BUIH PETA BUIH BERGANDA

SUMBER:
http://skmohdshah.com/index.php/learning-
objects-library/category/63-i-think-
panitia?download=132:i-think-matematik
PETA DAKAP PETA POKOK

SUMBER:
http://skmohdshah.com/index.php/learning-
objects-library/category/63-i-think-
panitia?download=132:i-think-matematik
PETA ALIR PETA PELBAGAI ALIR

SUMBER:
http://skmohdshah.com/index.php/learning-
objects-library/category/63-i-think-
panitia?download=132:i-think-matematik
PETA TITI

SUMBER:
http://skmohdshah.com/index.php/learning-
objects-library/category/63-i-think-
panitia?download=132:i-think-matematik
Keberkesanan I-THINK

Hickie (2006) telah menjalankan kajian terhadap tiga buah sekolah di Tennessee
untuk mengenal pasti kesan perlaksanaan program peta pemikiran selama 2 tahun
ke atas tahap pencapaian murid dalam mata pelajaran kemahiran membaca dan
Matematik. Hasil kajiannya mendapati wujud perbezaan yang signifikan bagi min
ujian pencapaian kemahiran membaca (p=0.01< 0.05) tetapi sebaliknya untuk mata
pelajaran Matematik (p= 0.17 > 0.05)

Kajian yang dijalan oleh murid untuk membanding beza sebanyak


69%. Beliau juga menyatakan bahawa peta pemikiran telah dapat
meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan pelajar.

Menurut kajian Khalidah Othman, Saodah Ismail, Haslina Jaafar & Aminah
Samsudin (2014) terhadap pandangan murid terhadap aplikasi peta pemikiran i-
think dalam pengajaran dan pembelajaran literasi nombor, majoriti pelajar
bersetuju dengan aplikasi peta pemikiran I-think dalam pengajaran dan
pembelajaran literasi nombor.
3.0 ISU-ISU PENDEKATAN
PEMBELAJARAN

1 • Transformasi Pendidikan Negara

2 • Penghabisan sukatan

3 • Kreativiti guru dan murid

• Perkembangan dan Penggunaan


4 Teknologi

5 • KBAT
3.1: Transformasi
Pendidikan Negara

• Di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia


2013-2025, KPM telah merangka beberapa anjakan
bagi melonjakkan sistem pendidikan negara.
Sumber: Pelan Pembangunan Pelajaran (2013-2015)
menyediakan kesamarataan kepada akses
pendidikan berkualiti dan bertaraf
antarabangsa. iaitu menanda aras keupayaan
dalam kemahiran membaca, Matematik dan
Sains dengan taraf antarabangsa.

melancarkan Kurikulum Baru Sekolah


Menengah (KBSM) dan menyemak semula
Kurikulum Sekolah Rendah (KBSR),
selaras dengan pemansuhan Penilaian
Menengah Rendah (PMR) mulai 2014.

bermula 2016, penilaian murid Tahun Enam


tidak lagi dinilai melalui UPSR semata, tetapi
digabungkan bersama pentaksiran sekolah
dan pusat.
• Tujuan anjakan PPPM :

melahirkan murid yang mampu


bersaing di peringkat global
yang mana menekankan
aplikasi pengetahuan dan daya
pemikiran berfikir secara kritis
dan kreatif.

• Maka, peranan guru amatlah penting di dalam seluruh


institusi pendidikan dengan menggunakan pendekatan
pengajaran yang sepatutnya dan sesuai dengan potensi
murid di dalam kelas melahirkan modal insan kelas pertama.
3.2: Penghabisan
sukatan
• PdP bersifat konvensional:

berpusatkan guru semata.

• Menurut Noraini (2001), kaedah ini masih digunakan di


sekolah walaupun pelbagai kaedah telah diperkenalkan.

• Guru perlu menghabiskan sukatan pengajaran dan


kesuntukan masa, selain sering berlaku kepada guru
yang mengajar kelas-kelas peperiksaan dan bagi subjek-
subjek Sains dan Matematik.
• Menurut Gabbin (2001) kaedah
pengajaran yang berpusatkan
guru gagal dalam melatih murid
dalam kemahiran berfikir, menyelesaikan
masalah dan kemahiran komunikasi.

• Guru akan menghabiskan sukatan semasa PdP


tanpa mempedulikan dapatan di akhir
pembelajaran yang diperolehi oleh murid
walaupun guru masih menggunakan buku teks
dan rujukan yang sah di dalam kelas.
3.3: KREATIVITI GURU
DAN MURID
Tahun 2010 yang lalu merupakan tahun inovasi dan
kreativiti dan ia merupakan salah satu usaha untuk
membudayakan amalan kreativiti dalam kalangan
rakyat.

Individu yang kreatif dan berinovatif berupaya


menyalurkan idea mereka dan mereka cipta sesuatu
setanding dengan tahap pemikiran peringkat global.

Apabila murid mula menyoal dan bertindak mencari


jawapan, menghubung kait, meneroka idea, dapat
membuat refleksi dan membuat tindakan bagi setiap
sesi pembelajaran merupakan salah satu tanda aras
yang menunjukkan daya dan tahap kreativiti
seseorang murid.
Sehingga kini, selain masalah
kekangan masa, kaedah menulis dan
menunjukkan jalan kira di papan
hitam dianggap lebih senang dalam
menyampaikan ilmu dan kemahiran
matematik (Subahan, 2007).

Amalan kreatif murid juga sebenarnya


dipengaruhi oleh daya pemikiran
dan kemahiran guru tersebut (Azizi,
Jamaludin & Yusof, 2007).
Abdul Razak B. Idris & Nor Asmah Binti
Salleh. (2011) dalam kajiannya:

Guru-guru Matematik di sekolah telah menggunakan interaksi


dua hala yang mana mereka bersoal jawab dan mengemukakan
pendapat dengan murid- murid semasa sesi PdP dijalankan.

Melalui kaedah penyoalan dan bimbingan yang betul daripada


para guru, akan meransang dan menggalakkan daya pemikiran
kreatif para murid untuk meneroka Matematik dengan lebih
mendalam.

Penggunaan bahan bantu mengajar di dalam kelas akan menarik


minat murid malah mereka juga lebih memahami konsep yang
disampaikan oleh guru dengan lebih mudah.
3.4: PERKEMBANGAN DAN
PENGGUNAAN TEKNOLOGI

Penggunaan bahan berteknologi seperti komputer, kalkulator


saintifik, bahan berasaskan perisian media mahupun internet telah
digunakan secara meluas dalam bidang pendidikan.

Objektif kurikulum subjek Matematik khususnya, iaitu:


meningkatkan penguasaan murid terhadap penggunaan
teknologi dalam subjek tersebut seperti membina konsep dan
menyelesaikan masalah dan meneroka ilmu matematik.
(Kementerian Pendidikan Malaysia. (2000).

Peranan guru adalah mengetahui dan melengkapkan diri


dengan ilmu-ilmu teknologi bermaklumat yang terkini supaya
sesi PdP yang dijalankan juga terkini dan berkesan kepada para
pelajar.
3.5: KBAT
(KPM, 2012).
• KBAT telah diimplementasikan sejak tahun 2013, namun
menurut sebuah kajian oleh perunding Kestrel Education
(UK) dan 21st Century Scools (USA). (2011) menyatakan
bahawa tahap pemikiran aras tinggi masih di tahap
yang rendah dalam kedua-dua kalangan guru dan
murid.

• Berbeza dengan pendekatan PdP zaman dulu, guru juga


perlu bijak dalam mengubah suai pendekatan
pengajaran mereka kini supaya dapat meningkatkan
tahap KBAT dalam kalangan para murid yakni
• mengubah terus daripada amalan hafalan dan belajar
demi peperiksaan kepada memahami dan mampu berfikir
aras tinggi dalam menyelesaikan masalah pembelajaran.
4.0 PENDEKATAN
PENGAJARAN
MATEMATIK DI LUAR
NEGARA MALAYSIA
 Pendekatan pengajaran matematik di Singapura telah diguna pakai
di semua sekolah di dunia termasuk Amerika Syarikat.
 Negara Singapura telah menggunakan pendekatan Heuristik
(hukum bagi proses penyelesaian masalah) dalam kurikulum
mereka sejak 10 tahun yang lalu.
 Heuristik merupakan cara atau strategi yang dapat membantu
dalam menyelesaikan masalah. Antara kaedah tersebut:
 Melukis gambar rajah, pola, guna objek, jadual, ayat matematik atau
kaedah logik.
 Penambahan bahan visualisasi dalam pembelajaran akan
menambah tempoh pengingatan. Gabungan visual dan verbal akan
menyebabkan pelajar lebih aktif dalam PdP.
 Lebih mementingkan pemahaman konsep daripada dapatan
jawapan akhir.
5.0 KESIMPULAN:
 Matematik adalah salah satu subjek yang sangat penting
dalam kurikulum sekolah.

 Sebenarnya matematik bukan sahaja penting dalam


kurikulum sekolah, tetapi ia penting dalam kehidupan
seharian.

 Segala teknologi yang kita kecapi pada hari ini tidak akan
wujud tanpa adanya matematik.

 Jadi, pendekatan pengajaran yang sesuai haruslah dikaji


dengan teliti dan diaplikasikan dalam pengajaran para
pendidik supaya modal insan yang disanjung tinggi dapat
dijana dan memanfaatkan negara.