Anda di halaman 1dari 9

Teori perkembangan sosiobudaya

Lev Vygotsky
Asas / Konsep Teori Sosiobudaya
Merupakan teori gabungan antara kognitif
dengan persekitaran sosial

- Vygotsky bersetuju dengan Piaget bahawa


perkembangan kognitif berlaku secara Vygotsky menyatakan bahawa bahasa tutur
berperingkat-peringkat. dan pengaruh orang lain dalam dunia sosial
- Beliau juga berpendapat bahawa interaksi kanak-kanak merupakan pengaruh penting
sosial kanak-kanak amat mempengaruhi dalam perkembangan kognitif mereka.
perkembangan kognitif mereka

- Sumbangan yang utama teori ini ialah


konsep zone of proximal development dan
Lev Vygotsky berpendapat bahawa scaffolding.
masyarakat, budaya dan lingkungan sosial - Scaffolding pula ialah bantuan sementara
kanak-kanak yang mempengaruhi orang dewasa kepada pelajar untukmembuat
pembentukan kognitif dan intelektual sesuatu yang lebih sukar.
manusia. Saat dan ketika dimana bantuan itu diberikan
adalah dipanggil zon perkembangan
proksimal (zone of proximal development).
Zon Perkembangan Proksimal

Scaffolding

Perkembangan Bahasa
ZON PERKEMBANGAN PROKSIMAL
• Kemahiran-kemahiran yang sukar dilakukan oleh kanak-kanak
bolehdijayakan dengan bantuan dan bimbingan orang-orang
dewasa atau rakan sebaya yang lebih mahir.
• Bertujuan untuk menolong kanak-kanak berkembang dari tahap
sosialkepada tahap peribadi.
• Vygotsky percaya bahawa anak akan lebih berkembang jauh jika
berinteraksi dengan orang lain.
• Menurutnya juga, ZPD merupakan celah antara actual
development(tahap perkembangan sebenar) dan potential
development(tahap perkembangan potensi),
– Tahap Perkembangan Sebenar
penyelesaian masalah secara bersendirian oleh kanak-kanak tanpa
sebarang bantuan.
– Tahap Perkembangan Potensi
Tahap kemahiran yang dapat dicapai oleh kanak-kanak dengan
bantuan pengajar yang lebih berkemampuan.
KONSEP SCAFFOLDING
• Scaffolding= kerangka besi/kayu yang menyokong
bangunan.
• Struktur yang menyokong satu struktur yang baru itu sudah
kuat atau lengkap dan boleh berdiri sendiri, struktur
sokongan itu akan dibuang.
• Bimbingan yang diberi oleh seorang dewasa dalam proses
pengajaran & pembelajaran melalui soalan dan interaksi
yang bersifat positif.
• Di awal-awal pembelajaran guru melakukan bimbingan
langsung kepada pelajar, semakin tinggi tahap kemampuan
pelajar, maka bimbingan yang diberikan akan semakin
sedikit.
• mbingan diberikan kepada pelajar dalam mempelajari
kemahiran baharu, namun bimbingan yang diberi di
kurangkan sehingga pelajar boleh menguasai sesuatu
kemahiran.
Perkembangan bahasa
• Bagi Vygotsky, bahasa berkembang daripada interaksi
sosial dengan orang lain.
• Vygotsky mewujudkan pertukaran
pengetahuan bersama kepada pengetahuan personal
• Kanak-kanak akan bercakap sendirian
untukmenyelesaikan masalah tanpa didengari oleh
orang lain
• Kanak-kanak ini akan dapat menyelesaikan tugasan-
tugasan yang lebih mencabar berbanding
mereka yangtidak menggunakannya
Kekuatan teori
• Menekankan bahawa perkembangan kognitif manusia
tidak terpisah dari kegiatan-kegiatan sosial dan budaya.
• Ia juga menekankan bagaimana kanak-kanak dibantu
berkembang dengan bimbingan orang yang sudah
berpengalaman dalam bidang-bidang tersebut.
• Beliau menekankan bagaimana proses-proses
perkembangan mental seperti ingatan, perhatian,dan
penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan
penemuan-penemuan masyarakat seperti bahasa,
sistem matematika dan alat-alat ingatan.
• Menurut Vygotsky, anak-anak lahir dengan fungsi
mental yang relatif dasar seperti kemampuan untuk
memahami dunia luar dan memusatkan perhatian.
Kritikan Teori
• Teori Vygotsky mengatakan bahawa
perkembangan kanak-kanak adalah pengaruh
besar daripada interaksi dan komunikasi antara
kanak-kanak dengan orang dewasa namun tidak
menekan dari segi tingkah laku
dan perkembangan konsep.
• Proses pembelajaran yang kurang jelas seperti
pembentukan konsep,belajar dari pelbagai
sumber pembelajaran.
sumbangan
• Menggunakan ZPD kepada kanak-kanak dengan
memberi latihan yang berbeza kesukaran untuk
menentukan tahap bimbingan yang sepatutnya
diberi.
• Guru membantu bila diperlukan dan beri galakan
serta semangat untuk kanak-kanak mencuba dan
mengaplikasi kemahiran supaya mencapai
objektif pembelajaran.
• Guru memberi peluang kepada kanak-
kanak untuk menyelesaikan masalah mereka
sendiri di dalam pembelajaran