Anda di halaman 1dari 19

PERANAN &

TANGGUNGJAWAB
DALAM PERLAKSANAAN
PROGRAM PENDIDIKAN
z
INKLUSIF

PISMP PSV JUN 2015

IPG KAMPUS TUN HUSSIN ONN


z
PENGETUA/GURU BESAR

 Pengerusi Jawatankuasa program pendidikan inklusif sekolah.

 Bertanggungjawab terhadap pentadbiran, pengurusan dan ikhtisas program


pendidikan inklusif.

 Bertanggungjawab terhadap Polisi dan Objektif.

 Bertanggungjawab terhadap semua perancangan dan pelaksanaan program


pendidikan inklusif di sekolah.

 Ketua Penilai dan Pemantau semua hasil kerja guru, dan murid program
pendidikan inklusif di sekolah.

 Ketua bimbingan bagi semua guru yang terlibat dengan program pendidikan
inklusif di sekolah.

 Merancang dan melaksana Program Motivasi murid program pendidikan


inklusif.
http://cikgusuepkhas.blogspot.my/2013/01/garis-panduan-pelaksaan-inklusif.html
z GURU PENOLONG KANAN
PENDIDIKAN KHAS (GPKPK)
 Naib Pengerusi Jawatankuasa program pendidikan inklusif sekolah.

 Bertanggungjawab terhadap pentadbiran, pengurusan dan ikhtisas program


pendidikan inklusif.

 Bertanggungjawab terhadap Polisi dan Objektif .

 Bertanggungjawab terhadap semua perancangan dan pelaksanaan


program pendidikan inklusif di sekolah.

 Penolong Ketua Penilai dan Pemantau semua hasil kerja guru, dan pelajar
program pendidikan inklusif di sekolah.

 Penolong Ketua bimbingan bagi semua guru yang terlibat dengan program
pendidikan inklusif di sekolah.

 Merancang dan melaksana Program Motivasi pelajar program pendidikan


inklusif.
z
GURU KELAS

 Menjadi ahli jawatankuasa program pendidikan inklusif .

 Bersama guru pendidikan khas merancang dan menyediakan


rancangan pengajaran semasa .

 Menerima kemasukan pelajar berkeperluan khas.

 Membuat penilaian.

 Membuat laporan prestasi pelajar berkeperluan khas.


z
GURU MATA PELAJARAN

 Menjadi ahli jawatankuasa program pendidikan inklusif .

 Bersama guru pendidikan khas merancang dan menyediakan


rancangan pengajaran semasa .

 Menerima kemasukan pelajar berkeperluan khas.

 Membuat penilaian.

 Membuat laporan prestasi pelajar berkeperluan khas.


GURU PENDIDIKAN KHAS (GURU
z
PEMBIMBING)
 Menjadi ahli jawatankuasa program pendidikan inklusif .

 Merancang dan menyediakan rancangan pengajaran semasa bersama guru


mata pelajaran.

 Mengenalpasti kesediaan pelajar berkeperluan khas untuk ditempatkan di pra


inklusif.

 Merancang dan melaksanakan P&P di pra inklusif

 Menilai pelaporan prestasi dan mengambil tindakan susulan yang sewajarnya.

 .Membimbing pelajar berkeperluan khas secara individu atau berkumpulan di


Kelas Pendidikan Khas semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran di
kelas aliran perdana.

 Menjalankan pengukuhan dan pengayaan pada pelajar berkeperluan khas


selepas pengajaran dan pembelajaran di aliran perdana.

 Mendapatkan kebenaran bertulis dari ibu bapa / penjaga berhubung dengan


penempatan ke progran pendidikan inklusif.
z
MURID BERKEPERLUAN KHAS
 Menguasai kemahiran asas 3M (membaca, menulis dan mengira).

 Tiada masalah tingkah laku berat.

 Bersedia belajar di kelas aliran perdana.

 Boleh berinteraksi dengan semua pihak dengan baik.


z
RAKAN PEMBIMBING

 Menerima kehadiran pelajar berkeperluan khas


dalam kelas.

 Rakan Pembimbing.

 Menjadi ‘role model’.


z
IBU BAPA

 Memberi sokongan moral terhadap pelajar berkeperluan khas.

 Memberi motivasi kepada murid berkeperluan khas.

 Membantu mengulangkaji pelajaran di rumah.

 Memberi kebenaran bertulis untuk mengikuti program pendidikan inklusif.

http://cikgusuepkhas.blogspot.my/2013/01/garis-panduan-pelaksaan-inklusif.html
z BADAN KERAJAAN “GO” DAN BUKAN
KERAJAAN “NGO” DALAM PENDIDIKAN
INKLUSIF

 Pada masa ini, pendidikan khas di Malaysia disediakan oleh tiga


organisasi utama, iaitu Kementerian Pe-lajaran, Kementerian Perpaduan
dan Pembangunan Masyarakat (Jabatan Kebajikan Masyarakat) dan pel-
bagai badan kerajaan dan bukan kerajaan yang lain seperti Persatuan
Kanak-kanak Spastik (Spastic Chil-dren’s Assocation), Pusat Bimbingan
Sinaran Matahari, Pusat Harian Kanak-Kanak Istimewa, dan Ya-yasan
Sindrom Down Kiwanis (Kiwanis Down Syndrome Foundation).
z
Pelaksanaan Pendidikan Khas oleh
Kerajaan
 Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan pendidikan
khas melalui dua pendekatan, iaitu Sekolah Pendidikan Khas
bagi murid bermasalah penglihatan dan pendengaran, dan
Program Pendidikan Khas Inte-grasi disediakan untuk murid-
murid bermasalah pembelajaran, bermasalah pendengaran dan
bermasalah penglihatan. Kedua-dua program ini diwujudkan di
sekolah harian biasa rendah dan menengah dan sekolah
menengah teknik atau vokasional yang menggunakan
pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara pen-gasingan
dan separa inklusif
z

 Di Malaysia, Kebanyakan pelajar kurang upaya diberi pendidikan sama ada


dalam persekitaran khas atau-pun dalam persekitaran bersepadu.

 Pendidikan inklusif digalakkan oleh Kementerian Pelajaran, namun im-


plementasi pendidikan inklusif masih belum lagi meluas. Ini dapat dilihat, iaitu
pelajar-pelajar bermasalah pen-dengaran dan bermasalah penglihatan
mengikuti kurikulum biasa, manakala pelajar-pelajar bermasalah pem-
belajaran kebanyakannya mengikuti kurikulum khas yang diajar oleh guru
pendidikan khas.
z
Badan-badan Bukan Kerajaan yang
Terlibat dengan Pendidikan Khas

 pelaksanaan program ‘Tahun Antarabangsa Orang-orang Cacat pa-


da 1986’ telah membuka mata pelbagai pihak terhadap pendidikan untuk
kanak-kanak berkeperluan khas.

 berbagai-bagai aktiviti dilak-sanakan bagi menyedarkan ibu bapa dan


masyarakat tentang hal-hal berkaitan kanak-kanak berkeperluan khas.

 Selepas tahun tersebut, bilangan kanak-kanak berkeperluan khas yang


berdaftar di pusat tertentu serta guru pendidikan khas juga telah
bertambah.
z

Persatuan Kanak-kanak Spastik (Spastic


Children’s Assocation)
• Persatuan ini mmenyediakan intervensi awal untuk khususs
kanak-kanak kerencatan mental di antara umur 2-16 tahun

Pusat Bimbingan Sinaran Matahari


• Pusat bimbingan ini ditubuhkan dengan tujuan untuk
mengajar kanak-kanak berkeperluan khas tentang
kemahiran hidup dan kemahiran sosial.
z

Pusat Harian Kanak-Kanak Istimewa


• Pusat harian ini dibuka khusus untuk memberi perkhidmatan
kepada kanak-kanak berkeperluan khas yang terlibat dengan
intervensi awal bagi kanak-kanak di antara usia 0-6 tahun serta
kemahiran hidup untuk ka-nak-kanak di antara umur 6-16 tahun.

Yayasan Sindrom Down Kiwanis (Kiwanis Down


Syndrome Foundation
• Yayasan ini adalah satu badan yang komited kepada kebajikan
kanak-kanak sindrom down dengan tum-puan kepada kanak-
kanak yang berumur di bawah 6 tahun. Kini, yayasan ini
mengendalikan enam pusat pendidikan untuk kanak-
kanak sindrom down di merata tempat di Malaysia.
z
 Faedah pendidikan inklusif bukan sahaja kepada murid
pendidikan khas, namun turut juga mem-pengaruhi murid aliran
perdana seperti pencapaian dalam akademik dan kemahiran
bukan aka-demik seperti kemahiran asas kehidupan (seperti
contoh komunikasi, kemahiran motor dan kema-hiran kefungsian
hidup. Jennifer Katz & Pat Mirenda, (2002)

 Pendidikan ini melibatkan pelajar-pelajar berkeperluan khas di


dalam ke-las-kelas biasa di mana bantuan yang sesuai kepada
mereka diberikan bagi membolehkan mereka mengikuti
pengajaran dan pembelajaran bersama rakan sebaya mereka.
Kamariah Jalil, (1995)
Garis
z
panduan pelaksanaan program pendidikan
inklusif kepel-bagaian keupayaan individu
 Seseorang murid dengan keperluan khas adalah boleh dididik jika dia
mampu untuk mengurus diri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain
dan disahkan oleh panel yang terdiri daripada pengamal perubatan,
pegawai Kementerian Pendidikan dan pegawai Jabatan Kebajikan
Masyarakat, sebagai berupaya mengikuti program Pendidikan Kebangsaan
layak untuk menghadiri program pendidikan khas kecuali murid-murid yang
berikut;

 a) murid yang cacat anggota tetapi mempunyai kebolehan mental


untuk belajar seperti murid biasa; dan

 b) murid yang mempunyai pel-bagai kecacatan atau yang sangat cacat


anggotanya atau yang terencat akal yang berat.”

Akta Pendidikan 1996, Peraturan-peraturan Pendidikan


(Pen-didikan Khas) 1997 Bahagian II 3(2)
z
Program pengajaran dan pembelajaran
yang dibentuk ini adalah fleksibel selaras
keperluan individu.

 “Guru-guru boleh mengubah suai kaedah atau teknik pengajaran


atau pembelajaran, masa bagi aktiviti dan susunan aktiviti, mata
pelajaran dan bahan bantu mengajar bagi mencapai tujuan dan
matlamat Pendidikan Khas”.

 peraturan-peraturan Pendidikan (Pendi-dikan Khas) 1997


z
SOKONGAN DARIPADA BADAN
KERAJAAN DAN BUKAN KERAJAAN
 Kebanyakan organisasi sama ada daripada badan krajaan mahupun bukan
kerajaan yang terlibat dalam pendidikan untuk pelajar kurang upaya telah
banyak membuat pelaburan dengan membeli perkakasan teknologi sebagai
satu langkah untuk menyokong proses pengajaran dan pembelajaran dengan
lebih berkesan.

 Namun begitu, kelengkapan dari segi perkakasan teknologi (hardware) bukan


lagi menjadi isu utama untuk organisasi yang memberi perkhidmatan
pendidikan kepada pelajar berkeperluan khas ini.

 Isu yang lebih besar yang perlu ditangani sekarang adalah pembinaan perisian
yang dapat memenuhi keperluan khas tempatan untuk digunakan dalam
proses pengajaran dan pembelajaran para pelajar berkeperluan khas.