Anda di halaman 1dari 17

KERANGKA

KONSEPTUAL
KAJIAN
PROF DR NOR AISHAH BUANG

UKM

07 OCTOBER 2017
PENGENALAN

• Kerangka teoritikal/konseptual kajian ‘symmetry’ dengan


objektif/persoalan/hipotesis kajian dan juga dengan variables
yang dibincangkan dalam pernyataan masalah.

• Work backward….at the end of data collection


PERSOALAN DEMI PERSOALAN…

• Bagaimana menentukan Kerangka konseptual


Kajian yang relevan???
• Mana datang dulu? Permasalahan Kajian atau
Kerangka Konseptual Kajian?
• Bagaimana jika tiada model yang boleh menjadi
asas kepada permasalahan kajian?
• Bolehkah kita ambil sebahagian dari keseluruhan
sesuatu model?
PERSOALAN DEMI PERSOALAN…

• Perlukah kita tunjukkan keseluruhan sesuatu model


tetapi hanya menggunakan sebahagian sahaja?
• Apakah asas yang kita pakai dengan menggabungkan 2-
3 model berlainan menjadi satu model baru yang
dinamakan ‘adaptasi’.
• Perlukah dilabelkan ‘pembolehubah’ tertentu pada
komponen-komponen dalam sesuatu kerangka
konseptual kajian?
3 ISTILAH YANG BERLAINAN

• Kerangka Teoritikal Kajian


- Direct satu teori/ tak ada ubahsuaian
• Kerangka Konseptual kajian
- Dari satu model sahaja
- Dari lebih satu model (adaptasi)
- Dari sintesis kajian-kajian lepas

• Kerangka Kajian????
DEFINISI KERANGKA
TEORITIKAL KAJIAN
• Berbeza dengan model konseptual kajian, ia tidak dibina
berdasarkan kajian-kajian lepas atau diadaptasi dari satu
model/beberapa model lain
• Dipetik terus dari teori-teori tersohor yang sudah sedia
ada. Cth: Behavioral learning teori, cognitive learning theory
etc
DEFINISI KERANGKA KONSEPTUAL
KAJIAN

• Berbentuk gambarajah yang menunjukkan


hubungkaitan antara komponen-komponen
(pembolehubah2) dalam satu model/kerangka
• Model/Kerangka ini dibina berdasarkan teori-
teori dan dapatan kajian-kajian lepas.
• Memberi gambaran keseluruhan fokus kajian
iaitu berkaitan dengan objektif kajian.
MENURUT TUCKMAN (1999)

• A conceptual model is a proposed set of


LINKAGES between specific variables, often along
a path from INPUT to PROCESS to OUTCOME,
with the expressed purpose of PREDICTING or
ACCOUNTING for specific outcomes.
• IOW, it is a complex PROPOSAL of all the
variables and their interconnections that make a
particular outcome….
MENURUT TUCKMAN (1999)

• It also provides specific instances of these variables and


their expectations about relationships between them.
MENURUT MILES AND
HUBERMAN (1994)
• A conceptual framework explains either graphically or in
narrative form, the main things to be studied-key factors,
constructs and variables and the presumed relationships
among them.
• Is specify who and what will and will not be studied.
DEFINISI KERANGKA KAJIAN

• Ditulis dalam Bab 3 bukan Bab 1

• Dibina berbentuk ’flowchart’ yang


menunjukkan proses keseluruhan metodologi
kajian
CARA MEMBINA KERANGKA
KONSEPTUAL KAJIAN
• Bermula dengan permasalahan kajian, menyenaraikan
persoalan-persoalan yang hendak dijawab:
a. Adakah A sebabkan B?
b. Mengapa C terjadi? Apakah hubungan A dengan B yang
menyebabkan C?
c. Atau ada hubungan X selain A dengan B?
• Fikirkan satu tajuk menyeluruh yang boleh menggambarkan
semua persoalan di atas.
• Dalami maksud konstruk-konstruk yang terlibat dan
hubungannya antara satu sama lain dari sudut pelbagai
disiplin, model dan teori.
• Sambil itu, jalankan proses ‘matching’ dengan model yang
sesuai.
• Kemudian ‘pemurnian’ objektif kajian.
CARA MENULIS HURAIAN KERANGKA
TEORITIKAL/KONSEPTUAL KAJIAN
• Nyatakan model ini diambil dari siapa atau diadaptasi dari siapa.
• Terangkan setiap komponen dalam model dan bagaimana ia
saling berkait untuk menyebabkan/menghasilkan outcome.
• Nyatakan bagaimana author ini membina model ini-dari kajian
beliau? dan bersandarkan teori apa?
• Jika adaptasi dari satu atau lebih model, nyatakan bahagian
mana yang telah diubahsuai dan berikan asas mengapa
pengubahsuaian tersebut boleh dibuat berdasarkan dapatan
sesuatu kajian atau kelompongan tertentu dalam model
tersebut (ada rujukan sah).
• “Bridge”!!!
SAMBUNG………

• Nyatakan juga mengapa pengubahsuaian ini


perlu dilakukan dalam konteks menjawab
persoalan kajian.
• Petakan (map out) ‘interconnections’
komponen-komponen (variables) dalam
model anda dengan objektif/persoalan kajian.
• Jika mengambil sebahagian sahaja dari
keseluruhan model sebenar, nyatakan dan
berikan sebabnya.
• Rasional memilih model ini berbanding
dengan model lain.
LATIHAN ‘HANDS-ON’

• Menulis objektif kajian berdasarkan kerangka


teoritikal/konseptual kajian.
• Memilih kerangka teoritikal/konseptual kajian
yang relevan dengan permasalahan kajian
• Bagaimana membina kerangka konseptual kajian
dengan mengadaptasi model-model kajian
• Analisis Penulisan Kerangka Konseptual Kajian
TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai