Anda di halaman 1dari 34

Cadbury_R

• STATISTIK DESKRIPTIF
DAN INFERENSI

• INTERPRETASI DATA

• PEMAPARAN DATA
ASAS PENGUKURAN

 Analisis data
Satu proses untuk memberi makna kepada data
penyelidikan yang telah dikumpul.
Membantu mencapai objektif sesuatu penyelidikan
dijalankan.
a) Menjawab persoalan-persoalan yang masih belum
ada jawapan
b) Menyelesaikan sesuatu masalah yang timbul
c) Sebagai asas untuk membuat sesuatu tindakan
atau mengubah tindakan sedia ada
d) Menghasilkan pengetahuan baru secara sistematik
ALAT ATAU INSTRUMEN
PENGUMPULAN
DATA Soal selidik, temubual,
pemerhatian, ujian dan lain-
lain

KAJIAN KUANTITATIF

dianalisis secara berstatistik


dengan
menggunakan program
KAJIAN KUANTITATIF
Statistical Package for Social
Science (SPSS).
boleh juga dianalisis
menggunakan perisian lain
(Microsoft Office Excel )
STATISTIK DESKRIPTIF DAN INFERENSI

Statistik adalah satu cabang


dalam matematik gunaan.
melibatkan nombor dan
manipulasi nombor

tidak memerlukan
pengetahuan matematik yang sangat
mendalam dan terlalu kompleks
Dua jenis statistik: -

 Statistik keperihalan
atau deskriptif
 Statistik Inferensi atau
pentakbiran
Perbezaan Statistik Deskriptif dan Inferensi

STATISTIK FUNGSI UJIAN


 Menghuraikan ciri-ciri Frekuensi, min, mod,
pemboleh ubah. medium, sela, sisihan
 Ia digunakan untuk membuat piawai, varians,
kesimpulan mengenai data peratusan, kadar, nisbah,
DESKRIPTIF numerikal. taburan normal, skor z
 Tidak membuat generalisasi dan sebagainya.
daripada sampel kajian
kepada populasi di mana
sampel diambil.
 Menghurai perhubungan Ujian-t, unjian ANOVA,
antara pemboleh ubah. Ujian Khi-Kuasa Dua,
INFERENSI  Menghuraikan ciri-ciri ujian korelasi Pearson dan
sampel yang dipilih daripada sebagainya.
populasi.
 Membuat generalisasi ciri-
ciri sampel mengenai
populasinya.
Statistik Deskriptif

Merupakan statistik yang digunakan


untuk menghuraikan ciri-ciri
pembolehubah. Statistik deskriptif
menggunakan petunjuk seperti min,
sisihan piawai, medium, mod,
taburan normal dan skor z untuk
menyatakan ciri-ciri sesuatu
pembolehubah.
Matlamat dan Kegunaan
Menganalisis maklumat sampel
sebagai anggaran kepada
maklumat populasi.

Menguji sejauh mana maklumat


sampel (statistik) diyakini
menganggar dengan tepat
maklumat populasi (parameter).
Ujian Statistik Berkaitan

1. Khi kuasa dua (chi-square)


2. Ujian Korelasi Pearson
3. Analisis pemfaktoran (factor analysis)
4. Ujian-t
5. Analisis varians (ANOVA)
Perhubungan antara
pemboleh ubah bersandar
dengan pemboleh ubah Ujian Korelasi
bebas

 Pemboleh ubah bebas mengakibatkan kesan kepada


pemboleh ubah bersandar.
 Pemboleh ubah bersandar menerima kesan akibat pemboleh
ubah bebas.
 Perhubungan antara pemboleh ubah ini dinamakan sebagai
korelasi.
 Beberapa jenis pekali ujian korelasi;
1. Pekali Pearson product-moment (atau Pearson)
2. Pekali Phi
3. Pekali Point-biserial
4. Pekali Spearman Rho
5. Pekali Cramer dan Lambda
6. dll
 Jenis ujian ini bergantung kepada jenis skala pengukuran
dan bilangan pembolehubah yang terlibat dalam korelasi.
 Kekuatan sesuatu korelasi diwakili oleh pekali dalam ujian
korelasi.
Nilai pekali korelasi (r) ialah nilai
pengukuran kekuatan perhubungan
antara dua pembolehubah. Nilai r ini
mempunyai sela antara +1.00 dan -
1.00. Nilai pekali dilaporkan dalam nilai
perpuluhan seperti r = .65 atau r = - .41
tafsiran

andaian
terhadap sesuatu
INTERPRETASI hal (mimpi)

memberi
maksud denagn
agakan
Kamus Bahasa Melayu (1994)
KESIMPULANNYA

• Interpretasi data penyelidikan


tindakan
• Pentafsiran/penjelasan
/penterjemahan data-data
• hasil daripada analisis
• sesuatu kajian tindakan.
 Statistik deskriptif asas yang lazimnya
digunakan dalam proses penilaian ialah
pemindahan skor mentah kepada
graf,poligon kekerapan atau
histogram,termasuk pengiraan dan
penggunaan julat,min,median, dan
mod.
 Hasil pengiraan statistik ini akan
membolehkan penyelidik membuat
pentafsiran yang seterusnya digunakan
untuk menyediakan laporan.
 Apabila data diintegrasi atau
disintesis,interpretasi boleh dibuat
dengan menghubungkaitkan kategori-
kategori dengan soalan-soalan atau
objektif kajian.
 Hal ini kerana kesimpulan atau dapatan
kajian yang diperoleh boleh
dipersembahkan secara
tepat,jelas,koheran dan menarik.