Anda di halaman 1dari 34

BAB 8

ISLAM &
HUBUNGAN
ETNIK

HUBUNGAN
ETNIK

MahyuddinKhalid&AshrofZaki, UiTM emkay@salam.uitm.edu.m


PENGENALAN
NILAI
NILAI
EMANUSIAAN
EMANUSIAAN 8.1 Hasil Pembelajaran
• Mengenalpasti perspektif
ASAS
ASAS Islam tentang hubungan
HUB ETNIK
HUB ETNIK 8.2 etnik
• Mengaitkan asas-asas dan
APLIKASI
APLIKASI prinsip-prinsip hubungan
8.3 KANDUNGAN BAB 8
SOSIAL
SOSIAL etnik dari perspektif Islam
dalam proses perpaduan
MAQASID
MAQASID di Malaysia
SYARIAH
SYARIAH 8.4 • Mengetahui dan
mengaplikasi nilai-nilai
TOLERANSI
TOLERANSI kemanusiaan dalam
HUB ETNIK
ETNIK 8.5 merapatkan hubungan
HUB
antara kaum

2
ISLAM DAN KEHARMONIAN HUBUNGAN ETNIK
 Islam menekankan keamanan untuk diri sendiri
NILAI
NILAI mahupun sesama umat Islam. Ini bersandarkan kepada
EMANUSIAAN
EMANUSIAAN
firman Allah SWT:
ASAS
ASAS
HUB ETNIK
HUB ETNIK

APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL

MAQASID
MAQASID  Islam menerima kepelbagaian bangsa dan pluralisme
SYARIAH
SYARIAH masyarakat bersandarkan firman Allah SWT:

TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
HUB ETNIK

3
ISLAM DAN KEHARMONIAN HUBUNGAN ETNIK
Dalam Islam, soal perbezaan bukan menjadi halangan
NILAI
NILAI untuk manusia berbaik-baik, bekerjasama dan saling
EMANUSIAAN
EMANUSIAAN membantu antara satu dengan yang lain.
ASAS
ASAS
HUB ETNIK
HUB ETNIK Penghormatan kepada penganut agama lain telah
ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW semasa hayat
APLIKASI
APLIKASI baginda dan pendekatan tersebut merupakan ajaran
SOSIAL
SOSIAL penting dalam agama Islam.

MAQASID
MAQASID Islam melihat kepelbagaian etnik dengan pandangan yang
SYARIAH
SYARIAH positif untuk berkenal-kenalan dan bantu-membantu
dalam perkara kebaikan.
TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
HUB ETNIK
Ini bersandarkan perisitiwa bila Nabi Muhammad SAW
menegur Abu Zarr yang menggelar Bilal dengan
menjelaskan tiada keistimewaan seseorang yang berkulit
putih dengan seorang yang berkulit hitam kecuali
ketakwaannya.
4
PRINSIP ISLAM BERKAITAN DENGAN NILAI
KEMANUSIAAN

NILAI
NILAI Al-’Ilm
EMANUSIAAN
EMANUSIAAN

ASAS
ASAS Al-Syura
HUB ETNIK
HUB ETNIK

APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL Al-’Adalah
Nilai Kemanusiaan Islam
MAQASID
MAQASID Al-
SYARIAH
SYARIAH Hurriyyah
TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
HUB ETNIK Al-Musawah

Al-
Mas’uliyyah
5
BERILMU / AL-’ILM
NILAI
NILAI
EMANUSIAAN
EMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
HUB ETNIK
Dengan adanya
ilmu sesebuah
APLIKASI
APLIKASI Sesungguhnya
SOSIAL Mencari ilmu itu masyarakat itu
SOSIAL Islam adalah
adalah wajib tegak, dan
Ilmu, dan Al-
MAQASID
MAQASID setiap orang bersatupadu
Quran adalah
SYARIAH
SYARIAH Islam. antara ilmu
kitab Ilmu.
pengetahuan
TOLERANSI
TOLERANSI dan keimanan.
HUB ETNIK
HUB ETNIK

6
PERMESYUARATAN/ AL-SYURA
NILAI
NILAI
EMANUSIAAN
EMANUSIAAN Syura membawa
Musyawarah dapat
maksud bahawa
membuka segala
sesorang itu tidak
ASAS
ASAS pintu kesulitan dan
menyendiri
HUB ETNIK
HUB ETNIK memberi kesempatan
pendapatnya dalam
untuk melihat
persoalan yang
penyelesaian dalam
APLIKASI
APLIKASI memerlukan pendapat
pelbagai sudut.
SOSIAL
SOSIAL orang lain.

MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH Kebaikan
Islam mengalakkan
bermusyawarah adalah
aktiviti
TOLERANSI
TOLERANSI manusia akan
bermusyawarah dalam
HUB ETNIK
HUB ETNIK mendapat lebih ilmu
kehidupan indidividu,
pengetahuan dari
bekeluarga dan
pebincangan selain
bernegara.
idea sendiri.

7
PERMESYUARATAN/ AL-SYURA
NILAI
NILAI SYURA DALAM KEHIDUPAN INDIVIDU
EMANUSIAAN
EMANUSIAAN • Istikharah kepada Allah
• Musyawarah dengan orang yang
dapat dipercayai pendapatnya,
ASAS
ASAS pengalaman, nasihat dan
HUB ETNIK
HUB ETNIK keikhlasannya

APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL

MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH SYURA DALAM KEHIDUPAN
SYURA DALAM KEHIDUPAN
BERKELUARGA
BERMASYARAKAT DAN
BERNEGARA • Wajib bagi suami isteri
TOLERANSI
TOLERANSI untuk saling memahami
• Al Qur'an dijadikan asas
HUB ETNIK
HUB ETNIK dan saling
sebagai penyelesaian dan
bermusyawarah dalam hal
musyawarah.
yang membawa
kepentingan bersama
• Saling meredhai

8
KEADILAN/ AL-ADALAH
NILAI
NILAI
EMANUSIAAN
EMANUSIAAN SOSIAL
1. Semua etnik
ASAS
ASAS bebas menganut
Al-Adalah agama dan
HUB ETNIK
HUB ETNIK bermaksud: kepercayaan
keadilan masing-masing
2. Bebas untuk
APLIKASI
APLIKASI melakukan
SOSIAL
SOSIAL kegiatan ekonomi

PEMERINTAHAN
MAQASID
MAQASID 1. Orang bukan
SYARIAH
SYARIAH Islam yang
bermastautin di UNDANG-
Negara Islam wajib UNDANG
TOLERANSI
TOLERANSI dipelihara darah Membela nasib
dan hartanya semua lapisan
HUB ETNIK
HUB ETNIK masyarakat dalam
2. Harta kekayaan
Negara juga wajib negara
dibahagikan
kepada semua
rakyat

9
KEBEBASAN/ AL-HURRIYYAH
Kebebasan secara amnya menekankan kebolehan
NILAI
NILAI
EMANUSIAAN
seseorang individu untuk bertindak mengikut
EMANUSIAAN
kehendaknya sendiri.
ASAS
ASAS
HUB ETNIK
HUB ETNIK Kebebasan adalah nilai kemanusiaan yang diberi
perhatian dalam Islam.
APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL

MAQASID
MAQASID Ia merangkumi kebebasan beragama, kebebasan
SYARIAH
SYARIAH berfikir, kebebasan politik, kebebasan sivil dan semua
kebebasan hakiki.
TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
HUB ETNIK
Kebebasan beragama bermaksud kebebasan
beriktikad dan kebebasan melakukan ibadat.
Islam tidak menerima tindakan memaksa seseorang
menganut agama tanpa kerelean individu tersebut.

10
KESAMARATAAN/ AL-MUSAWAH
NILAI
NILAI
EMANUSIAAN
EMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
HUB ETNIK
Islam mengajar
semua manusia
APLIKASI
APLIKASI Kesamarataan adalah sama dan
Kepelbagaian
SOSIAL bangsa, bahasa
SOSIAL manusia adalah setaraf dari sudut
dan warna kulit
berlandaskan pandangan Allah
tidak menjejaskan
konsep dan faktor yang
MAQASID
MAQASID kesejagatan membezakan
taraf kemanusiaan
SYARIAH
SYARIAH seseorang dari
Islam. mereka adalah
perspektif Islam
ketakwaan di sisi
Allah
TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
HUB ETNIK

11
BERTANGGUNGJAWAB/ AL-MAS’ULIYYAH
Allah s.w.t.
NILAI
NILAI menganugerahkan kepada
EMANUSIAAN
EMANUSIAAN manusia dengan akal dan
ilmu yang membolehkan
ASAS
ASAS mereka melaksanakan tugas
HUB ETNIK
HUB ETNIK dan tanggungjawab
pengimarahan bumi.
APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL

MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH

TOLERANSI
TOLERANSI Rasulullah s.a.w.
HUB ETNIK
ETNIK menjelaskan kepada kita di
HUB Tanggung jawab itu akan
dalam hadisnya unsur-unsur
dipersoalkan di hadapan
penting bagi tanggung jawab
Allah s.w.t. pada hari kiamat
manusia di dunia, iaitu:
kelak.
Masa, kerja, harta dan
ilmu.

12
ASAS-ASAS HUBUNGAN ETNIK DALAM ISLAM
NILAI Berkenal-
NILAI kenalan
EMANUSIAAN
EMANUSIAAN

ASAS
ASAS Faham-
HUB ETNIK
HUB ETNIK memahami

APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL Bekerjasama
SOSIAL
Asas Hubungan Etnik
MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH Persaudaraan

TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
HUB ETNIK Berkasih
sayang

Jamin
menjamin

13
BERKENAL-KENALAN/ AL-TA’ARUF
NILAI
NILAI Manusia dijadikan paras rupa
EMANUSIAAN
EMANUSIAAN dan yang berlainan supaya
Maksud: mereka berbaik antara satu
ASAS
ASAS Berkenalan secara dengan lain agar mereka
HUB ETNIK
HUB ETNIK mendalam yang boleh dapat hidup bersama dalam
menimbulkan kasih sayang. keadaan aman dan
sejahtera, bukan untuk
APLIKASI
APLIKASI bermusuh-musuhan.
SOSIAL
SOSIAL
Al-Ta’aruf
MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH

Bermusuhan antara satu Ta’aruf merealisasikan


TOLERANSI
TOLERANSI pengabdian kepada Allah
HUB ETNIK
ETNIK dengan lain tidak akan
HUB supaya mengenali keturunan
mendatangkan keuntungan
kepada mana-mana pihak. masing-masing.

14
FAHAM MEMAHAMI/ AL-TAFAHUM
NILAI
NILAI
EMANUSIAAN
EMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
HUB ETNIK

APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL

MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH

TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
HUB ETNIK

15
SALING BEKERJASAMA/ AL-TA’AWUN
NILAI
NILAI
EMANUSIAAN
EMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
HUB ETNIK

APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL

MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH

TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
HUB ETNIK

16
PERSAUDARAAN/ UKHUWAH
NILAI
NILAI
EMANUSIAAN
EMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
HUB ETNIK

APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL

MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH

TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
HUB ETNIK

17
BERKASIH SAYANG/ AL-MAHABBAH
NILAI
NILAI
EMANUSIAAN
EMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
HUB ETNIK

APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL

MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH

TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
HUB ETNIK

18
JAMIN MENJAMIN/ AL-TADHAMUN
NILAI
NILAI
EMANUSIAAN
EMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
HUB ETNIK

APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL

MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH

TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
HUB ETNIK

19
APLIKASI HUBUNGAN ETNIK DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT
MALAYSIA

NILAI
NILAI
EMANUSIAAN
EMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
HUB ETNIK

APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL

MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH

TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
HUB ETNIK

20
APLIKASI HUBUNGAN ETNIK DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MALAYSIA

NILAI
NILAI
EMANUSIAAN
EMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
HUB ETNIK

APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL

MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH

TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
HUB ETNIK

21
KEJIRANAN DAN HUBUNGAN ETNIK
NILAI
NILAI
EMANUSIAAN
EMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
HUB ETNIK

APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL

MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH

TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
HUB ETNIK

22
PEMANGKIN SEMANGAT KEJIRANAN
NILAI
NILAI
EMANUSIAAN
EMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
HUB ETNIK

APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL

MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH

TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
HUB ETNIK

23
HUBUNGAN SOSIAL
NILAI
NILAI
EMANUSIAAN
EMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
HUB ETNIK

APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL

MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH

TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
HUB ETNIK

24
MAQASID SYARIAH
NILAI
NILAI
EMANUSIAAN
EMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
HUB ETNIK

APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL

MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH

TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
HUB ETNIK

25
MAQASID SYARIAH
NILAI
NILAI
EMANUSIAAN
EMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
HUB ETNIK

APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL

MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH

TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
HUB ETNIK

26
MAQASID SYARIAH
NILAI
NILAI
EMANUSIAAN
EMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
HUB ETNIK

APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL

MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH

TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
HUB ETNIK

27
MAQASID SYARIAH
NILAI
NILAI
EMANUSIAAN
EMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
HUB ETNIK

APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL

MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH

TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
HUB ETNIK

28
MAQASID SYARIAH
NILAI
NILAI
EMANUSIAAN
EMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
HUB ETNIK

APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL

MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH

TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
HUB ETNIK

29
TOLERANSI ISLAM DALAM HUBUNGAN ENTIK
NILAI
NILAI
EMANUSIAAN
EMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
HUB ETNIK

APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL

MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH

TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
HUB ETNIK

30
TOLERANSI ISLAM DALAM HUBUNGAN ENTIK
NILAI
NILAI
EMANUSIAAN
EMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
HUB ETNIK

APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL

MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH

TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
HUB ETNIK

31
BATAS TOLERANSI DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA

NILAI
NILAI
EMANUSIAAN
EMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
HUB ETNIK

APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL

MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH

TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
HUB ETNIK

32
PENGUKUHAN
 Bincangkan ENAM (6) daripada prinsip kemanusiaan
NILAI
NILAI
EMANUSIAAN
EMANUSIAAN
Islam yang menjadi lambang ke arah kesatuan
warga negara.
ASAS
ASAS  Huraikan TIGA (3) asas hubungan sosial dalam
HUB ETNIK
HUB ETNIK masyarakat pelbagai etnik menurut perspektif Islam
 Bincangkan TIGA (3) kepentingan perlunya
APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL hubungan kerjasama yang baik antara pelbagai
etnik menurut perspektif Islam.
MAQASID
MAQASID  Nyatakan EMPAT (4) prinsip Islam berhubung
SYARIAH
SYARIAH dengan nilai-nilai kemanusiaan sebagai
TOLERANSI
penghubung kepelbagaian etnik
TOLERANSI
HUB ETNIK
HUB ETNIK  Bincangkan TIGA (3) asas hubungan sosial yang
direalisasikan di Malaysia menurut perspektif Islam
 Huraikan TIGA (3) matlamat hubungan etnik
menurut Islam

33
PENGUKUHAN
 Huraikan EMPAT (4) prinsip Islam yang
NILAI
NILAI
EMANUSIAAN
EMANUSIAAN menekankan toleransi hubungan etnik di Malaysia
 Bincangkan TIGA (3) aplikasi hubungan sosial
ASAS
ASAS Islam dalam konteks hubungan etnik di Malaysia.
HUB ETNIK
HUB ETNIK
 Huraikan EMPAT (4) tujuan Syariah (maqasid al-

APLIKASI
APLIKASI syariah) dalam kerangka perundangan Islam yang
SOSIAL
SOSIAL mampu memberi perlindungan kepada hak-hak
asasi sebagai rakyat dalam konteks masyarakat
MAQASID
MAQASID majmuk.
SYARIAH
SYARIAH
 Jelaskan TIGA (3) nilai universal yang perlu

TOLERANSI
TOLERANSI difahami dan dihayati oleh semua rakyat Malaysia
HUB ETNIK
HUB ETNIK bagi memperkukuhkan perpaduan.
 Huraikan EMPAT (4) bentuk aplikasi hubungan
sosial menurut Islam dalam konteks hubungan
etnik di Malaysia.
34