Anda di halaman 1dari 16

Gaya kognitif dan Gaya

pembelajaran

Ahli kumpulan:
Connie Ling Shu Jun
Lim Sheng Jia
Muhammmad Shakir bin Mohd Shahar
Stephanie Lai Kai xin
Gaya Kognitif
• Field Dependence
• Field independence
Field Dependence
• Mempersepsikan secara global
• Mengkategorikan konsep secara umum
• Berorientasikan sosial
• Lebih dipengaruhi oleh kritikan
• Memerlukan penentuan matlamat dan
pengukuhan luaran.
Syor Tugasan Pembelajaran FD
• Sediakan satu persekitaran pembelajaran sosial di
mana murid-murid berpeluang untuk berinteraksi
dengan orang lain.
• Bekalkan bahan sokongan seperti advance
organizers.
• Pastikan arahan diberi jelas dan bersifat eksplisit.
• Gunakan banyak contih dan ilustrasi
• Utamakan kaedah berpusatkan murid dengan
penekanan kepada pengukuhan positif
Field Independence
• Mempersepsikan secara analitikal.
• Mengkategorikan konsep secara khusus
• Orientasi yang tidak bersifat peribadi
• Kurang dipengaruhi oleh kritikan
• Mempunyai matlamat dan pengukuhan yang
ditentukan sendiri.
Syor tugasan pembelajaran FI
• Menyediakan satu persekitaran pembelajaran
yang berdikari dengan menggunakan kaedah
inkuiri penemuan.
• Bekalkan murid-murid dengan bahan rujukan
dan bahan resos.
• Beri bimbingan yang minimum.
Gaya pembelajaran
Gaya pembelajaran Huraian Contoh

Gaya pembelajaran visual •Orang yang gemar Semasa dalam kelas, Ali
mempelajari huruf, gambar menyalinkan semua nota
atau gambar rajah, teks, yang dibagi oleh guru dan
dan benda-benda maujud. cuba membuat rujukan
•Murid perlu menulis nota yang berbentuk teks dan
apabila mengingati gambar untuk
sesuatu dan tidak perlu menambahkan
penerangan lisan. pengetahuannya terhadap
pembelajaran.

Gaya pembelajaran auditori • Jenis pembelajaran yang Muthu tidak menyalin nota
menekankan pendengaran dalam proses p&p tetapi dia
perkataan dan arahan mendengar dan mengingati
apa yang diterangkan oleh
lisan.
guru.
•Seseorang murid perlu Apabila guru memberi latihan
mengingati penerangan kepada mereka. Muthu dapat
melalui bacaaan kuat atau menjawab dengan baik
menggerakkan bibir ketika dengan menggunakan teknik
mempelajari sesuatu. ingat kembali.
Gaya Pembelajaran Huraian Contoh

Gaya pembelajaran •Pembelajaran melalui Semasa waktu Sains &


kinestetik gerakan-gerakan untuk Teknologi, guru membawa
mengingati informasi ke murid-murid keluar dari
kelas dan pergi ke taman
dalam otaknya.
bunga. Murid-murid diberi
• Murid jenis
peluang menyentuh dan
pembelajaran ini gemar merasai bentuk-bentuk
menyentuh dengan bunga. Selepas itu,
bidang objek yang terdapat beberapa orang
digemari kerana mereka murid dapat melukis
suka terhadap bidang bentuk bunga yang
yang dapat memberi disentuh tadi, maka murid-
pengalaman yang realiti murid tersebut merupakan
jenis pembelajaran
kepada mereka.
kinestetik.
Gaya pembelajaran Huraian Contoh

Gaya pembelajaran global •Murid sentiasa berinisiatif Meng Choo sentiasa


mencari pelbagai cara dan jalan melayari internet, mencari
penyelesaian untuk sesuatu maklumat di pusat sumber,
perkara. menanya pandangan orang
•Murid ini akan mendapatkan lain apabila membelajari
maklumat daripada sumber- sesuatu topik yang baru
sumber yang berlainan. baginya.

Gaya pembelajaran •Pembelajaran yang Murid B sering menanya


pemerhatian reflektif menggunakan pengalaman soalan pada dirinya dan
melalui membuat refleksi. memikirkan sebab dan
•Setiap pembelajaran yang akibat jikalau sesuatu
dilakukan akan diimbas kembali keputusan telah diambil.
dan membuat kesimpulan pada Selepas keputusan diambil,
akhirnya. murid ini akan membuat
•Murid akan memikir secara refleksi terhadap keputusan
mendalam sebelum membuat tadi.
sebarang keputusan yang
muktamad.
Gaya Pembelajaran Huraian Contoh

Gaya pembelajaran abstrak -Transformasi maklumat -Sebagai contohnya, Mira


menerusi pemerhatian suka menganalisis situasi
reflektif atau pengkajian dengan secara abstrak serta
aktif. membuat pemerhatian dan
-Murid yang mengamalkan berfikir akan kesimpulannya.
jenis gaya pembelajaran ini
sentiasa menekankan teori
dan analisa sistematik.
Biasanya murid lebih kepada
pemikiran logik serta suka
benda dan simbol-simbol
untuk mewakili sesuatu. Di
samping itu, murid jenis ini
suka pada mata pelajaran
matematik dan sains yang
dapat mengaplikasikan
simbol-simbol dan formula
tertentu.
Gaya Pembelajaran Huraian Contoh

Gaya Pembelajaran aktif Murid yang berjenis Sebagai contohnya, Meena


gaya pembelajaran aktif menjalankan eksperimen
akan menggunakan terhadap makanan binatang
pengalaman lepas dan ternakan. Meena telah
menggabungkannya mempunyai pengalaman
dengan maklumat- dalam membela kucing di
maklumat baru dalam rumahnya, oleh itu, dia
proses penyelesaian telah mengabungkan
masalah. konsep makanan kucingnya
Selain itu, murid yang dengan konsep yang baru
mengamalkan jenis yang telah disarankan oleh
pembelajaran ini adalah guru darjahnya. Dengan ini,
sangat aktif dalam Meena lebih cenderung
kuriukulum dan sukakan untuk mengaplikasikan
ujikaji yang baru konsep baru dan lama
baginya. secara praktikal sehingga
berjaya.
Gaya Pembelajaran Huraian Contoh

Gaya Pembelajaran konkrit Gaya yang memerlukan Sebagai contohnya, apabila


pengalaman atau bahan guru menceritakan kisah
yang konkrit untuk harimau kepada murid-
menyokong proses murid. Abu tidak mendapat
pembelajaran.Murid cerita yang disampaikan
berjenis ini juga akan oleh guru, akan tetapi,
menyerap segala maklumat apabila guru menunjukkan
melalui pengalaman gambar dan video harimau,
lasngsung dengan Abu terus faham apa yang
membuat pemerhatian dan ingin disampaikan oleh
pemikiran terhadap suatu guru.
perkara. Selain itu, murid
jenis ini gemarkan contoh
yang spesifik baginya serta
setiap masalah hendaklah
menjadikannya sebagai
perkara yang terasing.
Gaya Pembelajaran Huraian Contoh

gaya pembelajaran divergen Murid yang mempunyai Sebagai contohnya,guru


gaya pembelajaran divergen telah menanya soalan yang
berupaya mengasimilasikan dapat membantu murid
pelbagai maklumat untuk mencetus idea-idea yang
dijadikan satu entiti yang bernas seperti , “ Apa yang
bersepadu. Murid ini akan memberi tekanan kepada
menjanakan seberapa anda?”, “ Apakah yang
banyak idea yang banyak penting bagi kamu?” dan
mengenai satu topik dalam sebagainya.
masa yang ditetapkan. Idea-
idea akan dibahagikan
kepada unit-unit yang lebih
kecil serta disusun mengikut
turutan. Selain itu, murid
jenis ini akan berfikiran
terbuka dan mempunyai
imaginasi yang tinggi
terhadap sesuatu topik.
Gaya Pembelajaran Huraian Contoh

Gaya pembelajaran Gaya yang cekap Sebagai contohnya, Siti telah


konvergen menyelesaikan masalah mencari jalan penyelesaian
terutamanya yang berkaitan yang pelbagai dari pusat
dengan tugasan teknikal. sumber untuk
Murid jenis ini lebih fokus menyelesaikan masalah
dan cekap membuat tekanan di kalangan murid-
penaakulan deduktif. murid. Dengan ini, Siti
Selain itu, gaya konvergen mempraktikan gaya
terdiri daripada satu proses pembelajaran konvergen
yang menggabungkan idea- dengan mengintepretasikan
idea yang berlainan maklumat dari pelbagai
berdasarkan tema atau topik sumber.
yang tertentu dalam satu
struktur yang tersusun dan
boleh difahami.
Murid yang mengamalkan
gaya pembelajaran ini lebih
sesuai dengan mata
pelajaran sains, matematik
dan teknologi.
Gaya pembelajaran