Anda di halaman 1dari 41

KOMUNIKASI BERKESAN

DALAM BILIK DARJAH


MESRA BUDAYA
Komunikasi Berkesan Dalam Bilik
Darjah Mesra Budaya
 Kemahiran Komunikasi Berkesan
 Lisandan bukan lisan
 Laras Bahasa

 Kesantunan

 Bahasa Kebangsaan sebagai Bahasa Perpaduan


 Kepentingan kemahiran komunikasi berkesan
Komunikasi
- Komunikasi ialah perkongsian maklumat antara
sumber dan penerima.
- Komunikasi ialah pertukaran maklumat/mesej
antara manusia untuk mencapai tujuan / maksud
yang sama- Bartol & Martin 1998
Komunikasi
1. Komunikasi perlu ada:
- Sumber = pemula/ pencetus maklumat
- Penerima = sasaran maklumat
- Media = cara penyampaian/ saluran
Proses Komunikasi 2 Hala
E media D

Penghantar Penerima
maklumat

A B
maklumbalas
D E

Penerima Penghantar
media

Gangguan
KOMUNIKASI LISAN
 Satu proses Komunikasi yang melibatkan Suara.

 Menitikberatkan kepada:

 Nada Suara
 Bahasa yang digunakan
 Kefasihan Sebutan
 Kelancaran perkataan yang digunakan.

 Setiap perkataan yang diucapkan hendaklah


selari/sejajar dengan pergerakan anggota badan,
memek muka dan gerak mata.
EMAHIRAN KOMUNIKASI GURU

 Komunikasi bermakna penghantaran sesuatu


mesej secara tulisan, lisan atau bukan lisan dari
seseorg kpd pihak lain dan akan berlaku tindak
balas drp penerima mesej. Kemahiran komunikasi
melibatkan kemahiran penyampai dan penerima
mesej. Contoh mesej: Guru bertanya. Tindak
balas: m/m menjawap atau geleng kepala.
KEMAHIRAN KOMUNIKASI GURU

 Komunikasi yg berkesan dpt diterima dgn jelas


oleh penerima.
 Komunikasi adalah interaksi manusia utk
berkungsi idea, pandangan dan perasaan.
KEMAHIRAN KOMUNIKASI GURU

 Kemahiran komunikasi guru penting kerana ia


melambangkan pemikiran guru yg dijelmakan
melalui komunikasinya dlm pelbagai bentuk spt.
ilmu, kemahiran dan idea.
 Guru perlu mahir menyampaikan mesej. Guru juga
perlu bijak mentafsir dan menganalisis mesej hingga
mampu memberi tindak balas yg sesuai.
 Pencapaian hasil pembelajaran banyak bergantung
kpd kemahiran guru menyampaikan ilmu dan
kemahiran kpd m/m.
 Menurut Woolfolk (2001), guru mampu
mengekalkan minat dan mengembangkan
pembelajaran murid jika guru sentiasa sedar
persekitaran pembelajaran murid.
 Vygotsky (1986) pula berpendpt bahawa guru yg
berperanan dlm menyampaikan maklumat,
peringatan dan galakan kpd murid pd waktu dan
keadaan yg sesuai merupakan antara pusat
pembelajaran murid. Peranan ini dpt dilaksanakan
dengan komunikasi yg berkesan.
 Cara guru berkomunikasi mempengaruhi perasaan,
semangat, sikap dan keperibadian m/m.
KOMUNIKASI BERKESAN ADALAH BERPANDUKAN
KEPADA “7K”

 KEPERCAYAAN
Penyampai harus memperolehi kepercayaan daripada pendengar
Dapat tarik perhatian dan tumpuan pendengar
Dapat membantu kelancaran penyampai maklumat
Penyampai akan lebih yakin dalam penyampaiannya

 KONTEKS
 Mesej bagi sesuatu komunikasi hendaklah mempunyai kebenarannya
 Terutama dalam konteks yang tertentu
 KANDUNGAN
 Hendaklah mempunyai makna
 Makna akan mempengaruhi pendengar untuk bertindak

 KEJELASAN
 Mesej seharusnya tidak mengelirukan
 Pemilihan kata-kata atau simbol-simbol yang digunakan ketika berkomunikasi
haruslah jelas

 KEUPAYAAH PENDENGAR
 Tahap keupayaan pihak pendengar akan menentukan kekesanan komunikasi
 Jika tinggi tahap pemahaman pendengar, penyampai harus guna ayat yang
sesuai dengan ilmu pendengar
 Lebih sesuai jika digunakan ayat-ayat yang mudah difahami
KAEDAH
 Komunikasi harus melalui beberapa saluran yang dipilih
 Komunikasi hendaklah sesuai dengan tujuan penyampaian maklumat
 Penyampai haruslah mempertimbangkan tentang
Apakah kumpulan sasar
Berapakah saiznya

KESINAMBUNGAN
 Komunikasi adalah satu proses yang berterusan
 Komunikasi perlu berulangan untuk menarik perhatian pendengar
 Susunan ayat-ayat mesti ada hubungkait untuk melicin penerimaan
pendengar ini akan menguatkan fakta-fakta yang telah disebutkan
Komunikasi Berkesan Dalam Bilik
Darjah Mesra Budaya
Amalkan sikap kepimpinan demokratik.
 Kepimpinan guru bersifat demokratik boleh

mewujudkan interaksi dua hala dan membawa


suasana sosioemosi yang sihat, mesra dan harmonis
dintara guru dengan murid
Komunikasi Berkesan Dalam Bilik
Darjah Mesra Budaya
Mewujudkan suasana interaksi yang kondusif
dalam bilik darjah.
 Suasana interaksi yang kondusif dalam bilik darjah
dapat diwujudkan dengan menyusun keadaan
fizikalnya. Ini dapat dilakukan dengan menyusun
tempat duduk murid-murid mengikut bentuk
kumpulan yang difikirkan sesuai mengikut kerativiti
sendiri.
Komunikasi Berkesan Dalam Bilik
Darjah Mesra Budaya
Menggunakan strategi berpusatkkan murid.
 Startegi berpusatkkan murid ini adalah strategi

yang digunakan untuk melibatkan murid secara


aktif dalam aktivi pembelajaran mereka.
Komunikasi Berkesan Dalam Bilik
Darjah Mesra Budaya
Menggunakan banyak alat bantu mengajar.
 Alat bantu mengajar biasanya digunakan untuk

menarik perhatian murid-murid serta menimbulkan


minat mereka untuk belajar.
Komunikasi Berkesan Dalam Bilik
Darjah Mesra Budaya
Pembentukan komunikasi melalui interaksi
berkesan.
 Interaksi dua hala yang wujud di antara guru
dengan murid, murid dengan murid dalam bilik
darjah adalah penting dan kondusif ke arah
peningkatan keberkesanan pengajaran dan
pembelajaran.
Komunikasi Berkesan Dalam Bilik
Darjah Mesra Budaya
Membantu murid yang bermasalah.
 Guru harus mengadakan sesi kaunseling untuk

membantu murid yang mempunyai masalah


peribadi atau masalah lain.
Komunikasi Berkesan Dalam Bilik
Darjah Mesra Budaya
Menggunakan teknik menyoal.
 Semasa penyampaian isi pelajaran, guru boleh

menggunakan teknik menyoal untuk mendapatkan


tindak balas murid atau mencungkil pendapat
murid. Dengan menggunakan kaedah menyoal,
murid-murid akan dibimbing dan digalakkan
menjawab soalan-soalan guru.
Komunikasi Berkesan Dalam Bilik
Darjah Mesra Budaya
Menggunakan percakapan yang sesuai.
 Percakapan guru yang boleh mewujudkan interaksi

di antara guru dan murid-murid adalah


diklasikasikan di bawah ketegori pengaruh tidak
langsung.
Komunikasi Berkesan Dalam Bilik
Darjah Mesra Budaya
Mengelolakan banyak aktiviti kumpulan.
 Aktiviti kumpulan banyak memberi peluang kepada

murid-murid berinteraksi di antara satu dengan


yang lain.
Teknik Komunikasi Berkesan

 Kemahiran membina perhubungan


 Kemahiran mendengar
 Kemahiran membuat refleksi

25
KEPENTINGAN KOMUNIKASI KPD GURU

i. Guru sebagai pengajar


Guru perlu mahir mengajar ilmu dan
kemahiran dgn komunikasi yg
sesuai supaya jelas dan difahami
ii. Guru sebagai pendidik
Mendidik bermakna membentuk m/m
menjadi insan yg sempurna spt
dituntut agama, keluarga, masyarakat
dan negara.
KEPENTINGAN KOMUNIKASI KPD GURU

iii. Guru sebagai agen perubahan


Sebagai agen perubahan, guru perlu
mempengaruhi murid agar berubah ke
arah yg lebih baik.
iv. Guru sebagai pemimpin
Guru sebagai pemimpin bilik darjah dan dlm
masyarakat perlu mempunyai
kemahiran komunikasi agar kepimpinannya
diterima dan dihargai.
KEPENTINGAN KOMUNIKASI KPD GURU

v. Guru sebagai agen hubungan sosial


Guru adalah penggerak hubungan sosial dlm
kalangan m/m. Kemahiran komunikasi guru
boleh memupuk semangat perpaduan dan
kerjasama.
vi. Guru sebagai moderator
Guru boleh menjadi pendorong dan penggerak
ke arah perubahan dan pencapaian yg lebih
positif dlm kalangan murid.
ELEMEN DALAM KEMAHIRAN KOMUNIKASI

i. Kemahiran mendengar
Mendengar dengan teliti, sabar, tidak mencelah
dan menunjukkan minat.
ii. Kemahiran menarik minat pendengar
iii. Kemahiran lisan
Sebutan betul dan jelas
Ayat tersusun
Intonasi sesuai
ELEMEN DALAM KEMAHIRAN KOMUNIKASI

iv. Kemahiran bukan lisan


Penghantaran mesej tanpa kata2, contoh: senyum
v. Kemahiran bahasa tubuh
Pergerakan tubuh badan atau (gesture) yg
memberi makna atau isyarat spt renungan,
ekspresi muka dan sentuhan
ELEMEN DALAM KEMAHIRAN KOMUNIKASI

 Komunikasi Lisan dan Bukan Lisan


 Guru seharusnya mampu mengembangkan
kemahiran komunikasi
 Memberi ruang utk murid memberi pandangan
 Pengaliran maklumat yang lebih berkesan
 Dapatkan maklum balas yang benar
 Menghasilkan kreativiti dalam p&p
ELEMEN DALAM KEMAHIRAN KOMUNIKASI

Laras Bahasa (LB)


 Laras bahasa adalah gaya dan penggunaan

sesuatu bahasa.
 Gaya bahasa merujuk kepada bahasa lisan dan

penulisan.
 LB biasanya berubah-ubah mengikut situasi.
ELEMEN DALAM KEMAHIRAN KOMUNIKASI

Laras Bahasa (LB)


 Ciri-ciri laras yang penting ialah:

i. perbendaharaan kata
ii. Susunan ayat dan frasa yang digunakan.
 LB juga bergantung kepada situasi luaran.
 Latar belakang sosial dan kebudayaan sesuatu
masyarakat -diberi pertimbangan.
ELEMEN DALAM KEMAHIRAN KOMUNIKASI

Laras Bahasa (LB)


 Laras Bahasa Akademik : bersifat ilmiah, formal dan

objektif.
 Laras Bahasa Sastera/kreatif : mementingkan istilah

khusus dan teknikal


 Laras Bahasa Sukan: guru menggunakannya ketika

mengajar mp PJK / acara sukan


 Laras Bahasa Sains: punyai unsur ilmiah, berbahasa
moden, formal.
HALANGAN KOMUNIKASI

Pemesongan (Distortion)

 Bahasa tidak jelas (guna perkataan-


perkataan yang susah, jargon dan susah
difahami
 Kesan ‘halo’
Penilaian pertama terhadap penyampai.
Sebahagian sahaja (omission)

 Persekitaran
Bising, jarak jauh, gelap, kebersihan

 Melalui pihak ketiga


Kurang/ tambah makumat

 Salah tafsiran
Bebanan (Overload)

 Telah sedia ada maklumat


(bosan , sudah tahu)
 Beri perhatian kepada perkara lain
 Tidak dapat menerima maklumat baru
Ketepatan Masa
 Masa yang sesuai untuk sampaikan maklumat
 Situasi yang tegang
Emosi/ Sikap Penyampai/
Penerima
 Marah

 Sedih

 Keliru

 Tekanan
Tutorial
 Bincang dan persembahkan dalam bentuk peta I-
THINK tentang perkara di bawah:
1. Bahasa Kebangsaan sebagai Bahasa Perpaduan
2. Kepentingan kemahiran komunikasi berkesan
TK
 Sekian