Anda di halaman 1dari 23

PELAPORAN DATA PENTAKSIRAN

Fat-han Awanis binti Dzull Zabarrod


Nur Syuhada binti Sulaiman

Nama pensyarah: Dr Zakri bin Abdullah


Kursus: EDUP3063
TUJUAN PELAPORAN
DEFINISI :
Penyampaian maklumat pentaksiran tentang
pencapaian dan perkembangan murid dari segi
pengetahuan, kemahiran, nilai, dan sikap.
Tujuan ini dibahagaikan:
TUJUAN PELAPORAN

SASARAN :
•Ibu bapa
•Murid
•Pihak pengurusan
•Guru
TUJUAN PELAPORAN
IBUBAPA
-Memaklumkan kepada mereka tentang
kemajuan anak mereka di dalam kelas dan
pencapaian keseluruhan sepanjang tahun yang
diduduki.
-Mengetahui kekuatan dna kelemahan anak
mereka (susulan)
-Meningkatkan penglibatan ibubapa terhadapa
pembelajaran anak.
TUJUAN PELAPORAN
Murid
-Mengetahui tahap kemajuan bagi setiap mata
pelajaran.
-Mengetahui setiap kelemahan dan kekuatan
bagi setiap kemahiran yang diajar
-Mengambil langkah seterusnya untuk
mengatasi kelemahan
-Dapat meransang konsep kendiri
-Menglibatkan murid secara langsung dalam
TUJUAN PELAPORAN
PIHAK PENGURUSAN
-Menentukan murid yang memerlukan sokongan
dan batuan tambahan
-Membantu mereka mengkaji semula
kelengkapan seperti peralatan yang diperlukan
untuk memastikan aktiviti PnP berjalan dengan
lancar
-Menentukan jenis kekangan yang menjejaskan
pencapaian sekolah
TUJUAN PELAPORAN
GURU
-Menunaikan tanggungjawab yang dipelrukan
oleh seorang pendidik
-Membuat refleksi akan pencapaian muridnya
dan prestasi pengajaran
-Memperoleh kerjasama daripada guru dan
murid bagi tingkatkan prestasi murid.
Laporan ini perlulah :
• Menerangkan objektif-objektif pengajaran
• Memberikan gambaran tentang kekuatan dan
kelelmahan murid dalam pembelajaran
• Memberi maklumat tentang perkembanagn
murid dari segi kognitif, afektif dan psikomotor
• Mencadangkan cara memotivasikan murid
• Mencadangkan tindakan susulan.
KAEDAH PELAPORAN
Laporan
kemajuan
murid
Senarai
Rekod
semak
kemahiran
kemahiran

Jenis rekod
kemajuan
Sijil atau prestasi Rekod
penghargaan prestasi

Buku
Rekod
catatan
anekdot
guru
LAPORAN KEMAJUAN MURID
• Rekod kemajuan murid merumuskan
pencapaian murid sama ada secara formatif,
sumatif atau kedua-duanya.
• Maklumat yang disampaikan boleh digunakan
untuk tindakan susulan dan dalam memandu
pembelajaran murid
• Rekod kemajuan boleh menggunakan:
1. Sistem markah-90%, 80%, 60%
2. Sistem gred- A+ (90%-100%), A(80%-89%)
3. Sistem lulus/gagal
4. Peratus
5. Pangkal persentil
6. Senarai semak kemahiran
• Senarai semak kemahiran digunakan bagi
sesuatu topik atau aspek pembelajaran.
• Guru menyediakan satu set pernyataan
tentang kemahiran-kemahiran yang diuji.
• Apabila murid dapat mempamerkan sesuatu
kemahiran dengan memuaskan, guru akan
menandakan (√) pada ruang yang disediakan
di sebelah pernyataan kemahiran yang
berkenaan.
• Selain itu, guru juga boleh menggunakan skala
Likert untuk menunjukkan tahap pencapaian
murid.
• Contohnya, “1” menandakan “prestasi sangat
memerlukan bimbingan” dan “5” menandakan
“prestasi sangat baik”
• Cara yang popular bagi melaporkan data
pentaksiran adalah melalui konferens antara
ibu bapa, murid dan guru.
• Ibu bapa dijemput hadir ke sekolah pada
sesuatu hari tertentu untuk membincangkan
kemajuan anak mereka dengan guru.
• Keberkesanan faktor: kesudia ibu bapa
menghadirkan diri, kemahiran berkomunikasi
guru dan ibu bapa, persediaan guru dan
tempoh masa perjumpaan.
SAPS
• Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah
membolehkan ibu bapa atau penjaga kepada
murid menyemak keputusan anak mereka
bagi ujian dan peperiksaan sama ada
peperiksaan sekolah atau berpusat.
EDMS
• Education Data Management System
dibangunkan untuk memudahkan guru
memasukkan markah dan menjana laporan
pentaksiran
• Modul lain seperti Modul Perekodan
Perkembangan Pembelajaran Murid yang
digunakan untuk Pentaksiran Berasaskan
Sekolah.