Anda di halaman 1dari 36

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI


TIM PENGUJI AHLI KEPABEANAN

SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN


PERIODE BULAN FEBRUARI
TAHUN ANGGARAN 2018

19 Februari 2018 | Pusdiklat Bea dan Cukai


BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
TIM PENGUJI AHLI KEPABEANAN

AGENDA
GAMBARAN UMUM

KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN UJIAN

PETUGAS DAN ADMINISTRASI UJIAN

FAQdanDISKUSI
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
TIM PENGUJI AHLI KEPABEANAN

GAMBARAN UMUM
UjianSertifikasiAhliKepabeananperiodebulanFebruariTahunAnggaran2018ak
andiselenggarakanpadahariJumat,
23Februari2018dimulaipukul17:00 (waktusetempat).

Jumlahpesertasahyangberhakmengikutiujiansebanyak452orangdenganseb
arandi 6 (enam)lokasiujian: Jakarta, Medan,Batam, Bandung,
Semarang,danSurabaya.

JenisUjian:
A.Komprehensif(PilihanGanda),durasi75Menit.
Pukul 17:00s.d.18:15 (waktusetempat).

B.Uraian/Perhitungan(Essay),durasi75Menit.
Pukul19:00s.d.20:15 (waktusetempat).
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
TIM PENGUJI AHLI KEPABEANAN

KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN UJIAN


 Seluruh Petugas Penyelenggara Ujian (Pengamat, Pengawas, Sekretariat, Tenaga
Teknis, Tenaga Keamanan, dan Tenaga Kebersihan) harus melaksanakan tugas
dengan baik serta menerapkan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.

 Seluruh Petugas Penyelenggara Ujian tidak diperkenankan membuat, mengubah,


menghilangkan, dan menginterpretasikan suatu hal yang dapat melanggar aturan,
ketentuan, dan prosedur terkait pelaksanaan ujian.

 Semua pertanyaan dari peserta yang menyangkut substansi materi ujian harap
diarahkan langsung ke penanggung jawab soal dan materi ujian, yakni kepada
Bapak Aziz Syamsu Arifin.

 Sebelum ujian pertama, Pengawas membagikan Bukti Peserta Ujian (BPU)


kepada peserta dengan mencocokkannya terlebih dahulu dengan asli kartu
identitas peserta (KTP/SIM/Paspor).
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
TIM PENGUJI AHLI KEPABEANAN

KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN UJIAN


 Perlengkapan ujian (alat tulis, penghapus, penggaris, kalkulator biasa dan BTKI)
dibawa sendiri oleh peserta dan tidak boleh pinjam-meminjam selama ujian
berlangsung.

 Sebelum ujian pertama, Pengawas harus memeriksa BTKI (tidak boleh memeriksa
pada saat pelaksanaan ujian). BTKI yang telah diperiksa tidak diperkenankan untuk
ditukar atau dibawa keluar saat jeda istirahat.

 Khusus untuk ujian essay/uraian, peserta menggunakan acuan BTKI 2017 dan
diperkenankan untuk menggunakan kalkulator biasa/dagang (non-scientific).

 Khusus untuk ujian essay/uraian, peserta diberi kebebasan mengerjakan soal yang
dianggap mudah terlebih dahulu, tidak harus urut dari nomor 1, 2, dst., Nomor soal
harus jelas dan sesuai dengan jawaban yang ditulis.
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
TIM PENGUJI AHLI KEPABEANAN

 Petugas Penyelenggara Ujian dilarang memberi tahu/memberi jawaban soal ujian


kepada peserta, atau membantu dengan cara lain dengan tujuan agar peserta dapat
menjawab dan mengerjakan pertanyaan/soal.

 Customer Care Tim Penguji Ahli Kepabeanan adalah Sdr. Aghi di nomor 0856-4211-
8421.

 Petugas Penyelenggara Ujian yang melanggar tata tertib ujian akan dikenakan sanksi
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010.
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
TIM PENGUJI AHLI KEPABEANAN

SEBELUM PELAKSANAAN UJIAN

MENGEDARKAN daftar hadir peserta ujian dan berkas administrasi


ujian lainnya.
MEMPERLIHATKAN kotak atau amplop soal ujian kepada peserta
dengan kondisi masih dalam keadaan tersegel.
MEMBUKA kotak dan amplop soal ujian dengan 2 (dua) orang
saksi dari perwakilan peserta ujian.
MENGHITUNG dan memastikan jumlah lembar soal ujian telah
sesuai.
MEMBAGIKAN lembar soal ujian kepada peserta sesuai dengan
alur kode soal.
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
TIM PENGUJI AHLI KEPABEANAN

ALUR KODE SOAL


Soal ujian dibedakan menjadi 4 jenis soal dengan 4 kode yang berbeda.
Pengawas membagikan soal dengan mengikuti alur sesuai kode soal, misalnya
peserta nomor 1 mendapatkan kode soal 1, peserta nomor 2 mendapatkan kode
soal 2, dst. Setelah peserta nomor 4, maka kode soal berikutnya kembali ke kode
soal 1 seperti ilustrasi berikut ini:

1 2 3 4

4 3 2 1
dst.

Apabila terdapat peserta yang belum hadir, soal ujian tetap dibagikan ke meja
peserta tersebut, sehingga tidak mengubah urutan alur kode soal.
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
TIM PENGUJI AHLI KEPABEANAN

FORMULIR PELAKSANAAN UJIAN


1. Formulir 1 : Tanda Terima BPU dan Ralat Data Peserta
2. Formulir 2 : Surat Pernyataan Tidak Membawa Identitas Asli
3. Formulir 3 : Daftar Hadir Ujian (2 rangkap)
4. Formulir 4 : Berita Acara Pembukaan Amplop Soal
5. Formulir 5 : Berita Acara Pembukaan Amplop Soal Cadangan
6. Formulir 6 : Berita Acara Penyelenggaraan Ujian (2 rangkap)

CATATAN :
 Formulir 1 dan 2 diedarkan sebelum ujian pertama.
 Formulir 3 (daftar hadir) diedarkan sebelum ujian dimulai, baik saat ujian pertama
maupun kedua, sehingga tidak mengganggu waktu ujian peserta.
 Formulir 4 diisi segera setelah amplop soal utama dibuka.
 Formulir 5 diisi segera apabila amplop soal cadangan dibuka.
 Formulir 6 diisi secara lengkap setelah ujian berakhir.
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
TIM PENGUJI AHLI KEPABEANAN

RUNDOWN UJIAN PERTAMA (Pilihan Ganda)


Pembagian BPU dan Ralat Data Cek BPU Apabila tidak bawa Form-2
Form-1 & ID asli ID asli

Mengedarkan Daftar Hadir Form-3 Peserta dipersilakan membuka soal Mengumpulkan soal
Peserta Uijan dan mulai mengerjakan. dan LJU

Membacakan Tata Tertib Ujian Apabila membuka amplop Melengkapi BA


soal cadangan Ujian
Membuka amplop soal utama,
Form-5 Form-6
membagikan soal dan LJU.
Form-4

• Peserta diarahkan utk mengambil Bila peserta sudah selesai,


LJU di bagian belakang soal, dan diizinkan keluar ruang ujian 15
menulis identitas pada LJU. menit sebelum waktu
• Peserta tidak diizinkan membuka berakhir.ekhir.
lembar soal.

MASUK MULAI SELESAI

16:30 17:00 18:00 18:15


Pengecekan BTKI

Peserta dipersilakan ke toilet sebelum ujian dimulai.


Selama pelaksaan ujian, peserta tidak boleh keluar ruang ujian.
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
TIM PENGUJI AHLI KEPABEANAN

BERKAS UJIAN PERTAMA (Pilihan Ganda)


SEBELUM UJIAN SELESAI UJIAN

AMPLOP AMPLOP
Form AMPLOP
SOAL SOAL LJU

DI LUAR DI DALAM DI DALAM DI DALAM


AMPLOP SOAL AMPLOP SOAL AMPLOP SOAL AMPLOP LJU
• BPU • BA Pembukaan • Lembar Soal • LJU terpakai
• Tanda Terima BPU Amplop Soal (Form (terpakai+tidak) • Daftar Hadir Peserta
dan Ralat Data 4, 5) Ujian
(Form-1) • Lembar Soal • BA Pembukaan Amplop
• S. Pernyataan (Form- • LJU Soal
2) • BA Penyeleng- • BA Penyelenggaraan
• Daftar Hadir Peserta garaan Ujian Ujian
Ujian (Form-3) (Form-6) • BPU peserta tidak hadir
• Tata Tertib Ujian • Amplop LJU • Tanda Terima BPU dan
• Segel Ralat Data

Pengamat mengecek kelengkapan berkas dan


SEGEL
melekatkan segel pada amplop LJU.
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
TIM PENGUJI AHLI KEPABEANAN

RUNDOWN UJIAN KEDUA (Essay)


Pengawas memastikan peserta yang hadir pada
ujian kedua sama dengan ujian pertama.

Mengedarkan Daftar Hadir Form-3


Peserta Ujian. Peserta dipersilakan membuka soal Mengumpulkan soal
dan mulai mengerjakan. dan LJU
Memeriksa kalkulator yang digunakan
peserta. Apabila membuka amplop Melengkapi BA
soal cadangan Ujian
Membuka amplop soal utama, Form-5 Form-6
membagikan soal dan LJU.
Form-4
Bila peserta sudah selesai,
• Peserta diizinkan menulis diizinkan keluar ruang ujian 15
identitas pada LJU menit sebelum waktu
• Peserta tidak diizinkan membuka berakhir.ekhir.
lembar soal.

MASUK MULAI SELESAI


18:45 19:00 20:00 20:15
Peserta dipersilakan ke toilet sebelum ujian dimulai.
Selama pelaksanaan ujian, peserta tidak diizinkan keluar ruang ujian.
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
TIM PENGUJI AHLI KEPABEANAN

BERKAS UJIAN KEDUA (Essay)


SEBELUM UJIAN SELESAI UJIAN

AMPLOP
Form AMPLOP AMPLOP
SOAL SOAL LJU

DI LUAR DI DALAM DI DALAM


DI DALAM
AMPLOP SOAL AMPLOP SOAL AMPLOP SOAL
AMPLOP LJU
• Daftar Hadir • BA Pembukaan • Lembar Soal
• LJU terpakai
Peserta Ujian Amplop Soal (terpakai+ tidak)
• BA Penyeleng-
(Form-3) (Form-4, 5) • LJU tidak
garaan Ujian
• Lembar Soal terpakai
• Daftar Hadir
• LJU
Peserta Ujian
• BA Penyeleng-
• BA Pembukaan
garaan Ujian
Amplop Soal
(Form-6)
• Amplop LJU
• Segel
Pengamat mengecek kelengkapan berkas dan
SEGEL
melekatkan segel pada amplop LJU.
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
TIM PENGUJI AHLI KEPABEANAN

SETELAH PELAKSANAAN UJIAN


MENGAMBIL DAN MENGUMPULKAN lembar soal dan lembar jawaban ujian
dari peserta.
MENGHITUNG DAN MEMASTIKAN jumlah lembar soal dan lembar jawaban
ujian dari peserta sudah sesuai.
MEMERIKSA kelengkapan berkas ujian dan ditandatangani oleh Pengamat ujian
masing-masing lokasi.
MEMASUKKAN DAN MENYEGEL seluruh berkas ujian sesuai amplop yang telah
disediakan, serta dipastikan semua berkas administrasi dibawa kembali ke Ruang
Sekretariat/Jakarta dengan Pengamat sebagai penanggung jawab terhadap
kebenaran dan kelengkapan berkas ujian.
MENYERAHKAN kepada Tim Sekretariat ujian semua berkas administrasi ujian
dari Pengamat/Pengawas.
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
TIM PENGUJI AHLI KEPABEANAN

PETUGAS PENYELENGGARA UJIAN : JAKARTA


NO NAMA TANGGUNG JAWAB
1 Pengamat
- Unggul Kusalawan Penanggung jawab penyelenggaraan ujian secara keseluruhan.
- Aziz Syamsu Arifin Penanggung jawab soal dan materi ujian.
- Rakhmi Khalidya Penanggung jawab ujian lokasi Jakarta.
2 Pengamat - Bertanggung jawab terhadap kelengkapan berkas ujian sampai
dengan diserahkan kepada sekretariat ujian dalam keadaan tersegel.
- Melakukan inspeksi ke setiap ruangan yang menjadi objek
pengamatan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan ujian.
- M. Yuli Akbar Daulay Pengamat pelaksanaan ujian di ruang 201, 202, 203, 204
- Sintawati Pengamat pelaksanaan ujian di ruang 207, 208, 209, 210
- Didi Carsidiawan Pengamat pelaksanaan ujian di ruang 301, 302, 303, 304
- Moch. Zakariya Pengamat pelaksanaan ujian di ruang 305, 308, 309
- Irwan Hermawan Pengamat pelaksanaan ujian di ruang Aula-1 s.d. Aula-5
3 Sekretariat Ujian Aghi Wirawan
4 Tenaga Pendukung Teknis M. Ramdhani, Ikin Rojikin
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
TIM PENGUJI AHLI KEPABEANAN

RUANG JML. PENGAWAS I PENGAWAS II


PESERTA
201 15 Dwi Rahma R.A. Rohaemi
202 15 Silvia Pandiangan Riska Dewi
203 15 Nurlia Hikmananda Fikkah Lini P.
204 15 S. Y. Yustin Yayah Hikmatul H.
207 15 Amanah Khairiyah Ety S. Supriyanti
208 15 Yusnita Isnaini H. Puspitasari Y.
209 15 Rahmat Fauzi L. Sugeng Sugiarto
210 15 Jefri Sani Iman Nalundra R.
301 15 Heru Wibowo Cucu Supriyadi
302 15 Taufik A.K. Kromput Jaja Rojali
303 15 Rama Santoso Agung Dwi L.
304 15 Endy Dreayanto E. Naufal Adzkia
305 20 Frimadhi Damar H. Sigit Suryawan
308 15 Tamam Khaulani Enjang Tatang S.

next …
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
TIM PENGUJI AHLI KEPABEANAN

RUANG JML. PENGAWAS I PENGAWAS II


PESERTA
309 15 Yusri Rifqi Akhmad A.
Aula-1 20 Barnas Dede Hendrawan
Aula-2 20 Julyana M. Gultom Andita Trias
Aula-3 20 Arief Sugiri Putu Surya
Aula-4 20 Sandy Pratomo Moh. Toha
Aula-5 7 Andry Hidayat A. ---

 Pada hari Jumat, 23 Februari 2018 pukul 15:45 WIB sudah berkumpul di
Auditorium Utama Pusdiklat Bea dan Cukai untuk mendapat informasi
terakhir dan pembagian berkas ujian.

 Diharapkan pada waktu pelaksanaan ujian (Jumat, 23 Februari 2018) seluruh


Petugas Penyelenggara Ujian mengenakan pakaian sesuai ketentuan di
lingkungan Kementerian Keuangan lengkap dengan kartu identitas pegawai
(nametag).
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
TIM PENGUJI AHLI KEPABEANAN

PETUGAS PENYELENGGARA UJIAN : DAERAH


JML.
DAERAH LOKASI UJIAN NAMA PETUGAS
PESERTA
KPUBC Tipe B Batam, Jl. Kuda Pengawas 1 Eko Sulistyo
Batam Laut Batu Ampar Batam 29432 13
Kep. Riau Pengawas 2 Ruchan Yulabi
GKN Medan, Jl. Pangeran Pengawas 1 Arfiansyah Darwin
Medan Diponegoro No. 30 A, Madras 15
Hulu, Medan Polonia, Medan Pengawas 2 Yusdi Akbar

Kanwil DJBC Jawa Barat, Jl. Pengawas 1 Chairul Denyl S.


Bandung Surapati Nomor 12, Bandung 15
40115 Pengawas 2 M. Iqbal

Pengawas 1 Zaenal Imtihan


KPPBC TMP Tanjung Emas, Jl.
Semarang 35 Pengawas 2 Nella Prapita S.
Arteri Yos Sudarso, Semarang
Pengawas 3 Thovan Aris P.
Pengawas 1 Hendar Supriyati
Pengawas 2 M. Reza Fadillah
GKN Surabaya I,
Surabaya 57 Pengawas 3 Randy Febriatama
Jl. Indrapura No. 5, Surabaya
Pengawas 4 Alif Faizal
Pengawas 5 Wasit
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
TIM PENGUJI AHLI KEPABEANAN

PETUGAS PENYELENGGARA UJIAN : DAERAH


DAERAH LOKASI UJIAN PENGAMAT NO HP

KPUBC Tipe B Batam, Jl. Kuda Muhammad Farid (Kepala


Batam Laut Batu Ampar Batam 29432 Subbagian Sumber Daya Manusia 0853-8708-1033
Kep. Riau pada KPUBC Batam)
Rudi Hariyanto
GKN Medan, Jl. Pangeran
(Kepala Seksi Pengelolaan Barang
Medan Diponegoro No. 30 A, Madras 0813-1963-2655
Milik Negara pada KP TIK-BMN
Hulu, Medan Polonia, Medan
Medan)
Kanwil DJBC Jawa Barat, Jl. Maman Sulaeman
Bandung Surapati Nomor 12, Bandung (Kepala Subbagian Rumah Tangga 0812-8154-0131
40115 pada Kanwil DJBC Jawa Barat)
Yuli Aldrin
KPPBC TMP Tanjung Emas, Jl.
Semarang (Kepala Subbagian Umum pada 0812-2707-8338
Arteri Yos Sudarso, Semarang
KPPBC TMP Tanjung Emas)
Ariful Hasan
GKN Surabaya I, 0832-4756-2301
Surabaya (Pelaksana pada KP TIK-BMN
Jl. Indrapura No. 5, Surabaya
Surabaya)
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
TIM PENGUJI AHLI KEPABEANAN

PETUGAS PENYELENGGARA UJIAN : DAERAH


 Sebelum pelaksanaan ujian, Pengawas yang ditugaskan di daerah harap
menghubungi Pengamat daerah masing-masing untuk berkoordinasi tentang
pelaksanaan ujian.
 Setiap Pengamat bersama dengan Pengawas yang ditugaskan di daerah menjadi
penanggung jawab pelaksanaan dan dokumen ujian di lokasi masing-masing.
 Sebelum pelaksanaan ujian (minimal hari Kamis), Pengawas mengecek kesiapan
lokasi dan ruang ujian. Pada hari Jumat menempel nomor urut peserta ujian
sesuai alur kode soal pada meja ujian dan daftar peserta ujian pada papan
pengumuman atau pintu ruang ujian.
 Pengawas tidak diperkenankan untuk berinteraksi dengan pihak penyelenggara
sampai pada titik yang menimbulkan conflict of interest dan hal-hal yang
berhubungan dengan kelulusan peserta.
 Pengawas berhak melarang pihak-pihak selain petugas ujian untuk memasuki
ruang ujian. Misalnya pejabat yang menjadi pengajar kursus PPJK di kantor
setempat.
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
TIM PENGUJI AHLI KEPABEANAN

PETUGAS PENYELENGGARA UJIAN : DAERAH


 Pengawas wajib memberitahukan tugas Pengamat sebelum ujian dilakukan,
dengan maksud agar Pengamat dapat hadir selama ujian berlangsung dan
melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.
 Diharapkan pada waktu pelaksanaan ujian (Jumat, 23 Februari 2018) Pengawas
mengenakan pakaian sesuai ketentuan di lingkungan Kementerian Keuangan
lengkap dengan kartu identitas pegawai (nametag).
 Pengawas yang bertugas ke daerah akan dibekali pekerjaan tambahan yakni SPJ
untuk berbagai pengeluaran sesuai lokasi penugasan, seperti SPJ konsumsi, SPJ
sewa meja dan kursi (bila ada sewa meja dan kursi), daftar honor petugas, dan
SPD.
 Sebelum pelaksanaan ujian, Pengawas yang bertugas ke daerah diharapkan untuk
melakukan pengecekan bersama Tim Sekretariat terkait berkas-berkas ujian yang
akan dibawa ke daerah pada hari Rabu, 21 Februari 2018 mulai pukul 14:00
WIB.
 Pasca pelaksanaan ujian, Pengawas diharapkan untuk segera menyerahkan berkas-
berkas ujian kepada Tim Sekretariat pada hari Sabtu, 24 Februari 2018 di
Pusdiklat Bea dan Cukai.
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
TIM PENGUJI AHLI KEPABEANAN

TENAGA KEMANAN : JAKARTA


NO NAMA NO NAMA NO NAMA
1. Achmat Vachlepi 5. Juanah 9. Sutardi
2. Ahmad Fahmi 6. Jufry 10. Widiya Sugiarti
3. Ayip Ricky Aripyanto 7. Muhammad Renaldy 11. Mei Nuraini
4. Iman Prasetya Edi 8. Muzakir

TENAGA KEBERSIHAN & PENATA KURSI : JAKARTA


NO NAMA NO NAMA
1. Achmadi 9. Pola Sambi

2. Asep Priyatna 10. Sokinah

3. Dimas Saputra 11. Sugino

4. Didi Kurdi 12. Yayat Sunarya

5. Kurdi Supriyanto 13. Yhuli Setiawan

6. M. Safiqi

7. Muhidin 1. Didi Sudirman (Penata Kursi)


8. Nurul Dwi Ansori 2. Sugeng Prayitno (Penata Kursi)
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
TIM PENGUJI AHLI KEPABEANAN

TENAGA KEAMANAN : JAKARTA


Tenaga Keamanan bertugas :
1. Menjaga keamanan dan ketertiban selama ujian berlangsung.
2. Menentukan personil untuk ditempatkan di lokasi sebagai berikut:
 Tiap lantai kelas (masing-masing 1 orang);
 Parkir;
 Area Masjid dan kantor;
 Pintu gerbang depan;
 Pintu yang terbuka hanya gerbang utama.

3. Mengkondisikan tempat parkir agar tertata rapi (khusus untuk area perumahan
tidak boleh ada mobil).
4. Pukul 16:00 WIB, melakukan sterilisasi lokasi ujian di seluruh ruang kelas,
terutama untuk orang-orang selain peserta ujian.
5. Pada saat ujian berlangsung melakukan sterilisasi di sekitar lokasi ujian.
6. Menjaga keamanan dan ketertiban sebelum, selama, dan sesudah ujian
berlangsung.
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
TIM PENGUJI AHLI KEPABEANAN

TENAGA KEBERSIHAN : JAKARTA


Tenaga Kebersihan bertugas :

1. Menjaga kebersihan dan kerapian di lokasi ujian sebelum, selama, dan sesudah
ujian berlangsung.

2. Hari Kamis, 22 Februari 2018 berkoordinasi dengan Tim Sekretariat untuk


menempel nomor urut peserta ujian sesuai alur kode soal pada meja peserta di
masing-masing ruang ujian.

3. Hari Jumat, 23 Februari 2018 pukul 13:00 WIB berkoordinasi dengan tim
sekretariat menempelkan pengumuman di papan pengumuman ruang kelas.

4. Memastikan masing-masing ruang ujian tetap bersih dan tertata rapi.

5. Berperan serta menjaga setiap ruang kelas agar terhindar dari praktek
pencurian dan pelanggaran aturan lainnya.
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
TIM PENGUJI AHLI KEPABEANAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
TIM PENGUJI AHLI KEPABEANAN

SISIPAN PADA BTKI YANG DIPERBOLEHKAN

Penanda Bab/Bagian
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
TIM PENGUJI AHLI KEPABEANAN

SISIPAN PADA BTKI YANG DIPERBOLEHKAN

Penanda Bab/Bagian
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
TIM PENGUJI AHLI KEPABEANAN

SISIPAN PADA BTKI YANG DIPERBOLEHKAN

Penanda Bab/Bagian
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
TIM PENGUJI AHLI KEPABEANAN

SISIPAN PADA BTKI YANG DIPERBOLEHKAN

Penanda Bab/Bagian
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
TIM PENGUJI AHLI KEPABEANAN

SISIPAN PADA BTKI YANG DIPERBOLEHKAN

Penanda Bab/Bagian/Pos
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
TIM PENGUJI AHLI KEPABEANAN

SISIPAN PADA BTKI YANG DIPERBOLEHKAN

Ketentuan Umum untuk Menginterpretasi HS


BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
TIM PENGUJI AHLI KEPABEANAN

SISIPAN PADA BTKI YANG DILARANG

KUM HS, dapat jadi petunjuk menjawab soal


BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
TIM PENGUJI AHLI KEPABEANAN

SPJ KONSUMSI (DAERAH)

Bon/nota dari rumah makan dan Kuitansi dari Bendahara


BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
TIM PENGUJI AHLI KEPABEANAN

SPJ AKOMODASI (DAERAH)

Tiket pesawat yang dibeli dari agen perjalanan online


(misal traveloka, dsb.) harap melampirkan tiket elektronik
(email) dan boarding pass asli.

Hotel yang dipesan dari agen perjalanan online (misal


traveloka, dsb.) biasanya tidak diberi invoice dari hotel
tersebut, sehingga harap melampirkan surat
pernyataan menginap. Format surat pernyataan
dapat diunduh di link : https://tinyurl.com/surat-
menginap
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
TIM PENGUJI AHLI KEPABEANAN

PERBAIKAN

MASUKAN

DISKUSI
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
TIM PENGUJI AHLI KEPABEANAN

SELAMAT
BERTUGAS DAN
TERIMA KASIH