Anda di halaman 1dari 13

BMMB3113 Perkamusan,

Peristilahan dan Terjemahan


Nama Pelajar:
Nurul Hidayah Binti Tuah
Sejarah Perkembangan Perkamusan
Melayu pada Abad ke-20
Hal ini disebabkan oleh
munculnya beberapa
Bermulanya abad ke-20 penyusunan kamus yang
terdapat banyak kemajuan bersungguh-sungguh dan
yang berlaku dalam profesional sama ada
perkamusan Bahasa Melayu daripada golongan Ingeris
dan juga tempatan
Antara tokoh dan kamus yang muncul pada awal
abad ke-20

Kamus ini ditulis dengan


R.J Wilkinson telah
ejaan Jawi dan disusun Kamus ini telah
menghasilkan A Malay-
mengikut tertib huruf diperbaharui dalam
English Dictionary Jilid i,
Rumi. Asal kata bentuk Rumi pada tahun
ii dan iiii bermula dari
Pinjaman turut 1932.
tahun 1901 - 1903
dimasukkan

Tahun 1920 Haji Mahmud bin Sayid Abdul


Shamsudin Muhamad Kadir menyusun kamus
Yunus menghasilkan yang berjudul Kamus
kamus yang Mahmudiyyah yang
menghuraikan makna diterbitkan pada tahun
perkataan. 1925
Tahun 1931, Muhamad Idris Abdul Raof Kamus ini telah berjaya memenuhi
Al-Marbawi menghasilkan Kamus Idris all- keperluan masyarakat dan telah diulang
Marbawi: Arab-Melayu cetak sebanyak 24 kali.

Jilid 1 pertama telah ditervitkan pada


Kamus ini mempunyai 2 jilid yang telah
tahun 1931 yang mengandungi 408
menyenaraikan 36 000 patah perkataan
halaman, manakala jilid kedua pada
Arab yang telah diberikan makna dalam
tahun 1935 yang mengandungi 407
bahasa Melayu.
halaman

Kamus ini mengandungi petunjuk cara


menggunakan kamus dengan mencari
kata akar, lukisan dan gambar bagi
menjelaskan sesuatu keterangan,
keterangan tentang perlunya melukis
gambar binatang dan manusia, dan
keterangan tentang jenis binatang dan
hukum memakannya sama ada halal atau
haram. (berdasarkan mazhab Syafie)
Usaha diteruskan oleh Pakatan
Bahasa Melayu dan Persuratan
Diraja Johor (P.Bm.P.D) yang
telah menerbitkan sebuah kamus Terdiri daripada 4 jilid
penjelas makna kata Melayu pada
tahun 1936 yang berjudul Buku
Katan P.Bm.PB Diraja.

Bermula tahun 1950 terdapat dua


Selepas tahun 1950, telah muncul
kamus yang telah dihasilkan iaitu
beberapa kamus besar dan juga
Kamus Am Bahasa Melayu dan
institusi-institusi formal yang
Kamus Melayu (di Indonesia
berusaha menyusun kamus
dikenali sebagai Kamus Modern
seperti Dewan Bahasa dan
Bahasa Indonesia dan Kamus
Pustaka dan juga Pusat Bahasa
Umum yang telah diterbitkan pada
Indonesia
tahun 1954 dan 1952).

Kamus ekabahasa paling autentik


ialah Kamus Dewan yang
penyusunannya bermula tahun
1960an dan diterbitkan sebagai
edisi pertama pada tahun 1970.
Kamus ini mengalami pembaharuan dari semasa Tahun 1989 dalam edisi baru atau edisi kedua
ke masa dengan penyesuaian ejaan mengikut manakala pada tahun 1994 edisi ketiga. Kamus
Pedoman Ejaan Rumi Bahasa Malaysia (1972) Dewan Edisi Keempat telah berada di pasaran
tahun1984. pada tahun 2005.

Perkembangan bahagian perkamusan sejak


penubuhannya pada tahun1963 sehingga kini
berlaku di bawah pimpinan tujuh ketua bahagian
iaitu Dr. Teuku Iskandar (1963-1970), Baharuddin Aktiviti perkamusan DBP sejak tahun 1963
Zainal (1970-1973), Haji Khalid Hussain (1973- sehingga kini tertumpu kepada penyusunan dan
1982), Sheikh Othman Sheikh Salim (1982-1988) penerbitan kamus ekabahasa, kamus dwibahasa
Hajah Noresah Baharom (1988-1995), Amdun dan kamus serta glosari istilah sebagai bidang
Husain (1995-1999), Nor Azizah Abu Bakar ilmu.
(1999-2001) dan Hajah Noresah Baharom (2001-
2005) sekali lagi. Kini bahagian perkamusan
diketuai oleh Hajah Halimah Ahmad.
Antara kamus ekabahasa dan dwibahasa yang terhasil sehingga
kini ialah;

Kamus Dewan Kamus Dewan


Kamus Dewan
(Ejaan baru, (Edisi
(Edisi pertama,
1984) baru/kedua,
1970)
1989)

Kamus Dewan Kamus Dewan


Kamus Pelajar
(Edisi ketiga (Edisi Keempat
KBSM (1975)
1994) 2005)

Kamus Rendah
Kamus Pelajar
Dewan
KBSM Edisi
Bergambar
Kedua (2008)
(1989)
Kamus Dwibahasa
Terdapat lima buah
Kamus Dwibhasa
kamus dwibahasa
Bahasa Inggeris-
telah dihasilkan
Bahasa Melayu
antaranya:

Kamus Inggeris- Kamus Inggeris-


Melayu Dewan Melayu Edisi
(1991) Ringkas (1995)

Kamus Dwibahasa
Bahasa Inggeris- Kamus Perancis-
B.Melayu Edisi Melayu (1996)
kedua (2001)
Kamus / Glosari Istilah
Tidak kurang daripada 50 buah kamus dan glosari istilah dalam pelbagai bidang
ilmu telah dihasilkan

Kamus Kamus
Kamus Kimia
Perubatan Biologi
KBSM (1991)
(1991) KBSM (1990)

Kamus Kamus Kamus


Perbankan Ekonomi linguistik
(1991) (1993) (1997)
Glosari istilah dihasilkan oleh Bahagian Peristilahan DBP.
Antaranya:

Siri 15 buah
Glosari Undang-
glosari sukan
undang (2001)
(1998)
Projek Perkamusan DBP (2001 – 2010)
Sebanyak 10 buah kamus sedang dan telah diusahakan. Kamus-kamus tersebut antaranya
ialah:

Kamus Besar Bahasa Kamus Melayu- Kamus Thai-Melayu


Melayu Dewan (KBBM) Inggeris Dewan (KMID) dewan (KTMD)
• (memuatkan 100 000 kata • (kamus dwibahasa untuk • (usaha sama antara DBP
entri) pelajar asing yang belajar dengan Prince of Singkhla
bahasa Melayu) University (PSU) Thailand.

Kamus Perancis-
Kamus Tamil- Melayu Kamus Mandarin-
Melayu Dewan Edisi
Dewan ( KTmMD) Melayu Dewan
Kedua

Kamus Arab- Melayu


DBP kini telah dan sedang
menghasilkan pelbagai jenis
kamus yang mencakupi kamus
ekabahasa, kamus dwibahasa
Bahasa Melayu-bahasa asing
dan bahasa asing-bahasa
Melayu, kamus dan glosari
istilah pelbagai bidang ilmu

Di samping kamus khusus


seperti kamus peribahasa dan
kamus kebalikan.