Anda di halaman 1dari 21

EDUP3053

Minggu1

WOON SUET CHI


LAU NIANER
LEONG XIN YU
Masih ada guru-guru yang berpandangan bahawa bidang
teknologi pengajaran dan pembelajaran ialah menghasilkan alat
bantuan mangajar (ABM). Berikan pandangan anda tentang
kepercayaan tersebut dan apakah sebenarnya konsep teknologi
dalam Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
IALAH MENGHASILAKN ABM?
SETUJU
Alat bantu mengajar (ABM) adalah alat yang dapat membantu seseorang
guru dalam proses pengajaran.

Secara dasarnya, Alatan mengajar ini tidak terhad kepada buku teks,
papan tulis dan gambar-gambar sahaja tetapi juga merangkumi segala
benda yang digunakan dalam pelajaran yang dapat dilihat, didengar,
dipegang, dibaca, dikisahkan, dirasai, dihidu, digunakan dan sebagainya.
Alat mengajar merupakan apa-apa saja yang dialami oleh murid.
TETAPI…
Teknologi tidak boleh menggantikan peranan guru:
Mengubah cara pembelajaran murid
Mengubah cara mengajar

LEBIH
CEKAP SENANG
INTERAKSI
RAT Framework
Integrasi Menilai Techonology (Assessing Technology Integration)
(Bloom’s Digital Taxonomy by Fractus Learning is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
License. Accessed at https://fractuslearning.com/2014/08/18/blooms-digital-taxonomy-overview)
KONSEP TPACK
TPACK adalah pengintegrasian pengetahuan teknologi dalam
pengajaran yang dilakukan mengikut disiplin ilmu pengetahuan
pengajar di mana ia perlu difahami secara mendalam dari sudut CK,
PK, TK, PCK, TCK dan TPK.
CK - Pengetahuan Kandungan
PK - Pengetahuan Pedagogi
TK - Pengetahuan Teknologi
PCK - Pengetahuan Pedagogi Kandungan
TCK - Pengetahuan Teknologi Kandungan
TPK - Pengetahuan Teknologi Pedagogi
Pengetahuan Kandungan (Content
Knowledge - CK)

CK merupakan pengetahuan pengajar terhadap


kandungan yang akan disampaikan kepada pelajar.

Ciri-ciri Yang Ada Kepada Guru Berdasarkan TPACK


1. Guru perlu menguasai kandungan seperti konsep, teori,
idea-idea, rangka kerja, keterangan dan bukti serta amalan-
amalan yang diperlukan ke arah membangunkan
pengetahuan itu.
Pengetahuan Pedagogi (Pedagogical
Knowledge – PK)

Merupakan pengetahuan tentang jenis-jenis pedagogi yang


boleh digunakan sebagai menyokong pengajaran berkesan.
Merangkumi pengetahuan tentang proses serta amalan
yang digunakan dalam pengajaran.
Ciri-ciri Yang Ada Kepada Guru Berdasarkan TPACK
1. Guru perlu membuat kajian terhadap teori-teori pedagogi
secara khusus agar mereka tidak lesu dalam memperkasa
kaedah pengajaran bagi menghasilkan suasana P&P yang
berkualiti.
2. Guru perlu mengetahui teknik dan kaedah yang harus
digunakan dalam pengajaran pengaturcaraan komputer.
Pengetahuan Teknologi (Technology
Knowledge - TK)

Meliputi pengetahuan terhadap jenis-jenis alatan,


perkakasan atau perisian termasuk boleh mengendalikannya
dengan baik sehingga membantu atau memudah cara
pekerjaan seorang pengajar.
Ciri-ciri Yang Ada Kepada Guru Berdasarkan TPACK
1.Guru haruslah mempunyai pengetahuan terhadap teknologi yang
biasa digunakan dalam pengajaran sama ada teknologi berbentuk
analog atau digital.
Pengetahuan Pedagogi Kandungan
(Pedagogical Content Knowledge - PCK)

CK apabila diintegrasikan dengan PK menjadikan PCK iaitu


pengetahuan teras pengajaran yang meliputi kurikulum,
penilaian dan pedagogi.
Ia merangkumi pengajaran, pembelajaran, kurikulum,
pentaksiran, dan laporan yang melatari cara penyampaian
pengajaran kepada para pelajar.
Ciri-ciri Yang Ada Kepada Guru Berdasarkan TPACK
1. guru yang mengajar haruslah mengetahui aspek-aspek seperti
kurikulum dan pentaksiran supaya mampu memenuhi keperluan
pembelajaran oleh para pelajar.
Pengetahuan Teknologi Kandungan
(Technological Content Knowledge - TCK)
Merupakan pengetahuan terhadap teknologi tertentu yang paling
sesuai untuk menangani hal pembelajaran dan bagaimana ia
membantu kandungan yang sesuai apabila berlaku perubahan
pada teknologi tersebut.

Ciri-ciri Yang Ada Kepada Guru Berdasarkan TPACK


1. Guru haruslah mempunyai pengetahuan terhadap teknologi digital
supaya boleh mencipta pembelajaran yang sesuai dengan
menggunakan teknologi untuk menghasilkan pengajaran yang
berkesan.
Pengetahuan Teknologi Pedagogi (Technological
Pedagogical Knowledge - TPK)
Merupakan pengetahuan tentang bagaimana P&P boleh berubah
apabila teknologi tertentu digunakan dengan kaedah tertentu.
Meliputi pengetahuan pedagogi dan kekangan pelbagai alat
teknologi yang berkaitan dengan disiplin reka bentuk pedagogi dan
strategi pengajaran.
Ciri-ciri Yang Ada Kepada Guru Berdasarkan TPACK
1. Guru haruslah memegang ciri sanggup mengahdapi
cabaran kerana perubahan teknologi berkaitan amalan
pembangunan aplikasi dan bahasa pengaturcaraan
komputer yang berlaku terlalu cepat. Guru perlu pandai
mencari kaedah yang sesuai untuk menghadapi cabaran
tersebut.
IMPLIKASI
Perhatian

Penyusunan
Kreativiti IMPLIKASI Duduk
Pelajar

Posisi
Berdiri
Guru
Tips Untuk Mengaplikasikan TPACK
Mewujudkan budaya pembelajaran dan perkongsian di mana
terdapat peluang untuk kakitangan mengembangkan kemahiran
teknologi mereka
Memberi peluang kepada kakitangan untuk membincangkan
masalah yang mereka hadapi menggunakan teknologi
Mengendalikan bengkel yang dianjurkan sebagai sekolah,
tetapi dikendalikan oleh rakan sekerja atau pelajar yang
sudah berada di peringkat Penguasaan atau yang lebih baik,
untuk terus menyokong perkembangan mereka
◦TERIMA KASIH