Anda di halaman 1dari 15

 Membenarkan setiap murid dalam bilik darjah mencapai matlmat yang sama

walaupun pendekatan adalah berbeza sama sekali.


 Bilik darjah inklusif memfokuskan kepada objektif pembelajaran dan bukan
aktiviti untuk mengukur kejayaannya.
 Pendekatan kepada pengajaran yang mengakui kepelbagaian murid
 Membenarkan semua murid, akses kepada kandungan kursus, melibatkan diri
sepenuhnya dalam aktiviti pembelajaran dan mendemonstrasi ilmu pengetahuan
dan kekuatan mereka ketika ditaksir.
 Pendekatan untuk mendidik murid berkeperluan khas
 Inklusif menolak penggunaan sekolah atau bilik darjah yang memisahkan murid-
murid tidak upaya daripada murid-murid normal.
 Implementasi amalan-amalan ini berbeza.
 Cara pengajaran yang mengambil kira amalan dan satil pembelajaran dinamik,
kandungan pelbagai budaya dan cara pentaksiran dengan bermatlamat
mempromosi kejayaan akademik murid serta kesejahteraan social, budaya dan
fizikal.
 Murid ketidakupayaan penglihatan
- Kesukaran melihat warna tertentu
- Ada low vision dan bergantung pada peralatan untuk melihat
- Buta

 Murid ketidakupayaan pendengaran


- Pendengaran terhad dan bergantung pada alatan
- Pekak dan bergantungpada bahasa isyarat atau teks
 Murid ketidakupayaan fizikal
- Tidak boleh mengawal otot kasar atau halus
- Bergantung pada alatan input alternative untuk berinteraksi

 Murid ketidakupayaan kognitif


- Mengalami masalah menerima dan memproses maklumat
- Mudah hilang focus
- Bergantung pada alatan asistif untuk membaca
Model Perspektif Inklusif

Model Pendekatan Kurikulum Model ini memandang kurikulum sebagai


berpotensi menjadi halangan kepada
pembelajaran. Jika tidak inklusif dan tidak
ditujukan kepada kepelbagaian murid
Model Strategi Penambahan Sekolah Cara sekolah itu diurus boleh jadi halangan
kepada pembelajaran
Model Ketidakupayaan Sifat fizikal atau psikologi murid akan
mengasingkan murid tersebut
Model Pedagogi Murid dilihat sebagai cacat dan kecacatan
itu menyebabkan pembelajaran tidak
efektif
Model Sosioekologi Model ini debentuk sebagai respon kepada
model deficit perubatan yang melihat
kepada konteks social murid sebagai inti
pati penerimaan kepelbagaian dan
membenarkan penglibatan murid tanpa
mengira perbezaan individu.
 Pengajaran differentiated
 Pengajaran Reciprocal
 Pengajaran Scaffolding
 Penggunaan Teknologi
 Kecerdasan Multilevel
 Pengajaran Multisensori
PENGAJARAN DIFFERENTIATED
 Penggunaan pelbagai pilihan instruksional untuk menangani keperluan
pembelajaran yang sangat luas dan pelbagai yang sering ditemui dalam bilik
darjah.
 Kaedah proaktif yang direka untuk respon kepada keperluan semua murid
 Menggunakan kaedah ‘cubing’
 Kaedah yang membantu murid untuk melihat sesuatu fenomenon daripada
6perspektif yang belainan bergantung kepada tahap kesukaran untuk akomodasi
kelaianan murid.
PENGAJARAN RECIPROCAL
 Bergilir kedudukan memimpin antara guru dengan murid.
 Walaupun murid diajar cara untuk menguruskan pembelajran, namun guru boleh
scaffolding untuk membantu pembelajaran murid.
PENGAJARAN SCAFFOLDING
 Proses membantu murid untuk memperoleh ilmu pengetahuan baharu dengan
menggunakan pengetahuan sedia ada murid sebagai asas.
PENGGUNAAN TEKNOLOGI
 Guru perlu menggunakan alatan teknologi supaya murid dapat mengakses bahan
pengajaran.
 Computer-assisted Instruction (CAI): digunakan untuk pengajaran, capture
learner performance dan memberi maklum balas tentang kemajuan murid.
 Teknologi maklumat komunikasi : menyokong pembelajaran (web quest,
spreddsheet dll)
KECERDASAN MULTILEVEL
 Teori Kecerdansan Pelbagai Gardner
 Guru perlu menentukan peringkat pengalaman murid supaya boleh menyesuaikan
dan memodifikasikan pengajaran mereka dengan keperluan semua murid.
 Bentuk pengajaran ini membenarkan murid menyelesaikan tugasan pada
peringkat pengalaman mereka yang tersendiri – Vayrynen, 2003
PENGAJARAN MULTISENSORI
 Murid menggunakan deria yang berlainan untuk belajar.
 Guru perlu memastikan mereka diberi peluang untuk menggunakan deria dalam
proses pembelajaran.
 Guru perlu merancang alat bantuan yang hendak digunakansupaya penggunaan
deria dapat dipertingkatkan.