Anda di halaman 1dari 30

AKLAK TERPUJI

DAN AKHLAK TERCELA


DEFINISI

1. Imam Al-Ghazali menyebut akhlak ialah suatu sifat


yang tertanam dalam jiwa . Daripada jiwa itu ,timbul
perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa
melakukan pertimbangan fikiran (spontanitas).
2. Ibnu Maskawayh mengatakan akhlak ialah suatu
keadaan bagi diri atau jiwa yang mendorong (diri
atau jiwa itu) untuk melakukan perbuatan dengan
senang tanpa didahului oleh daya pemikiran kerana
sudah menjadi kebiasaan.
Maka dengan demikian bahwa akhlak ialah suatu
kumpulan daripadanya nilai - nilai dan sifat - sifat yang
menetap di dalam diri / jiwa yang pada pancarannya
menjadikan pertimbangan baik / buruknya perbuatan
sesorang pada pandangan manusia dan dari sanalah
sesorang itu akan maju mengerjakannya atau mundur
mengurungkannya.
MENGAPA AKLAK MENJADI
PENTING?

1. Perilaku manusia merupakan manifestasi /


perwujudan daripadanya akhlak artinya
kedudukan serta fungsi akhlak itu sangat
dominant / menentukan terhadap perilaku.
2. Amal perbuatan seseorang adalah wujud
pancaran jiwanya jadi perilaku adalah bayiat /
bukti dari pada tabiat, watak dan karakternya.
3. Akhlak dan penilaian bagikan akar dengan batang
pada yang tumbuh dalam sebidang tanah. Artinya :
Baik buruknya seseorang karena buruknya akhlaknya,
sebab batangpun busuk bila busuk akarnya.
KEDUDUKAN DAN PENTINGNYA
AKHLAK DALAM ISLAM

1. Islam telah menjadikan akhlak sebagai illat


(alasan) kenapa agama Islam diturunkan.
‫ومابعثت لؤتمم مكارم األخالق‬
“Aku diutus hanyalah semata-mata untuk
menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia”
(al-Hadits)
2. Islam menganggap orang yang paling tinggi darjat
keimanan ialah mereka yang paling mulia akhlaknya.
.)‫سنُه ُْم خلقًا (رواه الترمذى‬ ً َُ ‫أ َ ْك َملُ اْلمؤُْ ِمنِي‬
َ ‫ْن ِإ ْي َمنًا أ‬
‫ح‬ْ
“Sesempurnanya iman seorang mukmin adalah orang
yang baik akhlaknya” (H.R at-Tirmidzi)
3. Sebagai kesempurnaan hidup seorang manusia.
ُ‫ق‬ َ ‫س ْيئ َ ُةَ اْل َح‬
ِ ‫سنَ ُةَ ت َ ْمحُ َها َو َخاِل‬ َّ ‫ت َوأت َّ ِب ُعِ ال‬
َُ ‫للاَ َحيْث َما ك ْن‬
ُ ‫ق‬ ُِ َّ ‫اِت‬
ُ‫سن‬
َ ‫س ِبخلقُ َح‬ َُ َّ‫الن‬
“ Bertaqwalah kamu kepada Allah di manapun kamu
berada, dan iringilah perbuatan jahat dengan
berbuatan baik, maka kebaikan itu akan
mengahpuskanya, dan pergauilah manusia dengan
akhlak yang baik.(H.R. Tirmidzi)
SUMBER AKHLAK

Akhlak Islam, karena merupakan sistem


akhlak yang berdasarkan kepada kepercayaan
kepada Allah Swt, maka tentunya sesuai pula
dengan dasar dari pada agama itu sendiri.
Dengan demikian, dasar atau sumber pokok
daripada akhlak adalah al-Qur'an dan al-Hadits
yang merupakan sumber utama dari agama itu
sendiri
1. Akhlak Terhadap Allah
Akhlak terhadap Allah adalah pengakuan dan
kesadaran bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dia
memiliki sifat-sifat terpuji demikian Agung sifat
itu, yang jangankan manusia, malaikatpun
tidak akan menjangkau hakekatnya.
2. Akhlak terhadap Diri Sendiri
Akhlak yang baik terhadap diri sendiri dapat
diartikan menghargai, menghormati,
menyayangi dan menjaga diri sendiri dengan
sebaik-baiknya, karena sadar bahwa dirinya itu
sebgai ciptaan dan amanah Allah yang harus
dipertanggungjawabkan dengan sebaik-
baiknya.
3. Akhlak terhadap sesama manusia
Manusia adalah makhluk social yang kelanjutan
eksistensinya secara fungsional dan optimal banyak
bergantung pada orang lain, untuk itu, ia perlu
bekerjasama dan saling tolong-menolong dengan
orang lain. Islam menganjurkan berakhlak yang baik
kepada saudara, Karena ia berjasa dalam ikut serta
mendewasaan kita, dan merupakan orang yang paling
dekat dengan kita. Caranya dapat dilakukan dengan
memuliakannya, memberikan bantuan, pertolongan
dan menghargainya.
Contoh Akhlak Terpuji

A. Tawakal F. Tobat
B. Ikhtiar G. Roja
C. Sabar H. Optimis
D. Syukur I. Dinamis
E. Qona’ah J. Berfikir Kritis
a. Pengertian tawakal adalah berserah diri kepada
allah atau menyerahkan suatu urusan kepada
kebijakan allah
b. Dampak Positif Tawakal
 Memeperoleh kepuasan batin karena keberhasilan
usahanya mendapat ridha allah
 Memeperoleh ketenangan jiwa
 Menumbuhkan rasa kesadaran akan kelemahan diri
dan mengakui kebesaran allah
a. Pengertian berusaha karena pada hakikatnya orang
berusaha berarti memilih
b. Dampak Positif Ikhtiar
 Merasa batinnya puas karena dapat mencukupi
kebutuhan hidupnya
 Terhormat dalam pandangan allah dan sesama
manusia
 Dapat berlaku hemat dalam membelanjakan
hartanya
a. Pengertian berarti tahan menderita sesuatu, tidak
lekas marah, tidak patah hati.
b. Dampak Positif Sabar
 Memiliki emosi yang stabil
 Memiliki harapan akan masuk kesurga allah karena
sesuai janjin allah pada (Q.S. Al-Baqoroh : 155)
a. Pengertian berarti berterima kasih kepada allah atas
karunia yang dianugrahkan kepada dirinya
b. Dampak Positif Ikhtiar
 Terhindar dari sifat tamak
 Mendapat jaminan tambah nikmat Allah
a. Pengertian berarti rela menerima kenyataan hidup
yang dialami, tidak keluh kesah, dan juga tidak
mengangan-angan kesenangan yang diterima oleh
orang lain
b. Dampak Positif Ikhtiar
 Terhindar dari sifat tamak
 Dapat merasakan ketentraman hidup karena merasa
cukup atas karunia allah
 Mendapat jaminan tambahan nikmat dan terhindar
dari ancaman siksa allah
Tobat adalah
membersihkan diri
dari dosa dan kembali
kepada Allah SWT

Syarat bertobat adalah:


1. Menyesal terhadap perbuatan
maksiat yang dibuat
2. Berjanji tidak akan mengulangi
perbuatan tersebut
Hukum bertobat adalah 3. Meminta maaf terhadap orang telah
wajib bagi setiap dizalimi
Muslim atau Muslimah 4. Mengganti kerugian setimbang
yang sudah balig dan dengan kerugian yang dialaminya
berakal
Raja’ adalah
mengharap keridaan
Allah SWT dan
rahmat-Nya.

Kebalikan dari sifat Raja’ ialah


Raja ‘ termasuk akhlakul- Berputus harapan terhadap
karimah terhadap Allah SWT rida dan rahmat Allah SWT.
yang manfaatnya Orang itu berarti berprasangka
mempertebal iman dan buruk terhadap Allah SWT
mendekatkan diri kepada
Allah SWT
Optimis adalah orang yang
selalu berpengharapan baik
dalam menghadapi segala hal
atau persoalan. Seorang
Muslim dan muslimat yang
optimis akan selalu
berprasangka baik terhadap
Allah SWT dan akan selalu
Kebalikan dari sifat optimistis meningkatkan kualitas
ialah sifat pesimistis. Dalam
hudupnya
hidupnya dia tidak akan
mengalami kemajuan karena dia
khawatir akan memperoleh
kegagalan kekalahan sehingga dia
tidak mau mencobanya
Dinamis berarti giat
bekerja, tidak mau
tinggal diam, selalu
bergerak, dan terus
tumbuh. Seseorang
yang berjiwa dinamis
tidak akan diam
berpangku tangan dan
selalu meningkatkan
kualitas dirinya kearah Kebalikan dari sifat dinamis adalah sifat
yang lebih baik dan lebih statis. Sifat tersebut dapat menghambat
maju kemajuan dan mendatangkan kerugian.
Seorang siswa/siswi yang bersifat statis
biasanya malas belajar dan tidak bergairah
menuntut ilmu yang lebih tinggi.
Berpikir Kritis artinya
tajam dalam
penganalisaan, bersifat
tidak lekas percaya dan
sifat selalu berusaha
menemukan kesalahan

Kritik ada 2 macam:


1. Kritik yang termasuk akhlak terpuji yaitu kritik yang sehat yang
didasari dengan niat ikhlas karena Allah SWT, tidak menggunakan
kata-kata yang menyakiti hati
2. Kritik yang termasuk sifat tercela yaitu kritik yang tidak didasari
dengan niat ikhlas karena Allah SWT , dengan menggunakan kata-
kata keji dan menyakiti hati orang lain
a. Anaiah
b. Putus Asa
c. Gadab
d. Tamak
e. Munafik
1. Pengertian sikap mementingkan diri sendiri, kurang
memperhatikan orang lain
2. Dampak Negatif
 Tidak disukai dalam pergaulan karena meremehkan
orang lain
1. Pengertian habis harapan, tidak ada harapan lagi
2. Dampak Negatif
 Merugikan diri sendiri
 Susah mencapai tujuan
1. Pengertian marah karena dihina diperlakukan kurang
baik
2. Dampak Negatif
 Tidak dapat berfikir secara tenang dalam menghadapi
persoalan
1. Pengertian terlampau besar kecintaan terhadap
duniawi
2. Dampak Negatif
 Mudah terjermus kedalam kehidupan yang sesat
karena keduniaan
 Jauh dari petunjuk agam karena waktunya habis untuk
memikirkan dunia
E.Sifat Munafik Munafik dapat diartikan ingkar dengan
apa yang diucapkannya tidak sesuai dengan yang ada
di dalam hati. (Q.S. An-nisa 145)
Ciri-ciri orang yang mempunyai sifat munafik:
1. Bersifat ragu terhadap kebenaran Islam
2. Jika beribadah riya
3. Berdusta
4. Ingkar janji
5. Khianat

Anda mungkin juga menyukai