Anda di halaman 1dari 7

KEBERKESANAN APLIKASI

TEKNOLOGI MAKLUMAT &


KOMUNIKASI DALAM
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN ABAD KE-21
SYAZWANI.FIRDAUS.FADHLY.SYAHIRUL
DEFINISI

• Robiah Sidin &Nor Sakinah Mohamad (2007) menyatakan bahawa penggunaan


kepelbagaian kaedah dalam pembelajaran seperti kaedah konstruktivisme adalah
lebih berkesan dalam mewujudkan pembelajaran yang aktif dan mendorong murid
untuk menambahkan pengetahuan dan kemahiran komputer yang lebih baik
KEKANGAN DALAM PENGGUNAAN TMK

• aspek kemahiran guru


• kekurangan peralatan
• kekangan penyelenggaraan komputer
• kekangan masa.
KEPENTINGAN TMK KEPADA GURU

• peningkatan dari sudut kemahiran generik


• meningkatkan kualiti pengajaran mereka dengan lebih efektif.
• dapat membantu guru menyediakan Bahan Bantu Mengajar (BBM) yang pelbagai
dan menarik.
• memberi lebih ruang kepada para guru untuk memberi perhatian dan fokus kepada
setiap individu pelajar
• berpeluang memperbaiki aktiviti pengajaran bersesuaian dengan tahap kemahiran
pelajar serta bahan yang dibangunkan untuk pengajaran dan pembelajaran dari
masa ke semasa (Leong Mei Wei, 1998) dalam Aszoura Mohamed Salleh (2007).
CADANGAN

• mengadakan kursus-kursus yang berkaitan dengan TMK dengan lebih kerap dan
sistematik.
• kemahiran penggunaan komputer yang terkini selari dengan perkembangan
teknologi
• pihak atasan perlu menyediakan ruang dan peralatan yang mencukupi kepada
kelas-kelas
• Peralatan komputer juga perlu diselenggara dan diperiksa secara berkala
KEBERKESANAN

• Aplikasi TMK telah mula diterapkan di sekolah dengan menggunakan pembelajaran


menggunakan teknologi.
• Pembelajaran menggunakan media sosial sebagai tempat perbincangan bersama
• Pembelajaran yang berkesan dengan menggunakan teknologi multimedia yang
interaktif.
TAMAT