Anda di halaman 1dari 26

INQILABIYYAH

-KEDUDUKAN IJTIHAD DALAM ISLAM


-PRINSIP HUKUM SYARIAT
-PRINSIP HUKUM TAUHID
-KEDUDUKAN PERKARA FURUK DALAM ISLAM

NAMA PENSYARAH: USTAZAH HAJAH DR MAIMON BT DAUD

NAMA AHLI KUMPULAN:


NUR HANANI BT NORDIN
NUR SYAKIRAH BT ABD SAMAD
NUR DAYANA BT MOHD ZUBIR
KONSEP INQILABIYYAH (TEGUH DI ATAS KEJAHILAN)

• Islam mengandungi peraturan-peraturan yang bertujuan mengubah


masyarakat jahiliah secara keseluruhan kemudian membangun
masyarakat islam dengan struktur yang baharu.
• Islam tidak menerima kaedah penampungan, penerapan atau
perbaikan dalam beberapa aspek kehidupan manusia sahaja. Islam
tidak membenarkan adanya perbaikan hanya terhadap sebahagian
dari tradisi jahiliah sahaja.
• Islam tidak mahu dipisah-pisahkan dan tidak puas sebelum
keseluruhan ajarannya dihayati, baik berupa perintah ataupun
larangan, baik berupa ibadah ataupun lainnya.
Surah Al-Baqarah ayat 85

‫ض ۚ فَ َما َجزَ ا ُء َم ْن يَ ْفعَ ُل َٰذَ ِل َك ِم ْن ُك ْم ِإ اَّل‬ ٍ ‫ون ِببَ ْع‬َ ‫ب َوت َ ْكفُ ُر‬ ِ ‫ض ْال ِكتَا‬ ِ ‫ون ِببَ ْع‬ َ ُ‫أَفَتُؤْ ِمن‬
‫ع اما‬َ ‫َّللاُ ِبغَا ِف ٍل‬ ‫ب ۗ َو َما ا‬ ِ ‫ون ِإلَ َٰى أَش َِد ْالعَذَا‬
َ ‫ي ِفي ْال َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا ۖ َويَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة يُ َر ُّد‬ ٌ ‫ِخ ْز‬
َ ُ‫ت َ ْع َمل‬
‫ون‬

Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab dan ingkar terhadap


sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat
demikian daripadamu, melainkan kehinaan dalam kehidupan dunia, dan
pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat.
Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.
• Seperti dalam sirah Rasullullah SAW, walaupun Baginda
pernah ditawarkan oleh Musyirikin untuk menjadi ketua di
Makkah, Baginda menolak kerana Baginda diminta
berkompromi dengan jahiliyyah yang diamalkan ketika itu.
Sebaliknya Rasulullah diwahyukan untuk berhijrah ke Madinah
untuk mendirikan negara yang berasaskan syariah yang
diwahyukan oleh Allah.
IJTIHAD
KEDUDUKAN IJTIHAD DALAM ISLAM

Maksud:
Suatu proses penyelidikan yang serius dan yang dilakukan
secara bersungguh-sungguh oleh
sarjana Islam (digelar mujtahid) untuk menerbitkan hukum-
hukam yang bersifat amali. Proses ijtihad hanya berlaku
terhadap hukum-hakam yang tidak jelas dan yang wujud di
dalam al-Quran atau al-Sunnah, sama ada ketidakjelasan itu
berpunca daripada lafaz yang terlalu umum, ataupun berpunca
daripada kebolehpercayaan dalil yang digunakan itu sendiri.
FUNGSI IJTIHAD

 Ijtihad sebagai sumber hukum ketiga dalam ajaran Islam


setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Kedudukan ijtihad begitu
penting dalam ajaran Islam kerana telah dapat dibuktikan
kemampuannya dalam menyelesaikan segala persoalan yang
dihadapi umat Islam mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW
sehingga kini.
 Menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang muncul dengan
berpegang kepada Al-Quran dan Al-Sunnah.
SYARAT BAGI ORANG YANG AKAN MELAKUKAN IJTIHAD

Mengerti memahami isi kandungan Al Quran dan hadis terutama yang


berkaitan dengan hukum-hukum.
Mampu berbahasa Arab dengan baik sebagai kelengkapan dan
kesempurnaan dalam menafsirkan Al Quran dan hadis.
Mengetahui ilmu usul fiqh secara luas.
Mengetahui dan mengerti soal-soal ijma.
Masalah yang sedang diijtihadkan bukan hukum syara’ yang sudah
jelas dasar hukumnya tetapi persoalan yang tidak ada dalil qat’i (pasti)
serta bukan hukum yang bersangkutan dengan akal dan ilmu kalam.
Hukum syar’ie ialah khitab (kalam) Allah s.w.t yang berkaitan
PRINSIP
dengan semua perbuatan mukallaf baik berupa iqtidha’
HUKUM
(perintah, larangan, anjuran melakukan sesuatu atau
SYARIAT
meninggalkan) tahkyir (memilih antara melakukan atau
meninggalkan) atau wadh’i (ketentuan yang menetapkan sesuatu
sebab, syarat atau pengahalang)
Hukum yang mengandungi
perintah larangan atau
Hukum Taklifi
memberi pilihan terhadap
seorang mukallaf untuk berbuat
sesuatu atau tidak berbuat. Hukum Wad’ie Ketentuan hukum yang
mengatur tentang
sebab, syarat, mani’,
untuk melakukan
sesuatu hukum

Harus
Wajib Sunat

Sah Batal

Haram Makruh
HUKUM TAKLIFI

WAJIB

Melakukannnya mendapat pahala dan apabila


meninggalkannya berdosa.
Contoh:
1) Solat 5 waktu sehari semalam
2) Berpuasa di bulan Ramadhan
3) Mentaati kedua orang tua
SUNAT

Melakukannya mendapat pahala dan meninggalkannya tidak berdosa


Contoh:
Bersedekah
Solat Sunat
Menolong orang miskin
HARUS

Tidak berdosa samada melakukannya atau meninggalkannya


Contoh:
Makan dan minum
Tidur
Bermain
MAKRUH

Melakukannya tidak berdosa, tetapi dibenci oleh Allah dan dapat


pahala jika ditinggalkan kerana Allah.
Contoh:
1) Makan bawang putih
2) Kencing berdiri
3) Tidak gosok gigi
HARAM

Melakukannya berdosa, meninggalkannya mendapat pahala kerana


takut kepada Allah s.w.t
Contoh:
oMinum arak
oMakan daging babi
oMengumpat
SYUBHAH

Perkataan syubhah bermaksud kesamaran dan diragui. Daripada


sudut terminologinya, syubhah bermaksud sesuatu perkara yang
samar dan tidak diketahui sama ada ianya halal atau haram, hak atau
batil.

HADIS 40:06
SAH
Sesuatu perkara yang ada lengkap padanya segala syaratnya dan segala
rukunnya.

BATAL
Sesuatu perkara yang kurang syaratnya atau kurang rukunnya.
Mustahil

Wajib Harus

PRINSIP
HUKUM
TAUHID
WAJIB

 Menentukan suatu hukum dengan menggunakan akal bahawa sesuatu itu wajib.
 Hukum wajib dalam ilmu tauhid ini ditentukan oleh akal tanpa melakukan penyelidikan
atau menggunakan dalil terlebih dahulu.
 Contohnya, perkara-perkara logik menurut akal.
 Namun, terdapat juga hukum wajib yang dapat ditentukan bukan hanya dengan akal tetapi
memerlukan penyelidikan yang rapi. Contohnya, sebelum akal menghukum dan
menentukan bahawa ‘Allah wajib atau harus ada’, penyelidikan rapi dibuat bagi
menunjukkan kewujudan bahawa Allah itu wajib ada dengan merujuk dalil-dalil yang
bersumberkan Al-Quran.
MUSTAHIL

 Hukum mustahil dalam ilmu tauhid iaitu akal mustahil dapat menentukan dan
menghukum bahawa sesuatu perkara harus demikian.
 Contohnya, Mustahil Allah boleh mati. Jadi, sebelum akal dapat menghukum
bahawa mustahil Allah boleh mati atau dibunuh, maka perkara tersebut
hendaklah diselidiki terlebih dahulu dengan bersandarkan dalil yang kuat.
HARUS

 Hukum harus dalam ilmu tauhid ialah akal kita dapat menentukan atau
menghukum bahawa sesuatu perkara atau sesuatu zat itu boleh terjadi
atau sebaliknya.
 Contohnya, manusia mungkin boleh hidup ratusan tahun tanpa makan dan
minum seperti terjadi pada kisah Ashabul Kahfi. Kejadian tersebut mungkin
terjadi tetapi kita memerlukan dalil yang kuat bersumberkan Al-Quran.
KEDUDUKAN PERKARA
FURUK DALAM ISLAM
• Masalah yang berkaitan keyakinan dalam perkara
PERKARA USUL akidah, tauhid dan Rukun-rukun Iman.
(POKOK) • Dalam perkara Usul, seseorang muslim perlu
mempunyai iktikad yang benar. Jika salah atau ragu-ragu,
iman boleh terbatal dan boleh menyebabkan seseorang
terkeluar dari Islam.

Allah satu-satunya Meyakini bahawa tiada Allah tidak beranak dan


tempat bergantung tuhan selain Allah tidak diperanakkan
CONTOH
PERKARA USUL
Beriman dengan
kebenaran Nabi Beriman dengan
Beriman dengan hari
Muhammad SAW kebenaran dan kesucian
akhirat
sebagai Rasul yang Al-Quran.
maksum
PERKARA FURUK

 Perkara furuk (cabang) adalah semua perkara selain daripada perkara usul.
 Contohnya, tatacara dalam beribadat, fiqh muamalat, fiqh jual-beli dan sebagainya.
 Mencakupi hampir keseluruhan kehidupan harian seseorang muslim.
 Perkara furuk itu ibarat ranting, dahan dan cabang dalam sebuah pohon iaitu ada
banyak bahagian.
 Jadi, dalam masalah furuk, boleh ada ijtihad, boleh ada variasi dan boleh ada perbezaan
pendapat.
Fiqh
Zakat

Fiqh Jual Fiqh


Beli Puasa
CONTOH
PERKARA
FURUK

Fiqh
Sewa- Fiqh Haji
Menyewa
RUJUKAN
Buku- Bagaimana Kita Menyeru Kepada Islam-Fathi Yakan
Internet- https://www.scribd.com/doc/293323692/Ciri-ciri-Tasawwur-Islam

Anda mungkin juga menyukai