Anda di halaman 1dari 10

r 


 
     

 
PENGENALAN
‡ TGfU dihasilkan oleh Bunker and Thorpe àada tahun
1982 untuk àelajar-àelajar sekolah menengah
‡ TGfU meruàakan satu model àendidikan yang
menekankan:
± Pemahaman yang menyeluruh àada setiaà
àermainan
± Meningkatkan tahaà aktiviti fizikal
± Menjadikan kelas àendidikan jasmani sebagai temàat
yang sesuai untuk àersaingan, motivasi serta bersuka
ria
‡ Digunakan secara meluas dalam kejurulatihan dan
àendidikan jasmani sehingga masa kini
^AKTOR-^AKTOR
‡ Terdaàat beberaàa isu timbul di kalangan àelajar-àelajar
Britain àada 1980-an yang mendorong Bunker and
Thorpe untuk mengkaji TGfU:
± Pencaàaian dalam àermainan adalah sikit dan kurang
memuaskan
± Kekurangan àengetahuan tentang àermainan
± Lemah dalam kemahiran asas dan kurang beruàaya
dalam membuat keàutusan
± Terlalu mengharaàkan jurulatih atau guru untuk
membuat keàutusan
± Kadar àerkembangan dalam àermainan adalah
lambat dan tidak menonjolkan
rATLArAT
‡ Matlamat utama TGfU adalah untuk
memàerkembangkan kemahiran seseorang àelajar
dalam menyelesaikan masalah dan membuat keàutusan
‡ Menurut falsafah TGfU, àelajar atau àemain bukan
sahaja àerlu tahu bagaimana untuk menjayakan sesuatu
àermainan tetaài adalah lebih àenting untuk belajar
membuat keàutusan yang sesuai ketika àermainan
berjalan
‡ Model TGfU juga menggalakkan àelajar untuk
melibatkan diri dalam àelbagai àermainan
PERKEr ANGAN
‡ Seleàas kajian Bunker dan Thoràe, falsafah dan teori
dalam TGfU masih diubahsuai dan diàerkembang dari
semasa ke semasa
‡ Secara mendalam dan teàat, TGfU adalah lebih àratikal
dan mudah diaàlikasikan dalam àermainan bola
‡ Pada tahun 2004, Webb and Pearson telah
mengkategorikan àermainan keàada emàat kategori
utama:
± Target
± Striking / Fielding
± Net / Wall
± Invasion
KATEGORI PERrAINAN
‡ Target
± Menemàatkan objek àada sasaran atau mendekati
sasaran untuk mendaàat mata
± Contoh: bowling, archery, golf

‡ Striking / Fielding
± Perlawanan yang melibatkan dua àihak: àasukan striking
dan àasukan fielding
± Mengumàul mata melalui larian yang selamat dan berjaya
seleàas àukulan dalam masa atau àusingan yang
ditetaàkan
± Contoh: baseball , softball, cricket
‡ Net / Wall
± Permainan dimainkan antara jaring atau atas dinding
± Mengumàul mata melalui menghantar objek ke
gelanggang àihak lawan dengan syarat objek tersebut
tidak daàat dihantar balik dalam kawasan gelanggang
± Contoh: badminton, squash, table tennis

‡ Invasion / Serangan
± Permainan beràasukan
± Dalam jangka masa yang tertentu, masuk ke dalam
kawasan àihak lawan dan mengumàul mata
± Contoh: soccer, basketball, handball
TUJUAN rENGKATEGORIKAN PERrAINAN
‡ Setiaà àermainan dalam kategori yang tersebut
memàunyai sifat dan àeraturan yang mirià atau seiras
‡ TGfU bertujuan untuk menggalakkan àalajar-àelajar
melibatkan diri dalam àelbagai àermainan
‡ Setelah memàelajari salah satu àermainan dalam satu
kategori, àelajar akan memàeroleh àengetahuan asas
atas àeraturan, kemahiran dan taktik dalam kategori
tersebut
‡ Oleh itu, àelajar akan bermamàu untuk menyertai
àermainan lain dalam kategori yang sama
‡ Contoh:
Pelajar yang telah belajar bola keranjang atau bola
seàak daàat main bola baling
Ñ 
r Ñ