Anda di halaman 1dari 5

ULASAN ARTIKEL JURNAL

TUGASAN 1

PERKEMBANGAN KERJAYA UNTUK BELIA


BERKEPERLUAN KHAS DI KOREA SELATAN:
PERKAITAN DENGAN BUDAYA, TEORI DAN DASAR
(Jian Chun, Annemarie Connor, John F. Kosciulek, Trenton Landon & Jinhee Park. 2016. Career development for
youth with disabilities in south korea: the intersection of culture, theory and policy. Global Education Review, 3(3):
57-74.)

GGGB6843 PROGRAM TRANSISI UNTUK


PELAJAR BERKEPERLUAN KHAS

DR ALIZA ALIAS
DR MOHD MOKHTAR TAHAR

NAMA: NOOR ATHILA BINTI MOHAMED


NO MATRIK: GP05461
PENGENALAN

Objektif:
• Membincangkan tentang status quo untuk pelajar
berkeperluan khas di Korea Selatan
• Membincangkan tentang perkhidmatan pembangunan
kerjaya yang berpotensi dalam pengurangan kepelbagaian,
membantu mengoptimalkan pembangunan kerjaya dan
menggalakkan peluang pekerjaan pada masa hadapan.

Metodologi:
• Kaedah analisa data
DAPATAN KAJIAN
ISU BERBANGKIT
DASAR TRANSISI DI KEMUDAHAN DALAM PROGRAM
KOREA SELATAN PROGRAM TRANSISI TRANSIS DI KOREA
DI KOREA SELATAN SELATAN
Konsep transisi
diperkenalkan Latihan vokasional Tidak semua sekolah
merangkumi semua melaksanakan
selama 2-3 tahun kurikulum pendidikan
aspek dalam
kehidupan pelajar di selepas tamat vokasional.
sekolah (J.Kim 2001) pengajian di
sekolah menengah
tinggi. Kurikulum vokasional
tidak disesuaikan
Pendidikan transisi dan dengan keadaan
kerjaya harus Sekolah berpusatkan pelajar.
dimasukkan di dalam
pekerjaan; berfokus
kurikulum pendidikan
khas di sekolah (Y.Park kepada latihan
2014, H.Seo 2007) vokasional disekolah, Kurang kolaborasi guru
melibatkan semua dan ibubapa pelajar.
pihak.
Setiap pelaksanaan
pendidikan dan Kurang kerjasama pihak
Kewujudan suasana
program transisi sekolah, ibubapa,
pekerjaan di sekolah;
kerjaya di sekolah majikan dan komuniti.
program perniagaan
harus disesuaikan
dilaksanakan
dengan keperluan
menyamai suasana
pelajar pendidikan Guru kurang
pekerjaan sebenar.
khas. pengalaman dan
kefahaman mengenai
program transisi.
APLIKASI DI MALAYSIA
Melaksanakan pendidikan dan
latihan vokasional berasaskan
komuniti – mengembangkan dan
mengekalkan tugasan yang
menyerupai pekerjaan sebenar.

Memastikan
kolaborasi antara Melaksanakan
sekolah, pusat program latihan
komuniti dan MODEL pelarasan kerjaya
majikan – berkesan PENDIDIKAN – dapat
dalam persediaan DAN LATIHAN menambahbaik
untuk bekerja dan TRANSISI
kemahiran dalam
meningkatkan (J.KIM 2011)
kadar peratusan kehidupan
pelajar pendidikan seharian,
khas mendapat kemahiran bekerja
pekerjaan. dan kemahiran
bersosial.
KESIMPULAN

Bukan sahaja pihak guru dan sekolah yang


bertanggungjawab dalam memastikan program transisi kerjaya
untuk pelajar berkeperluan khas mencapai objektif dan
matlamatnya, tetapi komuniti termasuk majikan dan
masyarakat juga memainkan peranan penting. Kecaknaan
semua pihak dapat membantu pelajar berkeperluan khas
mendapat hak yang sama rata dalam peluang kerjaya selepas
mereka menamatkan persekolahan nanti.