Anda di halaman 1dari 21

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG

PERSIARAN TUNKU KUDIN,11700 GELUGOR, PULAU PINANG.

KAEDAH PENGAJARAN SEJARAH


KOD KURSUS: SJHK3093

NAMA PENSYARAH : PN. SOUDAMINI A/P NARAYANAN NAIR


NAMA AHLI KUMPULAN : CHEW YONG FONG
LOOI TYNG TYNG
MANGAIYARKHARASI A/P SUBRAMANIAM
Pendekatan pembelajaran yang
melibatkan proses meneroka alam
semula jadi.

Kaedah ini dapat menimbulkan Penggunaan inkuiri penemuan


minat & meninggikan daya Penemuan menekankan pembelajaran
kreativiti pelajar kerana berbagai-
bagai persoalan yg memerlukan
Inkuiri melalui pengalaman.
mereka mencari jawapan.

Guru tidak memberikan fakta secara


langsung tetapi menggalakkan pelajar
menjalankan eksperimen bagi memperoleh
kesimpulan.

Sumber: Buku & Internet

Peta Bulatan
Ciri-ciri
• Murid melakukan aktiviti meneroka, mengenal pasti, mencari dan
menguji pengetahuan.
1. Berpusatkan
murid • Menggalakkan murid secara aktif. Murid bertindak memainkan
peranan sebagai perancang dan pelaku dalam proses
pembelajaran.

2. Merangsang • Merangsang minat dan sikap ingin tahu murid bagi meneroka,
mencari maklumat, menyoal dan menyiasat situasi atau masalah
minat yang berlaku dari situasi yang diwujudkan oleh guru.
Ciri-ciri
3. Mengemukakan
soalan dan membuat • Mementingkan soalan yang mencabar pemikiran
inferens dalam proses murid.
pencarian maklumat

• Bermula dengan pemerhatian, penerokaan, pengumpulan


4. Melibatkan proses dan interpretasi data, menerangkan serta refleksi.
kognitif, afektif & • Berorientasikan teknik, prosedur dan cara-cara melihat
psikomotor masalah serta menyelesaikan masalah dalam
pembelajaran.
Fasa-fasa dalam Inkuiri Penemuan

Menentukan
Mengenal pasti Mengumpul
kaedah mencari
tajuk maklumat
maklumat

Mengkaji Membuat
maklumat rumusan

Sumber: Internet
Aplikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Sejarah
1. Mengenal pasti tajuk
• Guru mengemukakan soalan yang dapat merangsang
minda murid.

• Contoh soalan:
Sebab-sebab penentangan tokoh tempatan terhadap
British.
2. Menentukan kaedah mencari maklumat
• Murid akan melakukan pembacaan dan menggunakan
sumber-sumber lain untuk mendapatkan maklumat
yang relevan dan data yang variasi.

3. Mengumpul maklumat
• Murid akan menyatukan produk pencarian mereka
secara individu dan membuat perkaitan
2. Mengkaji maklumat
• Murid akan berkongsi maklumat secara verbal,
bertukar pandangan dan berkongsi pengalaman yang
diperolehi.

3. Membuat rumusan
• Murid akan merumuskan hasil pembelajaran pada
hari berkenaan di samping memberi cadangan
penambahbaikan untuk rujukan masa akan datang.
Lebih
berpusatkan
pelajar

Tingkatkan
potensi Elakkan
intelektual Penghafalan
murid Kelebihan
Kaedah
Inkuiri
Penemuan

Membentuk Mengasimilasi
bakat kendri ilmu yang ada
Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK)
• Dikenali sebagai Computer Based Learning

• Merujuk kepada kaedah pengajaran yang menggunakan komputer sebagai bahan


bantu mengajar (BBM)

• Komputer
• merupakan aplikasi teknologi komputer dalam pendidikan
• Digunakan sebagai alat untuk membantu dan memudahkan proses pengajaran dan
pembelajaran

• Contoh:
Komputer boleh digunakan untuk menghasilkan bahan pengajaran atau menyimpan rekod.

• Pengajaran menjadi mudah dan proses pembelajaran dan pemahaman pelajar


lebih berkesan
• Pembelajaran berbantukan komputer (PBK) ialah satu situasi pembelajaran
di mana pelajar-pelajar berinteraksi dan dibimbing komputer melalui satu
proses pembelajaran terancang yang bertujuan untuk mencapai matlamat
pembelajaran tertentu
(Sander, 1987)

• PBK merupakan penggunaan komputer untuk menyampaikan pengajaran


kepada pelajar-pelajar, iaitu interaksi antara sistem komputer dengan
pelajar-pelajar untuk membantu mereka tentang bahan yang telah
dipelajari
(Moursund, 1980)

• PBK ialah penggunaan komputer dengan satu program yang sistematik dan
teratur oleh pelajar dan guru untuk sesuatu pengajaran dan pembelajaran
yang memerlukan satu interaksi yang aktif antara pelajar dengan komputer
(Rao et al. 1991)
Latar belakang PBK di Malaysia
• Mula diperkenalkan pada tahun 1993 dengan melibatkan 60 buah
sekolah menengah

• Sekolah-sekolah tersebut dibekalkan dengan 20 buah computer

• PBK juga mula berkembang dengan wujudnya sekolah bestari dan


Kementerian Pelajaran telah melaksanakan projek Pembestarian
Sekolah
Kebaikan PBK
• Pelajar dapat memberi tumpuan yang sepenuhnya kepada pelajaran
• Hal ini disebabkan terdapat pemaparan grafik berwarna-warni yang dapat
menarik perhatian pelajar
• Penjelasan sesuatu konsep pelajaran yang lebih berkesan berbanding dengan
cara melukis di papan hitam

• Pengiraan yang kompleks dapat diselesaikan dengan mudah, cepat


dan tepat
• Ini dapat menjimatkan masa pelajar dengan memberi arahan yang kepada
komputer yang melakukan kerjanya kerana pelajar hanya memasukkan data
ke dalam komputer sahaja
• Komputer yang akan memproses data dan memberi semua output yang ada
• PBK dapat memberikan kebaikan-kebaikan dalam pengajaran
terancang, pengajaran individu, pengajaran pengayaan dan
pengajaran pemulihan

• Perancangan terancang
• Guru dapat membina program-program yang dirancang khas untuk keperluan
para pelajar mengikut tahap kebolehan pengetahuan dan jangka masa yang
sesuai dengan diri mereka

• Pengajaran individu
• Pelajar dapat berinteraksi dengan komputer tanpa rasa segan atau takut
kepada keadaan persekitarannya kerana persekitaran mereka hanya
melibatkan komputer dan individu pelajar sahaja
• Pengajaran Pengayaan
• PBK dapat memperkayakan lagi oengetahuan pelajar-pelajar yang telah
memahami sesuatu konsep melalui latih-tubi atau ujian yang sesuai

• Pengajaran Pemulihan
• PBK dapat membantu pelajar-pelajar yang lemah di dalam sesuatu mata
pelajaran atau topik dalam pengajaran pemulihan dengan cara penyampaian
secara tutorial, latih-tubi atau simulasi untuk membantu mereka memahami
konsep yang disampaikan oleh guru
• PBK dapat memberi impak yang baik dalam proses PdP seseorang pelajar,
terutamanya pelajar yang berada pada tahap pencapaian akademik rendah
• Mereka kebiasaannya memerlukan pelbagai kombinasi medium dalam pembelajaran
mereka seperti visual yang bergerak, animasi, teks, muzik dan grafik
• Menarik minat para pelajar
• Membantu meningkatkan daya ingatan

• Kesemua medium ini terdapat dalam multimedia yang boleh didapati di


dalam PBK

• PBK mempunyai potensi untuk memenuhi kehendak dan keperluan pelajar


secara individu

• Pelajar juga dapat memperoleh kemahiran untuk menyelesaikan sebarang


masalah pembelajaran secara praktis dan bukan sekadar mengumpul
pengetahuan
• PBK dapat menguji tahap kefahaman pelajar dengan memberi ujian
pendek tentang bahan yang telah dipelajari

• PBK dapat menggalakkan penglibatan pelajar secara aktif dalam


aktiviti kelas semasa PdP dilaksanakan

• Pelajar boleh mengawal kandungan pembelajaran, terutamanya dari


segi susunan bahan pembelajaran
• Mengawal strategi pembelajaran seperti cara persembahan danjumlah
latihan yang dibuat
Melengkapkan
kaedah pengajaran
di bilik darjah

Membantu para Membolehkan


guru dari segi kanak-kanak yang
membuat cerdas serta lemah
persediaan mempelajari
mengajar lantas Tujuan sesuatu mengikut
mengurangkan penggunaan kemampuannya
beban kerjanya
kaedah
Pembelajaran
Berbantukan
Komputer

Mengajar mata
pelajaran tertentu
Membekalkan satu
di sekolah yang
persekitaran
tidak mempunyai
pembelajaran yang
guru terlatih yang
baru kepada
mencukupi untuk
kanak-kanak
mengajar mata
pelajaran itu (Lee Sau Lan, 1986)
Perisian Komputer
• Perisian:
• satu arahan atau aturcara yang dirancang langkah demi langkah untuk
menukarkan data dan maklumat yang menyebabkan komputer berfungsi

• Direka bentuk untuk mengarah komputer melaksanakan fungsi-fungsi


tertentu untuk membolehkan komputer menginput, menyimpan, membuat
keputusan, mengolah secara artimetik dan output data dalam jujukan yang
betul

• Contoh: Microsoft Office – PowerPoint, Words, Spreadsheet


Microsoft PowerPoint
• Digunakan sebagai alat persembahan

• Keistimewaan perisian PowerPoint:


i. Boleh digunakan untuk membuat slaid persembahan
ii. Dapat dimuat dengan gambar rajah atau grafik yang menarik
iii. Melukis carta atau jadual dengan lebih cepat
iv. Kesan animasi dapat dimasukkan kepada teks dan objek dalam slaid

• Program ini dapat membantu guru-guru menghasilkan persembahan slaid yang


menarik

• Perisian ini mempunyai unsur-unsur multimedia yang dapat menarik minat


pelajar untuk mempelajari apa yang terkandung dalam perisian persembahan
• Pelajar akan minat dan bermotivasi untuk belajar jika mereka diajar dengan suasana
pembelajaran yang berbeza dan seterusnya meningkatkan kualiti pembelajaran mereka
Sekian,
terima kasih.