Anda di halaman 1dari 33

EDUP 3023

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

JABATAN ILMU PENDIDIKAN


INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN, KUALA LIPIS
1. menggunakan bahan bantu mengajar yang
konkrit

a. untuk memudahkan pemahaman murid.


sesuai untuk kanak-kanak pada peringkat Pra
operasi, iaitu berumur 2 hingga 7 tahun.
Contoh:
Jika murid diajar kemahiran menambah dan
menolak, guru boleh menggunakan bahan-
bahan konkrit yang berada di sekelilingnya
seperti ranting kayu, batu, daun, dan lain-lain.
b. untuk menggambarkan sesuatu konsep yang
lebih kompleks untuk kanak-kanak pada
peringkat operasi formal.

Contohnya:
penggunaan bahan tiga dimensi, carta, rajah,
gambar, jadual, dan pengalaman murid sendiri
2.Guru harus memberi arahan dengan
menggunakan ayat yang pendek dan disertai
dengan contoh agar mudah difahami oleh murid.

Contohnya:
arahan untuk murid mengutip sampah yang
berada di sekeliling mereka, diberi dengan
menggunakan ayat mudah dan jelas.
3. Guru juga patut memberi peluang kepada
murid melakukan `hands-on’ terhadap
sesuatu kemahiran.

Contohnya:
Murid diberi peluang untuk membentuk
perkataan daripada potongan-potongan huruf.
4. Menyediakan pengalaman pembelajaran
yang pelbagai.

Kanak-kanak tidak semestinya belajar dalam


bilik darjah sahaja.

Contohnya:
Membuat lawatan ke Zoo Negara, taman
yang berada di sekolah, dan sebagainya.
5. Murid-murid akan lebih menumpukan
perhatian kepada pengajaran guru jika
dikaitkan dengan pengalaman mereka sendiri.

Ini bertepatan dengan teori Lev Vygotsky iaitu


kaitkan pengajaran dan kehidupan seharian
kanak-kanak serta pengaplikasian
pengetahuan kanak-kanak kepada
pengalaman mereka yang sebenar.
6. Memberi peluang kepada murid-murid agar
dapat memanipulasi dan menguji objek-objek
yang diajarkan kepadanya.

mencuba sendiri kemahiran yang dipelajari


agar mereka dapat berfikir secara kritis dan
kreatif.
7. Seterusnya, murid-murid juga seharusnya
diberi pembacaan dan pembentangan yang
ringkas dan tersusun.

meningkatkan keupayaan berbahasa.


mesti memberi peluang kepada murid-murid
untuk melahirkankan ideanya sendiri.
KVK KVKK Tajuk : Perkataan KVK+KVKK
CONTOH AKTIVITI
Murid diberi buku cerita berbeza ikut kumpulan.
KAM BING Setiap kumpulan akan menyenaraikan perkataan
KVK+KVKK yang dijumpai dalam cerita, dan
KAM PUNG menuliskannya di atas KAD PERKATAAN.
Semasa pembentangan, murid akan bercerita dan
menunjukkan kad perkataan tersebut
KEN TANG
SOM BONG Pada zaman dahulu, tinggal dua sahabat dalam sebuah
kampung. Sang kambing tinggal di tepi sebuah kebun
TUM BANG buah-buahan, manakala sahabatnya sang bangau
tinggal di paya di berdekatan. Pada suatu hari…..

BEN TANG
8. Mengumpulkan murid mengikut pencapaian
mereka, iaitu kumpulan A,B dan C.

Contohnya:
Guru boleh memberi bimbingan yang lebih
kepada murid lemah di dalam kumpulan C
murid yang cerdas dalam kumpulan A boleh
digalakkan untuk membantu murid yang
sederhana pencapaiannya di dalam kumpulan
B.
1. Aktiviti-aktiviti pembelajaran hendaklah
sejajar dengan kebolehan dan minat murid.

Aktiviti yang terlalu sukar membosankan


mereka yang lemah manakala yang terlalu
senang tidak pula mencabar bagi yang
cerdas.
2. Meningkatkan Kecerdasan visual - spatial
(kecerdasan menepati ruang melukis,
membentuk corak, mewarna, mencipta dan
membina gambaran mental serta mengamati
dunia visual. )

Contohnya:
• Menyediakan pelbagai bahan kreatif yang boleh
digunakan oleh murid .

• Memberi peluang kepada murid meneroka


‘maze’ dan membentuk carta
3. Melatih kecerdasan menganalpasti bunyi vocal,
bunyian alam sekitar dan menyanyi serta
mencipta lagu, kepekaan terhadap ritma dan
melodi muzik.

Contohnya:
• Menyediakan pita rakaman yang boleh digunakan
oleh murid

• Beri murid peluang bermain alat muzik

• Menggalakkan murid mencipta lagu sendiri


4. Dari segi Kecerdasan tubuh kinestetik, guru-
guru boleh:

• Menyediakan peluang-peluang aktiviti untuk


murid dan menggalakkan mereka melibatkan
diri

• Menyediakan kawasan untuk murid bermain


di dalam dan di luar kelas
1. Bantu pelajar menilai permasalahan yang
mereka sedang dan akan hadapi.

Contohnya:
 bincang secara terbuka dengan pelajar tentang
masalah emosi seperti perasaan cemburu,
prejudis dan lain-lain.
2. Bantu pelajar menilai berdasarkan perspektif
orang lain.

Contohnya:
Minta pelajar terangkan perasaan atau pandangan
orang lain terhadap sesuatu isu.

Buat simulasi atau main peranan agar pelajar


dapat membawa watak yang lain dari dirinya
supaya pelajar dapat menilai perasaan orang lain.
3. Bantu pelajar membuat hubungkait antara
nilai yang dinyatakan dengan tingkahlaku yang
dibuat.

Contohnya:
Beri kesedaran kepada pelajar tentang
ketidakselarasan antara tingkahlaku mereka
dengan nilai yang mereka sebut.
4. Pastikan semasa aktiviti pengajaran dan
pembelajaran pelajar saling mendengar antara
satu sama lain.

Contohnya:
semasa pembentangan atau dalam kumpulan,
pelajar mendengar hujah yang dinyatakan oleh
rakan mereka.

Beri peneguhan kepada mereka yang menjadi


pendengar yang baik.
5. pastikan kelas menunjukkan kesedaran dan
keprihatinan terhadap isu-isu moral dan nilai-
nilai sejagat.

Contohnya:
Bincang dan buat tindakan terhadap isu-isu
semasa yang melibatkan nilai-nilai moral dan
emosi
Pastikan keadilan dan layanan samarata kepada
semua murid dalam kelas
6. Memupuk kecerdasan interaksi social termasuk
semangat bekerjasama, kepandaian memimpin
serta komunikasi dengan berkesan.

Contohnya:
• Menggalakkan murid bekerja dalam kumpulan

• Membantu murid membina kemahiran


berkomunikasi

• Menyediakan permainan berkumpulan untuk


murid
7. Meningkatkan pengetahuan dan kefahaman seseorang
terhadap agama, refleksi pemikiran kendiri, dan
mendisiplinkan diri serta kesedaran terhadap perasaan
diri.

Contohnya:
• Menggalakkan murid mempunyai hobi dan minat

• Mendengar perasaan murid dan memberi maklum


balas sensitive

• Meminta murid menyimpan jurnal atau buku skrap


mengenai pendapat dan pengalaman masing-masing
Guru memainkan peranan yang penting
kepada kanak-kanak dalam mencapai
pertumbuhan dan perkembangan yang
optimum.
Jadi, guru mestilah merancang aktiviti untuk
murid-murid dengan efektif sebagaimana yang
telah disarankan.
Selain itu, guru perlulah membimbing
murid-murid dengan sebaiknya untuk
mencapai perkembangan kanak-kanak.

Tahap pertumbuhan dan perkembangan


murid mungkin berbeza-beza, jadi guru
perlulah cakna dengan perkembangan kognitif
murid untuk merealisasikan hasrat ini.
1. Terdapat ____ tahap perkembangan kognitif yang
diperkenalkan oleh Jean Piaget.
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

2. Tahap sensorimotor dikenali juga sebagai ________.


a) tahap praoperasi
b) tahap deria motor
c) tahap operasi konkrit

3. Proses kognitif pada tahap praoperasi ialah :


a) pemikiran konkrit
b) egosentrik
c) operasi formal
d) pemikiran kritis
4. “Keupayaan kanak-kanak memanipulasi konsep dan idea
adalah terhad, hanya memahami pada objek yang dapat
dilihat sahaja.”
Tahap manakah dalam Teori Perkembangan Kognitif Piaget
yang sesuai untuk menggambarkan penyataan di atas.
a) Deria Motor
b) Operasi Konkrit
c) Pra-Operasi
d) Operasi Formal

5. Berdasarkan Teori Perkembangan Kanak-kanak Gesell,


faktor-faktor yang penting dalam menentukan
perkembangan kanak-kanak ialah ________ dan ________.
6. Siapakah memperkenalkan konsep tugas-tugas
perkembangan ?
A.Jean Piaget
B.Robert Havighurst
C.Lawrence Kohlberg
• Apakah cara-cara bagi guru untuk membantu
murid supaya mencapai pertumbuhan dan
perkembangan yang optimum?
Menyediakan isi
pelajaran yang
sejajar dengan
keupayaan
mental murid
Memotivasikan Menyediakan
murid dengan objektif yang
pelajaran yang sesuai arasnya.
menarik serta Cara-
bermakna.
cara

Menggunakan strategi
pengajaran- Menyediakan pelajaran
pembelajaran yang bermula daripada yang
senang kepada yang
secocok dengan susah, konkrit kepada
perkembangan mental, abstrak, umum kepada
jasmani dan emosi khusus dan sebagainya.
murid.