Anda di halaman 1dari 37

KEMAHIRAN BERFIKIR

ARAS TINGGI
(KBAT)

Unit Sejarah & Kewarganegaraan


Bahagian Pembangunan Kurikulum
1
Peneraju Pendidikan Negara
Peneraju Pendidikan Negara
Peneraju Pendidikan Negara
KEMAHIRAN BERFIKIR
ASAS BERFIKIR KONTEKS
Pengetahuan MEMBUAT KEPUTUSAN
Kemahiran
Nilai & Sikap
KBSR KEMAHIRAN BERFIKIR
MENAAKUL
&
REFLEKSI
MENYELESAI MASALAH

MENGINOVASI

DAN KBSM Secara


kritis dan kreatif
MENCIPTA

ASAS BERFIKIR BERFIKIR ARAS TINGGI


MEDIUM KONTEKS
Pengetahuan
DISIPLIN ILMU
Kemahiran MENCIPTA
Nilai & Sikap MENAAKUL
& MENILAI
MEMBUAT KEPUTUSAN KSSR
KEMAHIRAN BERFIKIR
REFLEKSI
MENGANALISIS
MENYELESAI MASALAH
DAN KSSM
Secara MENGINOVASI
kritis dan kreatif MENGAPLIKASI
MENCIPTA

Peneraju Pendidikan Negara


JUSTERU…KEMAHIRAN BERFIKIR

ADALAH SUATU TUNTUTAN


BUKAN KERANA SUKA-SUKA
ATAU KERANA TUNTUTAN
PEPERIKSAAN SEMATA-MATA!

Peneraju Pendidikan Negara


KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)

DEFINISI:
KEUPAYAAN UNTUK MENGAPLIKASIKAN PENGETAHUAN, KEMAHIRAN
DAN NILAI DALAM MEMBUAT PENAAKULAN DAN REFLEKSI BAGI
MENYELESAIKAN MASALAH, MEMBUAT KEPUTUSAN, BERINOVASI DAN
BERUPAYA MENCIPTA SESUATU.
(BPK, KPM 2013)

Peneraju Pendidikan Negara


OVERVIEW KBAT

• KBAT BERMAKSUD PENGGUNAAN MINDA SECARA MELUAS BAGI


MEMBOLEHKAN MURID MELAKUKAN PROSES MENTAKSIR,
MENGANALISIS ATAU MEMANUPULASIKAN MAKLUMAT UNTUK
MENJAWAB SOALAN ATAU MENYELESAIKAN MASALAH.
• BERBEZA DENGAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH IAITU
PENGGUNAAN PEMIKIRAN YANG TERHAD.

Peneraju Pendidikan Negara


• DALAM TAKSONOMI BLOOM – KBAT BERADA DITAHAP MEMBUAT
APLIKASI, ANALISIS SENTESIS DAN PENILAIAN.
• KEMAHIRAN DALAM KBAT PADA DASARNYA IALAH KEMAHIRAN
BERFIKIR KRITIS, KREATIF, MENYELESAIKAN MASALAH DAN MEMBUAT
KEPUTUSAN

Peneraju Pendidikan Negara


MENGAPA KBAT ?
SEJARAH...
APA FAEDAHNYA?

Peneraju Pendidikan Negara


ANTARA FAEDAH KBAT

• PELBAGAI TUJUAN BOLEH DICAPAI MELALUI PEMIKIRAN ARAS


TINGGI…. MENENTUKAN KEPERCAYAAN, MENENTUKAN APA YANG
PERLU DILAKUKAN, MERAMAL, MENGHASILKAN SATU IDEA BARU,
SATU PROJEK BARU ATAU EKSPRESI KESENIAN, MEMBUAT JANGKAAN
SERTA MENYELESAIKAN MASALAH BUKAN RUTIN.

Peneraju Pendidikan Negara


CONTOH.
MENGHASILKAN IDEA BARU

BERITA HARIAN – APRIL 20,2016

Peneraju Pendidikan Negara


BAGAIMANA HENDAK
MENGAJAR KBAT?

Peneraju Pendidikan Negara


Peneraju Pendidikan Negara
WUJUDKAH KBAT
DALAM
KURIKULUM SEJARAH??

Peneraju Pendidikan Negara


CONTOH DALAM DSKP

MENGAPLIKASI

Peneraju Pendidikan Negara


CONTOH DALAM DSKP

MENGANALISIS

Peneraju Pendidikan Negara


CONTOH DALAM DSKP

MENILAI

Peneraju Pendidikan Negara


CONTOH DALAM DSKP

MENCIPTA

Peneraju Pendidikan Negara


BAGAIMANAKAH
MEWUJUDKAN
KBAT DALAM STRATEGI
p&p? P&P

Peneraju Pendidikan Negara


ANTARA STRATEGI

• STRATEGI BERASASKAN AKTIVITI: CONTOH FORUM / PERBAHASAN/MAIN


PERANAN
• STRATEGI BERASASKAN BAHAN SUMBER; CONTOH KLIP VIDEO/
GAMBAR/ BAHAN RANSANGAN/ LAPORAN /PETIKAN UCAPAN DLL.
• STRATEGI BERASASKAN TEKNIK PENYOALAN
• STRATEGI MENGGUNAKAN PETA PEMIKIRAN I-THINK & SERTA PETA
PENGURUSAN GRAFIK

Peneraju Pendidikan Negara


Peneraju Pendidikan Negara
CONTOH PENYOALAN
PEDAGOGI BERASASKAN
PETA PEMIKIRAN

Peneraju Pendidikan Negara


MENGAPLIKASI

PENERANGAN CONTOH KATA KERJA CONTOH SOALAN

• Menggunakan • Menghubungkaitkan
pengetahuan, • Menghargai
kemahiran, dan nilai • Menceritakan
dalam situasi • Menggambarkan
berlainan untuk • Menyelesaikan
melaksanakan sesuatu • Menggunakan
perkara • Membuat ilustrasi Berdasarkan gambar di bawah
• Membina lengkapkan peta buih yang
• Mengemukakan berikut:-
• Mengklasifikasikan
• Melengkapkan
• Meramal
• Mengaitkan

Peneraju Pendidikan Negara


Lengkapkan peta buih di berikut:-

Sumber Sumber
Primer Sekunder

Peta Buih

Peneraju Pendidikan Negara


MENGANALISIS

PENERANGAN CONTOH KATA KERJA CONTOH SOALAN

• Mencerakinkan • Mengkategorikan
maklumat kepada • Menganalisis
bahagian kecil untuk • Mengenal pasti
memahami dengan • Membanding
lebih mendalam serta • Memerihal
hubung kait antara • Menerangkan • Bagaimanakah perbezaan antara
bahagian berkenaan • Membezakan konsep tamadun mengikit Barat
dan Islam?

Peneraju Pendidikan Negara


Bagaimanakah perbezaan antara konsep tamadun mengikut Barat
dan Islam?

ISLAM
BARAT

Peta Buih Berganda

Peneraju Pendidikan Negara


MENILAI
PENERANGAN CONTOH KATA KERJA CONTOH SOALAN

• Membuat • Membincang
pertimbangan dan • Membuat kesimpulan
keputusan • Menghuraikan
menggunakan • Mewajarkan
pengetahuan, • Menilai
pengalaman, • Membahas • Huraikan peningkatan tamadun India
kemahiran dan nilai • Memberi alasan dari aspek peluasan kuasa?
serta memberi • Membahas
justifikasi

Peneraju Pendidikan Negara


Huraikan peningkatan tamadun India dari aspek
peluasan kuasa?

Huraikan
peningkatan
tamadun India
dari aspek
peluasan kuasa

Peta Dakap

Peneraju Pendidikan Negara


MENCIPTA

PENERANGAN CONTOH KATA KERJA CONTOH SOALAN

• Menghasilkan idea • Mencadangkan


atau produk atau • Merumus
kaedah yang kreatif • Menjana idea
dan inovatif • Merancang

• Pada pandangan anda,


mengapakah pendidikan
penting sebagai agen
perubahan kepada kemajuan
sesebuah negara?

Peneraju Pendidikan Negara


Pada pandangan anda, mengapakah pendidikan penting sebagai
agen perubahan kepada kemajuan sesebuah negara?

KEPENTINGAN
PENDIDIKAN

Peta Bulatan

Peneraju Pendidikan Negara


CONTOH PENYOALAN PEDAGOGI PENYOALAN
BERASASKAN INTERNET/VIDEO

Peneraju Pendidikan Negara


CONTOH AKTIVITI - INTERNET (EDU-WEB TV)

Pengertian Sejarah
(Aras Mengaplikasi)
SOALAN

Berdasarkan sumber dari


bahan dari eduwebtv yang
kamu tonton tadi,
bincangkan pengertian dan
ciri-ciri Sejarah.

Peneraju Pendidikan Negara


CONTOH PENYOALAN PEDAGOGI
BERASASKAN AKHBAR

Peneraju Pendidikan Negara


CONTOH AKTIVITI BERASASKAN PETIKAN AKHBAR

Kepentingan Sejarah
(Aras Menganalisis)
SOALAN

Berdasarkan petikan berita


dari akhbar Utusan Malaysia
di atas, terangkan
kenyataan tersebut dan
sertakan contoh-contoh untuk
menyokong pendapat anda.

Peneraju Pendidikan Negara


CONTOH AKTIVITI BERASASKAN PETIKAN AKHBAR

Sumber Sejarah
(Aras Menilai)

Berdasarkan artikal berita di bawah


bertarikh 26 Julai 2010 boleh kita simpulkan
kepentingan mengesan salah satu sumber
sejarah negara kita iaitu manuskrip-
manuskrip melayu yang terdapat di luar
negara.
Bahaskan mengapakah pencarian
Manuskrip Melayu ini perlu kita lakukan
dan kepentinganya?

Peneraju Pendidikan Negara


Sekian

Bahagian Pembangunan Kurikulum

37

Peneraju Pendidikan Negara