Anda di halaman 1dari 5

RCS

KESEDIAAN KERJAYA
PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL RENDAH
NOOR MALA BINTI OTHMAN
GB170031

SV :
DR AZMAN BIN HASAN

UTHM
Kesediaan Kerjaya Pelajar Kolej Vokasional Rendah

BUKTI AKIBAT
Penilaian majikan kepada graduan tidak hanya kepada
akademik yang cemerlang tetapi meliputi kemahiran dan Graduan tidak yakin dan prihatin terhadap tugasan majikan
kualiti yang diperlukan industri dan pasaran pekerjaan (Jim (Clarke, 1997). {1}
Steward & Vanessa Knowles, 2000, Ishak Yussof et al. 2008,
Ismail, 2012) {1}
Graduan kurang bersedia tentang dunia pekerjaan, orientasi
luas untuk pekerjaan, penerokaan yang mendalam, kesediaan Graduan tidak bersedia dari segi mental dan fizikal dan
kerjaya dan pemahaman tentang system ekonomi di mana mengalami kejutan budaya (Arsat & Rasid, 2010) {2}
pekerjaan adalah sebahagian dan penempatan untuk semua
pelajar (Brown, 2007) {2}
Majikan tidak berpuashati dengan kemahiran komunikasi,
Graduan tidak memiliki kemahiran dalam melakukan tugasan
kemahiran interpersonal, pemikiran kritikal, penyelesaian
yang diberikan untuk meningkatkan produktiviti syarikat dan
masalah secara kreatif dan kemahiran keusahawanan
berdaya saing (Abdullah, 2007, Mohd Noor & Sahimin, 2010 dan
(Mustafa, Mohd Nor, Suradin & Ahad, 2010) {3}
Hinchliffe & Jolly, 2011) {3}
Graduan tidak tahu cara menulis resume yang mantap, lemah
dalam membuat persediaan temuduga, tidak dapat membuat
keputusan yang tepat , kurang maklumat tentang diri dan Graduan tidak mampu berdaya saing, tahan lasak dan
kerjaya, tidak dapat kepastian tentang kerjaya yang dipilih, fleksibel apabila berhadapan dengan pelbagai cabaran
kurang minat untuk merancang serta tidak mampu dalam pekerjaan (Ahmad Anuar & Esa, 2010) {4}
menyelesaikan masalah (IPPTN, 2003) {4}

Graduan tidak berupaya menyampaikan sesuatu maklumat Graduan tidak mampu meningkatkan produktiviti majikan dan
secara terperinci dan jelas maksudnya hingga menyebabkan tidak berupaya untuk berdaya saing (Hasan, Abdul Rahman,
mereka tidak dapat melakukan persembahan projek dengan Abdul Ghafar & Zakaria, 2005) {5}
lancar dan baik (Lee & Tan, 2003) {5}
Isu Faktor Masalah Outcome
Bukti Sikap
* Tidak minat
* Tidak Komited
Pensyarah * Tidak Yakin
• Menghasilkan Model
Peningkatan
Kemahiran Generik
Kesediaan Pelajar Pengetahuan Pelajar Kolej Vokasional
Kerjaya Pelajar * Kekurangan maklumat di Malaysia
Kolej berkaitan persekitaran,
Vokasional potensi dan peluang
Rendah kerjaya
Ibu Bapa

Kemahiran
* Kemahiran Teknikal
(hardskills)
* Kemahiran generik
Akibat
(softskills)
FAKTOR-FAKTOR
PENSYARAH PELAJAR IBU BAPA

Ramai pelajar yang memilih pekerjaan yang tidak selari dengan Menurut Yusof (2013) lagi, pemilihan kerjaya yang tepat dan
MINAT dan kemahiran dan boleh menyebabkab kegagalan dalam bersesuaian dengan personaliti amat penting dalam menentukan
menguruskan kehidupan seharian, tekanan kerja, kebosanan dan corak hidup masa hadapan. Mereka harus membuat pilihan dan
sering bertukar-tukar pekerjaan (Yahaya, Ghaffar & Damir, 2003) keputusan, seterusnya merancang supaya kerjaya yang akan mereka
ceburi kelak dapat memberi kepuasan bekerja semaksimanya agar
mereka dapat menjadi pekerja yang produktif, berkualiti dan KOMITED
kesediaan rendah KEMAHIRAN GENERIK seperti kemahiran bahasa, dengan kerjanya serta bersesuaian pula dengan kehendak-kehendak
kemahiran komunikasi, kemahiran berfikir, kemahiran merancang wawasan negara mahu menjadi negara maju pada tahun 2020.
dan mentadbir, dan kemahiran dalam teknologi komunikasi dan
maklumat (IPPTN, 2003, KPTM, 2012)
Remaja ini memerlukan maklumat, bimbingan dan motivasi yang cukup
agar dapat membantu mereka memilih kerjaya yang sesuai dengan
jiwa mereka (Yussof et al., 2008).
PENGETAHUAN maklumat tentang kerjaya rendah menyebabkan
pelajar tidak yakin dengan pengalaman dan kemahiran yang dimiliki
Tenaga kerja yang fleksibel, berkemahiran teknikal dan memiliki
kemahiran kebolehkerjaan yang tinggi seperti mempunyai pemikiran
Ciri-ciri SIKAP positif, kecerdasan emosi, kreatif dan inovatif, gigih, cekal, kreatif, kemahiran menyelesaikan masalah serta kemahiran analitikal
kepimpinan, berupaya menyesuaikan diri, mempunyai dorongan yang akan mempelopori pentas global dunia pekerjaan serta menjadi pilihan
kuat, keinginan untuk belajar perlu ada dalm diri setiap pelajar (Zakaria, majikan (Mohd Salleh dan Mohd Zaki, 2006).
2004, Maiden, 2002, Callum Chen, 2002)
Segulung ijazah bukan lagi ciri tarikan utama majikan dan pasaran
kerja dalam memilih graduan, sebaliknya gabungan kemahiran generik
Fenomena ini menunjukkan perlunya ada persediaan untuk lebih diutamankan (Rusmin, 2010). Kebanyakan majikan masa kini
menentukan kerjaya individu sebelum menempuh alam pekerjaan yang memerlukan pekerja yang bukan sahaja memiliki kemahiran teknikal,
sebenarnya. Oleh yang demikian, antara faktor penting atau tetapi juga kemahiran insaniah/generik agar mereka memiliki pelbagai
persediaan yang perlu ada sebelum membuat pemilihan kerjaya ialah kemahiran dalam melakukan tugasan yang diberikan untuk
minat dan pengetahuan dalam bidang yang ingin mereka ceburi meningkatkan produktiviti dan berdaya saing (Abdullah, 2007, Mohd
(CoulterKern, Schenkel, Walker & Fogle, 2013). Noor & Sahimin, 2010; dan Hinchliffe & Jolly, 2011)
OBJEKTIF KAJIAN

1. Meneroka kesediaan kerjaya pelajar KV dalam menyediakan


keperluan tenaga kerja
2. Mengenal pasti elemen kesediaan kerjaya pelajar KV dalam
menyediakan keperluan tenaga kerja
3. Menentukan kesesuaian elemen kesediaan kerjaya pelajar KV
berdasarkan majikan dan industri
4. Menentukan elemen kesediaan kerjaya pelajar KV berdasarkan
pensyarah KV
5. Menguji dan membangunkan Model Latihan Peningkatan
Kemahiran Generik yang perlu ada pada pelajar KV