Anda di halaman 1dari 39

Objektif

Ú  
  

 


Ê Menyampaikan idea secara tersusun


dan jelas dengan menggunakan
wacana yang betul mengikut tujuan;
acana tu
menatang
apa?
mak balik dari pasar. Kucing hitam
mengejar kucing putih. Lampu di hujung
balai pun terpadam. Kertas berselerakan
di atas lantai.

Apakah idea yang ingin disampaikan oleh pengarang?


Adakah anda memahami maksud pengarang?
Cuba anda baiki ayat-ayat tersebut sehingga
menjadikannya bermakna
mak balik dari pasar. Ketika itu kucing
hitam sedang mengejar kucing putih. Tiba-
Tiba-
tiba lampu di hujung balai itu terpadam
dan kertas berselerakan di atas lantai.

Apakah idea yang ingin disampaikan oleh pengarang?


Sila jelaskan.
Tugasan

Dengar rakaman ini dengan teliti


dan bincangkan;
Ê Idea yang ingin disampaikan oleh
watak--wataknya
watak
Ê Adakah anda mudah memahami
idea keseluruhan yang ingin
disampaikan?
acana
Unit bahasa yang melebihi had ayat yang
terdiri daripada sejumlah ayat, ceraian, bab,
buku, cerita, dialog, siri buku dan
sebagainya yang menunjukkan hubungan
dan perkembangan fikiran yang berurutan

Himpunan ayat-
ayat-ayat yang
berkesinambungan dan membawa sesuatu
idea / fikiran
KUTUHAN ACANA

Keseluruhan pelahiran bahasa oleh


penutur atau penulis yang menyumbang
ke arah menjadikan pertuturan atau tulisan
berkenaan sebagai sesuatu yang
bermakna dalam berkomunikasi

(Asmah Haji Omar, 1986)


Keutuhan acana

Keseluruhan tutur yang merupakan


suatu kesatuan, ucapan, pertuturan,
percakapan

(Kamus Dewan, 1996)


HUBUNGAN ACANA
Keutuhan wacana dapat diteliti
daripada wujudnya kaitan;
Ê Aspek fonologi:
Ê Hentian / kesenyapan suara, intonasi, tinggi
rendah tekanan dan nada suara
Ê Aspek Semantik
Ê Hubungan antara bahagian-
bahagian-bahagian wacana
Ê Latar wacana
HUBUNGAN ACANA
Ê Aspek leksikal / makna
Ê Sinonim
Ê Antonim
Ê Kolokasi
Ê Pembuka dan penutup wacana

Ê Aspek gramatikal
Ê Kata hubung
Ê Pelenyapan
PNANDA ACANA
Kata-kata, rangkai kata atau frasa yang
Kata-
menunjukkan pertalian, hujah dan buah
fikiran

Penanda wacana boleh digunakan


sebagai kata, ayat dan satuan-
satuan-satuan
yang lebih besar
^enis Penanda acana
Ê Menunjukkan
pertentangan Ê Melanjutkan
Ê Namun begitu gagagsan/maklumat
Ê Meskipun Ê Akhirnya
Ê Sungguhpun Ê Dengan itu
Ê alaupun Ê ^elaslah
Ê alau bagaimanapun Ê Oleh itu
Ê Sementara itu
Ê Sebagai kesimpulan
Contoh Penanda acana
Ê Akhirnya Ê Maka
Ê Boleh jadi Ê Malah
Ê Begitu pun
Ê Oleh itu
Ê Dengan itu
Ê Di samping itu
Ê Oleh sebab itu
Ê ^usteru Ê Oleh yang demikian
Ê Lantaran itu Ê Sebelum itu
Ê alau bagaimanapun Ê Sesungguhnya
Ê Tambahan lagi, dll.
Contoh Penggunaan Penanda acana

konomi yang meleset merupakan satu keadaan yang


biasa dialami dalam pusingan perkembangan ekonomi
ekonomi..
Keadaan ini masih berterusan walaupun ada sedikit
menggalakkan.. Meskipun negara
perkembangan yang menggalakkan
kita tidak ketinggalan dalam menghadapi masalah ini ini,,
tetapi pada pandangan saya tidaklah seburuk yang
dialami oleh negara
negara--negara sedang membangun yang
lain.. Ini disebabkan negara kita mempunyai negara kita
lain
mempunyai sumber asli baru dan berhargai itu
petroleum, di samping mampu mengeluarkan minyak
kelapa sawit pada kadar yang menuntungkan
menuntungkan.. Pelaburan
asing juga masih berjalan walaupun pada kadar yang
lembab..
lembab
^NIS--^NIS ACANA
^NIS

Ê Lisan Ê Prosa
Ê Langsung Ê Drama
Ê Tulisan Ê Puisi
Ê Tak langsung Ê pertuturan
Ê pembentangan
CIRI--CIRI ACANA
CIRI
Ê Tujuan
Ê Hubungan:
Ê Penutur ----- Pendengar
Ê Penulis ----- Pembaca
Ê Hubungan dan kedudukan
penutur dalam masyarakat
Ê Unsur susun atur
Ê Maklumat baru
Ê Logik
Ê Andaian dan inferensi
Definisi
Ê Gaya atau cara penggunaan sesuatu
bahasa, iaitu variasi bahasa yang boleh
dipilih daripada sekumpulan variasi yang
ada pada tiap-
tiap-tiap penutur
Ê Pola
Pola--pola yang lazim dalam keadaan
tertentu
(Ure & llis)
Definisi
Ê Variasi bahasa yang berlainan
berdasarkan fungsi, dan berubah-
berubah-ubah
mengikut situasi ± sesuai mengikut
konteks dan situasi yang berlainan
î 
Definisi

Pelbagai variasi bahasa yang timbul oleh


sebab perkara-
perkara-perkara yang diperkatakan
itu berbeza-
berbeza-beza dan kadangkala khusus
sifatnya.
© 
 
 î
Kepentingan Laras Bahasa
Ê Proses pemodenan sesuatu bahasa:
? ?  

Ê Kepelbagaian tugas / peranan sesuatu


bahasa: bahasa rasmi, kebangsaan,
pengantar dan bahasa, ilmu dan
perhubungan awam
Ciri--ciri Laras:
Ciri

Ê Bentuk dan gaya tertentu:


pasif / aktif
Ê Penggunaan perkataan
tertentu yang berbeza-
berbeza-beza
Ê Penggunaan istilah tertentu
Ciri--ciri Laras
Ciri
1. Bergantung kepada zaman:
Ê Bahasa Melayu kuno
Ê Banyak unsur bahasa Sanskrit
Ê Imbuhan: mer, ni
Ê Subjek dan predikat kurang jelas
Ê Bahasa Melayu Klasik
Ê Ayat panjang-
panjang-panjang
Ê Banyak bentuk pasif
Ê Kata pangkal ayat: syahdan, alkisah dll
Ciri--ciri Laras
Ciri
Ê Bahasa Melayu Sebelum Perang
Ê Ayat panjang
Ê Kata pangkal ayat
Ê Bahasa Melayu Selepas Merdeka
Ê Keinggerisan / keindonesiaan
Ê Ayat pendek
Ê Perkataan pangkal ayat ditinggalkan
Ciri--ciri Laras
Ciri
2. Bergantung kepada bidang yang diperkatakan
 Laras agama: istilah dan susuk bahasa Arab
 Laras akademik: istilah mengikut bidang, unsur
bahasa Inggeris
 Laras sastera: indah, simbolik, dialog
 Laras iklan, doa, puisi: ringkas, tepat dan kurang
mementingkan tetepatan tatabahasa *
Ciri--ciri Laras
Ciri
3. Bergantung kepada latar belakang
penulis / penutur
Ê Pendidikan, sosial dan pengalaman
Ê Terpengaruh dengan bahasa ibunda
Ê Dialek *
Ciri--ciri Laras
Ciri
4. Bergantung kepada motif dan
kepentingan sesuatu yang hendak
disampaikan
Ê Menggunakan kata kunci tertentu
5. Bergantung kepada prosedur dan
tatacara:
Ê Peraturan
Ê Format
Ciri--ciri Laras
Ciri
6. Bergantung kepada keobjektifan
sesuatu perkara; (Penggunaan ayat
pasif agar lebih formal & berkesan)

Ê Bidang sains
Ê Surat rasmi
Ê Arahan
Contoh: Bidang Sains
Ê ? 
 diisikan ke dalam
 dan  

dititiskan melalui ?


Bandingkan dengan:

Ê ? 
 ?? 
 ?
  ? 
  

 ?  ?

Contoh Arahan:
Ê Dilarang merokok!
Ê Awas! ^ambatan sedang dibaiki

Ê  

Ê Saya melarang anda merokok!


Ê Awas! Orang sedang membaiki jambatan
Laras Surat

Dengan sukacitanya dimaklumkan


bahawa tuan telah dilantik sebagai Guru
Pengawas yang berkuat kuasa mulai
1 ^anuari 2003

Laras apa?
Laras Ilmu Bahasa

Dalam bahasa Indonesia ada tiga bentuk


kata ganti persona ketiga tunggal: 
dan 
 .. Kata  digunakan dalam
sebutan ketaksiman«..

Laras apa?
Tugasan 1:
Kakitangan sekolah anda bercadang
untuk menubuhkan Kelab Staf Sekolah.
Anda telah ditugaskan menggubal
perlembagaannya.

Sila sediakan perlembagaan tersebut.


Tugasan 2:
Sekolah anda telah mengadakan suatu
majlis secara besar-
besar-besaran. Pihak
sekolah mencadangkan agar berita
tentang majlis tersebut dihantar kepada
surat khabar.

Tuliskan berita tersebut.


Sekian, terima kasih

^umpa lagi