Anda di halaman 1dari 17

MpU1133U3

PENDIDIKAN
MORAL
DISEDIAKAN OLEH:
CIK MAHANI MOHAMAD

1 MPU1133U3 PENDIDIKAN MORAL


2

PENGENALAN
 DEFINISI
 MORAL
 ETIKA
 AKHLAK
 NILAI
 PERBEZAAN ANTARA ETIKA & MORAL
 PERBEZAAN ANTARA ETIKA & AKHLAK
 PEMBAHAGIAN ETIKA
 KEPENTINGAN ETIKA
 KEPENTINGAN PENDIDIKAN MORAL
 RUKUNEGARA
 WAWASAN 2020
 AGEN MORAL
MPU1133U3 PENDIDIKAN MORAL
3

PENGENALAN
DEFINISI MORAL
 Bahasa: berasal dari Bahasa Latin ‘ Mores ‘ bermaksud
adat kebiasaan atau ‘moralis’ yang bererti tingkahlaku
yang sejajar dengan tatasusila atau peraturan hidup
bermasyarakat.
 Istilah : bermaksud kualiti perbuatan manusia yang
dengannya dapat dikatakan samada perbuatan itu
benar ataupun buruk.

MPU1133U3 PENDIDIKAN MORAL


4

DEFINISI ETIKA

 Perkataan Etika berasal dari Bahasa Yunani (Greek)


iaitu ‘ Ethes ‘ atau Ethos yang bermakna adat
kebiasaan atau pun cara hidup manusia.
 Frankena: falsafah moral atau pemikiran falsafah
tentang kemoralan, masalah moral dan
pertimbangan moral.
 Satu set peraturan tingkah laku atau undang-
undang seperti kod etika perguruan , guaman,
perubatan, etika pelajar dan sebagainya.

MPU1133U3 PENDIDIKAN MORAL


5

DEFINISI AKHLAK
 Dari sudut bahasa : bermaksud tabiat dan adat., budi
pekerti, kelakuan dan juga berhubung kait dengan sifat
peribadi dan perlakuan manusia.
 Dari sudut istilah: keadaan kejiwaan yang akan
membentuk tingkah laku manusia. Ia adalah suatu hal
keadaan yang tetap dalam jiwa manusia yang dapat
mengeluarkan perbuatan samada baik atau buruk
tanpa perlu kepada pemikiran dan pengamatan.

MPU1133U3 PENDIDIKAN MORAL


6

DEFINISI NILAI
 Satu unsur yang dapat mencerminkan
perlakuan seseorang dan juga bermaksud
kepercayaan dan keyakinan seseorang
terhadap seseorang yang lain.
 Asas pembentukan sikap, tanggapan,
motivasi, personaliti, kemajuan dan
pembangunan sesuatu bangsa dan
organisasi.

MPU1133U3 PENDIDIKAN MORAL


7

PERBEZAAN ETIKA DAN MORAL


1) Antara Teori dan Praktikal
 Etika merupakan teori berkenaan perlakuan
manusia di mana ia mengkaji akan perlakuan
manusia dan seterusnya mengutarakan teori
tertentu berkenaan manusia.
 Contoh Teori Etika Utilitarian yang menjelaskan
bahawa ada di kalangan manusia yang
melakukan sesuatu perbuatan berdasarkan
tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun moral,
ianya adalah bersifat praktikal di mana ianya
merupakan suatu yang diamalkan oleh
seseorang samada baik atau buruk.

MPU1133U3 PENDIDIKAN MORAL


8

samb…

2) Antara Umum dan Khusus


 Moral menyentuh perkara umum berkenaan
tingkah laku manusia , manakala etika pula
lebih kepada pengkajian yang terperinci
berkenaan tingkah laku yang bersifat khusus
contohnya moral hanya menyatakan ukuran
bagi sesuatu perlakuan, manakala etika
menjelaskan secara terperinci akan ukuran
tersebut.

MPU1133U3 PENDIDIKAN MORAL


9

PERBEZAAN ANTARA AKHLAK DAN


ETIKA
Akhlak
 Sistem akhlak akan memberi kesan kepada
seseorang dan akan merasa kepuasan apabila
melakukan kebaikan.
 Bermatlamat kan untuk mendapat kebaikan
dunia dan akhirat.
 Prinsip akhlak Islam adalah tetap dan tidak
berubah.
 Mendatangkan kesan yang mendalam kepada
seseorang yang lahir daripada pelaksanaan
ibadat dalam setiap keadaan dan masa

MPU1133U3 PENDIDIKAN MORAL


10

Samb….

Etika
 Keadaan masyarakat yang berkehendakkan ia
dilakukan & bukannya lahir daripada keikhlasan
diri sendiri
 Bermatlamatkan tentang keuntungan atau
kerugian.
 Berubah mengikut tempat dan keadaan majoriti
masyarakat
 Berdasarkan keadaan tertentu dan tidak ditempat
yang lain.

MPU1133U3 PENDIDIKAN MORAL


11

PEMBAHAGIAN ETIKA
A) Etika Deskriptif
 Suatu disiplin yang membicarakan sejarah sistem
moral, apakah sistem moral yang dianuti oleh
individu/ golongan tertentu. Etika deskriptif akan
menyedarkan kita bahawa di dunia ini terdapat
berbagai-bagai sistem moral yang relatif seperti
etika Kristian, Buddha, Yahudi, Islam, Etika Abad
Pertengahan dan sebagainya.
 Ia tidak akan membuat penilaian dan pengadilan
dan keputusan terhadap sistem moral tersebut.

MPU1133U3 PENDIDIKAN MORAL


12

Samb….

PEMBAHAGIAN ETIKA
B) Etika Normatif
 Ia akan menilai dan mengkritik dan membuat
keputusan terhadap sistem moral yang ada. Etika
Normatif akan mengemukakan sistem moral yang
standard dengan berpandukan kepada sistem
moral yang ada.
 Ia akan menerangkan sesuatu undang-undang
moral yang dianggap terbaik dan sepatutnya
bukan undang-undang moral yang telah sedia
ada dan sedia diterima.

MPU1133U3 PENDIDIKAN MORAL


13

KEPENTINGAN PENDIDIKAN MORAL


 PEMBENTUKAN MASYARAKAT MALAYSIA YANG
BERMORAL
 Pembentukan individu menyeluruh dan
seimbang matang dan bermaklumat yang
berupaya menaakul berperasaan dan
bertingkah laku moral ke arah
pembangunan masyarakat beretika yang
adil dan berkepedulian.
 RUKUNEGARA
 WAWASAN 2020
 AGEN MORAL

MPU1133U3 PENDIDIKAN MORAL


14

RUKUNEGARA
 KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
 KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
 KELUHURAN PERLEMBAGAAN
 KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
 KESOPANAN DAN KESUSILAAN

MPU1133U3 PENDIDIKAN MORAL


15

WAWASAN 2020
 MENJADIKANMALAYSIA SEBUAH
NEGARA INDUSTRI YANG MAJU
BERASASKAN ACUAN SENDIRI
SETANDING DENGAN NEGARA MAJU DI
DUNIA

MPU1133U3 PENDIDIKAN MORAL


16

WAWASAN 2020
 Membina bangsa  Mewujudkan masyarakat
Malaysia yang bersatu yang matang, liberal &
bertoleransi
padu
 Membina masyarakat
 Membina masyarakat yang maju dan saintifik
berjiwa bebas, tenteram  Mewujudkan masyarakat
dan berkeyakinan & budaya penyayang
 Memupuk dan membina  Menjamin masyarakat
masyarakat demokratik yang adil & saksama
yang matang ekonominya
 Mewujudkan masyarakat  Memupuk dan membina
yang bermoral & beretika masyarakat makmur

MPU1133U3 PENDIDIKAN MORAL


17

AGEN MORAL
 MERUNGKAI PERSOALAN MORAL
 Isu-isu moral yang timbul perlulah
diselesaikan dengan bijaksana.

MPU1133U3 PENDIDIKAN MORAL