Anda di halaman 1dari 29

PENTAKSIRAN

BERASASKAN
SEKOLAH (PBS)
SITI NABILAH SAMSUDI
 Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Pendidikan Seni Visual perlu
dilaksanakan secara formatif dan sumatif dengan memberi fokus
kepada prestasi pelajar dalam konteks pembelajaran .

 Pelaksanaannya juga perlu menyeluruh dengan melibatkan


pentaksiran terhadap proses dan produk seni.

 kefahaman yang kurang jelas terhadap pelaksanaannya


menyebabkan penekanan kepada tujuan penghasilan produk seni
visual menjadi keutamaan berbanding proses penghasilan.

 Ini menyebabkan pentaksiran yang berlaku tidak menyeluruh dan


tidak bersifat autentik.
 Proses pelaksanaan pentaksiran Seni Visual seharusnya dapat
mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh merangkumi
aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek.

 menurut Mims (2003), pelaksanaan pentaksiran itu sendiri didapati


tidak menggambarkan pengetahuan, kemahiran dan membawa
keluar potensi pelajar secara sebenarnya melalui proses pentaksiran

 Menurut Howard Gardner (1990), kebanyakan pelajar sekarang tidak


faham apa yang mereka pelajari serta menganggap pembelajaran
sekadar latihan dan jawapan sahaja.
 pada pandangan Piaget (1974) serta ahli psikologi lain seperti Vygotsky
(1978), mereka percaya pelajar akan menjadi aktif apabila dapat
menghubungkan ilmu pengetahuan baru yang mereka pelajari dengan
dunia sebenar.

 Bidang Pendidikan Seni Visual berbeza dengan mata pelajaran lain di


sekolah kerana melibatkan kandungan visual, kandungan verbal, proses
artistik dan hasil kerja kreatif pelajar yang perlu dinilai secara menyeluruh

 Menurut beberapa pengkaji barat seperti Eisner (1972), Victor Lowenfeld


(1970), Lansing (1971) dan Efland (1977), matlamat mata pelajaran
Pendidikan Seni di sekolah bertujuan untuk mengembangkan potensi
individu secara menyeluruh, melahirkan bakat pelajar supaya dapat
memahami nilai seni untuk dirinya, masyarakat, warisan seni budaya serta
nilai-nilai estetika secara global
 PBS Pendidikan Seni Visual dirancang, dipantau dan
dikawal oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Namun
perancangan di peringkat pusat perlu disesuaikan
pelaksanaannya di peringkat sekolah kerana persekitaran
dan latar belakang pelajar yang berbeza

 Menurut Mokhtar Ismail (2009), dari segi amalan, PBS paling


sukar diselaraskan seluruh negara kerana keputusan akhir
peperiksaan bentuk ini mesti dipastikan ketekalan nya.

 Hasil pentaksiran guru perlu diselaraskan oleh pusat .


 Pelaksanaan PBS Pendidikan Seni Visual
memfokuskan kepada penghasilan portfolio dan
produk seni.

 portfolio sering digunakan sebagai satu strategi


pentaksiran yang berkesan (Lihanna Borhan, 2003;
Puckett & Black, 2000).

 Menurut Janesick (2006), portfolio sebagai nilai


pentaksiran autentik
 pelaksanaan PBS Pendidikan Seni Visual perlu mempunyai
nilai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi iaitu
cukup tentang perkara yang ditaksir dan perkara yang
ditaksirkan itu relevan dan sesuai selaras dengan falsafah
dan huraian sukatan pelajaran (LembagaPeperiksaan
Malaysia, 2011).

 pentaksiran Pendidikan Seni Visual mesti dilakukan


sepadan dengan objektif,dilaporkan secara jelas dan
memberi makna kepada pelajar
Pemerhatian
 Pemerhatian secara berterusan dan mengikut jangka masa
waktu yangdiperlukan atau ditentukan bagi membantu guru
dalam mendapatkanmaklumbalas tentang keberkesanan
P&P.
 Meliputi aspek kognitif , afaktif dan psikomotor.
 Boleh guna senarai semak, rekod anekdot, dan rekod profile.
 Pemerhatian berlaku antara guru, dan antara pelajar
dengan pelajar.
 Pemerhatian juga dibuat oleh guru terhadap keberkesanan
bahan dan komunikasi pelajar dengan bahan dan pelbagai
situasi persekitaran.
Perkara yang perlu diambil semasa dibuat
pemerhatian
 1.Kualiti Pemerhatian
 2.Bentuk perancangan
 3.Merekod penilaian pemerhatian
 4.Jenis Pemerhatian
 5.Strategi pelaksanaan
 6.Fungsi penilaian melalui pemerhatian.
Kualiti Pemerhatian

 Pengetahuan mendalam dalam bidang tugasnya dan perihatin


dengan persekitarannya.

 Guru perlu peka terhadap perubahan yang berkaitan dengan bahan.

 Yakin dengan keputusan yang dibuat dan keputusan yang diambil.

 Ikhlas dan jujur serta adil dalam membuat keputusan yang diambil
terhadapsesuatu.

 Tekal dan stabil dalam penilaiannya


Bentuk Perancangan
 Menyediakan alat yang releven dan menentukan kaedah untuk mentadbirnya.

 Menetukan teknik menganalisis, mentafsir, merekod dan melapor.

 Merangka tindak susul yang akan dijalankan mengikut konsekuan yang


dijalankan daripada pemerhatian.
Merekod penilaian pemerhatian
Rekod pemerhatian harus menggambarkan perubahan tingkahlaku secara tersusun dari segi

a) Pendekatan, kaedah individu atau berkumpulan


 Semasa menjalankan pemerhatian dan hasil pendekatan atau pengubahsuaian cara
pelaksanaan perlu direkod dengan jelas

b) Menjalankan Tugasan
 Cara individu mengendalikan tugasannya dan setiap hasil yang diperoleh dihurai dengan tepat
.

c) Cara merekodkan dapatan dan rumusan


 Dapatan dan rumusan hendaklah direkod mengikut urutan yang betul.

d) Tindakan Susulan
 • Rekod pemerhatian hendaklah juga jelaskan tindakkan susulan hasil yang akan dicapai.
Jenis pemerhatian

Mengikut tujuan dan aspek yang hendak diperhatikan atau dinilai


iaitu:
 Memerhati sesuatu perlakuan tanpa mebuat tafsian dan
tanggapan.
 Melaporkan apa saja yang dilihat.
 Tafsiran bukan untuk penilaian semasa.
 Memerhati apa-apa yang telah dirancang dan secara “open
ended”.Menilai kemahiran, pengetahuan dan perlakuan.
 Memerhati untuk jangka pendek atau jangka panjang. Penilaian
dalam bentuk sekuense.
Strategi Pelaksanaan

 Secara berterusan mengikut keperluan yang telah dikenalpasti/


dirancang.
 Menggunakan senarai semak.
 Tindakkan susulan terhadap hasil pemerhatian
 Jangka masa pemerhatian hendaklah sesuai dengan kaedah dan
keperluan
 Maklum balas diperolehi daripada guru dan pelajar.
 Refleksi tentang pengalaman bahan dikategorikan sebagai
pemerhatian.
Fungsi Pemerhatian

 Guru berpeluang memerhati perkembangan psikomotor, kognitif


dan objektif pelajar.

 Guru membuat penilaian kendiri terhadap keberkesanan p&p


sebagai penyampaimaklumat, tutor, pemudah cara dan pendidik
Definisi

sahsiah keperibadian, peribadi yang utama


ialah menuntut ilmu dan melengkapkan
proses pembinaan peribadi atau sebagai
insan yang terpuji
TUJUAN :

Menilai penghayatan amalan nilai


murni serta keharmonian hidup murid
mengikut norma masyarakat Malaysia
Amalan nilai-nilai
murni

Aspek sahsiah
murid yang
dinilai

Sifat menghargai
Perbuatan
hasil kerja
menghormati dan
sendiri,kumpulan dan
mematuhi arahan
rakan sebaya
Pentaksiran sahsiah dilakukan secara
pemerhatian melalui aspek :

Perkembang
an diri

Keamanan
dan Demokrasi
keharmonian
Ciri-ciri

 Pemerhatian secara tidak formal


 Pemerhatian tidak perlu dilakukan secara serentak untuk semua
murid
kebaikan

 Murid lebih berani bercakap dan yakin


 Menunjukkan minat dalam pembelajaran mereka
 Murid boleh berinteraksi sesama sendiri ,bekerjasama dan bertolak
ansur