Anda di halaman 1dari 48

Marsya Nuraliah bt

Mohd Zaini
Ahmad Nazeem Izzat bin
Sulwadi
Definisi penanda wacana
• Penanda wacana ialah kata, frasa, perenggan,
bab ataupun jilid sesuatu penulisan yang
berkaitan antara satu dengan yang lain.

• Penanda wacana ialah perkataan ataupun


rangkaian perkataan yang berfungsi
mempertalikan sesuatu idea, hujah dan
pandangan seseorang semasa menulis
Penanda
Penanda Kronologi
Organisasi

Penanda
Idea

Jenis penanda wacana


(Husin Fateh Din)
Penanda kronologi
• Kronologi adalah istilah yang
diambil daripada bahasa yunani
chronos yang bermaksud waktu dan
logi.
• Kronologi ialah ilmu yang
memepelajari waktu atau sebuah
kejadian pada waktu tertentu.
• Penanda kronologi memberi
pengertian kepada perkara yang
berkaitan dengan waktu.
Jenis penanda
kronologi

Kronol Kronol
ogi ogi
• Dan (m/s 2
musabab
• Pertama (m/s 1 tentang
baris 2) baris 2) an1
• Oleh itu (m/s • Tetapi (m/s
• Malahan (m/s 3 baris 8) • Akhirya (m/s baris 23)
8 baris 9) 11 baris 3)
• Maka itu (m/s • Sebaliknya (m/s
3 baris 21) Kronol 5 baris 24)
Kronologi
tambahan ogi
tempoh
Penanda organisasi

Organisasi adalah suatu pola


hubungan-hubungan orang yang ada
dibawah pengawasan dan pengarah
atasan untuk melaksanakan tugasan
masing-masing

Perkata Fra Kla Ayat Waca


an sa usa na
Penanda idea
Idea ialah sumber ilham atau buah
fikiran hasil daripada perhatian,
pengalaman seseorang setelah
membuat kajian dan penyelidikan
Mengembangkan Pertentangan Hubungan
idea idea idea

• Selain itu (m/s 1 • Walau bagaimanapun • Sebaliknya (m/s


baris 31) (m/s 1 baris 16) 5 baris 24)
• Begitulah juga • Tetapi (m/s 7 baris • Jadi (m/s 11
(m/s 12 baris 24) 23) baris 32)
Pengguna
an
penunjuk Fungsi
arah
Penand
a
Wacan
Kata a
kesinambung
an ayat
Penggunaan penunjuk
arah

Contoh penggunaan
penunjuk arah adalah
seperti berhampiran
dengan, bersebelahan
dengan dan bertentangan
Penanda
penghubung

Penanda Penanda
elipsis atau
pengguguran Kata rujukan
kesinambun
gan ayat

Penanda Penanda
leksikal penggantian
Berfungsi sebagai penjalin unsur-unsur
linguistik

PENGHUBUNG PENGHUBUNG
TAMBAHAN TENTANGAN

PENGHUBUNG PENGHUBUNG
MUSABAB TEMPOH
Penghubung
Tambahan
• Memberikan maklumat tambahan
terhadap sesuatu perkara.
• Contoh : dan (M/S 2 BARIS KE-2), Selain itu (M/S 1
BARIS terakhir), sementara itu (m/s 6 baris 25),
di samping... (m/s 2 baris ke-34), misalnya
(M/S 12 BARIS KE-18).
Penghubung
Tentangan
• Menunjukkan pertentangan maklumat
antara suatu ayat yang baru
diperkatakan dengan ayat sebelumnya.
• Contoh : sebaliknya (m/s 5 baris ke-24), namun,
walau bagaimanapun (m/s 1 baris ke-16), di sisi
yang lain (m/s 8 baris 14)
Penghubung
Musabab
• Merupakan sebab berlakunya sesuatu
• Contoh : kerana (m/s3 baris18), oleh itu
(m/s3 baris8), maka itu (m/s4 baris31),
jadi (m/s 11 baris 32), kesannya (m/s12
baris9).
Penghubung
Tempoh
• Urutan masa atau siri berlakunya sesuatu
• Contoh: Pada zaman pra-islam itu (m/s2
baris4), berbanding dengan agama-agama
samawi lain sebelumnya (m/s2 baris28),
kini (m/s8 baris11), akhir-akhir ini (m/s 12
baris29)
Penanda Penggantian
Nominal Verbal Klausa

Penggantian Penggantian Penggantian


terhadap kata terhadap kata sebahagian
nama atau frasa
nama atau frasa kerja daripada ayat
Penanda Leksikal
• Pertautan antara perkataan atau
frasa secara semantik (makna)
dalam sesebuah wacana.
• Melibatkan pengulangan perkataan :
- unsur yang sama : perkataan diulang
sepenuhnya
- sinonim : pengulangan perkataan yang
mempunyai makna yang sama atau hampir
sama.
- hiponim : pengulangan makna khusus
dengan makna umum.
- kolokasi : pengulangan kata selingkungan
Penanda Elipsis/ Pengguguran
• Melibatkan pengguguran kata atau
frasa yang telah dinyatakan
sebelumnya
• Melibatkan maklumat yang telah
diketahui oleh pembaca atau
pendengar berdasarkan konteksnya.
KONSEP GAYA PENULISAN
Menurut Husin Fateh Din, konsep gaya
penulisan bermaksud,
• Mudah difahami
• Mudah dibaca
• Tidak memberi ruang untuk salah ditafsir
• Tidak bersifat samar-samar
• Tidak kabur
• Menggunakan kata-kata yang jelas, ringkas, dan
tepat.
CIRI-CIRI GAYA PENULISAN

PENGGUNAAN BERGAYA
BAHASA FORMAL FORMAL DAN
YANG TEPAT BUKAN PERIBADI

PEMBINAAN PERKEMBANGAN
AYAT YANG JELAS IDEA SECARA
DAN TEPAT LOGIK
1. PENGGUNAAN BAHASA
FORMAL YANG TEPAT
• Menerangkan pendapat sendiri dengan merujuk
kepada pandangan orang lain)
• Meminimumkan atau tidak menulis langsung
perkataan “saya”.
• Menggunakan kata kerja formal,
• “mempertimbangkan”
• Mengurangkan penggunaan frasa kata kerja.
• “melihat kepada”
• Menggunakan kata nama seperti
“keprihatinan”.
• Digalakkan menggunakan perkataan
• “nampaknya”
• “diberikan berdasarkan”
• “hanya kerana”
• Tidak digalakkan menggunakan ekspresi
emosional seperti
• “itu begitu jelas”
Contoh 1 :
Formal
“…ahli-ahli linguistik sejarah telah melakukan kajian
dan memberikan gambaran tentang kemungkinan
bentuknya…”.
(muka surat 1, baris 23)

Informal
“…ahli-ahli linguistik sejarah telah lihat dan
menunjukkan gambaran mengenai kemungkinan
bentuknya…”
Contoh 2 :
Formal

2. “…berdasarkan kajian ilmiah yang telah dilakukan oleh


ahli-ahli dalam bidang-bidang yang saya sebut itu tadi,
diduga bahawa nenek moyang bangsa Melayu…”
(muka surat 1, baris 16)

Informal

2. “…kajian oleh ahli dalam bidang yang saya ada sebut,


dikatakan nenek moyang bangsa Melayu…”
2. BERGAYA FORMAL DAN
BUKAN PERIBADI
• a.Isi kandungan lebih bersifat umum dan
tidak bersifat peribadi.
• b.Contoh penanda yang dikategorikan
sebagai bersifat peribadi:
“dalam pandangan saya”
“menurut pandangan saya”
“saya percaya bahawa”
• Contoh penanda yang digunakan
dalam penulisan objektif:

telah dikatakan bahawa…


jelas bahawa…
Beberapa penulis mendakwa…
Jelasnya…
• Contoh ayat bersifat umum:
• 1. “…Islam telah dianuti oleh penduduk
di situ dan hal ini bermakna bahawa
paling lewat pada abad ke-13…”. (muka
surat 2, baris 18)
• 2. “Sebagaimana yang dirumuskan
dalam kajian ahli bahasa, ahli sejarah,
ahli kaji manusia dan ahli kaji purba…”.
(muka surat 1, baris 11)
3. Pembinaan dan penulisan ayat yang jelas
dan tepat
• Menggunakan ayat yang jelas terhadap
keseluruhan bahan penulisan
• Kejelasan isi yang dihuraikan
• Menyemak semula hasil kerja supaya tidak
salah dari segi ejaan dan tatabahasa
• Tidak menggunakan ayat yang terlalu
ringkas dan kompleks kerana mengganggu
kelancaran pembaca
Ayat ringkas
• Penulisan akan nampak terlalu
mudah dan bertahap rendah
• Membantu koheran
(kesinambungan)

Ayat kompleks
• Pembaca akan kehilangan fokus
• Membantu kohesi (kekuatan
tarikan)
Ayat ringkas
Akal itu sendiri adalah
pemberian Allah jua
(m/s 3 baris ke 4)

Hukum akal mesti tertakluk


kepada al-Quran dan Sunnah.
(m/s 3 baris ke 5)
Ayat komples
Oleh itu, bagi sekalian umat Melayu, apabila kita
berbicara tentang tamadun, tentang pembangunan,
tentang kemajuan, tentang, ilmu, tentang pendidikan,
tentang ekonomi, tentang politik dan tentang segala-
galanya yang berkaitan dengan kehidupan kita, yang
menjadi asas perancangan dan pelaksanaannya ialah
prinsip dan ketetapan yang digariskan oleh Allah
S.W.T. melalui al-Quran dan Sunnah Nabi.
(m/s 3 baris ke 8)
Van Linschotten, iaitu pegawai yang bertugas dengan
kerajaan Portugis antara tahun 1586 hingga 1592 di
Indonesia menyatakan bahawa bahasa Melayu pada
masa itu bukan sahaja amat harum namanya tetapi
juga dianggap bahasa yang paling dihormati antara
bahasa-bahasa negeri timur, dan bahawa orang yang
tidak tahu akan bahasa Melayu di Kepulauan Melayu
dapatlah dibandingkan dengan orang yang tidak
tahu akan bahasa Perancis di negeri Belanda pada
zaman itu.
(m/s 6 baris ke 30)
Ayat yang kabur
• Ayat yang kurang jelas maksud
dan isi yang disampaikan
• Kurang memahami soalan
• Tidak menggunakan makna yang
tersurat

Ayat yang jelas


• Ayat yang jelas maksudnya
• Memahami kehendak
soalan
4. Perkembangan idea secara logik

• Kesinambungan idea terdapat di dalam


penulisan yang kohesif
• Idea yang dihubungkan secara mantap
• Dalam penulisan yang koheran dan kohesi
• Idea-idea diekspresi dan dihuraikan dengan
jelas dalam urutan logik
• Disokong dengan bukti dan contoh
Unsur-unsur yang perlu diberi penekanan
untuk menghasilkan gaya penulisan yang baik :
• Menggunakan tanda baca dengan betul
• Perenggan dibina dengan baik
• Penggunaan kata-kata kesinambungan
dengan berkesan
• Peralihan antara perenggan-perenggan dan
bahagian-bahagian lain lebih lancar
koheran
Sehingga kini, kita warisi ribuan karya dalam pelbagai bidang, baik
bidang ilmu keagamaan mahupun bidang-bidang lain. Karya-karya
yang sebahagiannya menjadi karya besar itu merupakan mercu tanda
tamadun Melayu sebagai tamadun tinggi. karya-karya itu membuktikan
wujudnya ilmuwan, pemikir, pujangga dan pengarang besar dalam
tamadun Melayu. Nama besar seperti Hamzah Fansuri, Nuruddin al-
Raniri, Syamsuddin al-Sumaterani, Abdul Rauf Singkel, Abdul Samad
al-Falambani, Syeikh Daud al-Fatani, Arsyad al-Banjari, Tun Seri
Lanang, Raja Ali Haji, Abdullah Munsyi dan yang lain lagi telah diiktiraf
oleh sarjana sedunia dalam bidang Pengajian Melayu sebagai
pendukung tamadun Melayu dalam bidang ilmu dan persuratan.
(m/s 5 baris ke 26)
kohesi
Bukti bahawa Islam tidak menafikan pentingnya ilmu yang
bersumberkan akal, tetapi yang tetap mengimbangi aql dan naql
atau menyepadukan yang aqliah dengan yang naqliah, dirumuskan
oleh para ilmuwan Islam dengan mengetengahkan dua jenis ilmu
yang utama, iaitu ilmu-ilmu wahyu dan ilmu-ilmu yang dicari. Jenis
yang pertama merujuk kepada ilmu-ilmu yang langsung diturunkan
oleh Allah melalui wahyu kepada utusannya Rasulullah S.A.W.
seperti ilmu akidah dan syariah. Jenis yang kedua ialah ilmu-ilmu
yang diselidik dan dirumuskan oleh sarjana dan ahli sains, baik
dalam bidang sains tabii mahupun sains kemanusiaan dan
kemasyarakatan berdasarkan kaedah penyelidikan tertentu.
(m/s 4 baris ke 36)
• Penulis tidak
menggunakan sebarang
bentuk grafik
• Kesalahan tatabahasa
• Tidak dapat
menghuraikan isi
dengan jelas
Tidak
Tidak menggunakan
menggunakan
sebarang bentuk
sebarang bentuk grafik
grafik

• Lebih fokus kepada tulisan fakta


• Maklumat tidak dapat disampaikan
dengan jelas
• Pembaca kurang berminat
Kesalahan
tatabahasa
• Menggunakan ayat yang panjang
• Tidak menggunakan tanda baca
dengan betul
• Menggunakan kata hubung yang
salah
Isi kurang
jelas
• Tidak dapat memberikan huraian
yang sesuai
• Tidak mengemukakan bukti yang
kukuh dan jelas
• Kurang memahami topik
Pemilihan
masalah

LANGKAH Mengumpul
Menyemak hasil
penulisan untuk
memastikan data untuk
tiada kesalahan penulisan

DALAM
PENULISAN
Meneliti hasil Menyusun data
penulisan dengan untuk
membuat menghasilkan
penambahbaikan penulisan yang
baik