Anda di halaman 1dari 11

 Peranan guru dalam merealisasikan

FPK dan FPG


 Implikasi FPK dan FPG terhadap
sistem pendidikan Malaysia
FPK
 Sumbang terhadap sistem pendidikan negara
dalam kurikulum sekolah
 Sukatan mengandungi :
a) Penyerapan nilai murni
b) Kemahiran berfikir aras tinggi
c) Kemahiran TMK
d) Unsur keusahawanan
e) Unsur inovasi
Pengenalan Peranan GURU
o berperanan penting dalam melaksanakan
aktiviti kurikulum.
o hendak memahami serta menghayati falsafah
dan matlamat pendidikan negara agar
mempunyai sifat positif serta kompeten dalam
mentafsir kurikulum.
o harus mengetahui apa yang hendak dicapai,
bagaimana mencapai objektif, dan bagaimana
dapat mengukur pencapaian objektif.
Strategi Pembelajaran
o Mengamalkan P&P dengan hasrat FPG khasnya
mengembangkan individu dan memelihara sebuah
masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif
dan berdisiplin.
o Strategi pengajaran yang baik, dapat membina dan
mengukuhkan minat pelajar.
o Dapat membolehkan pelajar melibatkan diri secara
aktif dalam pelbagai aktiviti pelajaran.
o CONTOH TEKNIK PEMBELAJARAN :

Lakonan Perbincangan Bercerita


Alat Bantu Mengajar
o menggunakan alat bantu mengajar yang lebih
menarik dan berinovatif.
o mempelbagaikan alat bantu mengajar yang sejajar
dengan kehendak objektif pelajaran.
o mempunyai kreativiti untuk mereka mengajar dan
menggunakkan bahan yang sedia ada.
o CONTOH BAHAN PENGAJARAN :

Bahan rujukan Power Point


Video, CD dan dengan Internet
Modul
DVD pengajaran
Mengadakan Penilaian

o Dilakukan untuk meninjau keberkesanan pengajaran


dan pencapaian objektif pembelajaran.
o Menentukan sejauh mana pelajar
Memperoleh dan Kemahiran yang
menguasai pengetahuan disampaikan

Menguji perkara-perkara yang


Perkara telah disampaikan
yang diambil Mengukur keseluruhan
kira dalam pembelajaran
penilaian Mempelbagaikan bentuk
penilaian
NILAI MURNI

o Menyemai dan memupuk amalan nilai murni dan


etika keguruan kepada murid selaras dengan
tuntutan keperluan pendidikan dan masa depan.
o Guru harus melahirkan para pelajar seperti:
Progresif dan berdisiplin yang
Bersatu padu,
berseimbang dari segi JERI
demokratik
seperti dalam FPK.

o Dengan ini, guru bertanggung jawab bagi melahirkan


anak murid yang memiliki sikap kenegaraan serta
sikap patriotisme. Ini boleh diterapkan dalam
pelajaran moral.
Bimbingan Dan Kaunseling

o Mengawal disiplin pelajar supaya proses pembelajaran


berjalan lancar.
o Memastikan pelajar mematuhi peraturan dan arahan
yang diberikan, dan mengawal tingkah laku mereka.
o Disiplin dibentuk berdasarkan kesedaran terhadap
keperluan dan tanggungjawab kepada pelajar.
Jika, segala nilai-nilai disiplin dan bimbingan ditanam
di dalam jiwa pelajar sejak di sekolah, masalah dapat
dikawal.
Implikasi FPK dan FPG
Terhadap Sistem
Pendidikan Negara
FPK menyumbang terhadap sistem
pendidikan negara dalam kurikulum sekolah.

Sukatan pelajaran diubah supaya bersepadu


dan terdapat penyerapan nilai murni dalam
mata pelajaran yang diajar.

Sikap pendidik perlu diubah supaya menjadi


lebih professional supaya tugas dapat
dijalankan sejajar dengan tujuan dan dasar
FPK.
Persekitaran pembelajaran juga perlu
diubahsuai agar memenuhi kehendak FPK.

Kesimpulan
Guru mempunyai akauntabiliti yang tinggi
kepada murid, ibu bapa, masyarakat dan
negara. Oleh sebab itu, mereka harus
memastikan penyampaian ilmu
pengetahuan, kemahiran dan nilai harus
mempunyai kesan yang positif.

Anda mungkin juga menyukai