Anda di halaman 1dari 28

EDUP3073

BUDAYA DAN PEMBELAJARAN

TAJUK:
Pedagogi Relevan Budaya

DISEDIAKAN OLEH:
NUR ASYIKEEN BT ISHAK
SAQIFAH BT ABDUL RAZAK
SITI NUR HUSNA BT MOHD EZANI
PENGENALAN
Pedagogi yang relevan menggunakan pelbagai strategi
pengajaran dan pembelajaran supaya pembelajaran
menjadi lebih bermakna kepada murid-murid.

Penekanan diberikan kepada pengintegrasian pengetahuan,


kemahiran asas serta memupuk nilai murni bagi
perkembangan yang menyeluruh dari kepelbagaian
kebolehan murid serta relevan dengan budaya yang
diamalkan.

Guru perlu mengambil kira kepelbagaian aspek budaya


murid supaya setiap murid tidak terpinggir dalam proses
pembelajaran mereka.
• Dalam konteks sosiologi, konsep kebudayaan
dikatakan sebagai cara hidup yang dipelajari,
diubahsuaikan dan diturunkan dari generasi
ke generasi dalam sesebuah masyarakat
tertentu.

• Oleh yang demikian, menjadi


tanggungjawab guru untuk memenuhi
keperluan murid tanpa sikap prejudis
terhadap budaya murid yang berbeza
tersebut.
• Konsep modal budaya juga harus diketahui.

• Modal budaya merujuk kepada seseorang


individu yang mewarisi dan memperoleh
keupayaan bahasa dan budaya dari keluarga
dan masyarakatnya.

• Pencapaian persekolahan seseorang individu


adalah berkaitan rapat dengan latar
belakang kebudayaan ibu bapanya.
• Terdapat pelbagai strategi, kaedah dan teknik
dalam pedagogi pendidikan.

• Guru seharusnya memilih. strategi kaedah


atau teknik yang bersesuaian mengikut
keadaan kelas dan kerelevanan budaya.
PENDEKATAN PEDAGOGI YANG RELEVAN UNTUK
DIAMALKAN DALAM PELBAGAI BUDAYA MURID
• Pendekatan Kolaboratif
• Direktif
• Mediatif
• Generatif
• Kontekstual
• Metakognitif
• Konteks Luar/Kajian Luar
• Kajian Masa Depan
• Pendekatan Koperatif
DIREKTIF
• Kaedah direktif adalah belajar melalui
penerangan dan diikuti oleh ujian kefahaman dan
latihan.
• Guru boleh memberikan penerangan secara
langsung kepada murid tentang kepelbagaian
budaya dalam kelompok mereka.
• Fokus diberikan kepada kemahiran asas, latihtubi
dan latihan kecekapan.
• Guru bertindak sebagai model. Contoh strategi
pengajaran yang boleh digunakan adalah seperti
kuliah, latih-tubi dan demontrasi.
MEDIATIF
• Melalui kaedah ini guru boleh menggunakan
bahan media dalam pembelajaran.
• Antara contohnya penggunaan komputer dan
buku elektronik.
• Dalam strategi ini, murid-murid diajar oleh guru
untuk mengaplikasikan pengetahuan untuk
menyelesaikan masalah, membuat keputusan,
mengenalpasti andaian dan menilai kebenaran
andaian, keputusan dan hipotesis khususnya yang
berkaitan dengan budaya yang masih relevan
untuk diamalkan oleh murid.
GENERATIF
• Guru boleh menggalakkan murid menjana
idea-idea kritis dan kreatif yang sesuai dengan
budaya yang diketengahkan.
• Kaedah ini boleh membantu murid-murid
menyelesaikan masalah secara kreatif dan
dapat membuat pertimbangan untuk
meneruskan budaya yang relevan dengan
kehidupan masa kini.
KONTEKSTUAL
Murid juga, akan dapat mengaitkan bahan pengajaran
dan pembelajaran kepada situasi dunia yang sebenar.
Ini akan dapat memotivasikan murid-murid untuk
membuat kaftan antara ilmu pengetahuan dengan
pengaplikasiannya kepada budaya kehidupan mereka
sebagai ahli keluarga, masyarakat dan rakyat.
Pembelajaran lain yang boleh dikaitkan kepada
pembelajaran kontekstual ialah pembelajaran
`eksperential', pengalaman hidup sebenar,
pembelajaran aktiviti dan pembelajaran berpusatkan
murid.
METAKOGNITIF
• Memberikan peluang kepada murid-murid
memikirkan tentang proses pembelajaran,
rancangan pembelajaran, pemantauan dan
penilaian kendiri.
• Melalui kaedah ini murid-murid akan berbincang
tentang tugasan yang diberi. Pada peringkat
inilah guru boleh memberikan tugasan yang
berkaitan dengan budaya masyarakat yang masih
relevan untuk dibahaskan oleh mereka.
KONTEKS LUAR
• Ini memerlukan aktiviti pengajaran dan
pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru
dilakukan di luar bilik darjah.
• Guru berperanan sebagai seorang facilitator.
• Guru memberikan satu aktiviti penyelesaian
masalah dan murid mesti berada, di luar bilik
darjah untuk menyelesaikan masalah ini.
• Pada peringkat akhir murid akan menyediakan
laporan terhadap aspek yang dibincangkan dalam
sesi pembelajaran mereka.
KAJIAN MASA DEPAN
• Kajian masa depan adalah penting untuk
golongan remaja dan murid.
• Guru akan dapat membantu murid untuk melihat
manusia supaya berfikiran jauh.
• Dua prinsip dalam kajian masa depan ialah masa
depan sahajalah merapatkan ruang di mana kita
mempunyai kuasa dan pilihan untuk bertindak
serta melakukan sesuatu dan terdapat bukan
hanya satu masa depan tetapi beberapa masa
depan yang perlu dihadapi.
KOPERATIF
• Murid-murid akan dapat belajar secara kerjasama
dan berinteraksi dengan murid yang datangnya
dari pelbagai latar budaya tersebut.
• Pembelajaran koperatif akan menjadi menarik
kerana murid-murid melibatkan diri secara aktif
dalam pembelajaran.
• Murid turut dilatih dengan akauntabiliti diri dan
bertanggungjawab sesama ahli. Kemahiran dan
interaksi sosial dapat dipupuk dalam diri murid.
KOLABORATIF
• Pembelajaran kolaboratif bermaksud
kerjasama erat di antara dua pihak atau lebih.
• Murid akan berusaha bersama untuk
mencapai matlamat pembelajaran.
• Pembelajaran melalui kaedah ini melibatkan
sekumpulan murid yang berusaha ke arah
mencapai prestasi yang cemerlang.
• Keberkesanan pembelajaran dapat
ditingkatkan.
PEDAGOGI ALIRAN PERDANA
Definisi
• Gloria Ladson-Billings (1994) menyatakannya
sebagai “a pedagogy that empowers students
intellectually, socially, emotionally, and
politically by using cultural referents to impart
knowledge, skills, and attitudes.”
• Guru yang mengajar dalam situasi budaya
berbeza harus mengunakan ciri-ciri perbezaan
budaya, latar belakang, pengetahuan dan
pengalaman pelajar untuk mengukuhkan
pengajaran dan pembelajaran.
Ciri-ciri
• Sebati pengetahuan,konsep,prosedur,kemahiran
dan strategi yang mereka pelajari daripada situasi
pelbagai budaya ke dalam kesepaduan ilmu dan
nilai tanpa prejudis budaya lagi.
• Murid memahami latar belakang mereka yang
berlainan budaya
• Memberi motivasi kepada murid secara
kontekstual.
• Hasil pembelajaran tidak hanya berfokus pada
pencapaian akademik.
• Menjalani aktiviti perbincangan, refleksi serta
analisis identiti etnik
Tindakan guru
• Terima kepelbagaian latar belakang murid
yang berbeza.
• Mencari pendekatan yang sesuai
• Mewujudkan hubungan dan ikatan dengan
murid
• Menunjukkan hormat kepada diri murid yang
berbeza latar belakang.
• Membawa murid melawat dan menjalankan
projek di kawasan sesuatu etnik.
• Menerima pelawat asing
PEDAGOGI KELAS
BERCANTUM
• Kelas bercantum diwujudkan apabila
bilangan murid di dalam satu tahun
persekolahan adalah kurang daripada 15
orang.

• Sesebuah kelas Tahun 1,Tahun 2 dan


Tahun 3 akan dicantumkan jika bilangan
murid tidak mencukupi.
• Kelas bercantum juga wujud apabila
bilangan murid di sesebuah sekolah tidak
melebihi 145 orang.

• Bilangan guru termasuk guru besar pula,


adalah tidak melebihi 5 orang.

• Seseorang guru akan mengajar lebih


daripada satu tahun persekolahan secara
serentak dalam kelas bercantum.
• Strategi pedagogi pengajaran dan pembelajaran
di kelas bercantum adalah berlainan daripada
kelas biasa.

• Guru lebih kepada pengajaran secara


berkumpulan.

• Kaedah ini merupakan pengajaran berpusatkan


murid.

• Tujuan aktiviti begini dilakukan bagi


membolehkan murid aktif dan memenuhi
keperluan mereka yang mempunyai pelbagai
kebolehan.
Murid dari pelbagai kebolehan dikelompokkan dalam
kumpulan yang dibina.

Mereka membina kelompok kecil bagi semua mata


pelajaran seperti Matematik, Sains, Bahasa Melayu
dan lain-lain.

Melalui aktiviti kumpulan, semua murid dapat


mengikuti aktiviti yang diperingkatkan mengikut tahap
pencapaian mereka.

Secara langsung murid dapat diberi peluang untuk


memberikan pendapat kepada rakan-rakan sekelas
walaupun dari pelbagai kecerdasan yang berbeza.
• Guru juga boleh menggunakan kaedah
perbincangan.

• Kaedah ini merupakan teknik mengajar yang


melibatkan perbualan di antara gurumurid
dan murid-murid di dalam sesebuah kelas.

• Dalam bilik darjah, guru akan


mengemukakan topik perbincangan seperti
isu semasa, peristiwa, perpaduan rakyat dan
sebagainya.
• Terdapat dua, jenis bentuk perbincangan
iaitu perbincangan keseluruhan kelas,
biasanya diketuai dan diarahkan oleh guru.

• Perbincangan jenis kedua adalah


perbincangan dalam kumpulan-kumpulan
kecil, biasanya diketuai oleh murid.

• Setiap murid digalakkan melibatkan diri


secara, aktif dalam sesi perbincangan.
• Guru perlu bijak melaksanakan pengajaran
dalam kelas bercantum kerana terdapat aras
perbezaan yang agak ketara dalam diri murid.

• Kelemahan menggunakan pendekatan


pedagogi yang sesuai pasti akan merencatkan
minat murid untuk meneruskan proses
pembelajaran.
SEKIAN
TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai