Anda di halaman 1dari 19

PENTAKSIRAN BILIK

DARJAH
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Peneraju Pendidikan Negara


Penerangan Berkaitan Slide :

Slide ini adalah slide rasmi terbitan BPK


Rasmi untuk tujuan Taklimat Kursus
Orientasi 2018
Nota tambahan untuk rujukan KJUK dan
Nota peserta taklimat/JUK pada setiap slide
disertakan dengan lebih terperinci

Peneraju Pendidikan Negara


Kerangka PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

KOMPONEN AKADEMIK KOMPONEN BUKAN AKADEMIK

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK
PAJSK (BKK)
PUSAT (LP) PENTAKSIRAN (BPSH)

SEKOLAH (BPK)

Peneraju Pendidikan Negara


Pentaksiran Sekolah (PS)
kini dikenali sebagai
Pentaksiran Bilik Darjah
(PBD)
4

Peneraju Pendidikan Negara


5

Perkembangan Dokumen Kurikulum dan


Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)
BPK
LP
(Perekodan PS secara offline mulai 2014)
(Perekodan PS secara Online)

2011 2014 2016 2017


DSK+DSP DSKP DSKP DSKP
Tahun 1 dan Bermula Tahun 4 PS dikenali KSSM Tingkatan 1
Tingkatan 1 (2012) sebagai PBD KSSR Tahun 1
(Semakan)

Peneraju Pendidikan Negara


“Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) merupakan pentaksiran yang berterusan dalam
sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang
perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid.”

Formatif
Mentaksir perkembangan sebagai
pembelajaran

Formatif
Mentaksir perkembangan untuk pembelajaran
Sumatif
Mentaksir perkembangan tentang pembelajaran
(Di akhir unit pembelajaran,
penggal, bulan atau tahun)

Peneraju Pendidikan Negara


Melalui PBD Guru Dapat
Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid
01 dalam pembelajaran.

02 Mengesan perkembangan murid secara


menyeluruh.

03 Merancang dan mengubah suai kaedah


pengajarannya.

04 Mengetahui keberkesanan pengajarannya.

Mengambil tindakan susulan yang sesuai


05 dengan serta merta.

Peneraju Pendidikan Negara


PBD Dilaksanakan Dalam Semua Mata Pelajaran

Proses PdP Instrumen Tahap Penguasaan


Pentaksiran
Aktiviti pembelajaran
(menepati kurikulum Kaedah dan TP 1 - TP 6
dan PAK 21) instrumen
pentaksiran pelbagai
• Merujuk standard
Tugasan individu atau
• Kuiz prestasi dinyatakan
kumpulan, sumbang
• Kerja projek dalam kurikulum
saran, debat, sketsa,
• Portfolio • Menggunakan
pembentangan multi
• Ujian bulanan pertimbangan
media, projek atau
• Peperiksaan profesional untuk
aktiviti
• Penilaian kendiri menetapkan tahap
mengeksperimen
• Refleksi kendiri penguasaan murid
• Penilaian rakan
sebaya
8

Peneraju Pendidikan Negara


TINDAKAN SUSULAN

MEREKOD &
MENGANALISIS

• Merekod status
perkembangan
MERANCANG PdP & murid mengikut
MELAKSANAKAN PdP PENTAKSIRAN
MENYEDIAKAN kreativiti guru
• Selari dengan • Kaedah • Merekod dalam
INSTRUMEN
SK & SP yang pentaksiran: dokumen seperti MELAPOR TAHAP
PENTAKSIRAN telah dipilih Pemerhatian, rekod mengajar, PENGUASAAN
• Mengenal pasti SK & SP lisan atau buku catatan

Tidak
• Menentukan objektif penulisan guru, senarai
• Mengenal pasti semak & templat
instrumen pentaksiran pelaporan (Excel)
berdasarkan aktiviti Ya
yang dirancang
• Menentukan strategi
Melepasi tahap
pengajaran dan kaedah
pentaksiran penguasaan
• Menyediakan instrumen minimum TP3
mengikut keupayaan
murid 9

Peneraju Pendidikan Negara


Asas kepada Pertimbangan Profesional
• Memerlukan guru membuat keputusan berdasarkan analisis dan
rumusan maklumat terhadap pembelajaran murid yang merangkumi
pengetahuan, kemahiran dan nilai secara beretika dan
bertanggungjawab.
• Merupakan satu proses berterusan sepanjang PdP.

Keperluan utama kepada pertimbangan profesional


• Menentukan Tahap Penguasaan (TP) berdasarkan Standard Prestasi
bagi setiap kelompok Standard Kandungan dan Standard
Pembelajaran.
• Menentukan Tahap Penguasaan Keseluruhan dalam mata pelajaran
bagi melapor keputusan pentaksiran akhir tahun.
Peneraju Pendidikan Negara
Guru Membuat Pertimbangan Profesional Berdasarkan

TANGGUNGJAWAB PROFESIONAL
PENGETAHUAN Guru bertanggungjawab melaksanakan
Guru berpengetahuan luas
dalam mata pelajaran 01 02 pentaksiran dengan cekap, adil, telus,
sistematik dan holistik tanpa
yang diajar dan dalam melibatkan emosi.
bidang pedagogi.

INPUT MURID
Guru membuat pertimbangan 03 04 PENGALAMAN
Guru menggunakan
berdasarkan hasil kerja, keupayaan, pengalaman mengajar dan
tingkah laku, kelebihan/ kekurangan pengalaman dengan murid.
pada murid dan prestasi mereka dalam
ujian/ aktiviti PdP.

11

Peneraju Pendidikan Negara


Perkara lain yang perlu diambil kira dalam melaksanakan pertimbangan
profesional
Hasrat kurikulum
Memahami hasrat kurikulum yang Interaksi
terkandung dalam DSKP. Mengambil kira interaksi guru dan murid,
7 murid dan murid serta murid dan bahan
pembelajaran.
Tujuan pentaksiran
Menentukan tujuan pentaksiran,
mengenal pasti aspek pembelajaran
yang perlu ditaksir berdasarkan 2 Moderasi
Berbincang sesama rakan sejawat dalam
standard prestasi bagi setiap kelompok
panitia bagi memantapkan pertimbangan
SK dan SP.
professional.
Pelbagai kaedah pentaksiran
Menggunakan pelbagai kaedah
pentaksiran meliputi 3
Kebolehpercayaan
pemerhatian, lisan dan 5 Meningkatkan kebolehpercayaan antara
penulisan sepanjang PdP.
Peluang pentadbir, guru, murid dan ibu bapa. Guru
Memberi peluang yang adil dan masa yang 4 bersikap terbuka dan profesional dalam
secukupnya kepada murid untuk memberi justifikasi dan membuat pertimbangan
mempamerkan apa yang telah dipelajari. terhadap perkembangan pembelajaran murid.
12

Peneraju Pendidikan Negara


01 Melaporkan dalam bentuk tahap
penguasaan (TP)

02 Merujuk standard prestasi (DSKP)

03 Merujuk hasil kerja dan penguasaan murid

04 Menggunakan pertimbangan profesional guru

05 Menggunakan templat Excel (luar talian)

06 Membuat pelaporan dua kali setahun

13

Peneraju Pendidikan Negara


TEMPLAT PELAPORAN PBD
TAHUN 1 Templat baharu di laman web BPK mulai 2018

TAHUN 2 Templat baharu di laman web BPK mulai 2018

TAHUN 3 Templat PPPM laman web LP sehingga 2018

TAHUN 4 Templat sedia ada di laman web BPK sehingga 2019


TAHUN 5 Templat sedia ada di laman web BPK sehingga 2020
TAHUN 6 Templat sedia ada di laman web BPK sehingga 2021

TINGKATAN 1 Templat baharu di laman web BPK mulai 2018


TINGKATAN 2 Templat baharu di laman web BPK mulai 2018
TINGKATAN 3 Templat PPPM laman web LP sehingga 2018

Peneraju Pendidikan Negara


Contoh
Templat PBD Bahasa
Melayu Tingkatan 2

15

Peneraju Pendidikan Negara


Contoh
Standard Prestasi
Bahasa Melayu
Tingkatan 2

16

Peneraju Pendidikan Negara


Contoh
Pelaporan Pentaksiran Bilik
Darjah

17

Peneraju Pendidikan Negara


Tahap 1 Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau
Tahu memberi respons terhadap perkara yang asas
Tahap 2 Murid menunjukkan kefahaman dengan menjelaskan sesuatu perkara
Tahu dan faham yang dipelajari dalam bentuk komunikasi
Tahap 3 Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu
Tahu, faham dan boleh buat kemahiran pada suatu situasi

Tahap 4 Murid menggunakan pengetahuan dan melaksanakan sesuatu


Tahu, faham dan boleh buat
dengan beradab
kemahiran dengan beradab iaitu mengikut prosedur atau secara
analitik dan sistematik
Tahap 5 Murid menggunakan pengetahuan dan melaksanakan sesuatu
Tahu, faham dan boleh buat kemahiran pada situasi baharu dengan mengikut prosedur atau secara
dengan beradab terpuji
sistematik serta tekal dan bersikap positif

Tahap 6 Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada


Tahu, faham dan boleh buat untuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik, bersikap
dengan beradab mithali
positif, kreatif dan inovatif dalam penghasilan idea baharu serta
boleh dicontohi
18

Peneraju Pendidikan Negara


SEKIAN,
TERIMA KASIH
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
http://bpk.moe.gov.my

19

Peneraju Pendidikan Negara