Anda di halaman 1dari 18

ISL

Bab 6
Model Kurikulum dan
Pelaksanaan Kurikulum
KURIKULUM
☺ Latin -laluan dalam sesuatu pertandingan
☺ Kamus Dwibahasa (1992) –bidang
pelajaran di sekolah
☺ Kementerian Pendidikan Malaysia-
Kurikulum merupakan segala rancangan
pendidikan yang dikendalikan oleh
sesebuah sekolah atau institusi
pendidikan untuk mencapai matlamat
pendidikan
Pelajaran yang
MODEL dirancang, dikelola
OBJEKTIF dan dilaksanakan
untuk mencapai
matlamat pendidikan

Model Interaksi antara


Proses guru, pelajaran dan
ilmu
pengetahuan
Teori dan model pembinaan
kurikulum
Teori = andaian dari mana suatu set peraturan
boleh diasaskan secara logical. Teori ialah
penerangan yang terurus untuk suatu set
peristiwa atau fenomena yang diperhatikan
yang memerlukan penerangan.

Model = keperluan teori berkenaan pengajaran


dan pembelajaran dan juga menggariskan
pendekatan, kaedah dan prosedur untuk
implementasi dan penilaian.
Teori dan model pembinaan kurikulum

Kebaikan Keburukan
 Mengelakkan penyataan yang  Pada peringkat yang lebih
benar. rendah, penentuan objektif
 Membuat penilaian yang lebih tingkah laku adalah rumitdan
tepat dan cepat. tidak diperlukan.
 Membantu memilih dan  Susah untuk menulisobjektif
menstrukturkan kandungan. tingkah laku yangdapat
 Membuat guru atau pendidik memuaskan pada peringkat
sedar tentang pelbagai jenis pembelajaran yang lebih
dan peringkat pembelajaran tinggi.
yang terlibat dalam mata  Tingkah laku yang spesifik
pelajaran tertentu. atau unik adalah tidak sesuai
 Membimbing dan mendorong untuk domain afektif.
guru dan pelajar berkenaan  Kurikulum terlalu terikat
kemahiran yang perlu dengan mata pelajaran dan
dikuasai. peperiksaan.
MODEL KURIKULUM TYLER 1949

Kurikulum, segala pembelajaran yang


diarah, dirancang,dikelola dan dilaksanakan
oleh pihak sekolah untuk mencapai matlamat
pendidikan yang ditentukan.
Contoh:peperiksaan dan mata pelajaran.
Dengan menggunakan objektif dalam
perkembangan kurikulumdan pendidikan
dapatlah mencapai sesuatu tujuan atau
matlamat.
Tujuan sebenar bagi pendidikan adalah
untuk membawa perubahan dalam tingkah
laku murid-murid.
MODEL KURIKULUM
TABA 1962

Model= pembangunan konsep dan mengutamakan penyusunan


bahan-bahan pengajaran dalam proses pengajaran dan
pembelajaran.Ia merupakan kaedah yang berkesan bagi mengajar
kandungan kurikulum dalam bentuk generalisasi dan diskriminasi

Kurikulum seharusnya direka oleh guru atau pendidik dan bukan


semestinya oleh pihak berkuasa atasan.

Guru haruslah memulakan proses di atas sebelum mencipta reka


bentuk kurikulum am.

Beliau menekankan objektif sebagai platform untuk aktiviti di


sekolah semasa merancang kurikulum.
• Objektif memandu keputusan kurikulum:

- Apa yang perlu disampaikan?Apa yang perlu

ditekankan?Apa jenis isi kandungan yang perlu dipilih?Apa

jenis pengalaman pembelajaran yang perlu dititikberatkan?

-Model objektif= satu terjemahan kajian pendidikan kepada

amalan pendidikan.
• Mengesyorkan 4 komponen utama sebagai
garis panduan untuk melaksanakan sesuatu
kurikulum sekolah :

pengenalpastian objektif-objektif
kurikulum.

penentuan kaedah dan strategi untu


mencapai objektif-ojektif kurikulum.

organisasi kaedah dan strategi

penilaian untuk mencapai objektif.


• Langkah dalam MODEL KURIKULUM TABA
1.Mendiagnosis kepentingan pembelajaran.
2.Membentuk objektif tingkah laku
3.Memilih bahan pembelajaran yang sesuai
4.Menyusun bahan pembelajaran
5.Memilih pengalaman pembelajaran
6.Penyusun pengalaman pembelajaran
7.Menentukan bahan pembelajaran yang akan
dinilaikan dan cara-cara untuk menilai.
Model Proses STENHOUSE 1975

• Membentuk spesifikasi kurikulum dan


proses pendidikan bukan bermula dengan
hasil berbentuk objektif.
• Ia menekankan kemungkinan pembentukan
prinsip prosedur untukpemilihan
kandungan kurikulum dan justifikasinya.
• Bermula dari titik tolak yang menyatakan
pendidikan membawa impilkasi yang ia
merupakan proses penyebaran apa yang
bernilai untuk dipelajari.
• Model ini lebih berfokus kepada:

I. i. Aktiviti-aktiviti dan peranan guru

II. ii. Aktiviti-aktiviti murid dan pelajar

III. Keadaan-keadaan di mana pembelajaran berlaku

IV. Mementingkan bagaimana dan bukan kesudahan

V. Pelajar seharusnya mempunyai peranan dalam membuat


keputusan tentang aktiviti pembelajaran

VI. Mempunyai andaian bahawa pelajar memberikan respons yang


unik terhadap pengalaman pembelajaran.
kebaikan keburukan

 Menekankan peranan  Mengabaikan


yang aktif oleh kedua- pertimbangan kandungan
dua guru dan pelajar. yang sesuai
 Menekankan kemahiran  Susah mengaplikasikan
belajar. pendekatan ini pada
 Menekankan kepada sesetengah bidang.
beberapa aktiviti yang
penting dan berguna
untuk kehidupan.
Dalam perancangan Dalam pembelajaran
Dalam pembelajaran proses
kurikulum emprikal

1. Guru mesti 1. Guru mesti 1. Guru mesti memilih isi


menentukan bahan menentukan apa kandungan dari segi
pengajaran yang akan yang harus dipelajari kriteria dan tidak perlu
diajar oleh murid dan cara- bergantung kepada
2. Prinsip-prinsip yang cara menilai objektif
akan dipraktikkan pencapaian murid 2. Merancang aktiviti
dalam kaedah dan 2. Melihat kesesuaian yang membolehkan
teknik pengajaran dan mengimplementasika murid melibatkan diri
pembelajaran n kurikulum dalam secara aktif dalam
konteks sekolah dan proses pengajaran dan
persekitaran yang pembelajaran
berlainan
3. Prinsip-prinsip 3. Stenhouse
menitikberatkan
yang akan pengajaran guru
dipraktikkan dan menggalakkan
peranan guru
dalam dan teknik sebagai penyelidik
pengajaran dan dengan tujuan
meningkatkan
pembelajaran kemahiran guru
4. Prinsip-prinsip tersebut

dalam membuat
urutan bahan
pembelajaran
MODEL OBJEKTIF TYLER ASPEK MODEL PROSES STENHOUSE

RALPH W.TYLER PENGASAS LAWRENCE STENHOUSE

 Mencapai matlamat  Interaksi guru,pelajar


pendidikan dan ilmu pengetahuan
 Berfokuskan tujuan OBJEKTIF  Menitikberatkan proses
pendidikan (hasil) sahaja pengajaran guru
 Hasil pembelajaran.

 Spesifik  Dinamik
 Bersifat eksplisit  Adanya interaksi
 Boleh diukur
 Berlandaskan matlamat ISI
pendidikan –FPG,FPK KANDUNGAN
 Pemilihan isi kandung mata  Isi kandungan harus
pelajaran seiring dengan berdasarkan nilai justifikasi
tingkah laku pelajar dan  Tidak terlalu bergantung
tujuan pendidikan kepada objektif
 Metodologi digunakan  Aktiviti banyak melibatkan
untuk melaksanakan pelajar kerana pelajar
kurikulum berdasarkan bukan bersifat untuk
objektif PENGURUSAN menerima sahaja namun
mereka boleh memberi
pandangan
 Penglibatan pelajar aktif

 Berbentuk sumatif/formatif  Menggalakkanpengujian


 Menggunakan instrumen secara kritis
 Proses
PENILAIAN pembelajarandiutamakan
 Terlalu tertakluk kepada  Melibatkan guru dan

objektif pelajar
 Menekankan kemahiran
 Terlalu linear
KELEBIHAN
belajar
 Menekankan beberapa
aktiviti yang penting dan
berguna untuk
kehidupan

 Kurikulum terlalu  Mengabaikan


terikatdengan mata pertimbangan
pelajaran dan peperiksaan kandungan yang sesuai
KEKURANGAN
 Susah untuk menulis  Susah diaplikasikan
objektif tingkah laku yang pada sesetengah bidang
memuaskan pada peringkat
pembelajaran yang lebih
tinggi