Anda di halaman 1dari 21

Dengan membuat perbandingan dengan

kerjaya profesional yang lain,


bincangkan sejauh mana bidang
perguruan dapat dianggap sebagai
satu kerjaya yang profesional.
PEMBENTANG

EDU 3083 :
ASAS
KEPIMPINAN DAN
PERKEMBANGAN
Sathishwaran.R. Raajiswari.H. Uvarajah.V.
Pembentang Pembentang Pembentang PROFESIONAL
Pelajar PISMP BAHASA Pelajar PISMP BAHASA Pelajar PISMP BAHASA GURU
MELAYU SEM 7 MELAYU SEM 7 MELAYU SEM 7
Agenda Hari Ini
01 MAKSUD PROFESIONAL

02 DEFINISI GURU

03 DEFINISI PROFESIONAL

04 KELEBIHAN PROFESION PERGURUAN

SEJAUH MANA BIDANG PERGURUAN DIANGGAP


05 SEBAGAI SATU KERJAYA PROFESIONAL
01
MAKSUD PROFESIOANAL
Istilah "Profesional"
diadaptasikan daripada
istilah Inggeris iaitu
‘Profession’ yang
bermaksud pekerjaan
atau kerjaya.
Secara ringkasnya, profesional
diterangkan sebagai seseorang
individu atau golongan yang
melakukan sesuatu
pekerjaan/profesion/bidang dengan
menggunakan
kepakaran,kecekapan atau
kemahiran yang diperlukan dalam
bidang yang diceburinya dan ia
melibatkan pembayaran dimana
pekerjaan yang dilakukan secara
profesional itu merupakan mata
pencarian dan pekerjaan tetapnya.
02
DEFINISI GURU
DEFINISI GURU

Mok Soon Sang (1990) Noor Jamaluddin (1978: 1) Kamus Dewan


Guru adalah pendidik, iaitu
Guru merupakan
seorang ahli
orang dewasa yang
bertanggungjawab memberi
Guru
masyarakat yang bimbingan atau bantuan
kepada anak didik dalam
bermaksud
mempunyai
perhubungan sosial
perkembangan jasmani dan
rohaninya agar mencapai pengajar,
yang saling berkait kedewasaannya, mampu
rapat dengan berdiri sendiri dapat pendidik atau
melaksanakan tugasnya
masyarakat
berstatus.
sebagai makhluk Allah khalifah pengasuh
di muka bumi, sebagai
makhluk sosial dan individu
yang sanggup berdiri sendiri.
Bilangan Guru di Malaysia
Menurut KPM,
Terdapat 238073 guru sekolah
rendah di Malaysia di mana
Selangor mendahului negeri lain
dan diikuti dengan Johor serta
Perak di tangga ketiga.

21,908 org
14,694 org
17,424 org
03
DEFINISI profesional perguruan
 Kemampuan seorang
guru untuk
melaksanakan tugas
sebagai seorang
pendidik dan pengajar
yang meliputi
kemampuan dalam
merencanakan,
menjalankan, dan
mengevaluasi hasil
pembelajaran.

 Menyedari
tanggungjawabnya
dalam membentuk
generasi masa depan.
04
KELEBIHAN profesional perguruan
KELEBIHAN BIDANG PERGURUAN
Hubungan Baik
Guru mempunyai hubungan baik dengan staf sekolah, murid, ibu
01 bapa dan masyarakat.

Teladan yang baik


02 Sentiasa mengekalkan penampilan yang baik kerana menjadi
guru sentiasa menjadi teladan kepada murid.

Memiliki kod etika dan organisasi.


03 Tanggungjawab terhadap murid, sekolah, masyarakat dan etika
pemakaian.

04 Mendukung suatu ilmu disiplin


Menyampaikan ilmu disiplin
KELEBIHAN BIDANG PERGURUAN
Pakaian
Tidak memiliki seragam seperti doktor, hakim,
05 peguam,pragawati,tentera dan sebagainya.

Difasilitasi oleh pemerintah


06 Sentiasa dipantau oleh PPD

Guru yang berkompeten


07 Mendidik mengikut sukatan serta berkompeten dalam TMK

08 Suatu professional yang mulia


Membentuk insan yang berketrampilan tinggi dan berakhlak mulia
05
SEJAUH MANA BIDANG PERGURUAN DIANGGAP
SEBAGAI SATU KERJAYA PROFESIONAL
Kod
Tujuh Faktor Etika

1 2 3 4 5 6
Perkhidmatan Pengetahuan Latihan khusus Autonomi Tanggungjawab Badan
Unik dan Kemahiran Profesional
Tujuh Faktor

Perkhidmatan Unik Pengetahuan dan Kemahiran

Keunikannya hanya akan dirasai dan Untuk menjadi guru bertauliah,


diketahui oleh mereka yang terlibat seseorang mesti memperoleh
dalam profesion ini. Hanya guru sahaja pengetahuan dan kemahiran spesifik
yang berkemampuan memberi melalui latihan dalam suatu tempoh
perkhidmatan pendidikan terbaik yang berpanjangan.
kepada masyarakat.
Mengikut Shulman (1987), pengetahuan
Guru tidak hanya penyampai ilmu tetapi yang perlu dikuasai oleh guru termasuk
juga kaunselor, pentadbir, perangsang pengetahuan tentang falsafah dan
(motivator), ‘ibu bapa’, pemimpin, sejarah pendidikan, isi kandungan
pengurus instruksional dan lain-lain. mata pelajaran, kandungan pedagogi,
kurikulum, pengurusan bilik darjah
dan pentadbiran dan budaya sekolah.
Tujuh Faktor

Latihan Khusus Autonomi

Program-program Sarjana Muda Walaupun guru mempunyai autonomi, ia


Pendidikan (B.Ed) yang di tawarkan adalah terhad berbanding dengan
university-universiti dan IPG termasuk profesion lain.
praktikum yang wajib untuk semua guru
pelatih. Contohnya, seorang peguam atau
akuantan boleh menolak dan memilih
Kursus Perguruan Lepasan Ijazah pelanggannya guru tidak boleh memilih
(KPLI) untuk mereka yang sudah pelajar yang diajar dan juga kurikulum
memiliki ijazah sarjana muda daripada yang perlu diajarnya telah ditentukan
apa jua bidang pun yang ingin dilatih orang lain tetapi guru bebas
menjadi guru. menentukan kaedah mengajar yang
memadai.
Tujuh Faktor

Tanggungjawab Badan Profesional

Guru bertanggungjawab terhadap Kesatuan-kesatuan tersebut lebih


pelajar, terhadap ibu bapa, kepada mengutamakan perkara yang
masyarakat dan negara, dan kepada berkaitan dengan skim perhidmatan
rakan sejawat dan profesion. seperti gaji dan faedah-faedah lain.

Setelah seseorang guru disahkan dalam Bukan semua guru diwajibkan menjadi
jawatan, memang sukar bagi guru ahli sesuatu kesatuan. Tambahan pula
berkenaan dipecat, kecuali atas terdapat banyak kesatuan dan
alasan-alasan jenayah atau kerana persatuan guru yang mempunyai
hukuman mahkamah. matlamat penubuhan mereka yang
berbeza.
Tujuh Faktor

Kod Etika

Kod etika profesion perguruan ditentukan


oleh ‘Ikrar Guru’ dan ‘Tatasusila
Kementerian Pendidikan Malaysia’.

Tingkah laku dan tindakan mereka


dipantau melalui Perintiah-Perintah Am.

Perintiah-Perintah Am juga
memperincikan hukuman yang boleh
dikenakan bersabit dengan
pelanggaran sesuatu peraturan.
Kesimpulannya
# Pada umumnya, kerjaya perguruan
menepati ketujuh-tujuh ciri sesuatu profesion.

# Bagaimanapun terdapat beberapa kriteria


yang kurang meyakinkan bahawa perguruan
ialah suatu profesion. Contohnya, mereka
yang tidak mempunyai kelayakan perguruan
dibenarkan mengajar di sekolah dan di tadika.

# Keadaan sedemikian tidak akan dibenarkan


sama sekali bagi profesion perubatan,
profesion undang-undang atau profesion
kejuruteraan.

Bidang Perguruan adalah satu kerjaya profesional


Sekian Terima
Kasih!!