Anda di halaman 1dari 36

PIMK 3043

DISUSUN:
Dr. RAIHANIAH BINTI ZAKARIA
IPGKPI BANGI SELANGOR

1
Objektif
• Pada akhir sesi, peserta dapat :

• Menghuraikan pengertian dan


konsep Ketuhanan, Kenabian dan
Ghaibiyyat dari pelbagai sumber.
(C2, A1, PLO1).

2
2.1.1 Tauhid Uluhiyah
2.1.2 Tauhid Rububiyyah
2.1.3 Tauhid Asma’ Wa Sifat

3
2.1.1 Tauhid Uluhiyah
• Iaitu mengesakan Allah S.W.T dengan
melaksanakan perbuatan-perbuatan yang
diperintahkan olehNya. Semua bentuk
ibadah mestilah ditujukan kepada Allah
semata-mata, tidak ada sekutu bagiNya
seperti doa, khauf (takut), tawakkal,
meminta pertolongan, meminta
perlindungan dan sebagainya:

4
Dalil-Dalil
• Dalam berdoa, Firman Allah SWT:

Dan Tuhan kamu berfirman: Berdoalah kamu kepadaKu nescaya


Aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-
orang yang sombong takbur daripada beribadat dan berdoa
kepadaKu, akan masuk Neraka Jahanam dalam keadaan hina.
( surah Ghafir, 40:60)
5
Dalil-Dalil
• Tidak bertawakkal kecuali kepada
Allah S.W.T:

kepada Allah jualah hendaklah kamu berserah (setelah kamu


bertindak menyerang), jika benar kamu orang-orang yang beriman.
(Surah al-Ma idah, 5:23)
6
Dalil-Dalil
• Tidak Menyembah dan Memohon
Kecuali kepada Allah S.W.T:

Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah dan kepada


Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan.
7
Pentingnya Tauhid Uluhiyyah
• Maksud diutuskan para rasul dan
diturunkan kitab-kitab samawi adalah
untuk menetapkan dan mengakui
bahawa hanya Allah S.W.T adalah
Tuhan yang berhak disembah. Firman
Allah S.W.T:
ْ ‫سولا أ َ ِن ا ْعبُدُواْ ّللاَ َو‬
ْ‫اجتَنِبُوا‬ ُ ‫َولَقَ ْد بَعَثْنَا فِي ُك ِل أ ُ َّم ٍة َّر‬
‫وت‬
َ ‫غ‬ َّ
ُ ‫الطا‬
Dan sesungguhnya Kami telah mengutus dalam
kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul (dengan
memerintahkannya menyeru mereka): Hendaklah
kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut.
(surah al-Nahl:16: 36)
8
Pentingnya Tauhid Uluhiyyah
• Pembeza antara Muslim dan Kafir
ِ َ‫ل ْال َمال‬
-6[‌ َ ‫مي‬ ِ ّ ِ ‫َحيَايَ َو َممَاتِي‬
ِ ّ َ ‫ِل‬ ْ ‫سكِي َوم‬ ُ ‫صالَتِي َو ُن‬َ ‫ن‬ ْ ‫ُق‬
َّ ِ‫ل إ‬
‌]162
Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku dan
ibadatku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk
Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan
sekalian alam.
﴿162 ﴾
ْ ُ ْ ُ َّ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َ ِ‫ك لَ ُه َوبِ َذل‬ َ َ ‫ال‬
‌]163-6[‌ َ ‫مي‬ ِ ِ‫ك أ ِمرت وَأنا أول المسل‬ َ ‫ش ِري‬
Tiada sekutu bagiNya dan dengan yang demikian
sahaja aku diperintahkan dan aku (di antara
seluruh umatku) adalah orang Islam yang awal
pertama (yang berserah diri kepada Allah dan
mematuhi perintahNya).

9
2.1.2 Tauhid Rububiyyah
Iaitu mengesakan Allah S.W.T dalam perbuatan- •
perbuatannya seperti menciptakan, memberi
rezeki, mengatur segala urusan, menghidupkan
dan mematikan. Tidak ada satu penciptaan pun
kecuali Allah yang menciptakan Firman Allah
ْ ‫علَى ُك ِل ش‬
‫َي ٍء َو ِكيل‬ ْ ‫ّللاُ خَا ِل ُق ُك ِل ش‬
َ ‫َي ٍء َو ُه َو‬ َّ
• Allah Yang Menciptakan tiap-tiap sesuatu
dan Dialah Yang Mentadbirkan serta
menguasai segala-galanya.
(Surah al-Zumar, 39:62)

10
DALIL-DALIL
• Tidak ada yang memberi Rezeki Kecuali Allah
S.W.T:
َ َّ‫ض ِإل‬
‫علَى ّللاِ ِر ْزقُ َها َويَ ْعلَ ُم ُم ْستَقَ َّر َها‬ ِ ‫َو َما ِمن دَآبَّ ٍة فِي األ َ ْر‬
‫ين‬
ٍ ‫ب ُّم ِب‬ٍ ‫ع َها ُك ٌّل فِي ِكتَا‬
َ َ‫َو ُم ْست َ ْود‬
Dan tiadalah sesuatupun dari makhluk-
makhlukyang bergerak di bumi melainkan Allah
jualah yang menanggung rezekinya dan
mengetahui tempat kediamannya dan tempat
dia disimpan. Semuanya itu tersurat di dalam
Kitab (Luh Mahfuz) yang nyata (kepada malaikat-
malaikat yang berkenaan).
(Surah Hud, 11:6) •

11
DALIL-DALIL

• Tidak ada yang menghidup dan mematikan


kecuali Allah S.W.T:
َ ُ‫يت َو ِإلَ ْي ِه ت ُ ْر َجع‬
‫ون‬ ُ ‫• ُه َو يُ ْح ِيي َويُ ِم‬
Dialah yang menghidupkan dan yang
mematikan dan kepadaNyalah kamu akan
dikembalikan untuk menerima balasan.
(Surah Yunus, 10:56)

12
2.1.3 Tauhid Asma’ Wa al-sifat
• Iaitu beriman kepada setiap nama dan sifat Allah
S.W.T yang ada dalam al-Qur’an dan hadis-hadis
sahih yang Dia sifatkan untuk diriNya atau yang
disifatkan oleh RasulNya menurut hakikatNya.
Nama-nama Allah S.W.T itu banyak antaranya ialah
yang terkandung dalam al-Asma ul husna.
Mengenal Allah melalui asma’ dan sifat dapat
dilihat melalui sebuah hadis Rasulullah S.A.W:
ُ َ‫ ل يحف‬، ‫ مائة َّإل واحداا‬، ‫للِ تسعة وتسعون اس اما‬
‫ظها أحد َّإل دخل‬
َ‫الجنَّة‬
Maksudnya: Allah S.W.T memiliki 99 nama, seratus
kurang satu. Tiada siapa yang menghafalnya
melainkan orang itu masuk syurga.
(Riwayat Bukhari)
13
2.1.3 Tauhid Asma’ Wa al-sifat
• Iaitu beriman kepada setiap nama dan sifat Allah
S.W.T yang ada dalam al-Qur’an dan hadis-hadis
sahih yang Dia sifatkan untuk diriNya atau yang
disifatkan oleh RasulNya menurut hakikatNya.
Nama-nama Allah S.W.T itu banyak antaranya ialah
yang terkandung dalam al-Asma ul husna.
Mengenal Allah melalui asma’ dan sifat dapat
dilihat melalui sebuah hadis Rasulullah S.A.W:
ُ َ‫ ل يحف‬، ‫ مائة َّإل واحداا‬، ‫للِ تسعة وتسعون اس اما‬
‫ظها أحد َّإل دخل‬
َ‫الجنَّة‬
Maksudnya: Allah S.W.T memiliki 99 nama, seratus
kurang satu. Tiada siapa yang menghafalnya
melainkan orang itu masuk syurga.
(Riwayat Bukhari)
14
Maksud Hafalan

• hafalan yang dirasakan dengan sepenuh


jiwa, erti dari asma’ ini menyerap kedalam
hati dan tindak tanduk anggota badan, lalu
dapat dirasai kesannya dalam diri. Asma
Allah S.W.T pada hakikatnya tidak terbatas
kepada 99 nama sahaja bahkan semua
nama yang merujuk kepada segala sifat
kesempurnaan Allah S.W.T adalah nama-
namanya yang maha agong.

15
Kesan Asma ul Husna
• 1 Nama-nama yang elok ( Asma al-Husna)
semuanya menunjukkan erti yang baik-baik. Ada yang
menunjukkan hakikat Allah S.W.T seperti al-Awwal,
Maha Pertama, al-Akhir, maha penghabisan, al-“alim
maha mengetahui, Maha Tahu akan segala sesuatu,
tidak tersembunyi daripada pengtahuannya satu apa
pun.

• 2. Di antara nama-nama yang melembutkan hati bila


mendengarnya seperti al-Ghaffar, Maha Pengampun,
al-Rahman, Maha Pemurah: Dia menganugerahkan
berbagai ni mat dengan seluas-luasnya, al-Rahim,
Maha Penyayang: Dia menganugerahkan ni mat
dengan sehalus-halusnya, al-Ghafur,

16
Kesan Asma ul Husna
• 3. Dia antaranya patut kita mewajibkan diri
sendiri bersifat dengan nama-nama Allah S.W.T
seperti al-Afuw, Maha Pemaaf: Bersedia
memaafkan kesalahan orang lain. Al-Ra uuf,
Maha Belas Kasihan: Rahmat belas kasihanNya
amat besar tidak terhingga. Al-Barr yang berbuat
baik, kebaikannya amat banyal dan ihsannya
tiada terbatas, al-Syakur, Maha Pembalas: yang
banyak memberi balasan kepada amalan
hamba yang sedikit.
• 4 Diantaranya mengajak kita sentiasa
memeriksa dan menyedari ehwal diri sendiri
seperti al-Sami , Maha mendengar, mendengar
segala apa sahaja termasuk bisikan hati.
17
Kesan Asma ul Husna

• 4 Diantaranya wajib kita


mengagungkan dan
menta zimkan Allah seperti al-
Aziz, Maha perkasa, al-Jabbar,
maha kuasa, al-Mutakabbir, maha
megah, al-Aziim, maha agong.

18
2.1.4 Pengertian Iman, Islam dan Ihsan

Islam
ialah Shahadah ‫( ال إله إال هللا‬Tiada Tuhan Yang disembah
melainkan Allah dan ‫وأن محمدا عبده ورسوله‬Muhammad itu hamba
dan pesuruhnya) mendirikan solat, mengeluarkan zakat,
puasa di bulan Ramadhan dan mengerjakan haji.
Iman
pula ialah beriman dengan Allah S.W.T (Dia maha Pencipta
yang disembah dengan sebenarnya, baginya sifat-sifat yang
layak dengan kebesarannya yang tidak menyerupai makhluk),
percayakan malaikat dan kitab-kitabnya, beriman kepada hari
kiamat dan beriman dengan qadha dan qadar.

Ihsan pula ialah menyembah Allah S.W.T seolah-olah kita


melihatnya. Sekalipun engkau tidak melihat Allah S.W.T tetapi
Dia melihatmu.
19
2.1.4 Pengertian Iman, Islam dan Ihsan

Bagi mendapatkan gambaran yang menyeluruh


tentang ketiga-ketiga pergertian ini, kita perlu
merujuk kepada sumber Islam yang sahih iaitu
sebuah hadis yang terkenal yang diriwayatkan
oleh Iman Muslim daripada Saidina Umar al-
Khattab r.a seperti berikut:

20
2.1.4 Pengertian Iman, Islam dan Ihsan

! :
:

: :

21
‫‪2.1.4 Pengertian Iman, Islam dan Ihsan‬‬

‫ثم قال ‪ :‬يا محمد ! أخبرني عن اإليمان ‪ ،‬ما اإليمان ؟ فقال ‪:‬‬
‫اإليمان أن تؤمن بالل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر‬
‫والقدر كله خيره وشره ‪ ،‬فقال ‪ :‬صدقت ‪ ،‬فقال ‪ :‬أخبرني عن‬
‫اإلحسان ‪ ،‬فقال ‪ :‬اإلحسان أن تعبد هللا كأنك تراه ‪ ،‬فإن لم تكن‬
‫تراه فإنه يراك ‪ ،‬قال ‪ :‬فحدثني عن الساعة متى الساعة ؟ قال‬
‫‪:‬ما المسئول بأعلم بها من السائل ‪ ،‬قال ‪ :‬فأخبرني عن أمارتها‬
‫‪ ،‬قال ‪ :‬أن تلد األمة ربتها ‪ ،‬وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء‬
‫الشاء يتطاولون في البناء ‪ ،‬ثم انطلق ‪ ،‬فقال عمر رضي هللا‬
‫عنه ‪ :‬فلبثت ثالثا ‪ ،‬ثم قال لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫يا عمر ! ما تدري من السائل ‪ ،‬قلت ‪ :‬هللا ورسوله أعلم ‪ ،‬قال ‪:‬‬
‫ذاك جبريل عليه السالم أتاكم يعلمكم دينكم‬
‫‪22‬‬
2.1.4 Pengertian Iman, Islam dan Ihsan
Daripada Umar r.a. katanya: Pada suatu hari sedang kami duduk di sisi Rasulullah s.a.w.
tiba-tiba datang kepada kami seorang lelaki yang sangat putih kainnya, sangat hitam
rambutnya, tidaklah kelihatan atasnya tanda-tanda orang yang sedang dalam perjalanan,
dan tidak seorang pun daripada kami yang mengenalinya sehingga dia duduk berdekatan
dengan Rasulullah s.a.w. lalu dia menyandarkan kedua-dua lututnya kepada kedua-dua
lutut Rasulullah s.a.w. dan meletakkan kedua-dua telapak tangannya ke atas kedua-dua
paha Nabi s.a.w.
Kemudian dia berkata: Hai Nabi Muhammad! Khabarkanlah kepadaku darihal Islam. Maka
Rasulullah s.a.w. menjawab: Islam itu ialah bahawa engkau mengakui tiada tuhan
melainkan Allah dan bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah, dan engkau mendirikan
sembahyang, dan engkau keluarkan zakat, dan engkau puasa bulan Ramadan, dan
engkau mengerjakan haji di Baitullah jika engkau sanggup pergi kepadanya. Dia berkata:
Benarlah engkau! Maka kami pun tercengang kerana dia yang bertanya dan dia pula yang
membenarkannya.

23
2.1.4 Pengertian Iman, Islam dan Ihsan

Katanya lagi: Maka khabarkan kepadaku darihal Iman.


Rasulullah s.a.w. menjawab: Iman itu ialah bahawa engkau
beriman kepada Allah, dan malaikat-Nya, dan segala kitab-
Nya, dan para Rasul-Nya, dan engkau beriman kepada
takdir baik-Nya dan jahat-Nya.
Dia berkata: Benarlah engkau!
Kemudian dia bertanya lagi: Maka sekarang khabarkanlah
kepadaku darihal Ihsan. Rasulullah s.a.w. menjawab: Ihsan
ialah bahawa engkau menyembah Allah seolah-olah
engkau melihat-Nya, tetapi jika engkau tidak melihat-Nya
maka sesungguhnya Ia melihat engkau.
(HR. Muslim)

24
25
• Iktikad ahli sunnah yang telah disusun
oleh Imam Abu hasan al-Asy’ari
terbahagi kepada enam bahagian
iaitu tentang ketuhanan, malaikat,
kitab suci, rasul, hari akhirat dan
Qadha dan qadar
• Pembahagian ini sesuai dengan
sabda Rasulullah S.A.W ketika ditanya
tentang iman:

26
Definisi iman
• ‫ اإليمان‬: ‫ ما اإليمان ؟ فقال‬، ‫يا محمد ! أخبرني عن اإليمان‬
‫أن تؤمن بالل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر‬
‫كله خيره وشره‬
Maksudnya:
Katanya lagi: Maka khabarkan kepadaku darihal Iman. Rasulullah s.a.w.
menjawab: Iman itu ialah bahawa engkau beriman kepada Allah, dan
malaikat-Nya, dan segala kitab-Nya, dan para Rasul-Nya, dan engkau
beriman kepada takdir baik-Nya dan jahat-Nya.
Dia berkata: Benarlah engkau!

27
Definisi iman
• ‫ اإليمان‬: ‫ ما اإليمان ؟ فقال‬، ‫يا محمد ! أخبرني عن اإليمان‬
‫أن تؤمن بالل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر‬
‫كله خيره وشره‬
Maksudnya:
Katanya lagi: Maka khabarkan kepadaku darihal Iman. Rasulullah s.a.w.
menjawab: Iman itu ialah bahawa engkau beriman kepada Allah, dan
malaikat-Nya, dan segala kitab-Nya, dan para Rasul-Nya, dan engkau
beriman kepada takdir baik-Nya dan jahat-Nya.
Dia berkata: Benarlah engkau!

28
Beriman kepada Allah
1. Beriman kepada Allah S.W.T dan
mengithbatkan segala apa yang
diithbatkan diriNYA dan apa yang
diithbatkan oleh RasulNYA tanpa
ta’til, tanpa tamthil dan tanpa takyiif
dan tanpa tafwidh.
2. Mentanzihkan Allah dari menyerupai
makhluk

29
Beriman kepada Allah
3. Wajib menjauhi daripada tiga
larangan Allah S.W.T:
1. al-Tamthil (bandingan) seperti
berkata dalam hati atu dengan
lidah: sifat-sifat Allah
2. Al-takyif (bagaimana) seperti
berkata dalam hati atu lidah: sifat-
sifat Allah itu demikian demikian tau
begitu begini
3. Al-Ta’til (kosongkan) seperti Allah
tidak mempunyai sebarang sifat

30
Beriman kepada Allah
3. Tafwidh:Menyerahkan kepada Allah
Ulama salaf menyatakan beriman
kepada Allah tanpa tafwidh
(menyerahkan kepada Allah)
Ulama khalaf ditafwidhkan dimana
maksudnya adalah sama

31
Beriman kepada Allah
• Matan Jauharah al-Tawhid menyebutkan:
‫وكل نص أوهم التشبيه أوله افوض و م تنزيها‬
Maksudnya: dan setiap nas al-Qur’an atau hadith
yang mendorong tasybih (menyerupai Allah
dengan makhluk) ta’wilkan atau serahkan kepada
pengetahuan Allah dan qasadkan bahawa Allah
maha suci daripada menyerupai segala yang
baharu
Seperti (Muka Tuhanmu): tiada ditafwidhkan ertinya
Wajah tetap muka tetapi tiada menyerupai
makhluk. Di tafwidhkan ertinya dita’wilkan ertinya
serahkan kepada pengetahuan Allah S.W.T yang
tiada menyerupai dengan segala sesuatu yang
baharu. Kedua-duanya membawa maksud yang
sama

32
Beriman kepada Allah
• Beriman kepada Allah tanpa tamthil,
tanpa ta’wil, tanpa ta’thil dan tanpa
tafwidh merupakan teras atau dasar bagi
fahaman salafiyah, maka mereka
bukanlah (Musyabbihah) sama seperti
makhluk Cuma bagi kha;af membolehkan
ta’wil bagi ayat-ayat mutasybihat.

33
Beriman kepada Allah
• Beriman seyakin-yakinnya bahawa Allah
itu ada. Dia mempunyai banyak sifat.
Dia Mempunyai kesemua sifat Jamal (
Keindahan) sifat Jalal (Kebesaran) dan
sifat Kamal (Kesempurnaan
• Yang wajib diketahui oleh setiap muslim,
baligh dan berakal ialah:
1. 20 sifat yang wajib ( mesti ada)
2. 20 sifat yag mustahil (tidak mungkin
ada)
3. 1 sifat yang harus ( boleh ada-boleh
tidak)
34
Beriman Kepada Allah
4. Sifat af’al atau Takwin seperti seluruh
alam ini adalah hadith (baharu) hasil
jadi dari perbuatan Allah. Antara
contoh sifat af’al juga ialah Ra’fah/
kesayangan ( ‫) أفة‬,
Rahmah/kesayangan ( ‫) حمة‬Khalaq/
kejadian ( ‫) خلق‬
5. Sifat Khabariyyah, iaitu diketahui
semata-mata dari khabar yang
didengar (sam’iyyah) daripada al-
Qur’an dan sunnah, tanpa
berpandukan spekulasi akal seperti
ayat”:
35
Beriman Kepada Allah
ْ ‫ش‬
‌]5-20[‌‫اس َتوَى‬ ْ
‫ر‬ َ
‫م‬ ْ ‫م ُ َعلَى‬
‫ال‬ ْ ‫• ال َّر‬
َ ‫ح‬
ِ
Iaitu (Allah) Ar-Rahman, yang
bersemayam di atas Arasy.

36