Anda di halaman 1dari 13

KPS 4043: SEKOLAH & MASYARAKAT

UNIT 6:
STRATIFIKASI SOSIAL
DISEDIAKAN OLEH:
NOOR HIDAYA BINTI MAT YUSA (L20171010755)
UNIT 6: STRATIFIKASI SOSIAL

1.0 Pengenalan
2.0 Stratifikasi Tradisi &
Moden
3.0 Kesan Stratifikasi
ISI
Terhadap Pendidikan KANDUNGAN
4.0 Mobiliti Sosial
5.0 Peta Minda
6.0 Rumusan
7.0 Bibliografi
UNIT 6: STRATIFIKASI SOSIAL

1.0 PENGENALAN

 DEFINISI STRATIFIKASI SOSIAL


- susun lapis secara hierarki setruktur masyarakat yang menunjukkan
perbezaan antara individu-individu atau kumpulan yang berlaku dalam
masyarakat.
wujud dalam semua masyarakat. Ketidaksamaan
antara mereka dilihat berbeza dari segi bentuk masyarakat,
gender, umur, dll.
 Ketidaksamaan sosial mempengaruhi peluang pendidikan.
 Mobiliti sosial boleh berlaku melalui pendidikan.
UNIT 6: STRATIFIKASI SOSIAL

2.0 STRATIFIKASI TRADISI & MODEN

KELAS
ATAS
RAJA (Golongan Kaya)
KELAS MENENGAH
(Golongan
PEMBESAR Professional &
Kolar Putih)

KELAS
RAKYAT PEKERJA
(Kolar Biru) Miskin pasif

KELAS Hostile
HAMBA BAWAH
Hustlers

Traumatik
STRATIFIKASI SOSIAL TRADISI STRATIFIKASI SOSIAL MODEN
UNIT 6: STRATIFIKASI SOSIAL

3.0 KESAN STRATIFIKASI SOSIAL


DALAM PENDIDIKAN
1) Sekolah menjadi tempat pembiakan ideologi.

• Masyarakat dominan membiakkan ideologi mereka. Michael Rutter dan


rakan-rakan (1979)

2) Cara penaklukan yang berbeza.

• Kelas sosial yang rendah : murid dipaksa untuk taat setia, patuh kepada
peraturan dan undang-undang sekolah, menepati masa dan membiasakan
diri untuk sentiasa mengikut arahan.
• Kelas sosial atasan/ pertengahan: murid berpeluang untuk membuat
keputusan, menaakul, berfikir secara analitikal dan kritis, serta kreatif dan
boleh bekerja tanpa pengawasan. Halsey dan rakan-rakan (1980)
UNIT 6: STRATIFIKASI SOSIAL

3.0 KESAN STRATIFIKASI SOSIAL


DALAM PENDIDIKAN (samb...)

3) Pilihan subjek menengah rendah.


• Pelajar lelaki: Kemahiran Hidup Pilihan 1
• Pelajar perempuan: Kemahiran Hidup Pilihan 2

4) Wujudnya sekolah mengikut aliran budaya.


• Sekolah Kebangsaan Melayu
• Sekolah Kebangsaan Jenis Cina
• Sekolah Kebangsaan Jenis Tamil
UNIT 6: STRATIFIKASI SOSIAL

4.0 MOBILITI SOSIAL

• Definisi: Pergerakan individu atau kumpulan antara kedudukan yang berbeza dalam
hierarki stratifikasi sosial masyarakat.

• Paul B. Horton dan Chester L. Hunt mentakrifkan gerakan perpindahan dari satu kelas
sosial ke kelas sosial yang lain.

• Kimball Young dan Raymond W. Mack menekankan bahawa struktur sosial yang melihat
wujudnya pola-pola yang mengatur kelompok sosial berkenaan.

• Teori Fungsionalisme menggambarkan pendidikan mempunyai peranan penting sebagai


alat mobiliti sosial yang berkait rapat dengan stratifikasi sosial.
UNIT 6: STRATIFIKASI SOSIAL

4.0 MOBILITI SOSIAL (samb...)

 Memberi peluang kepada status sosial seseorang untuk menaikkan taraf diri daripada
tahap yang rendah ke aras yang lebih baik.

 Pada hari ini kedudukan kelas dan pekerjaan selalu menjadi pengukur mobiliti sosial.

 Boleh berlaku dalam satu generasi atau antara generasi berlainan.

 Terbahagi kepada 2 iaitu:


 Mobiliti Mendatar
 Mobiliti Menegak
UNIT 6: STRATIFIKASI SOSIAL

4.0 MOBILITI SOSIAL


Mobiliti Mendatar
 Pergerakan dalam kelas sosial yang sama.
 Terbahagi kepada 2 iaitu:

1) Mobiliti intergenerational
Contoh : Seorang anak mempunyai kedudukan baik
(doktor) berbanding dengan ibu bapanya (guru)

2) Mobiliti intragenerational
Contoh : Seorang guru naik pangkat menjadi guru besar
dan setelah beberapa tahun bertukar pekerjaan
menjadi seorang pensyarah.
UNIT 6: STRATIFIKASI SOSIAL

4.0 MOBILITI SOSIAL


Mobiliti Menegak
 Pergerakan ke atas atau ke bawah dalam hierarki

 Terbahagi kepada 2 iaitu:

1) Mobiliti menegak ke atas


Contoh : Seorang jurujual melanjutkan pelajaran di universiti dan menjadi
pensyarah.

2) Mobiliti menegak ke bawah


Contoh : Seorang jurutera dilucutkan jawatan kerana pecah amanah.
Cara penaklukan beza
Pilihan subjek menengah rendah

Sekolah tempat Wujud aliran budaya


pembiakan ideologi
Kesan Stratifikasi
Warisan
Menegak

Mobiliti
STRATIFIKASI Cara
Sosial SOSIAL Pengkelasan

Mendatar Capaian
Hierarki

Moden Tradisional
UNIT 6: STRATIFIKASI SOSIAL

6.0 RUMUSAN

Stratifikasi sosial akan mendatangkan pelbagai kesan terhadap sistem pendidikan. Malah
perbezaan dari segi bahasa, gaya pembelajaran, pencapaian akademik dan
ketidaksamaan layanan juga memberi kesan kepada sistem pendidikan di Malaysia. Dalam
mobiliti sosial, sesorang mampu mengubah taraf kehidupan mereka.
UNIT 6: STRATIFIKASI SOSIAL

7.0 BIBLIOGRAFI

 Tumin, M. M. (1988). Stratifikasi sosial: bentuk dan fungsi ketaksamaan. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka.
 Dawi, A. H. (2009). Sekolah Dan Masyarakat. Tanjong Malim: Quantum Books.
 Othman A., Salhah A., & Sapora S. (2014). Sosiologi Dalam Pendidikan (EAS3113). Nilai,
Negeri Sembilan: Penerbit USIM.