Anda di halaman 1dari 11

Sejarah Malaysia

Tema 4 : Pengisian Kemerdekaan


Bab 13 : Wawasan 2020
Latar Belakang

 Ahli ekonomi
meramalkan Malaysia
sudah berada di Perdana Menteri Malaysia ketika itu,
landasan untuk Tun Dr. Mahathir Mohammad selaku
menjadi sebuah arkitek pemodenan Malaysia segera
Negara maju. menubuhkan Majlis Perdagangan
Malaysia, Thailand Malaysia sebagai sebuah badan
dan Singapura ketika penasihat kerajaan yang dianggotai
itu diberi jolokan oleh para pegawai kanan kerajaan
nama “Harimau Asia” dan tokoh-tokoh utama sektor
yang bermaksud korporat negara. Beliau bertindak
Negara perindustrian sebagai pengerusi majlis tersebut.
baharu.
 Kertas kerja tersebut
 Semasa pelancaran Majlis mengandungi satu
Perdagangan Malaysia pada pemikiran dan rangka
28 Februari 1991, Tun Dr. tentang arah haluan
Mahathir Mohammad telah pembangunan negara serta
membentangkan satu kertas langkah-langkah yang perlu
kerja yang bertajuk diambil oleh Malaysia
Malaysia : Melangkah untuk menjadi sebuah
Maju ke Hadapan. Kertas negara maju menjelang
kerja itu melakarkan tahun 2020. Gagasan
rancangan jangka panjang pemikiran yang terkandung
negara untuk tempoh 30 dalam kertas kerja itu
tahun mulai tahun itu. dinamakan Wawasan 2020.
Perspektif

 Malaysia akan menjadi sebuah


Negara yang benar-benar maju,
 Wawasan 2020 bersatu, mampu berdikari,
diperkenalkan sebagai garis progresif dan makmur. Rakyat
panduan dan rangka kerja Malaysia pula berpeluang
tentang pendekatan yang menikmati kehidupan yang
harus diambil untuk lebih sempurna dalam sebuah
memulakan langkah bagi masyarakat yang demokratik,
satu perjalanan jauh yang bertolak ansur, bermoral, adil,
bakal ditempuh oleh negara mampu bersaing, dinamik serta
pada masa hadapan. mempunyai daya tahan yang
tinggi.
 Wawasan 2020 telah menggariskan hasrat
Malaysia untuk menjadi negara maju
mengikut caranya yang tersendiri tanpa
terikat dengan rupa bentuk negara maju
di Barat. Kemajuan yang ingin dicapai itu
tidak dari sudut fizikal semata-mata,
tetapi kemajuan bersepadu dengan sebuah
masyarakat yang dilengkapi dengan nilai
moral dan etika yang tinggi serta mampu
untuk berdaya saing.
Usaha Menuju Negara Maju
Strategi Pelaksanaan

 Program Latihan
 Mata pelajaran seperti
Khidmat Negara  Galakan sepenuhmya
Kewarganegaraan,
(PLKN) telah diberi kepada usaha-
Pendidikan Moral dan
diperkenalkan pada usaha penyelidikan dan
Pendidikan sivik telah
tahun 2003 untuk pembanguan (R&D)
dijadikan mata
membina dan untuk memajukan
pelajaran wajib
mengukuhkan semangat bidang sains dan
dipelajari oleh murid di
patriotisme, semangat teknologi supaya
sekolah sebagai usaha
perpaduan dan Malaysia tidak terlalu
melahirkan generasi
membentuk perwatakan bergantung kepada
yang bermoral dan
positif dalam kalangan teknologi yang dibawa
berintegriti.
generasi muda. masuk dari luar.
Mata pelajaran Teknologi
Maklumat telah
diperkenalkan di peringkat  Projek infrastruktur mega
sekolah menengah pada seperti Koridor Raya
tahun 1999 dan dijadikan Moltimedia (MSC) telah
salah satu mata pelajaran dilaksanakan dengan tujuan
dalam peperiksaan Sijil untuk melahirkan
Pelajaran Malaysia (SPM) masyarakat saintifik dan
untuk melahirkan progresif.
masyarakat yang mahir
dalam teknologi maklumat.
1. Membina bangsa Malaysia yang bersatu  Sekolah wawasan sebagai perkongsian
padu kemudahan antara sekolah jenis
kebangsaan.
 Program Khidmat Negara untuk
memupuk semangat patriotik dan cinta
akan Negara dalam kalangan remaja.
2. Membina masyarakat berjiwa bebas dan  “Malaysia Boleh” diperkenalkan pada
berkeyakinan. tahun 1990 sebagai cogan kata untuk
meningkatkan keyakinan rakyat Malaysia.
3. Memupuk masyarakat demokratik yang  Majlis Perundingan Ekonomi Negara
matang. (MAPEN) sebagai forum perbincangan
untuk menggubal dasar ekonomi negara.
4. Mewujudkan masyarakat yang bermoral  Subjek Pendidikan Islam dan Moral
dan beretika. ditekankan dalam sitem pembelajaran di
peringkat sekolah.
5. Mewujudkan masyarakat yang matang,  Program Citrawarna diadakan setiap
liberal dan bertoleransi. tahun untuk menonjolkan keunikan
kebudayaan setiap kaum dan negeri.
6. Membina masyarakat yang maju dan  Koridor Raya Multimedia (MSC)
saintifik. sebagai landasan ke arah menjadi
Negara maju.
 “ Sekolah Bestari” sebagai persediaan
melahirkan masyarakat celik komputer.
 Subjek teknologi Maklumat dimulakan
di peringkat SPM sebagai langkah
melahirkan tenaga mahir dalam bidang
ICT.
 Bidang teknik, vokasional dan
politeknik yang berteraskan kemahiran
ditambah.
7. Mewujudkan masyarakat dan budaya  Hotline 8003040 untuk membantu
penyayang. mangsa penganiyaan.
 Akta Keganasan Rumah Tangga, 1995
untuk membantu masalah rumah.
 Yayasan Penyayang Malaysia dan
PERKIM untuk membantu anak yatim.
8. Menjamin masyarakat adil dan saksama  Melahirkan masyarakat perdagangan
dari segi ekonomi. dan perindustrian bumiputera untuk
meningkatkan penyertaan bumiputera
dalam kegiatan ekonomi moden.
9. Memupuk dan membina masyarakat  Penggunaan gentian optik oleh Telekom
makmur. Malaysia, Sistem LRT, dan Monorel
sebagai langkah untuk meningkatkan
taraf perkhidmatan kepada rakyat.