Anda di halaman 1dari 13

TRANSFORMASI PELAPORAN PERKEMBANGAN MURID:

PELAPORAN PROFIL MURID (PPM)

SEBELUM

SELEPAS
DEFINISI PELAPORAN PROFIL MURID (PPM)

PPM adalah satu rumusan pelaporan pentaksiran bagi


memperihalkan perkembangan, pencapaian dan
kecenderungan murid secara keseluruhan dalam bentuk
satu lembaran pelaporan yang ringkas, padat dan jelas
yang merangkumi Peperiksaan Pusat (PeP) atau
Pentaksiran Pusat (PP), Pentaksiran Bilik Darjah (PBD),
Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum
(PAJSK) dan Pentaksiran Psikometrik (PPsi).
OBJEKTIF PELAPORAN PROFIL MURID (PPM)

 Pencapaian dan perkembangan murid dapat dilaporkan dengan menyeluruh dalam satu
lembaran;
 Murid dapat mengenal diri dan potensi untuk diperkembangkan bagi
memperlengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan pada
masa kini dan hadapan;
 Murid tahu dengan jelas pengetahuan, kemahiran dan nilai yang perlu dikuasai melalui
maklum balas guru;
 Guru dapat mengenal diri dan potensi murid;
 Guru dapat memberi fokus dan maklum balas terhadap kaedah pengajaran dan
pembelajaran murid;
 Ibu bapa/penjaga dapat mengetahui perkembangan pembelajaran secara holistik yang
dikuasai oleh anak-anak seterusnya, dapat menggilap potensi mereka; dan
 Pihak sekolah dapat menggunakan maklumat PPM untuk membangunkan potensi dan
keupayaan murid.
Pentaksiran
CONTOH PELAPORAN PROFIL MURID TAHUN 6
PeP
(UPSR)
PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi) PEPERIKSAAN PUSAT UPSR

Inventori Kecerdasan Pelbagai (IKeP) BM BM BI BI


MP MT SN MTM
(Pem) (Pen) (Pem) (Pen)
KONSTRUK SKOR
Gred A B A A C B 6
Verbal Linguistik 30
PPsi PBD MTM: Melepasi Tahap Minimum
Visual Ruang 40

Logik Matematik 30
PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD)
Muzik 40
TAHAP PENGUASAAN
Naturalis 70 1 Tahu
2 Tahu dan Faham
Kinestetik 70
3 Tahu, Faham dan Boleh Buat
Interpersonal 50 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
4
Beradab (nilai peribadi - norma kehidupan)
Intrapersonal 90 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
SEGAK KOKU 5
Beradab Terpuji (tertib boleh membantu)
Eksistensial 90
Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
6
Beradab Mithali (role model)
PAJSK: SEGAK
PAJSK: KOKURIKULUM
Petunjuk:
PERKARA GRED
- Perkembangan & Kecenderungan murid GRED : 70 / 7 / B
yang ideal
Kecergasan B (Kecergasan Tinggi) (Aktif, Komited dan Menunjukkan Minat Yang
- Perkembangan & Kecenderungan murid ini
Fizikal Memuaskan Dalam Aktiviti Yang Disertai.

BMI 18.1 (Normal)


Pentaksiran
CONTOH PELAPORAN PROFIL MURID TINGKATAN 3
PP (PT3) PENTAKSIRAN PUSAT PT3
BM BM BI BI
PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK MP MT SC
(L) (P) (L) (P)
Inventori Kecerdasan Pelbagai (IKP) GRED A A A B A B
KONSTRUK SKOR IKP PBD MP SEJ GEO KH PAI BAK
GRED A A A A A
Verbal Linguistik 85
Melepasi Tahap Minimum (MTM) 11
Visual Ruang 75

Logik Matematik 75
PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD)
Muzik 65
TAHAP PENGUASAAN
Naturalis 60 1 Tahu
IMK KOKU 2 Tahu dan Faham
Kinestetik 70 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat
Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
Interpersonal 75
4 Beradab (nilai peribadi - norma
Intrapersonal 85 SEGAK kehidupan)
Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
PAJSK: SEGAK 5
Eksistensial 90 Beradab Terpuji (tertib boleh membantu)
Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
PERKARA GRED 6
Beradab Mithali (role model)
INVENTORI MINAT KERJAYA (IMK) Kecergasan Fizikal B (Kecergasan Tinggi)
PAJSK: KOKURIKULUM
Social 27 BMI 22.2 (Normal)
GRED : 60.73 / 6.3 / B
Investigatif 21 Petunjuk: (Aktif, Komited dan Menunjukkan Minat Yang
- Perkembangan & Kecenderungan murid Memuaskan Dalam Aktiviti Yang Disertai.
Artistik 18 yang ideal
- Perkembangan & Kecenderungan murid ini
PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD)
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) adalah satu pentaksiran yang dirancang, dibina,
ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru sekolah.

KAEDAH PENETAPAN
TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN PBD MURID
BAGAIMANAKAH
PERKEMBANGAN Guru mata Guru kelas dan guru Perbincangan ini
PEMBELAJARAN MURID DINILAI ? pelajaran memberi mata pelajaran dikira sebagai
----------------------------------------- satu nilai tahap berbincang untuk Latihan Dalam
Perkembangan pembelajaran penguasaan murid menentukan SATU Perkhidmatan
murid dalam PBD dinilai berdasarkan tahap penguasaan dengan tempoh 2
pengalaman murid jam maksimum
berdasarkan Tahap Penguasaan
bersama-sama menggunakan bagi setiap sesi.
murid dengan menggunakan murid dalam proses Tafsiran Tahap
pendekatan pertimbangan PdP. Penguasaan secara
profesional (professional persetujuan
judgement) guru melalui bersama-sama.
pentaksiran formatif dan sumatif.
Pentaksiran

PERTIMBANGAN PROFESIONAL

Mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman


berdasarkan dokumen pentaksiran dan data pencapaian murid secara
beretika untuk membuat keputusan mengenai tahap penguasaan murid.

Berdasarkan The College’s Working Definition of Professional Judgment

ELEMEN UTAMA
Guru berpengetahuan Guru bertanggungjawab
dalam bidang akademik melaksanakan pentaksiran
dan praktikal proses PdP TANGGUNGJAWAB dengan cekap dan
dan pentaksiran PENGETAHUAN sistematik
PROFESIONAL

PERTIMBANGAN
PROFESIONAL
Dokumen pentaksiran INPUT MURID PENGALAMAN Guru menggunakan input
dan data pencapaian profesional dalam interaksi
murid dengan murid
Pentaksiran

TAHAP PENGUASAN PBD & TAFSIRAN

6
4 5
2 3
1
Tahu, Faham Tahu, Faham
Tahu, Faham dan Boleh dan Boleh
Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Buat dengan
Tahu dan dan Boleh Buat dengan Beradab Beradab
Tahu Faham Buat Beradab Terpuji Mithali

Murid tahu Murid Murid Murid Murid Murid berupaya


perkara asas menunjukkan menggunakan melaksanakan melaksanakan menggunakan
atau boleh kefahaman untuk pengetahuan sesuatu sesuatu pengetahuan dan
melakukan menukar bentuk untuk kemahiran kemahiran pada kemahiran sedia ada
kemahiran asas komunikasi atau melaksanakan dengan beradab situasi baharu untuk digunakan
atau memberi menterjemah sesuatu iaitu mengikut dengan pada situasi baharu
respons terhadap serta kemahiran pada prosedur atau mengikut secara sistematik,
perkara yang menjelaskan apa suatu situasi. secara sistematik. prosedur atau bersikap positif, kreatif
asas. yang telah secara sistematik dan inovatif serta
dipelajari. serta tekal dan boleh dicontohi.
bersikap positif.
PROSES PENJANAAN PELAPORAN PROFIL MURID

Sumber Data Pangkalan Data Penjanaan


Pelaporan Profil Murid

Offline
Aplikasi Pelaporan Profil Murid
Online
APDM
Aplikasi Key-in
• KOKURIKULUM • PBD
• SEGAK
• PPsi
Muat • PeP (UPSR) Muat turun
data APDM
Turun/ • PP (PT3)
CD Auto Jana
Pelaporan

KPM SEKOLAH

Minimum Perisian:
MS Office versi 2007 service pack 3 dan ke atas (32bit) (MS Access & MS Excel)
PAPARAN APLIKASI PELAPORAN PROFIL MURID (OFFLINE)
Pentaksiran

Dokumen Tamat