Anda di halaman 1dari 18

TEORI BRONFENBRENER

IMPLIKASI TEORI BRONFENBRENNER


• Tugas guru bukan sahaja mengajar semata-mata, namun berperanan
sebagai pembimbing kepada murid-murid semasa di sekolah. Murid-
murid banyak menghabiskan masa bersama guru semasa di sekolah.
• Guru juga mestilah peka terhadap masalah-masalah yang dihadapi
oleh murid-murid
• Guru perlu menunjukkan sikap yang baik kepada murid-murid
mereka. Hal ini kerana, murid-murid akan mudah terpengaruh dengan
apa yang diberitahu oleh guru.
• Oleh itu, guru bertanggungjawab dalam membimbing murid-murid
dengan memberi panduan dan tunjuk ajar yang betul supaya mereka
tidak terjebak dengan perkara-perkara negetif yang semakin menular
kini (media massa/ teknologi).
TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF VYGOTSKY
Teori kognitif Vygotsky
Lev Vygotsky

• Menekankan interaksi aktif kanak-kanak dengan lingkungan social


• Kanak-kanak secara aktif akan menciptakan pengetahuannya
sendiri melalui interaksi atau bimbingan
• Zon Perkembangan Maksimum
• Scaffolding
Scaffolding

Scaffolding adalah bantuan/bimbingan, petunjuk, tatacara oleh orang dewasa


atau rakan yang lebih berpengetahuan dalam menguasai sesuatu kemahiran.
Bantuan diberi lebih banyak di awal pembelajaran dan dalam proses pembelajaran
semakin berkurangan dan akhirnya tiada langsung sebab kanak-kanak telah boleh
membuatnya sendiri.
Zon Perkembangan Proksimal (ZPD)

Terdapat dua tahap perkembangan kognitif:


1. Yang pertama adalah tahap yang dicapai oleh seseorang
apabila dia berfungsi secara bersendirian yang dikenali sebagai
tahap perkembangan sebenar (actual development)
2. Tahap kedua ialah paras yang lebih tinggi yang seseorang itu
berpotensi mencapainya (potential development) apabila
mendapat bimbingan daripada semua pihak yang lebih
berkebolehan.
3. Jarak di antara kedua-dua tahap ini dikenali sebagai zone of
proximal development.
Saya tidak mampu lakukan.

Zon
Perkembangan
Saya
mampu
Proksimal (ZPD)
lakukan.
Implikasi Teori Vygotsky ke atas pengajaran dan pembelajaran.

• Guru perlu meberi latihan yang berbeza kesukaran untuk menentukan tahap
bimbingan yang sepatutnya diberi.
• Gunakan Zon Perkembangan Proksimal dalam pengajaran. Guru membantu bila
diperlukan. Beri galakan dan semangat untuk kanak-kanak mencuba dan
mengaplikasi kemahiran supaya mencapai objektif.
• Menggalakkan bantuan daripada rakan sebaya yang sudah mahir. Kanak-kanak
boleh mendapatkan bantuan dan sokongan dari rakan-rakan yang sudah memahami
konsep yang diajar.
• Kawal dan galakkan kanak-kanak bercakap sendiri semasa menyelesaikan sesuatu
masalah. Bimbing kanak-kanak untuk merealisasikan idea semasa bercakap sendiri
ke dalam situasi yang memerlukan penyelesaian.
• Beri arahan yang bermakna. Seboleh-bolehnya kaitkan pengajaran dengan
kehidupan seharian. Kurangkan penghafalan, bimbing pelajar mengaplikasi
pengetahuan kepada pengalaman sebenar.