Anda di halaman 1dari 28

PIMK 3043

DISUSUN:
Dr. RAIHANIAH BINTI ZAKARIA
IPGKPI BANGI SELANGOR

1
Objektif
• Pada akhir sesi, peserta dapat :

• Menghuraikan pengertian dan


konsep Ketuhanan, Kenabian dan
Ghaibiyyat dari pelbagai sumber.
(C2, A1, PLO1).

2
Sam’iyyat Wa al-ghaibiyyat
• Pengertian
• Konsep dan dalil
• Alam barzakh
• Alam Akhirat

3
Definisi al-Sam’iyyat
istilah al-sam ';yyat pula merujuk kepada perkara-
perkara yang tidak ada jalan lain untuk manusia
dapat mengetahuinya selain daripada
perkhabaran yang diberitahu oleh al-Our'an dan
al-Sunnah. Akal manusia, dalam hubungan ini, tidak
mungkin dipergunakan bagi mencapai pengetahuan
mengenai perkara-perkara yang termasuk dalam
daerah ini. Adapun sebab mengapa perkara-
perkara yang termasuk ke dalam daerah ini
dinamakan sebagai al-sam'iyyat ialah kerana pada
asalnya al-Qur'an dan al-Sunnah, yang menjadi
sumber laluan kepada sebarang bentuk
pengetahuan manusia di daerah ini, adalah sampai
kepada mereka menerusi cara al-sima', iaitu cara
pendengaran
4
Definisi al-Ghaibiyyat
Istilah al-ghaybiyyat. atau kadang-kadang
disebut juga sebagai al-mughibat. sebenarnya
merujuk kepada perkara-perkara yang di
luar jangkauan pancaindera manusia, di mana
kesan-kesan daripada perkara tersebut tidak
boleh ditemui atau dikesani oleh manusia di
sekitar kehidupan harian biasa mereka, dan
tidak pula ada jalan lain untuk mengetahui serta
mengimaninya selain daripada menerusi jalan
perkhabaran atau dalil yang boleh diyakini lagi
qat'i, iaitu tentunya perkhabaran yang
diberitahu oleh dua saluran autentik
dalam Islam - al-Qur'an dan al-Sunnah 5
Skop Perbahasan al-
Ghaibiyyah
• Skop perbahasan al-Ghaibiyyat wa al-Sam’iyyat terdiri dari
perkara kedua dan kelima dalam perbahasan rukun iman
iaitu:
1. ma'rifah pelbagai alam yang berada di luar alam tabii
yang tidak dapat dijangkau oleh pancaindera, iaitu yang
terdiri daripada daya kebaikan yang diwakili oleh para
Malaikat serta daya kejahatan yang diwakili oleh Iblis dan
para tenteranya yang terdiri daripada kalangan para
Syaitan. Juga mengenali dan mengetahui perkara yang
terdapat dalam alam berkenaan yang terdiri dari
kalangan para jin dan pelbagai roh
2. ma'rifah mengenai hari akhirat serta perkara-
perkara yang terdapat di dalamnya daripada perihal
mengenai kebangkitan, pembalasan, pahala, siksa, syurga
dan neraka:

6
Alam Barzakh
• Menurut kamus oleh Abu Bakr Al-Razi
makna barzakh ialah dinding pembatas
antara dua benda. Dan dia juga
membawa makna apa yang terdapat
di antara alam dunia dan alam akhirat
sejak dari waktu kematian seseorang
sehingga dia dibangkitkan. Jadi siapa
yang mati maka itu bermakna dia telah
masuk ke dalam alam barzakh tanpa
mengambil kira bagaimana cara
kematiannya

7
Definisi Kematian
• Mati merupakan proses perpindahan
roh dari jasad
• Setelah mati roh akan tetap hidup
dapat mendengar dan menfenali
manusia yang menziaeahinya,
menjawab salam dan merasai
kelazatan nikmat atau keperitan azab

8
Soalan Kubur
• Ahli Sunnah wal jama’ah bersepakat
bahawa setip manusia yang mati
samada dikebumikan atau tidak
yang mati dimakan binatang buas,
terbakar dan lain-lain semuanya akan
disoal berkenaan amalannya.
• Kenikmatan dan keseksaan itu
berlaku keatas roh dan jasad
sekaligus.

9
Dalil adanya alam barzakh

• Imam Muslim dalam sahihnya membawa


beberapa hadis yang mengisbatkan:
1. Adanya azab didalam kubur
2. Nabi Muhammad S.AW. Mendengar suara
orang yang diazab di dalam kubur
3. Orang yang mati mendengar derapan
selipar orang yang mengbumikannya
4. Kubur menjadi luas kepada simati
5. Dinampakkan kepada simati tempatnya
didalam syurga atau neraka

10
‫‪Dalil adanya alam barzakh‬‬

‫قبره‪ ،‬وتَوَلَّى عنه أصحا ُبه حتى إنه •‬ ‫العبد في ِ‬ ‫ُ‬ ‫ض َ‬


‫ع‬ ‫إذا ُو ِ‬
‫قبره‬‫ق نعالِهم أتاه مَلَكان‪َ ،‬ف ُيق ِعدانِه في ِ‬ ‫خ ْف َ‬ ‫ُ‬
‫ليسمع َ‬
‫م ٍد ؟ فأما‬ ‫ح َّ‬
‫الرجل في ُم َ‬ ‫ِ‬ ‫تقول في هذا‬ ‫ُ‬ ‫فيقوالن ‪ :‬ما‬
‫فيقال له ‪:‬‬‫ُ‬ ‫ُ‬
‫ورسوله‬ ‫عبد ِ‬
‫هللا‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬
‫أشهد أنه‬ ‫ُ‬
‫فيقول ‪:‬‬ ‫ُ‬
‫المؤمن‬
‫هللا به م َْق َع ًدا من‬ ‫النار قد أبدلك ُ‬ ‫ِ‬ ‫انظر إلى مَقع ِدك من‬
‫هللا فيراهما جمي ًعا أو كالهما‬ ‫رسول ِ‬ ‫ُ‬ ‫ة قال ‪ :‬فقال‬ ‫الجن ِ‬
‫قبره سبعون ذرا ًعا‬ ‫ح له في ِ‬ ‫فس ُ‬ ‫قتادة ‪ :‬وذكر أنه ُي َ‬ ‫ُ‬ ‫قال‬
‫ة قال ‪ :‬ثم رجع إلى‬ ‫ض ًرا إلى يو ِم القيام ِ‬ ‫خ ِ‬ ‫و ُيمألُ عليه َ‬
‫فيقال له ‪ :‬ما‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬
‫المنافق‬ ‫أنس قال ‪ :‬وأما الكاف ُر أو‬ ‫ٍ‬ ‫حديث‬
‫ُ‬
‫كنت‬ ‫فيقول ‪ :‬ال أدري قد‬ ‫ُ‬ ‫الرجل ؟‬
‫ِ‬ ‫تقول في هذا‬ ‫ُ‬ ‫َ‬
‫كنت‬
‫تليت‪ ،‬ثم‬‫َ‬ ‫َ‬
‫دريت وال‬ ‫ُ‬
‫فيقال ‪ :‬ال‬ ‫ُ‬
‫الناس‪،‬‬ ‫ُ‬
‫يقول‬ ‫ُ‬
‫أقول ما‬
‫ص ْيح ًة‬
‫ح َ‬ ‫ب بمضاربَ من حدي ٍد ضرب ًة بين أذنيه فيصي ُ‬ ‫ُيض َر ُ‬
‫يسم ُعها من ي ِليه غي ُر الثقلين‬
‫‪11‬‬
• Apabila seseorang hamba diletak didalam kubur dan sahabat
handainya berpaling balik sesungguhnya ia mendengar derap
selipar mereka, baginda meneruskan.. datang kepada hamba itu
dua malaikat kemudian kedua-dua malaikat itu membangunkan
lelaki itu dan bertanya. Apakah yang engkau katakan terhadap
Muhammad. Jika ia seorang mukmin ia akan menjawab saya
menyaksi bahawa dia adalag hamba Allah dan rasulnya. :lalu
dikatakan kepadanya Lihatlah tempatmu kelak didalam syurga. Ia
dapat melihat tempat kediamnnya disyurga. Berkata Qatadah”
Maka dibuka baginya di dalam kubur seluas tujuh puluh hasta dan
tempat kediamnnya sipenuhi dengan kehijauan hingga hari
kebangkitan. Adpaun orang yang munafik dn kafir akan ditanya
apakah yang kamu katakan kepada lelaki ini iaitu Nabi
Muhammad. Ia menjawab saya tidak tahu dan tidak ikut orang
yang mengetahui. Ia dipukul dengan penukul besi. Demgan
pukulan itu ia menjerit kesakitan fifengar oleh semua kecuali
manusia dan jin sahaja.

12
Dalil al-qur’an
• ]45-40[ ِ‫سو ُُ ْال َع َذاب‬ ُ ‫ن‬ َ ‫ل فِ ْر َع ْو‬ َ ‫َك ُروا َوح‬
ِ ‫َاق بِآ‬ َ ‫س ِي َئاتِ مَا م‬ ُ َّ ‫َفو ََقا ُه‬
َ ‫َّللا‬
• (Dengan keikhlasannya dan penyerahan dirinya
kepada Allah) maka dia diselamatkan oleh Allah dari
angkara tipu daya mereka dan Firaun bersama-sama
kaumnya ditimpa azab seksa yang seburuk-buruknya,
• ﴿45 ﴾
• ‫ن‬َ ‫ل فِ ْر َع ْو‬ ِ ‫اع ُة أَ ْد‬
َ ‫خ ُلوا آ‬ َّ
َ ‫الس‬ ُ ‫م تَ ُق‬
‫وم‬ َ ‫شيًّا َويَ ْو‬
ِ َ ‫ون َعلَ ْيهَا ُغ ُد ًّوا و‬
‫َع‬ َ ‫ض‬ ُ ‫ال َّنا ُر ُي ْع َر‬
]46-40[ ِ‫ش َّد ْال َع َذاب‬ َ َ‫أ‬
• Mereka didedahkan kepada bahang api Neraka pada
waktu pagi dan petang (semasa mereka berada
dalam alam Barzakh) dan pada hari berlakunya
kiamat (diperintahkan kepada malaikat): Masukkanlah
Firaun dan pengikut-pengikutnya ke dalam azab seksa
api Neraka yang seberat-beratnya!
• ﴿46 ﴾

13
‫‪Sabda Rasulullah S.A.W‬‬
‫هللا صلى هللا عليه وسلم على •‬ ‫رسول ِ‬‫ُ‬ ‫م َّر‬
‫ن ‪ ،‬فقال ‪ :‬إنهما لَ ُي َع َّذبان ‪ ،‬وما ُي َع َّذبان في‬ ‫َق ْب َر ْي ِ‬
‫َس َتتِ ُر ِمن بولِه ‪ ،‬وأما‬ ‫كبير ‪ ،‬أ َّما هذا ‪ :‬فكان ال ي ْ‬‫ٍ‬
‫ب‬
‫سي ِ‬ ‫ة ‪ .‬ثم دعا ب َع ِ‬ ‫َمشي بالنميم ِ‬ ‫هذا ‪ :‬فكان ي ْ‬
‫فش َّقه باثنين ‪ ،‬ف َغ َرسَ على هذا واح ًدا ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ُرطَ ٍ‬
‫ب‬
‫ف عنهما‬ ‫وعلى هذا واح ًدا ‪ ،‬ثم قال ‪ :‬لعلَّه ُي َ‬
‫خ ِف ُ‬
‫سا ‪.‬‬ ‫ما لم يَيبَ َ‬
‫الراوي ‪ :‬عبدهللا بن عباس | المحدث ‪ :‬البخاري •‬
‫| المصدر ‪ :‬صحيح البخاري‬

‫‪14‬‬
Definisi Roh
• Menurut ulama. Roh ialah jisim nurani
yang tinggi dan hidup serta berbeza
dengan jisim yang dapat diihat
• Ia mengalir dalam jisim seumpama air
yang mengalir dalam batang batang
pokok yang hijau
• Ia tidak dapat dibahagi-bahagi serta
memenuhi rongga badan manusia dan
dapat menjalankan aktiviti kehidupan
selahi mana jisim ity masih sesuai untuk
menerimanya
15
Hakikat Roh
• ‫ن أَ ْم ِر َربِي َومَا‬ ُّ ‫ل‬
ُ ‫الر‬
ْ ‫وح ِم‬ ‫ق‬ُ ‫الروح‬
ِ ِ ُّ ‫ن‬
ُِ َ
‫ع‬ َ
‫ك‬ َ ‫ن‬ ‫و‬ ُ َ‫َسأ‬
‫ل‬ ْ ‫َوي‬
]85-17[ ً ‫م إِال َّ َق ِليال‬
ِ ‫أوتِي ُتم ِمن ْال ِع ْل‬
• Dan mereka bertanya kepadamu
tentang roh. Katakan: Roh itu dari
perkara urusan Tuhanku dan kamu
tidak diberikan ilmu pengetahuan
melainkan sedikit sahaja.

16
Hakikat Roh
• Kewujudan roh dalam badan akan
menjadikannya hidup, menghasilkan
pengetahuan, kesedaran, pemikiran,
kehendak, pilihan, kasih saying dan
kebencian.
• Apabila ia berpisah dari badan ia
akan menjadi kaku dan beku seperti
benda-benda yang tidak bernyawa

17
Perjalanan Roh manusia
Pertama:
Alam arwah
‫علَى‬ َ ‫ور ِه ْم ذُ ِريَّت َ ُه ْم َوأ َ ْش َهدَ ُه ْم‬ ُ ‫َو ِإ ْذ أ َ َخذَ َرب َُّك ِمن بَ ِني آدَ َم ِمن‬
ِ ‫ظ ُه‬
‫ش ِه ْدنَا أَن تَقُولُواْ يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة ِإنَّا ُكنَّا‬ َ ‫أَنفُ ِس ِه ْم أَلَ ْس‬
َ ‫ت ِب َر ِب ُك ْم قَالُواْ بَلَى‬
َ ‫ع ْن َهذَا غَافِ ِل‬
‫ين‬ َ
Dan (ingatlah wahai Muhammad) ketika Tuhanmu
mengeluarkan zuriat anak-anak Adam (turun-
temurun) dari (tulang) belakang mereka, dan Ia
jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri,
(sambil bertanya dengan firmanNya): "Bukankah
aku Tuhan kamu?" Mereka semua menjawab:
"Benar (Engkaulah Tuhan kami), kami menjadi
saksi". Yang demikian supaya kamu tidak berkata
pada hari Kiamat kelak: "Sesungguhnya kami
adalah lalai (tidak diberi peringatan) tentang
(hakikat tauhid) ini".
Surah al-A’raf ayat 172
18
‫‪Perjalanan Roh manusia‬‬
‫‪Kedua:‬‬
‫‪Alam kandungan ibu iaitu kurungan‬‬
‫‪kesesakan dan kesempitan serta tiga lapis‬‬
‫‪kegelapan ( perut Rahim dan tembuni‬‬
‫ه أربعينَ يو ًما ث َّ‬
‫م‬ ‫أم ِ‬ ‫بطن ِ‬ ‫في‬ ‫ه‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬
‫خلق‬ ‫ُ‬
‫َع‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫ُ‬
‫ي‬ ‫م‬ ‫إن أحد ُ‬
‫َك‬ ‫َّ‬
‫ِ‬
‫ل‬ ‫َكون مضغ ًة مث َ‬ ‫مي ُ‬ ‫ك ‪ ،‬ث َّ‬ ‫ل ذلِ َ‬ ‫َكون في ذلك َعلق ًة مث َ‬ ‫ي ُ‬
‫ح ويؤم ُر بأربعٍ ‪،‬‬ ‫الرو َ‬ ‫ه ُّ‬ ‫فينفخ في ِ‬ ‫ُ‬ ‫ك‬ ‫يرسل الملَ ُ‬ ‫ُ‬ ‫ك ‪ ،‬ث َّ‬
‫م‬ ‫ذلِ َ‬
‫ي أو سعي ٌد ‪،‬‬ ‫ب رزقِ ُه وأجلِ ُه وعملِ ُه وشق ٌّ‬ ‫بكت ِ‬ ‫كلِماتٍ ‪َ :‬‬
‫ل‬ ‫ْ‬
‫ه‬ ‫َعمل بعمل أَ‬ ‫ُ‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫إن أحد ُ‬
‫َك‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬
‫ه‬ ‫ُ‬
‫ر‬ ‫غي‬ ‫َ‬
‫ه‬ ‫َ‬ ‫إل‬ ‫ال‬ ‫ذي‬ ‫فوالَّ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َكون بين َُه وبينَها َّ‬
‫فيسبق‬ ‫ُ‬ ‫إال ِذرا ٌ‬
‫ع‬ ‫ة ح َّتى ما ي ُ‬ ‫ِ‬ ‫الج َّن‬
‫وإن‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬
‫فيدخلها ‪،‬‬ ‫ار‬ ‫َّ‬
‫ن‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫ْ‬
‫ه‬ ‫الكتاب فيعمل بعمل أَ‬ ‫ُ‬ ‫ه‬
‫علي ِ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ‬ ‫أحد ُ‬
‫ون بين َُه‬ ‫ار ح َّتى ما يَك َ‬ ‫ِ‬ ‫َّ‬
‫ن‬ ‫ال‬ ‫ل‬
‫ِ‬ ‫ه‬ ‫ْ‬ ‫أ‬ ‫بعمل‬‫ِ‬ ‫ُ‬
‫ليعمل‬ ‫م‬ ‫َك‬
‫بعمل‬ ‫َل‬
‫م‬ ‫يع‬ ‫ف‬ ‫ُ‬
‫الكتاب‬ ‫ه‬
‫ِ‬ ‫علي‬ ‫ُ‬
‫ق‬ ‫ب‬ ‫يس‬ ‫َّ‬
‫م‬ ‫ث‬ ‫ٌ‬
‫ع‬ ‫ذرا‬ ‫إال‬‫وبينَها َّ‬
‫ُ ِ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬
‫فيدخلها‬ ‫ُ‬ ‫ل الج َّن ِ‬
‫ة‬ ‫ه ِ‬ ‫أ ْ‬

‫‪19‬‬
Perjalanan Roh manusia
Ketiga:
Alam dunia peringkat diman ber;aku
perkembangsn dan pembesaran. Disini
dia akan mengusahakan kebaikan
atau kejahatan
ُّ
ِ ‫الدنيا مَز َر َع ُة اآل‬
‫خ َر ِة‬

20
Perjalanan Roh manusia
Keempat:
Alam barzakh
Iaitu alam yang lebih luas daeipada
alam dunia bahlan nisbahnya seperti
alam dunia dengan alam dalam
kandungan ibunya

21
Perjalanan Roh manusia
Kelima
Tempat kediaman yang kekal abadi
ُّ ‫حيَا َة‬
]16-87[ ‫الد ْنيَا‬ َ ‫ون ْال‬َ ‫َل ُت ْؤثِ ُر‬
ْ ‫ب‬
(Tetapi kebanyakan kamu tidak
melakukan yang demikian), bahkan
kamu utamakan kehidupan dunia.
﴿16 ﴾
]17-87[ ‫خ ْي ٌر وَأَ ْب َقى‬َ ‫خ َر ُة‬ ْ ‫و‬
ِ ‫َاآل‬
Padahal kehidupan akhirat lebih baik
dan lebih kekal.
﴿17 ﴾
22
Perjalanan Roh manusia
Ketiga:
Alam barzakh
Iaitu alam yang lebih luas daeipada
alam dunia bahlan nisbahnya seperti
alam dunia dengan alam dalam
kandungan ibunya

23
Tempat Tinggal Roh Di dalam
selepas mati
• Ibn Qayyimitu rahimahuLlah
mengumpulkan pendapat ulama
berkenaan kedudukan roh.
Menurutnya kedudukan roh berbeza-
beza dengan perbezaan yang jauh
antara satu sama lain

24
Tempat Tinggal Roh Di dalam
selepas mati
• Ada roh yang berada ditempat yang
paling tinggi iaitu roh para nabi dan
rasul. Dan kedudukan mereka juga
berbeza sebagaimana yang dilihat oleh
Nabi dalam peristiwa Isra’ dan mikraj
• Ada roh yang berada dalam tembolok
burung hijau yang berterbangan di
dalam syurga dengan bebasnya. Inilah
sebahagian roh para shuhada

25
‫‪Tempat Tinggal Roh Di dalam‬‬
‫‪selepas mati‬‬
‫‪• Ada yang tinggal di pintu syurga seperti‬‬
‫‪hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas:‬‬

‫ة •‬ ‫ة في ُقبَّ ٍ‬ ‫ب الجن ِ‬ ‫ق نَه ٍَر بِبا ِ‬


‫بار ِ‬ ‫ِ‬ ‫على‬ ‫ُ‬
‫ُ‬ ‫َا‬ ‫د‬‫ه‬‫َ‬ ‫ُّ‬
‫الش‬
‫شيًّا‬‫ة ُب ْك َر ًة و َع ِ‬
‫م ِمنَ الجن ِ‬ ‫يخرج عليهم ِر ْز ُق ُه ْ‬
‫ُ‬ ‫خ ْ‬
‫ض َرا َُ‬ ‫َ‬
‫الراوي ‪ :‬عبدهللا بن عباس | المحدث ‪ :‬ابن كثير | •‬
‫المصدر ‪ :‬تفسير القرآن‬

‫الصفحة أو الرقم‪ | 2/142 :‬خالصة حكم المحدث ‪• :‬‬


‫إسناده جيد‬

‫‪26‬‬
Tempat Tinggal Roh Di dalam
selepas mati
• Ada roh yang di tahan di bumi tidak
diangkatkealam yang tinggi. Ia tidak
akan bersama dengan roh yang
tinggi
• Ada yang ditahan didalam kuburnya

27
Amalan untuk selamat dari
siksaan kubur

28