Anda di halaman 1dari 19

INTERGRASI MUZIK DALAM SESI MEMANASKAN BADAN DAPAT

MENINGKATKAN KESERONOKAN DAN MINAT KEPADA MURID

NAMA PEMBENTANG : XXXXXXXXXXXXXXXXXX


NO KAD PENGENALAN : XXXXXXXXXXXXX

NAMA PENYELIA : DR. XXXXXXXXXXXXXX

UNIT : PISMP PENDIDIKAN JASMANI

KAJIAN TINDAKAN
MASALAH
• Mendiamkan diri sewaktu disoal
• Meminta untuk bermain permainan lain
F • Menyebut perkataan yang mengambarkan diri mereka yang
O tidak berminat
K
U TINJAUAN MASALAH
S
• Murid tidak seronok dan tidak berminat dengan aktiviti dan
K gaya pengajaran guru
A
J
I ANALISIS MASALAH
A
N • Aktiviti meningkatkan keseronokan dan minat
• Intergrasi muzik pada sesi memanaskan badan

KAJIAN TINDAKAN
PERSOALAN KAJIAN

Adakah muzik Adakah minat


diintergrasikan murid dapat
dalam sesi ditingkatkan
memanaskan setelah muzik
badan dapat digunakan dalam
meningkatkan sesi memanaskan
keseronokan badan semasa
kepada murid? pengajaran dan
pembelajaran
Pendidikan
Jasmani?
KAJIAN TINDAKAN
OBJEKTIF KAJIAN
Menggunakan muzik supaya murid berasa
seronok dalam proses pembelajaran dan
pengajaran.

Meningkatkan minat murid dalam melibatkan diri


sepanjang aktiviti pengajaran dan pembelajaran
Pendidikan Jasmani dengan memasukkan muzik
pada sesi memanaskan badan

KAJIAN TINDAKAN
METADOLOGI
KAJIAN

RESPONDEN INSTRUMEN
•20 ORANG •SOAL SELIDIK
•10 LELAKI DAN 10 •PEMERHATIAN
PEREMPUAN BERSTRUKTUR
•TAHUN 3 •UJIAN PRA DAN PASCA

KAEDAH KAJIAN
• KAJIAN TINDAKAN GABUNGAN
KUANTITATIF DAN KUALITATIF
(MODEL REKA BENTUK KAJIAN STEPHEN
KEMMIS & MC TAGGART (1988)
KAJIAN TINDAKAN
TINDAKAN
SEBELUM SEMASA SELEPAS
KAJIAN KAJIAN KAJIAN
Pemerhatian
Pemerhatian (ujian pra & Pemerhatian
ujian pasca)

Soal selidik
Temu Bual (ujian pra & Temubual
ujian pasca)

Berdasarkan Model Reka Bentuk Kajian Kemmis & Mc Taggart (1988)


KAJIAN TINDAKAN
SEBELUM KAJIAN

PEMERHATIAN TEMUBUAL

Gaya pengajaran tradisional

Wujud tingkah laku negatif Aktiviti yang sama dan tidak


menarik

KAJIAN TINDAKAN
SEMASA KAJIAN
PEMERHATIAN :
• 3 kali pemerhatian MAKLUM BALAS:
•Masih wujud tingkahlaku •Soal selidik
negatif diawal sesi P&P (Ujian pra)
(Ujian pra)

MAKLUM BALAS:
TINDAKAN:
•Soal selidik
• Mencipta aktiviti yang
(Ujian pasca)
menarik
•Intergrasikan muzik
semasa sesi memanaskan
PEMERHATIAN : badan
• 3 kali pemerhatian •Muzik yang digunakan
•Perubahan tingkah laku ialah lagu kanak-kanak
(Ujian pasca)
KAJIAN TINDAKAN
SELEPAS KAJIAN

MAKLUMBALAS

TEMUBUAL : PEMERHATIAN:
• Respon positif daripada guru • Terdapat guru yang turut
dan murid sendiri sama mengaplikasikannya
• Murid seronok

KAJIAN TINDAKAN
PERSOALAN KAJIAN 1

Adakah muzik diintergrasikan


dalam sesi memanaskan badan
dapat meningkatkan keseronokan
kepada murid?

KAJIAN TINDAKAN
ANALISA SOAL SELIDIK
Graf 2 : Perbandingan Ujian Pra dan Ujian Pasca skala 5 (sangat setuju) bagi
konstruk keseronokan
90
80
70
60
KEKERAPAN

50
40
%

30
20
10
0
ITEM 1 ITEM 4 ITEM 6 ITEM 7
PRA 15 5 5 0
PASCA 75 80 75 15

Rujuk Graf 1, m/s 30


Dapatan soal selidik bagi konstruk keseronokan menunjukkan perbezaan
ketara antara Ujian Pra dan Ujian Pasca. Ini menunjukkan bahawa
responden sangat seronok dengan pengintergrasian muzik tersebut
JADUAL 9: SKOR MIN BILANGAN RESPONDEN BAGI
KONSTRUK KESERONOKAN
Item PRA PASCA
MIN & MIN &
SISIHAN PIAWAI SISIHAN PIAWAI
1 3.10 ± 1.25 4.70 ± 0.57
4 2.95 ± 0.89 4.75 ± 0.55
6 1.95 ± 1.15 4.75 ± 0.44
7 1.90 ± 0.97 3.80 ± 0.70
Rujuk Jadual 9, m/s 33

Perbezaan skor min yang tinggi bagi bilangan responden yang sangat
setuju menunjukkan responden sangat seronok dengan
pengintergrasian tersebut semasa mengikuti pengajaran dan
pembelajaran pendidikan jasmani
KAJIAN TINDAKAN
Graf 1: Perbandingan Pemerhatian Ujian Pra dan Ujian Pasca bagi konstruk
keseronokan
12 UJIAN PRA
UJIAN PASCA
10

8
BILANGAN RESPONDEN

0
P1 P2 P3 P4 P5 P6
T1 10 8 6 7 1 0
T3 8 7 7 4 1 0

Rujuk Graf 3, m/s 38


(T1) : Meminta permainan lain

(T3) : Menyebut perkataan yang mengambarkan perasaan mereka


yang sudah hilang minat dan tidak seronok

P1 – P6 : Pemerhatian
PERSOALAN KAJIAN 2

Adakah minat murid dapat ditingkatkan


setelah muzik digunakan dalam sesi
memanaskan badan semasa pengajaran dan
pembelajaran Pendidikan Jasmani?

KAJIAN TINDAKAN
ANALISA SOAL SELIDIK
Graf 2 : Perbandingan Ujian Pra dan Ujian Pasca skala 5 (sangat setuju) bagi
konstruk minat
30
25
20
RESPONDEN
BILANGAN

15
10
%

5
0
ITEM 2 ITEM 3 ITEM 5 ITEM 8
PRA 15 2 0 0
PASCA 15 15 25 10

Rujuk Graf 2, m/s 32


Dapatan soal selidik bagi konstruk minat menunjukkan perbezaan ketara
antara Ujian Pra dan Ujian Pasca. Ini menunjukkan bahawa
pengintergrasian muzik semasa sesi memanaskan badan dapat
meningkatkan minat murid sepanjang pengajaran dan pembelajaran
pendidikan jasmani
JADUAL 9: SKOR MIN BILANGAN RESPONDEN BAGI
KONSTRUK MINAT
Item PRA PASCA
Item Min Sisihan piawai (SP)
MIN & MIN &
Pra Pasca Pra Pasca
SISIHAN PIAWAI SISIHAN PIAWAI
2 3.05 3.90 1.23 0.64
2 3.05 ± 1.23 3.90 ± 0.64
3 3.10 3.75 0.97 0.71
3 3.10 ± 0.97 3.75 ± 0.71
5 2.90 3.80 0.85 0.89
58 2.90 ± 0.853.75
1.60 3.80 ± 0.89
0.75 0.64
8 1.60 ± 0.75 3.75 ± 0.64
Rujuk Jadual 11, m/s 35

Perbezaan skor min yang tinggi bagi bilangan responden yang sangat
setuju intergrasi muzik dalam sesi memanaskan badan meningkatkan
minat mereka selepas intervensi dijalankan
KAJIAN TINDAKAN
Graf 1: Perbandingan Pemerhatian Ujian Pra dan Ujian Pasca bagi konstruk
minat
12 UJIAN PRA
UJIAN PASCA
10

8
BILANGAN RESPONDEN

0
P1 P2 P3 P4 P5 P6
T2 9 6 3 2 0 0
T4 10 9 5 4 0 0

Rujuk Graf 3, m/s 38


(T2) : Mengasingkan diri daripada kumpulan ketika melakukan aktiviti

(T4) : Diam apabila disoal

P1 – P6 : Pemerhatian
KAJIAN TINDAKAN
RUMUSAN
Pengintergrasian muzik dalam sesi
memanaskan badan semasa proses
pengajaran dan pembelajaran Pendidikan
Jasmani boleh mengekalkan minat belajar
murid, memberikan keseronokan dan
menggerakkan murid mengambil bahagian
dengan cergas sepanjang berlansungnya
proses tersebut

KAJIAN TINDAKAN