Anda di halaman 1dari 15

PEMUPUKAN INTEGRASI

NASIONAL DI MALAYSIA

MALVIRO.AUSTEIN.LARRY
Penubuhan Jabatan Perpaduan Negara
dan Integrasi Nasional

 Peristiwarusuhan kaum pada 13 Mei 1969 telah


membuka mata pelbagai pihak tentang pentingnya
usaha-usaha yang lebih serius diberikan tumpuan
dalam menguruskan perbezaan serta sensitiviti
yang terdapat dalam sebuah masyarakat majmuk
seperti Malaysia. Berikutan peristiwa 13 Mei 1969,
Majlis Gerakan Negara (MAGERAN) telah
ditubuhkan. Pada 1 Julai 1969, Jabatan Perpaduan
Negara di bawah perintah MAGERAN telah
diwujudkan bagi menangani isu-isu berhubung
pembinaan semula perpaduan masyarakat di
negara ini pada waktu itu (Jabatan Perpaduan
Negara dan Integrasi Nasional 2006).
 Selepas pembubaran MAGERAN, Majlis Penasihat
Perpaduan Negara telah ditubuhkan iaitu pada 23
Februari 1971. Tanggungjawab bagi memupuk dan
memelihara perpaduan di antara kaum di negara ini terus
diletakkan di bawah Jabatan Perpaduan Negara. Di
antara 1990 – 2004, Jabatan Perpaduan Negara telah
diletakkan di bawah Kementerian Perpaduan Negara dan
Pembangunan Masyarakat sebelum diletakkan semula di
bawah Jabatan Perdana Menteri dengan nama Jabatan
Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN)
JPNIN melalui Pelan Tindakan Perpaduan
dan Integrasi Nasional 2005-2010 telah
merancang pelbagai usaha dari aspek:
Strategi Politik – Persefahaman
(perlembagaan dan bangsa Malaysia)
Strategi Ekonomi – mengimbangkan
kedudukan taraf ekonomi dan
mengurangkan identifikasi kaum dengan
pekerjaan.
 Strategi Pendidikan – membina jati diri nasional,
memupuk semangat kebangsaan dan mengeratkan
perpaduan – melalui kurikulum, aktiviti
kokurikulum.
 Strategi
Penggunaan Bahasa Kebangsaan – boleh
berkomunikasi.
 Strategi Agama
 Strategi Kebudayaan – Kebudayaan Nasional
 Strategi Integrasi Wilayah –
penambahbaikan perhubungan kebangsaan
dan pengangkutan; lawatan pemimpin.
 StrategiKeselamatan – pencegahan dan
pemulihan.
 StrategiPembangunan Kawasan – Rukun
Tetangga, penyediaan prasarana (dewan)
dan mengandungi pembangunan bercampur.
 Strategi Penggunaan Tenaga Manusia
 Strategi Media Massa
 Strategi Kesukanan
 Strategi Pemasyarakatan Perpaduan
 Strategi Pertubuhan Sukarela
 Strategi Penyelidikan dan Penerbitan Bahan
Bacaan
 Strategi Pemantauan Isu-isu Semasa dan
Konflik
 Strategi Penubuhan Panel Penasihat
Perpaduan Negara (PANEL) dan
Jawatankuasa Penasihat Perpaduan
Peringkat Negeri (JKPPN)
 Strategi Program dan Aktiviti Perpaduan.
Memperkasakan Sekolah Kebangsaan
Meletakkan landasan yang lebih kukuh ke
arah perpaduan tanpa mengetepikan
sekolah rendah jenis kebangsaan.
Sekolah kebangsaan – insititusi utama bagi
memenuhi aspirasi dan memiliki jati diri
nasional.
Sekolah Wawasan
Membina 2 atau 3 jenis sekolah
rendah yang belainan bahasa
pengantar dan pentadbiran dalam
kawasan yang sama – berkongsi
kemudahan asas.
Program Latihan Khidmat Negara (PLKN)
 Berteraskan Rukun Negara
 Diperkenalkan pd 16 Februari 2004.
 Mempunyai kurikulum multidisiplin – Modul Fizikal,
Modul Kenegaraan, Modul Pembinaan Karakter dan
Modul Khidmat Komuniti.
 Bertujuanuntuk memupuk semangat patriotisme,
perpaduan, perwatakan positif, semangat
kesukarelaan, dan melahirkan generasi yang
cergas, cerdas dan keyakinan.
Peranan Masyarakat dalam
Konteks Hubungan Etnik
Rukun Tetangga (RT)
 Diperkenalkanpada 1975 untuk mengawal
keselamatan kawasan kediaman.
 Mulai1983 – memberi penekanan kepada
konsep kejiranan.
 2000 – mandat baru – pembangunan masyarakat
ke arah perpaduan nasional.
 Sehingga Mei 2006 – 3,228 kawasan RT telah
ditubuhkan.
Rumah Terbuka
Diadakan pada musim perayaan.
Kunjung-mengunjungi rumah jiran.

Penerimaan Budaya
Terutamanya dari segi makanan dan
pakaian.
Program di Institusi Pengajian Tinggi
(IPT)
Menganjurkan aktiviti dan program yang
menjurus kepada perpaduan kaum.
Kandungan kursus.
Disaran untuk mewujudkan kelab
perpaduan atau kelab Rukun Negara.
Peranan pensyarah – perlu dilatih.
Peranan NGO dalam Konteks
Hubungan Etnik
NGO seperti Majlis Belia Malaysia
(MBM) - kepimpinannya terdiri
daripada multietnik.
Terdapat juga NGO monoetnik seperti
Pergerakan Belia Tamil, Dewan
Perniagaan Malaysia (untuk Melayu,
Cina dan India), ABIM – menganjurkan
seminar tentang hubungan etnik.