Anda di halaman 1dari 14

MEMACU REFORMASI KURIKULUM

PdPc
ABAD KE-21

23 NOVEMBER 2017
Menguasai Subjek
(Kandungan kurikulum)

Kemahiran Kaunseling Mahir dan


CIRI-CIRI Berketrampilan dalam
GURU Pedagogi(PdPc)
ABAD KE -
21
Memahami
Perkembangan dan Memahami Psikologi
Menyayangi Murid Pembelajaran

Penggunaan Teknologi
Terkini
REFORMASI KURIKULUM
 Pembelajaran abad ke-21 lebih menjurus kepada pemikiran aras tinggi
berbanding kemahiran asas agar dapat menghasilkan murid berupaya berfikir
sendiri dan membuat perubahan.

Tujuan pembelajaran Abad Ke-21 adalah untuk melahirkan murid yang


produktif tinggi, mahir dalam komunikasi, mempunyai kemahiran berfikir
aras tinggi serta mahir dalam penggunaan teknologi maklumat dan
komunikasi (ICT).

Tahap pendidikan masa kini menuntut kemahiran berfikir di luar kotak,


kehendak jawapan pula memerlukan cara berfikir aras tinggi.

Penerapan KBAT dalam pendidikan menggunakan pendekatan menyeluruh dan


sistematik yang merangkumi tujuh elemen, terdiri daripada tiga elemen utama
iaitu kurikulum, pentaksiran dan pedagogi serta empat elemen sokongan
seperti kokurikulum, sokongan komuniti dan swasta, sumber dan bina upaya.
PENDIDIK ABAD -21

 Guru abad ke-21 merupakan guru yang mempunyai ciri-ciri seperti kaya
dengan maklumat terutama dalam sains dan teknologi, mempunyai kemahiran
berfikir yang tinggi, berfikiran konstuktif, mampu menerapkan nilai-nilai murni
dalam diri pelajar serta mempunyai pengetahuan dan kemahiran industri.

 Guru abad ke-21 perlu mengorak langkah bagi menggembleng tenaga dan
peluang untuk melengkapkan diri supaya lebih berketrampilan sebagai
pemimpin yang menyampaikan ilmu berasaskan teknologi semasa serta
bersedia untuk menguasai dan menggunakan teknologi maklumat untuk
pelbagai bidang dan menjalani urusan harian. Selain itu, kemahiran berfikir
secara konstruktif juga perlu dimiliki oleh guru abad ke-21. Para pelajar perlu
dididik menggunakan daya pemikiran yang beraras tinggi untuk menghadapi
perubahan zaman.
KEKANGAN SEMASA PEMBELAJARAN DAN
PEMUDAHCARAAN (PdPc)
 Guru-guru berhadapan dengan murid-murid yang jauh
berbeza dengan murid-murid masa lalu. Murid- murid
kini lebih terdedah dengan maklumat yang diperoleh
daripada pelbagai sumber dan mempunyai
kecenderungan untuk mengetahui dan bertanya
dengan lebih mendalam. Murid pada alaf baharu ini
lebih mempunyai akses kepada maklumat kerana
lebih terdedah kepada kepesatan teknologi

Pengetahuan, kemahiran, dan Perlu miliki kemahiran menggunakan


pengalaman guru perlu teknologi maklumat dan media dalam
diintegrasikan bagi membina satu PdPc dan mengaplikasikan serta
menyesuaikan dengan pedagogi serta
pengajaran yang mantap dalam
konsep/ teknik pembelajaran Abad Ke-
proses PdPc yang lebih berkesan. 21
Peranan dan kualiti guru amat besar
kesannya terhadap keberhasilan murid.
Kekangan utama merupakan masa. Guru  PdPc menggunakan kaedah
tidak mempunyai masa yang mencukupi pembelajaran berasaskan projek
untuk membuat persediaan pembelajaran makan tempoh masa yang lama.
koperatif kerana dibebani dengan kerja bukan
akademik termasuklah kerja-kerja
Masa dua waktu iaitu waktu
pengkeranian, pengurusan murid, maksimum satu sesi PdPc tidak
kokurikulum dan tugas tambahan lain yang dapat menyiapkan satu-satu projek
perlu disiapkan mengikut masa yang dengan sempurna.
ditetapkan. Akibatnya, mereka terpaksa
menggunakan masa yang agak lama untuk
menyesuaikan diri mereka dengan meneroka
pendekatan baharu ini.

 Kekangan seterusnya berpunca daripada sikap Guru juga menjadi faktor kepada
murid. Terdapat murid yang tidak mengikut
arahan guru ketika aktiviti kumpulan dijalankan ; kekangan amalan pembelajaran
mengambil kesempatan dengan bermain dan kolaboratif. Guru sendiri kurang mahir
membuang masa, membuat bising, bertindak walaupun mendapat pendedahan
bebas sehingga kesukaran kawalan kelas dan
mengganggu kumpulan lain. Selain itu, murid tentang pembelajaran kolaboratif ini.
tidak memberi kerjasama seperti murid yang
cerdas tidak membantu murid yang lemah dan
murid tidak memainkan peranan seperti yang
diarahkan oleh guru.
Kesukaran untuk guru dan murid dalam Pembelajaran melalui Frog VLE agak rumit
mengaplikasi Frog VLE di dalam bilik darjah dan hanya membuang masa sedangkan guru
terutamanya bagi guru yang kurang sekolah mempunyai beban tugas lain yang
berkemahiran TMK seperti guru yang masih lebih penting untuk diberikan perhatian.
belum mahir dalam mengakses portal, Halangan seperti capaian internet rendah
menyediakan bahan pengajaran, memproses yang memakan masa lalu membantutkan
maklumat melalui laman web dan tidak usaha guru untuk menggunakannya lagi
mempunyai kemahiran untuk mengendali menambah tekanan mereka dalam PdP.
serta memanipulasi sesuatu alat. Kemahiran
yang rendah akan menyukarkan lagi
pengaplikasian terhadap inovasi baharu Terdapat juga jenis kolaborasi yang terdiri daripada
tersebut. pelbagai guru yang mempunyai kecerdasan yang
berbeza. Mereka boleh mengongsikan pedagogi,
pendekatan, bahan dan sumber PdP antara satu
sama lain. Mereka juga boleh membincangkan
masalah yang dibawa daripada inovasi dan
perubahan-perubahan kurikulum serta minta tunjuk
Murid-murid kini lebih terdedah dengan ajar daripada guru cekap atau guru pakar. Sebagai
maklumat yang diperoleh daripada pelbagai contoh, terdapat guru yang masih tidak mahir
sumber dan mempunyai kecenderungan untuk mengguna Frog VLE walaupun telah menghadiri
mengetahui dan bertanya dengan lebih bengkel berkenaan. Beliau boleh melibatkan diri
dalam aktiviti kolaborasi dan akhirnya cara-cara
mendalam
mengatasi masalah ini mungkin timbul daripada
perbincangan dan pertukaran idea sesama rakan
sekerja. Justeru, jelaslah bahawa tekanan guru
dapat dikurangkan dengan melibatkan diri dalam
aktiviti kolaboratif.
Faktor salah laku atau disiplin pelajar adalah Persekitaran kerja yang tidak kondusif seperti ruang
satu punca stres kerja dalam kalangan guru. kerja yang sempit dan sesetengah kelas yang terlalu
Hal ini kerana mereka terpaksa berhadapan panas dan tidak selesa boleh menimbulkan
dengan pelbagai salah laku dan kerenah ketidakselesaan kepada guru.
murid yang berasal daripada pelbagai
keturunan, adat resam, sosio ekonomi serta
peringkat umur. Beban kerja telah Murid juga sukar memahami dan belajar sesuatu
teori dalam mata pelajaran sekiranya alat bahan
ditingkatkan secara ketara kerana beban
mengajar atau perisian yang diperlukan tidak
mereka bukan sahaja terhad kepada mencukupi. Sebagai contoh, murid tidak dapat
mengajar, mendidik dan membimbing, malah mempraktikkan kemahiran kerja tangan mereka
mereka mempunyai tanggungjawab untuk kerana tiada bengkel kemahiran hidup di sekolah.
mengawal keseimbangan moral murid-murid. Dengan itu, mereka terpaksa mempelajari sesuatu
kemahiran bergantung kepada teori semata-mata.

Faktor kekangan sumber pula, kekurangan


sumber seperti kekurangan kemudahan
Salah laku pelajar yang berlaku seperti
elektrik dan air bersih, peralatan, bilik darjah,
ponteng kelas, bising, bertindak biadap
makmal komputer, bengkel, bilik muzik,
terhadap guru, melanggar peraturan sekolah,
perpustakaan, kemudahan PdP dan
bergaduh, tidak menyerahkan kerja sekolah
perisiannya telah menyusahkan guru dan
dan sebagainya merupakan satu punca yang
telah mengundang implikasi yang buruk
menyebabkan stres dalam kalangan guru
kepada mutu dan kualiti pengajaran guru.
CARA MENGATASI KEKANGAN DALAM
PdPc
Kerajaan boleh mengadakan pelbagai program yang Sekadar mengambil contoh, Program Jom Ke
boleh meningkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran Sekolah Peringkat Kebangsaan tahun 2017 telah
dan keupayaan guru serta memperkenalkan strategi dilancarkan oleh Menteri Pendidikan Malaysia, Dato’
atau pendekatan baharu penyelesaian masalah Seri Mahdzir Khalid di SMK Dato’ Syed Ahmad,
supaya guru boleh menyesuaikan diri dalam Kuala Nerang, Kedah pada 5 Februari 2017. Menurut
sebarang perubahan sistem pendidikan. Hal ini Mahdzir, program ini diharapkan dapat menghindari
kerana pihak kerajaan mempunyai kuasa yang lebih murid daripada ponteng sekolah, membantu
kuat daripada pihak lain dan juga mempunyai kuasa mencegah salah laku disiplin murid daripada terlibat
autokratik dalam membuat sebarang polisi atau dalam kegiatan jenayah dan perlakuan yang
perubahan. Dengan itu, pihak kerajaan boleh menyalahi undang-undang serta tidak bermoral
mewajibkan semua guru sekolah untuk menghadiri sama ada di dalam atau di luar sekolah. Selain itu,
program atau bengkel-bengkel yang diadakan supaya terdapat juga banyak kursus yang diadakan
mereka dapat dimanfaatkan daripadanya. antaranya termasuklah Kursus Frog VLE, Bengkel
Pelaksanaan Sistem Pengurusan Inisiatif Sekolah
ICTS dan sebagainya.

Mempunyai kemahiran merancang program Guru berkebolehan memahami bertingkah


bagi menyokong dan membantu laku setiap murid bagi memahami ciri-ciri
perkembangan murid melalui strategi pertumbuhan dan perkembangan murid-
Sharply focused, Deep Dive, analisis data, murid seperti meramal tingkah laku,
mempelbagaikan kaedah/ aktiviti untuk memberi motivasi dan lain-lain serta
murid mencari ilmu di luar bilik darjah. menghubungkaitkan dengan proses PdP
dalam bilik darjah
Terdapat juga jenis kolaborasi yang terdiri daripada
pelbagai guru yang mempunyai kecerdasan yang
Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti
berbeza. Mereka boleh mengongsikan pedagogi, PdP di bilik darjah
pendekatan, bahan dan sumber PdP antara satu
sama lain. Mereka juga boleh membincangkan
masalah yang dibawa daripada inovasi dan
perubahan-perubahan kurikulum serta minta tunjuk
Murid-murid kini lebih terdedah dengan
ajar daripada guru cekap atau guru pakar. Sebagai maklumat yang diperoleh daripada pelbagai
contoh, terdapat guru yang masih tidak mahir sumber dan mempunyai kecenderungan
mengguna Frog VLE walaupun telah menghadiri untuk mengetahui dan bertanya dengan lebih
bengkel berkenaan. Beliau boleh melibatkan diri mendalam
dalam aktiviti kolaborasi dan akhirnya cara-cara
mengatasi masalah ini mungkin timbul daripada
perbincangan dan pertukaran idea sesama rakan
sekerja. Justeru, jelaslah bahawa tekanan guru Proses pembelajaran di sekolah bukan
dapat dikurangkan dengan melibatkan diri dalam
sekadar interaksi di antara guru dan pelajar.
aktiviti kolaboratif.
Seharusnya pemahaman itu perlu melibatkan
proses berfikir

Sokongan fizikal yang boleh diberi oleh pentadbir bersama pihak kerajaan termasuklah menaik
taraf infrastruktur dan kemudahan sekolah terutamanya di kawasan pedalaman agar
menyediakan suasana persekitaran kerja yang kondusif bagi guru. Kemudahan asas sekolah
juga perlu dilengkapkan dan program pemprosesan data dapat diringkaskan serta
penambahbaikan dilaksanakan ke atas semua sistem TMK agar urusan data guru atau murid
dapat dilaksanakan secara berpusat.
 Guru tersebut mempunyai niat untuk memajukan diri sendiri, barulah beliau akan berusaha
mencari dan menghadiri bengkel-bengkel yang dirasanya sesuai dengan diri sendiri dan
bukan dalam bentuk paksaan. Sebagai contohnya, guru boleh menghadiri kursus yang
berkaitan dengan kemahiran pengurusan masa dan kemahiran berkomunikasi seandainya
ingin mengatasi kelemahannya. Dengan itu, jelaslah bahawa minat dan sikap semula jadi
seseorang amat penting dalam menghadapi tekanan yang diundang daripada kerjaya.

 Guru juga harus selalu melibatkan diri dalam aktiviti kolaborasi dengan rakan sekerja. Hal
ini kerana masalah yang dihadapi boleh dibincangkan bersama dan sikap-sikap positif
seseorang juga boleh mempengaruhi rakan sekerjanya yang pasif.

 Pengajaran berpasukan merujuk kepada kaedah pengajaran yang dijalankan oleh


sekumpulan guru yang pakar atau mahir dalam pelbagai bidang dengan membentuk
sebuah pasukan pengajaran. Mereka akan bersama-sama merancang untuk melaksanakan
dan menilai semua aktiviti pengajaran dari mula hingga akhir. Mereka juga dikehendaki
membincang, membuat refleksi dan mencuba pendekatan pengajaran yang lebih baik
seperti apa yang dilakukan oleh murid kita.

Anda mungkin juga menyukai